Рефетека.ру / Финансовые науки

Рефераты по финансовым наукам

Історія розвитку інвестиційних компаній та фондів. Інвестиційні компанії відкритого і закритого типу. Трасти та фонди грошового ринку, формування портфелів. Відмінність інвестиційних компаній від інвестиційних фондів в залежності від законодавства країни....
Сучасне тлумачення категорії "інвестиції" як засобу збереження і примноження заощаджень та цінностей. Вкладенням капіталу з метою його збільшення. Приоритетні галузі для іноземного інвестування та інвестиційна діяльність в Україні, шляхи її поліпшення....
Сутність та види кредитних грошей, їх роль в сучасній економіці. Особливості кредитної системиа України. Аналіз валютних курсів і ефективності збереження вартості грошових коштів. Обчислення прожиткового мінімуму і рівня мінімальної заробітної плати....
Функції і класифікація фінансового аналізу. Інформаційна база фінансового аналізу. Цілі, методи і зміст фінансового аналізу. Склад і структура персоналу, і короткий опис основного виробничого устаткування. Структура керування заводом. Платоспроможность та...
Напрями покращення методики розрахунків з бюджетом по податку на прибуток підприємства. Рекомендації щодо вдосконалення нормативно – правової бази з податку на прибуток та узагальнення результатів її дослідження. Вплив податку на розвиток підприємств....
Власність як правооснова господарської діяльності. Спеціальний статус учасників угод про розподіл продукції. Створення суб'єктів господарської діяльності. Взяття на податковий облік юридичних осіб. Припинення юридичної особи (добровільна та примусова)....
Економічне обгрунтовування доцільності вкладення інвестицій на розвиток виробництва. Складання прогнозів найефективнішого вкладання фінансових ресурсів в земельні ділянки, виробниче устаткування, природні ресурси, розвиток продукту, цінні папери....
Поняття ризику та невизначеності, різниця між ними. Класифікація проектних ризиків. Використання орієнтовних розрахунків вартості, цін, обсягів продукції і строків. Систематичні і несистематичні ризики. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків....
Характеристика руху грошових коштів промислового підприємства, особливості впливу ринкового середовища на грошові потоки. Аналіз динаміки дебіторської, кредиторської заборгованості підприємства. Впливу руху грошових коштів на його фінансову стабільність....
Важливість аналізу грошових надходжень у плані отримання економічної інформації для управлінського персоналу. Характеристика вхідних грошових потоків на підприємстві і їх класифікація. Методика аналізу структури та динаміки вхідних грошових потоків....
Оподаткування операцій з ЦП, які здійснюються юридичними особами. Оподаткування професійної діяльності на ринку цінних паперів. Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з цінним паперами. Особливості оподаткування операцій....
Потреба у збереженні позитивної динаміки економічного зростання. Інвестиційні ресурси. Процес формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку вітчизняної економіки. Нарощування обсягів кредитування. Потреба у страхуванні інвестиційних проектів....
Визначення валового збору і урожайності, прибутку і рівня рентабельності та рівня товарності. Аналіз виробництва і обсягу реалізації зернових культур, впливу факторів на них, та шляхів збільшення. Застосування статистичного методу та індексного аналізу....
Теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємства. Показники формування, використання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз фінансового положення, фінансової стійкості та ліквідності, грошових потоків, ділової активності ВАТ "ДніпроАЗОТ"....
Формування бюджетів прямих та непрямих витрат для визначення собівартості та ціни продукції на прикладі підприємства "NK-Style". Аналіз беззбитковості виробництва. Прогнозування грошових потоків на підприємстві. Аналіз фінансового стану підприємства....
Експрес-аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Радсад": майна та капіталу підприємства, фінансової стійкості та ліквідності підприємства, грошових потоків та прогнозування ймовірності банкрутства, ділової активності та рентабельності підприємства....
Види, завдання, інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ВАТ "Парадіз". Напрямки поліпшення фінансового стану підприємства....
Сутність і призначення аналізу фінансового стану підприємства. Прийоми аналізу. Роль аналізу фінансового стану в розробці фінансової політики підприємства. Прогнозування й розробка моделей фінансового стану об'єкта господарювання. Аналіз руху грошей....
Характеристика майнового стану на прикладі ЗАТ "Полісся" та джерел його формування. Аналіз балансу, виробничого потенціалу, прибутку та рентабельності підприємства. Ліквідність, фінансова стійкість, ділова активність, власний капітал підприємства....
Фінансовий стан підприємства як економічна категорія та об'єкт управління. Методика оцінки майна та ліквідності і платоспроможності фірми. Напрямки покращення фінансової стійкості організації та використання інформаційних технологій у вартісному аналізі....
Рефетека ру refoteka@gmail.com