. /

: ( )
1.
1. LG
2.

2.
1. - GHX-308A
1.
2.
1.3
1.4 , ()
1.5
1.5.1 (KSU)
1.5.2
1.5.3 KSU
1.5.4 (MFU)
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
1.5.10
1.5.11
1.5.12
1.5.13 ( )
14.
1.5.15

2. - GHX-36
1.
2.
2.3
2.4
2.5
2.5.1 (KSU)
2.5.2
2.5.3 KSU
2.5.4
2.5.5 VAU
2.5.6 MDF
2.5.7 (CO/PBX)
2.5.8
2.5.9
2.5.10 (SLT)
2.5.11
2.5.12
2.5.13
2.5.14
2.5.15
2.5.16 SIU
2.5.17 ( )
2.5.18

3. - GHX-46
1.
2.
3.3
3.4
3.5
3.5.1 (KSU)
3.5.2
3.5.3 KSU
3.5.4
3.5.5 VAU
3.5.6 MDF
3.5.7 (CO/PBX)
3.5.8
3.5.9
3.5.10 (SLT)
3.5.11
3.5.12
3.5.13
3.5.14
3.5.15
3.5.16 SIU
3.5.17 ( )
3.5.18
3.5.19

4. - GHX-308/616/36/46

5. - GHX-308A/616/36/46
5.1
5.2
3.
3.
4.

- (FLASH 01)

- (FLASH 02)

- (FLASH 03)

- (FLASH 04)

- (FLASH 05)

- (FLASH 06)

- (FLASH 07)

- (FLASH 08)

- (FLASH 10)

- (FLASH 11)

- (FLASH 12)

- (FLASH 13)

- (FLASH 14)

- (FLASH 14)

- (0) (FLASH 13)

- (FLASH 15)

- (FLASH 16)

- (PBX) (FLASH 17)

- /ܔ (FLASH 18)

- (FLASH 19)

- (SMDR) (FLASH 20)

- (FLASH 21)

- (PBX) (FLASH 21)

- (FLASH 22)

- (FLASH 23)

- (FLASH 24)

- (FLASH 25)

- (FLASH 27)

- (FLASH 28)

- (FLASH 29)
6. (FLASH 30)

- (FLASH 31)

- (FLASH 33)

- (FLASH 34)

- (FLASH 35)

- (FLASH 36)

- (FLASH 37)

- (FLASH 38)

- (FLASH 39)
5.7 - (I) (FLASH 40)

- (FLAHS 41)

- (FLASH 42)

- (FLASH 43)

- (FLASH 44)

- (FLASH 45)

- (FLASH 46)

- (FLASH 47)

- SMDR (FLASH 48)

- (FLASH 49)
5.8 (FLASH 50)

- (FLASH 51)
9. - (II) (FLASH 52)

- (FLASH 53)

- (FLASH 54)

- (VAU) (FLASH 55)

- (FLASH 56)

- (FLASH 57)

- (VAU) (FLASH 58)

- (VAU) (FLASH 59)

- (FLASH 60-65)

- DISA (FLASH 66)

- DISA (FLASH 67)

- DISA (FLASH 68)

- DISA (FLASH 69)

- (FLASH 76). GHX-

308A.

- (FLASH 77). GHX-308A

- (FLASH 78). GHX-308A

- (FLASH 79). GHX-308A
5.10

- (FLASH 70)

- (FLASH 71)

- (FLASH 72)

- (FLASH 73)

- (FLASH 74)

- (FLASH 75)

- (UCD)

(FLASH 76)

- DISA (FLASH 77)

- DISA (FLASH 78)

- DISA (FLASH 79)

- ( VAU) (FLASH 83)

- ( VAU) (FLASH 84)

- DISA (FLASH 85)

- (FLASH 86).

GHX-616

- (FLASH 87). GHX-616

- (FLASH 88). GHX-616

- (FLASH 89). GHX-616

1. LG

| | |
| |GHX-308|GHX- |GHX- 36|GHX- 46|GDK- |GDK- |GDK- |
| |A |616 | | |FPII |100 |162 |
| |SDM |SDM |SDM |SDM |TDM/ |TDM/ |TDM/ |
|(*) | | | | |PCM |PCM |PCM |
| | |- |- |- |- |8 |32 |72 |
| || | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|||8 |12 |32 |40 |34 |72 |186 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | |3 |5 |12 |14 |20 |32 |96 |
| | | | | | |(|(| |
| | | | | | |-|-| |
| | | | | | |) 34 |) 48 | |
| | | | | | |( |( | |
| | | | | | |ISDN |ISDN | |
| | | | | | |PRI) |PRI) | |
| |4 (2) |4 (2) |4 (2) |4 (2) |4 (2) |4 (2) |4 (2) |
| ||||||||
| | | | | | | | |
|| |+24 , |+24 , |+28 , |+28 , |+5 , |+5 , |+5 , |
| | |1,2 A |2,5 A |2,5 |3,5 A |-5 |-5 |-5 |
| | | | | | |+24 ,|+24, |+24 |
| | | | | | |-48 |-48 | |
| | |110/ |110/ |110/ |110/ |110/ |110/ |110/ |
| | |220 |220 |220 |220 |220 |220 |220 |
| |24 , 9|24 , 9|24 , |24 , |24 , |24 , |24 , |
| |/ |/ |20 / |30 / |9 / 20|9 / 20|20 /|
| | | | | |/ 40 |/ 40 | |
| | | | | |/ |/ | |
| |375 |420 |494 |547 |463 |420 |370 |
| |272 |310 |375 |417 |403 |401 |496 |
| |67 |87 |122 |135 |160 |187 |415 |

(*) : SDM - ;

TDM - ();

PCM - - ().


| | |
| |GHX-3|GHX-6|GHX-3|GHX-4|GDK-F|GDK-1|GDK-1|
| |08A |16 |6 |6 |PII |00 |62 |
| | | | | |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | |* |* |* |
| | | | | | | | |
| / |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | |* |* |* |
| (CLIP) | | | | | | | |
| | | | | |* |* |* |
| (COLP) | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |

| | |
| |GHX-|GHX-|GHX-|GHX-|GDK-|GDK-|GDK-|
| |308A|616 |36 |46 |FPII|100 |162 |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| RS-232C | |* |* |* |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
|() | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
|/ | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| / |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| | | | | |* |* |* |
| | | | | | | | |


| | |
| |GHX-|GHX-|GHX-|GHX-|GDK-|GDK-|GDK-|
| |308A|616 |36 |46 |FPII|100 |162 |
| | | | | |* |* |* |
|(DID) | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |

| | |
| |GHX-|GHX-|GHX-|GHX-|GDK-|GDK-|GDK-|
| |308A|616 |36 |46 |FPII|100 |162 |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | |* |* |* |
| | | | | | | | |
| | | | | |* |* |* |
| | | | | |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| | |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| | |* |* |* |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | |* |* |* |* |* |* |
| | |* |* |* |* |* |* |
|(SMDR) | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| / | |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| / |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| / |* |* |* |* |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| / |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| / |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |

| | |
| |GHX-|GHX-|GHX-|GHX-|GDK-|GDK-|GDK-|
| |308A|616 |36 |46 |FPII|100 |162 |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| | | | | |* |* |* |
| (ACD) | | | | | | | |
| () |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| | | | | |* |* |* |
| | |* |* |* |* |* |* |
| (DISA) | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| (PBX) |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
|/ |* |* |* |* |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
|(MOH) | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| / |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| () | | | | | | | |
| (ACNR) | |* |* |* |* |* |* |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| |* |* |* |* |* |* |* |
| | | | | | | | |
| | |* |* |* |* |* |* |
|(-) | | | | | | | |
| | | | | |* |* |* |

, , , GHX LG Electronics Inc.

- GHX . :
- , GHX,
- -,
- ( ),
- ..

LGE.

, (GHX) . , .

. - GHX , , GDK.

GHX LGE . , , . , - , .

GHX . :

| : |
|, |
| . |
|, , |
| , |
| . , |
| , |
| . |

GHX 68.316 68 FCC (
).


( MBU, VAU)

GHX MBU VAU, , , . , :

| : |
| . |
|, . |
| . |


( ) . :

1. . .

2. ( ) 2 ( 6 ) 110~127

220~240 , 50 - 60 . 15 .

3. . .

4. 20-26C (68 - 78.8F) 5 - 90 % ( ).

5. 8 ( 25 ) , . , .

6. , .

7. , , .

( ) 1 . , .

, , .

- , , - . . , , , . . .
- .

.
2 2, 8 ( 25 ).

GHX , - ( , , ). , . , .

1. GHX-308

- GHX-308 , 3 8 .
.
: 38 (3 , 8 :
1- , 3- 4 ).
, - GHX-308. GHX-308, GHX-616, GHX-36, GHX-46 .

1.1

- GHX-308 . , , , , . , (DTMF) .
, 3- , 1- , 3- ( ) 4- .
, : (), , .

, .
GHX-308A 128 32 . , , - . . , .

A.

| | |. |
| | | |
| |3 |3 |
| |1 |2 |3 |4 |8 |
| |7 |6 |5 |4 | |
| | | | | | |

B.

4

1

2

2

1.2
A.

| |~110/220 , 10%, 50~60 60 |
| |-28 , 10%, 1.6A 150. |
| | 26AWG (? 0,405 ) 300. |
|( ) | 24AWG (? 0,51 ) 450.|
| | 22AWG (? 0,64 ) |
| |110 : 500A/250 220 : 315A/250 |
| | |
| () |600 0 |
| | -24 ,1.0A -24 ,1.0A |
| | |
| | |
| | 600 0 1 |
| | |

B.

| |0~50 20~26 |
| | |
| |5-85 % ( ) |

C.

| (DTMF) | 1% 3 . 100 . |
| |100 . |
| (DTMF) | |
| | |
| | 80 (24 ) 20 |
| | (24 ) |
| | |

D.

| | 37.5 (14.7 ) 27.2 (10.8|
| |) 6.7 (2.6 ) |
| (GSX-33 EXE) | 7 (2.75 ) 22 (8.75 |
| |) 22 (8.85 ) 1.6 |
| |(4.4 lbs.) |
| (GSX-PHONE | 14 (5.5 ) 10 (4 |
|BOX) |) 4.5 (1.75 ) 0.5|
| |(1 lbs.) |

1.3

A. (KSU)

, , (MDF) , 3- 8- . KSU , (MBU) .

( ).

:

-

- 3

- 1

- 3 ()

- 4

- 1

- 1

- 1 (DTMF) ()

- 2 (DTMF) ()

- 2

- 1 ()

- 1

B. (MFU):

MFU .

MFU :

- 1 -

- 1

- 1

- 1

1.4 , ()

GHX-308A :

A. GSX

GSX 21EXE, GSX 33EXE

GSX 21ENH, GSX 33ENH

GSX 8BTN ( )

B. GSX/E

GSX/E 21EXE, GSX/E 33EXE

GSX/E 21ENH, GSX/E 33ENH

GSX/E 8BTN ( )

C. GK

GK-24E, GK-36E

GK-24S, GK-36S

GK-8S ( )

D.

KVM-100, KVM-200

PHONE BOX

1.5

1.5.1 (KSU)

. ; , .
KSU . . .

6.4

7

10

LEFT

WALL SIDE K S U

1.1 KSU

1.5.2

110 220 , 50-
60 . 220 . 110 , CN220 CN110.

1.5.3 KSU

GHX-308A.

ON

CN224

OFF

CN227 M F U CN226

INT EXT

CN225

BATT.
S/W K/P

CN102

SLT

K/P

CN101 K/P

CN103

SLT SLT

CN229

F2 CN230

CN228

F1

CN220

CN110

POWER RING

TRANSFORMER TRANS

CN221 F4

1.2 KSU

: 1) ?n:

2) BATT.S/W:

1.5.4 (MFU)

A. MFU, .
B. MFU CN226 CN227 .

MFU

MBU

CN227 CN226

1.3 MFU

C. MFU, : a.

(FLASH 76) b. (FLASH 77)


1.5.5

(CO/PBX)
CO 1T/1R ~ 3T/3R,
(MBU).
CO #T #R.

1T 1R 2T 2R 1T 1R 2T 2R 3T 3R MBU

FR CO

1 2 3


: FR -

CO -

1.4


1.5.6

GHX-308A 4 . , -. 4- (2 ). (VT, VR) . (DT, DR) . , (DT, DR) + 24 , (VT, VR) - (GND).
DT, DR. , .


| | | MDF |
|׸ Ƹ | (+) / |DT# DR# VT# VR# |
| | (+) / | |
| | (-) / | |
| | (-) / | |

a) 100 , DT, DR, VT, VR K100 (MBU). b) 101~103 (), , (SLT) .

101~103 CN101~103
SLT K/P. DT,DR,VT,VR K101~103 , MBU.

CN101: 101

CN102: 102

CN103: 103

K/P K/P

SLT SLT

?n:

1.5

VT VR DT DR VT VR DT DR T R
T R

K100 K101
S101 S104


2.6

1.5.7


GHX-308A 7 ( 101~107). a) 101~103 , .
101~103 CN101~103
K/P SLT. T, R S101~103, MBU.

b. 104~107 , T, R S104~107 .


1.5.8

- , , 2 (SLT) . CO1 CO2 106, 107, .
1 106 ( S106 T/R ).
2 107 ( S107 T/R ).

MBU

T R T R 1T 1R 2T 2R

S107 S107 CO

SLT SLT 1 2

1.7


1.5.9 ()

() ,
CALL,
().
, , .
. - .

a) , . b) . c) . , . MDF: GR - VT, RD - VR, BL - DT, YL - DR. d) . .

1.5.10

GHX-308A , . , , (FLASH 23). FR 1T/1R, 2T/2R . : 120 , 500 (24 , 1 ).
. 1.8 .


1.5.11

GHX-308A . - 600 ( 0 ), 5 . E.PAGE T/R, MBU, . FR #T/#R, . : 120 , 500 (24 , 1A ).
. 1.8 .


1.5.12

- , (MOH) . ( ) (, .).
CN225 . , , CN225 INT EXT. MOH #T/#R .
. 1.8 .

T R T R 1T 1R 2T 2R

E.PAGE MOH FR

.

600

[pic].

E.PAGE:

FR:

MOH:

1.8


1.5.13 ( )

. . FLASH 40 ( ). : ,
(Handsfree), . , , , .
MON
( ).

1.5.14

24
( 12 ) 20 /. .
:

A. .

B. 480 National Electrical Code (NEC) .

C. , .

, , ..

D. . , .

E. 12 / 32 12- , .


F. . 4.7. , 0.5 .

(CN230: External Battery Terminal)

CN230

MBU

FUSE

(5A/250V)

12VDC 12VDC

1.9

1.5.15

-,
CN224 (MBU) OFF ON. , .

2 GHX-616

- GHX-616 , 6 16 .
. : 38 (3 , 8 : 1- , 3- 4 ). CKIB CSIB, 6 16 .

1.

- GHX-616 . . , (DTMF) . CKIB CSIB.

VAU3 : (UCD-), (DISA) (HOLD).

MFU 2 , , - .

: SIU - (SMDR), CMU-12/16 - MEMU - .

, .
GHX-616 192 32 . , , - . . , .


A.

| | | | | |
| | | | | |
| |3 |1 |4 |3 |
| + CKIB|6 |9 |4 |3 |
| + CSIB|6 |1 |12 |3 |
| | | | | |

B.

4

2 ( )

1

1

2

2


1.2

A.

| |~110 ~220/230 10%, 50~60 |
| |40 =28 , 1.5A 150. |
| | 26AWG (? 0,405 ) 300. |
| ( ) | 24AWG (? 0,51 ) 450.|
| | 22AWG (? 0,64 ) |
| |~110 : T800mA L250V ~220/230|
| | : T500mA H250V |
| |0 R=600 |
| | 1.0A, =24 1.0A, =24 |
| | |
| | |
| | 600 1 |
| | |

B.

| |0~50 20~26 |
| | |
| |5-85 % ( ) |

C.

| (DTMF) | 1% 3 . 100 . |
| |100 . |
| (DTMF) | |
| | |
| | 80 (24 ) 20 |
| | (24 ) |
| | |

D.

| | 36.4 (14.4 ) 28.5 (11.3|
| |) 10.0 (4.0 ) |
| (GSX-33 EXE) | 7 (2.75 ) 22 (8.75 |
| |) 22 (8.85 ) 1.6 |
| |(4.4 lbs.) |
| (GSX-PHONE | 14 (5.5 ) 10 (4 |
|BOX) |) 4.5 (1.75 ) 0.5|
| |(1 lbs.) |

2.3

A. (KSU)

, , , 3- 8- . KSU , (MBU), (PCU) .
RJ-11.

:

-

- 3

- 1

- 3 ()

- 4

- 1

- 1

- 1 (DTMF) ()

- 3 (DTMF) ()

- 2

- 1 ()

- 1

B. (CKIB)

CKIB . CKIB :

- 3

- 8

C. (CSIB)

CSIB . CSIB :

- 3

- 8


D. (VAU 3)

VAU3 3 :
1. UCD- ( ),
2. (DISA),
3. , (HOLD).
, VAU, 120 . VAU3 3 .

E. (MFU)
4.
MFU :
4. 2 ,
5. 1 ,
6. 1
7. 1 -.

A. (MEMU)

MEMU MBU ( 800 ).

2.4

GHX-616 :

A. GSX

- GSX 21EXE, GSX 33 EXE:

- GSX 21EXE, GSX 33 EXE:

- GSX 8BTN ( )

B. GSX/E

- GSX/E 21EXE, GSX/E 33 EXE:

- GSX/E 21EXE, GSX/E 33 EXE:

- GSX 8BTN ( )

C. GK

- GK-24E, GK-36E:

- GK-24S, GK-36S:

- GK-8S ( )

D.

- PHONE BOX:

- DSS:


2. (KSU)

, -, . ; , .
40 .

6.4mm

2.1 KSU


2.6 KSU

GHX-616.

2.2 KSU

:

1) CN4 MBU . OFF ON.

2. CN2 VAU3 . VAU3 OFF ON.

2. CN1 CN2 PCU .

CN1 : 220 /230 ( )

CN2 : 110

2.7

- 110 220
50-60 . PCU. 220 . 110 CN2 (110 ).

2.8

-, , . CN4 (MBU).
CN4 OFF ( ).
CN4 ON ( ), - .

2.9 CKIB CSIB

A. CKIB/CSIB, ( ).
B. .
C. .
D. MBU (. 2.2 )
E. ( CKIB/CSIB).
F. CKIB/CSIB .
G. CKIB/CSIB ( CN1) MBU

( CN12).

CKIB/CSIB.
H. CKIB/CSIB.
I. ( ).


2.10 VAU3

A. VAU3, ( ).
B. .
C. MBU CKIB/CSIB (.

2.2 )
D. ( VAU3).
E. VAU3 .
F. VAU3 ( CN1) MBU (

CN14). VAU3.
G. CN2 VAU3 OFF ON. -.
H. .
I. ( ).

2.11 MFU

A. MFU, ( ).
B. .
C. KSU.
D. MFU .
E. MFU ( CN1) MBU (

CN17). MFU.
F. MFU KSU.
G. ( ).

2.12 .

- GHX-616 RJ-11, (KSU).
. 2.3.

[pic]

[pic]

2.3

2.13

A.

- GHX-616 4 8 CKIB.
4- ( ) RJ-11. (VOICE) . (DATA) . , (DATA) +24 , (VOICE) -
(GROUND).
. DATA . , .

[pic]

[pic]

2.4

B.

101 - 103, (MBU), (). (KTU), (SLT).

, K/P. , SLT.

: , .

[pic]

2.5.


C.

GHX-616 7- ( 101~107). , CSIB 8 . ) 101-103 () , .

SLT. ) 104-107 .

2.6.

2.14

-, , 2 (SLT) .
CO1 CO2 106 107 .

1 - 106 2 - 107


2.15

() ,
CALL,
().
, , .
, .

a) , . b) . c) . , . : (VOICE) GR RD, (DATA) - BL YL. d) . .


2.16

MFU GHX-616 , ( ). , , . 2- FREE RELAY 1 FREE RELAY 2 MFU. RJ11 (FR1/FR2) . .
: 120 , 500 (24 , 1 ). 2.7 .

2.17

MFU GHX-616 . . ( ) - FREE RELAY 1
FREE RELAY 2, MFU ( FR1/FR2). . RJ11 - EXT-PAGE.
600
. - 5 .
: 120 , 500 ; 24
, 1 . 2.7 .

2.18

- , (MOH) . ( ) (, .).
( / ) . MFU. EXT-MUSIC ( RJ11), .

FREE RELAY 1 FREE RELAY 2, MFU.
. 2.7 .

2.7

2.19 ( )

. . FLASH 40 ( ). : ,
(Handsfree), . , , , .
MON ( ).


2.20

24 ( 12 ) 20 /.
.
:

A. .

B. 480 National Electrical Code (NEC) .

C. , .

, , ..

D. . , .

E. 12 / 32 12- , .

F. . 2.8.

, 0.5 . (CN5 : )


[pic]

2.8

2.21 SIU

GHX-616 SIU, RS-232C. SIU (SMDR) .
SIU, GHX-616, GHX-
828, GHX-820 GHX-1232. SIU KSU, SMDR OUTPUT, CN1 MBU (.
2.2).
RS-232C 2.9.

[pic]

2.9 RS-232C.


2.22

c
(VAU3):
1. ;
2. , VAU3. .
.

DISA, , (DTMF) (CO/PBX).

2. GHX-36

- GHX-36 .
. : 48 (4 , 8 : 1 , 7 ) : 432 1224.
, - GHX-36.

2.1

- GHX-36 , , (DTMF) . : (MBU), (PCU) , (MDF).

, : (), , .
, . , .

, .

, (SMDR).

. SIU (RS-232C) CMU ( ), .

. .

.

| | | |
| |4 |12 |
| |1 |28 |
|(KTU) | | |
| |4 |
| (KTU |7 |7 |
|SLT) | | |
| |0 |31 |
| (SLT) | | |
| |4 |10 |
| |1 |
| | |
| |80 |
| | |
| |20 |
| | |
| |32 |
| |32 |
| | |
| |32 |
| | |
| |2 |
| | |
| RS-232C |1 |
| |1 (FR1T/FR1R MDF) |
| - | |
|- | |
| |1 (FR2T/FR2R MDF) |
| - | |
| - | |
| | |
| |1 |
| |1 |
| |1 |
| |2 |


8. .


| 1208| 1212 | 1216 | 1220 | |
| | | | |1224**|
| 808 | 812 | 816 | 820 | 820 | 828**|
|| 412 | 416 | 420 | 424 | 428 | 432** |
| 408*| | | | | | |
| | | | | | | |

*) : 4 , 8 :

1 ,

7 ( ).

** ) SLIB8 #1.

2.2
.

A.

| |~110/220 , 10%, 50~60 110 |
| |-28 , 10%, 2.5A 150. |
| | 26AWG (?0,405) 300. |
|( ) | 24AWG (?0,51) 450. |
| | 22AWG (?0,64) |
| |2A, 250 |
| () |600 0 |
| | -24 ,1.0A -24 ,1.0A |
| | |
| | |
| | 600 0 1 |
| | |
| | / |
|() | |


B.

| |0-40C (32-104F) 21-25C(70-78F)|
| | |
| |5-90% ( ) |

C.

| (DTMF) | 1% 3 . 100 . |
| |100 . |
| (DTMF) | |
| | |
| | 80 (24 ) 20 |
| | (24 ) |
| | (32 ) |
| | |


D.

| | 49.4 (19.4 ) 37.5 |
| |(14.7 ) 12.2 (4.8 |
| |) |
| (GSX-33 EXE) | 7 (2.75 ) 22 (8.66 |
| |) 22 (8.66 ) 1.6|
| |(4.4 lbs) |
| | 14 (5.5 ) 10 (4 |
|(GSX-PHONE BOX) |) 4.5 (1.77 ) |
| |0.5 (1 lbs.) |


2.3 *

*) COB, ETIB, SLIB24, SLIB8, SLIB48 VAU4 GHX-36 GHX-46.

A. (KSU)

: 1) MBU, 6 VAU4, 2) , 3) (MDF).

:

-

- 4

- 1

- 7 ( )

- 1

- 2

- 1 - ()

- 2 (-)

- 3

- 1 VAU

B. (COB)

4 (CO/PBX) , , (DTMF) . CMU - CPTU - - . COB #4 #5 .

C. (ETIB)

4 , . ETIB #1 - #5 .

D.

(SLIB24, SLIB48, SLIB8)

- GHX-36 SLIB: SLIB24 -
24
( 2.5 ), SLIB48 - 48 ( 5 ) SLIB8, 8 . MSGU
( ) SLIB24. SLIB24 SLIB48 4 , #1 - #5 . SLIB8 8 #1 .

E. (VAU 4)

VAU4 3 : UCD- ( ), DISA , (HOLD). , VAU, 120 . . VAU4 4 .


F. (PCU) (LFU)

(110 220 50-60 ) , (MBU), . , , 24- , , .


G. (MDFU)

, . , MDF, , SL1, SL2. :

-

- / VAU

- : FR1T/FR1R-FR2T/FR2R

-

-

H. (MSGU)

MSGU , . SLIB24 4 , .

I. (SIU)


SIU RS-232, ( ) (SMDR).

2.4

GHX-36 :

GSX 8 8-

21 21-

21E 21-

33 33-

33E 33-
48 DSS (48 )

GK 8 8-

24S 24-

24E 24-

36S 36-

36E 36-

DSS/E (48 )

ICMB (Phone Box)

2.5

2.5.1 (KSU)

, -, . ; , .
40 .

2.5.2

- 110 220
50-60 . . 220 . 110 110 ”, .

2.5.3 KSU

GHX-36.

SLOT5 SLOT4 SLOT3 SLOT2 SLOT1 SLOT0

MSGU

S I U

MDF

Voltage PSU with RGU switch

POWER

RGU

L F U TRANSFORMER TRANSFORMER

2.1. KSU

2.5.4

COB, ETIB, SLIB .
, , .

a) KSU . , , . b) . . . c) , - .

A. COB

MBU - GHX-36, 4 . 12, COB.

COB #4 #5 .
:

#5: 5 - 8

#4: 9 - 12


B. SLIB, ETIB

MBU - GHX-36, 8 .
32 , 5- (SLIB, ETIB).

ETIB/SLIB #1 - #5.

#1: . 108-111 #1: . 108-115
#2: . 112-115 #2: . 116-119
#3: . 116-119 #3: . 120-123
#4: . 120-123 #4: . 124-127
#5: . 124-127 #5: . 128-132
( SLIB, ETIB) ( SLIB8 #1)

2.5.5 VAU

VAU #0 ( ), / ( FLASH 59).

c :

A.

(1) MON 100.

(2) (7*01-7*04).

(3) 1.

(4) HOLD .

(5) , .

(6) HOLD .

B.

(1) MDF.

(2) MON (7*01-7*04) 100

(3) 2.

(4) HOLD .

(5) , .

(6) HOLD .

2.5.6 MDF

MDFU , .

[pic]

2.2. MDF


2.5.7 (CO/PBX)

A. MDFU 4- : - COT COR .

B. (COB). a) . b) . c) .

2.5.8

- , , 2 (SLT) .

1 - , SL1 2 - , SL2

2.5.9

- GHX-36 28 : 8 20 (45) - .

ETIB 4 .
, -. 4- ( ). (VT, VR) . (DT, DR) . , (DT, DR) + 24 , (VT, VR) - (GND).
DT, DR. , .

[pic]

2.3.


101 - 107, (MBU), (). (KTU), (SLT).
, , MBU, KTU.

CN 9: 101

CN 8: 102

CN 7: 103 (KTU SLT)

CN 6: 104

CN 5: 105

CN 4: 106

CN 3: 107

(ETIB). a) . b) . c) .

[pic]

2.5.10 (SLT)

- GHX-36 31 : 7 , 16 - SLIB24(44) 8 (8X1) - SLIB8.

101 - 107, (MBU), (). (KTU), (SLT).
SLT- , MBU, SLT.

CN 9: 101

CN 8: 102

CN 7: 103 (KTU SLT)

CN 6: 104

CN 5: 105

CN 4: 106

CN 3: 107

(SLIB-24,48,8). a) . b) . c) .

[pic]

2.5.11

() ,
CALL,
().
, , .
, .

a) , . b) . c) . , . MDF: GR - VT, RD - VR, BL - DT, YL - DR. d) . .

2.5.12

GHX-36 ,
( ). , , (FLASH 16). FR1-T FR1-R MDF.
: 125 , 500 (32 , 2 ).
. 2.4 .

[pic]

2.4.

2.5.13

GHX-36 . - 600 ( 0 ), 5 . : 125 , 500 ; 32 , 2 .
FR2-T FR2-R . EP-T, EP-R .
. 2.4 .

2.5.14

- , (MOH) . ( ) (, .).
(/) CN2 : INT/EXT.
CN2 , , CN2 INT EXT.
. 2.4 .

2.5.15

- GHX-36
( ).
. (/). ( ).
ALM-T ALM-R MDF.
. 2.4 .


2.5.16 SIU

SIU, RS-232C. SIU (SMDR) .
SMDR - 80 29 .
RS-232C 2.5 RS-232C.

2.5 RS-232C .

2.5.17 ( )

. . FLASH 40 ( ). : ,
(Handsfree), . , , , .
MON
( ).

2.5.18

24 ( 12 ) 20 /.
.
:

A. .

B. 480 National Electrical Code (NEC) .

C. , .

, , ..

D. . , .

E. 12 / 32 12- , .


F. . 4.7. , 0.5 .

12VDC

FUSE(5A/250V)

KSU 12VDC

2.5.19

-,
CN10 (MBU) ON. , .

3. GHX-46

- GHX-46 .
. : 612 (6 , 12 : 2 , 4 6 ) : 640 1432.
, - GHX-46.

3.1

- GHX-46 , , (DTMF) . : (MBU), (PCU) , (MDF).

, : (), , .
, . , .

, .

, (SMDR).

. SIU (RS-232C) CMU ( ), .

. .

.

| | | |
| |6 |14 |
| |2 |34 |
|(KTU) | | |
| |4 |
| (KTU |4 |4 |
|SLT) | | |
| |6 |38 |
| (SLT) | | |
| |6 |12 |
| |1 |
| | |
| |80 |
| | |
| |20 |
| | |
| |32 |
| |32 |
| | |
| |32 |
| | |
| |3 |
| | |
| RS-232C |1 |
| |2 (FR1T/FR1R MDF FR2T/FR2R MDF) |
| - | |
|- | |
| |1 (FR3T/FR3R MDF) |
| - | |
| - | |
| | |
| |1 |
| |1 |
| |1 |
| |2 |

3.1
9. .


|14 |1412 |1416 |1420 |1424 |1428 |1432 |
|10 |1012 |1016 |1020 |1024 |1028 |1032 |1036 |
|6 ||616 |620 |624 |628 |632 |636 |640 |
| | 612*| | | | | | | |
| | | | | | | | | |

12 16 20
24 28 32 36 40


*) : 6 , 12 :

2 ,

6

4 ( )

3.4 (GHX-46)

3.2
.

A.

| |~110/220 , 10%, 50~60 110 |
| |-28 , 10%, 3.5A 150. |
| | 26AWG (? 0,405) 300. |
|( ) | 24AWG (? 0,51) 450. |
| | 22AWG (? 0,64) |
| |2A, 250 |
| () |600 0 |
| | -24 ,1.0A -24 ,1.0A |
| | |
| | |
| | 600 0 1 |
| | |
| | / |
|() | |

B.

| |0-40C (32-104F) 21-25C(70-78F)|
| | |
| |5-90% ( ) |

C.

| (DTMF) | 1% 3 . 100 . |
| |100 . |
| (DTMF) | |
| | |
| | 80 (24 ) 20 |
| | (24 ) |
| | (32 ) |
| | |

D.

| | |
| |54.7 (21.5 ) |
| |41.7 (16.4 ) |
| |13.5 (5.3 ) |
| | |
| (GSX-33 EXE) | |
| |7 (2.75 ) |
| |22 (8.85 ) |
| |22 (8.75 ) |
| |1.6 (4.4 lbs.) |
| | |
| |14 (5.5 ) |
| |10 (4 ) |
| |4.5 (1.75 ) |
| |0.5 (1 lbs.) |

3.3 *

*) COB, ETIB, SLIB24, SLIB8, SLIB48 VAU4 GHX-36 GHX-46.

A. (KSU)

: 1) MBU, 8 VAU4, 2) , 3) MDF.

:

-

- 6

- 2

- 6

- 4

- 1

- 3

- 2 - ()

- 2 (-)

- 5

- 1 VAU

B. (COB)

4 (CO/PBX) c , , (DTMF) . CMU - CPTU - - . COB #6 #7 .

C. (ETIB)

4 , . ETIB #1 - #7 .

D. (SLIB24, SLIB48)

- GHX-36 SLIB: SLIB24 -
24
( 2.5), SLIB48 - 48 (
5) SLIB8, 8 . MSGU
( ) SLIB24. SLIB24 SLIB48 4 , #1 - #7 .

E. (SLIB8)

SLIB8 8 #1 . SLIB8 #7 (SLIB24/48, ETIB). , SLIB 8, : 13, 14, 15, 16,
37, 38, 39 40.

F. (VAU 4)

VAU4 3 : UCD- ( ), DISA , (HOLD). , VAU, 120 . . VAU4 4 .


G. (PCU)

(110 220 50-60 ) , (MBU), . , , 24- , , .

H. (MDFU)

, . , MDF, 106 -
108. :

-

-

- : FR1T/FR1R-FR3T/FR3R

-

-

I. (MSGU)

MSGU , . SLIB24 4 , .

J. (SIU)

SIU RS-232, ( ) (SMDR).

3.4

GHX-46 :

GSX 8 8-

21 21-

21E 21-

33 33-

33E 33-

48 DSS (48 )

GK 8 8-

24S 24-

24E 24-

36S 36-

36E 36-

DSS/E (48 )

ICMB (Phone Box)

3.5

3.5.1 (KSU)

, -, . , , .
40 .

3.5.2

- 110 220
50-60 . . 220 . 110 110 ”.

3.5.3 KSU

GHX-46.

3.1 KSU
3.5.4

COB, ETIB, SLIB .
, , .

a) KSU . , , . b) . . . c) , - .
A. COB

MBU - GHX-46, 6 . 14, COB.
COB #6 #7 .
:

#6: 11 - 14

#7: 7 - 10

B. SLIB, ETIB

MBU - GHX-46, 12 .
40 , 7- (SLIB, ETIB).
ETIB/SLIB #1 - #7.

#1: . 112-115 #5: . 128-131

#2: . 116-119 #6: . 132-135
#3: . 120-123 #7: . 136-139
#4: . 124-127

3.5.5 VAU

VAU #0 ( ), / ( FLASH 59).
c :

A.

(1) MON 100.

(2) (7*01-7*04).

(3) 1.

(4) HOLD .

(5) , .
6. HOLD .

B.

(1) MDF.

(2) MON (7*01-7*04) 100.

(3) 2.

(4) HOLD .

(5) , .
6. HOLD .

3.5.6 MDF

MDFU , .

[pic]

3.2
MDF

3.5.7 (CO/PBX)

A. MDFU 6- : COT COR .

B. (COB). a) . b) . c) .

3.5.8

- , , 3 (SLT) .

1 - . 106 2 - . 107 3 - . 108

3.5.9

- GHX-46 34 : 6 28 (47) - .

ETIB 4 . , -. 4- ( ). (VT,
VR) . (DT,
DR) . , (DT, DR) + 24 , (VT, VR)
- (GND).
DT, DR. , .

[pic]

2.3.

102 - 105, (MBU), (). (KTU), (SLT).
, , MBU, KTU.

CN 45: 102

CN 46: 103 (KTU SLT)

CN 47: 104

CN 48: 105

(ETIB). a) . b) . c) .

[pic]

3.5.10 (SLT)

- GHX-46 38 : 10 28 (47) - .

MBU ( 102 -
111) S102VT/VR - S111VT/VR
MDF.

102 - 105, MBU, (). (KTU), (SLT).
SLT- , MBU, SLT.

CN 45: 102

CN 46: 103 (KTU SLT)

CN 47: 104

CN 48: 105

(SLIB-24,48,8). a) . b) . c) .

[pic]


3.5.11

() ,
CALL,
().
, , .
, .

a) , . b) . c) . , . MDF: GR - VT, RD - VR, BL - DT, YL - DR. d) . .


3.5.12

GHX-46 ,
( ). , , ( FLASH
16). FR1-T, FR1-R
FR2T, FR2R MDF.
: 125 , 500 (32 , 2 ).

. 3.3 .


[pic]

3.3 .

3.5.13

GHX-46 . - 600 ( 0 ), 5 . : 125 ,
500 (32 , 2 ). FR3-T FR3-R . EP-VT, EP-VR .
. 3.3 .

3.5.14


- , (MOH) . ( ) (, .).
(/) CN44 : INT/EXT.
CN44 , , CN2 INT EXT.

. 3.3 .

3.5.15

- GHX-46
( ).
. (/). ( ).
ALM-T ALM-R MDF.
. 3.3 .

3.5.16 SIU

SIU, RS-232C. SIU (SMDR) .
SMDR - 80 29 .
RS-232C 3.4 RS-232C.

3.4 RS-232C.

3.5.17 ( )

. . FLASH 40 ( ). : ,
(Handsfree), . , , , .
MON
( ).

3.5.18

24 ( 12 ) 20 /.
.
:

A. .

B. 480 National Electrical Code (NEC) .

C. , .

, , ..

D. . , .

E. 12 / 32 12- , .

F. . 4.7. , 0.5 .

12VDC

FUSE(5A/250V)

KSU 12VDC

3.5

3.5.19

-,
CN11 (MBU) ON. , .

4. - GHX-308A/616/36/46

| |. | | |
| | | | |
| | | | |
|A | |
|B | |
| | |
|K | |
|8 | 8- |
|4 | 4- |
|S | (SLT) |
|HF | |
| |(Hook Flash) |

5. - GHX-308A/616/36/46


5.1


|. | | | | |
| |.| | | |
|FLASH 01 | | |000-255 |060 |
|FLASH 02 | | |000-255 |180 |
| | | | | |
|FLASH 03 | | |000-255 |045 |
| | | | | |
|FLASH 04 | | |00-99 |10 |
| | | | | |
|FLASH 05 | | |1-9 |2 |
|FLASH 06 | | |000-255 |180 |
|FLASH 07 | | |00-99 |10 |
|FLASH 08 | | |000-104 |000 |
|FLASH 09 | | | | |
|FLASH 10 | | |2-9 (x100) |3(x100) |
| | | | | |
|FLASH 11 |1 | |./| |
| | | |. | |
|FLASH 12 | | | | |
| |1 | |/ | |
| |2 | |/ | |
|FLASH 13 |1 | |/ | |
|GHX-36/46 | | |(: | |
| | | |) | |
|FLASH 14 |1 | |3 4 |4 |
|GHX-36/46 | | |(: | |
| | | |) | |
|FLASH 13 |1 | |/ | |
|GHX-308 | | (0) | | |
|FLASH 14 |1 | |/ | |
|GHX-308/61| | |( | |
|6 | | |) | |
|FLASH 15 | | | . |100 |
| | | | | |
|FLASH 16 | | | . | |
| | | () | | |
|FLASH 17 | | (PBX) |5 2 | |
| | | | | |
|FLASH 18 |1 -| / |4 | |
| |4 | | | |
|FLASH 19 |1 -| | 8 | |
| |8 | | | |
|FLASH 20 | | | | |
|GHX-616/36/| | (SMDR) | | |
|46 | | | | |
| |1A | SMDR |/ | |
| | 2A| | /||
| | | | | |
| | 3A| (- |80/29 |80 |
| | | ) | | |
| | 4A| |300/1200 |300 |
| | 5A| |/ | |
| | | | | |
| | 6A| |/ | |
| | | | | |
| | 9 | A | | |
| |10 | B | | |
| |1B | |3 |DOL |
| | 2B| |4 |0025 |
| | | | | |
| | 3B| |1 |0-4 |
| | 4B| |0/1 |0 |
|FLASH 21 | | | | |
|GHX-616/36/| | | | |
|46 | | | | |
| |1 | |/ | |
| | | | | |
| | 2 | | /||
| | | | | |
| | 3 | |/| |
| | | | | |
|FLASH 21 | | | / ||
|GHX-308A | |(PBX) | | |
|FLASH 22 | | |/ | |
| | | | | |
|FLASH 23 |1-2| | /| |
| | | | | |
|FLASH 24 | | |000-255 |30 |
|GHX-36/46 | | |( )| |
|FLASH 25 | | |00-60 c |60 c |
| | | | | |
|FLASH 26 | | | | |
|FLASH 27 | | |/ | |
|GHX-616/36/| | | | |
|46 | | | | |
|FLASH 28 | | |/ | |
|FLASH 29 |1 | |/ | |
| | |() | | |
|FLASH 30 | | | | |
| |1A | | (DTMF)/| |
| | | | |(DTMF) |
| |2A | |/ | |
| | | (UNA) | | |
| |3A | |/ | |
| | | | | |
| |4A | | | |
| | |(Flash) | / | |
| | | | | |
| | | | | |
| |5A | / |60/40 66/33|66/33 |
| |6A | |10 20 /|10 / |
| |7A | |0(CO) / 1(PBX) |0(CO) |
| | 8A| |0-9 |0 |
| | 9 | A | | |
| |1B | |01-20(x100) |10(x100) |
| | | | | |
| | 2B| |0 - 4 (7) |1 |
| | | | | |
|GHX-616/36/|4B | |0: , 1: 24 | |
|46 | |(DISA) |, 2: | |
| | | |3: | |
| |10 | B | | |
| |11 | | | |
| | | | | |
| |12 | | | |
| | | | | |
|FLASH 31 | | |01-20(x100) |05(x100) |
| | | | | |
|FLASH 32 | | | | |
|FLASH 33 | | |000-255 |030 |
|FLASH 34 |1-8| | | |
|GHX-616/36/| | ( UCD | | |
|46 | |) | | |
|FLASH 35 |1 | | | |
| | | |./. | |
| | | |KST: | |
| | | |0.4/0.4/0.4/2 | KST: |
| | | |SLT: |0.4/0.4/0.4|
| | | |0.4/0.2/0.4/4 |/2 SLT: |
| | | | KST: |0.4/0.2/0.4|
| | | |0.8/2.4 SLT:|/4 |
| | | |1/4 |: KST:|
| | | | |0.8/2.4 |
| | | | |SLT: 1/4 |
|FLASH 36 | | |100 - 699 |100-139 |
|GHX-616/36/| | | | |
|46 | | | | |
|FLASH 36 |1-2| |100 - 699 |100-107 |
|GHX- 308A | | | | |
|FLASH 37 |1 | | | |
| | | |(/) | |
|FLASH 38 | | |030-255 |060 |
|GHX-616/36/| | | | |
|46 | | | | |
|FLASH 39 | | |/ | |
|FLASH 40 | | | | |
| |1A | |/ | |
| | 2A| |/ | |
| | 3A| |/ | |
| | | | | |
| | 4A| |/ | |
| | 5A| |/ | |
| | | | | |
| | 6A|3 - |/ | |
| | 7A| |/ | |
|GHX-616/36/|8A | |/ | |
|46 | | | | |
| | | | | |
|GHX-308A |8A | |/ | |
| | | | | |
| |1B | |1 - 7 |1 |
| |2B | |11 - 66 |11 |
| | 3B| |0 - 2 |1 |
| | | | | |
| | 4B| |0 - 8 |1 |
| | 5B| |0 - 2 |1 |
| | 6B| | . | |
| | | | | |
| | 7B| |1 - 7 | |
| | | | | |
| | 8B| |BBLLR | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 9B| . |BBLLR | |
| | | | | |
| | | | | |
| |10 | A | | |
| |11 | ” | | |
| |12 | | | |
|FLASH 41 |1 | |/ | |
|GHX-616/36/| | |( | |
|46 | | |) | |
|FLASH 41 |1 | |/ | |
|GHX-36/46 | |SMDR |(: | |
| | | |) | |
|FLASH 42 |1 | |/ | |
|GHX-616/36/| | | | |
|46 | | | | |
|FLASH 43 |1 | | 1 / 2 | 1 |
|GHX-616/36/| | | | |
|46 | | | | |
|FLASH 44 | | |000 - 255 |015 |
|GHX-616/36/| | | | |
|46 | | | | |
|FLASH 45 | | |/ | |
| | | | | |
|FLASH 46 | | | | |
|FLASH 47 |1 | | 0 / 9 |0 |
|GHX-616/36/| | | | |
|46 | | | | |
|FLASH 48 | | |000 - 255 |000 |
|GHX-616/36/| |SMDR | | |
|46 | | | | |
|FLASH 49 | | |01-99 (100 ) |10 (100 )|
|GHX-616/36/| | | | |
|46 | | | | |
|FLASH 50 | | | | |
| | | | | |
| |1 | A |8 (16 | |
| | | |) | |
| |2 | A |8 (16 | |
| | | |) | |
| |3 | |8 (16 | |
| | | |) | |
| |4 | |8 (16 | |
| | | |) | |
| |5 | | | |
|FLASH 51 | | |0 - |0 |
|GHX-616/36/| | |1 - 2 -|(|
|46 | | | |) |
|FLASH 52 | | II | | |
| |1 | |/ | |
| |2 | |/ | |
| |3 | |/ | |
| |3 | |/ | |
| | |(: ) | | |
| |4 | |/ | |
| | | | | |
| |5 | |/ | |
| | | | | |
|FLASH 53 |1-6| | | |
| | | | | |
|FLASH 54 | | |05-99 (100 ) |20 (100 )|
|FLASH 55 | | |1-6 |3 |
|GHX-616/36/| | | | |
|46 | | | | |
|FLASH 56 | | |00-99(100 ) |05 (100 )|
| | | | | |
|FLASH 57 | | |0-9 |0 |
|FLASH 58 | | |1 : DISA ()|SEG1 -1 |
| | | | | |
|GHX-616/36/| | |2 : DISA ()|SEG2 - 3 |
|46 | | | | |
| | | |3 : DISA |SEG3 - 4 |
| | | |() | |
| | | |4 : DISA |SEG4 - 5 |
| | | |() | |
| | | |5 : DISA ( | |
| | | |) | |
| | | |6 : | |
| | | |7 : | |
| | | |8 : UCD1 | |
| | | |9 : UCD2 | |
|FLASH 59 | | |MOH, DISA, UCD | 1-4 |
|GHX-616/36/| | | |: |
|46 | | | |DISA |
|FLASH 60 | | | | |
| | | | | |
|FLASH 61 | | | | |
| | | | | |
|FLASH 62 | | | | |
| | | | | |
|FLASH 63 | | | | |
| | | | | |
|FLASH 64 | | | | |
| | | | | |
|FLASH 65 | | | | |
| | | | | |
|FLASH 66 - FLASH 79 GHX-616/36/46. |
|FLASH 66 | | |000-255 c |060 c |
| | | DISA | | |
|FLASH 67 | | DISA |XXX (3 ) |000 |
| | | | |( |
| | | | |) |
|FLASH 68 | | |/ | |
| | | DISA | | |
|FLASH 69 | | |/ | |
| | | DISA | | |
|FLASH 70 | | | | |
|FLASH 71 | | | | |
|FLASH 72 | | |4 | |
| | | |( | |
| | | |) | |
|FLASH 73 | | |6 | |
| | | |( | |
| | | |) | |
|FLASH 74 |1-4| |2 ( | |
| | | |) | |
|FLASH 75 | | |4 | |
| | | |( | |
| | | |) | |
|FLASH 76 | | | /| |
| | | | | |
|FLASH 77 |1 | |/ | |
| | | DISA | | |
| |2 | |/ | |
| | | | | |
| |3 | , |/ | |
| | | | | |
|FLASH 78 |1-3| DISA | | |
| | | | | |
| | | | | |
|FLASH 79 |1-5| | | |
| | | DISA | | |
| |1 | |1. | : |
| | | | | |
| |2 | |2. | : |
| | | | | |
| |3 | |3. | |
| | | | |: . |
| |4 | | | |
| | | | |: . |
| |5 | | | |
| | | | | : |
| | | | |. |
|FLASH 80 - FLASH 82 - |
|FLASH 83 - FLASH 89 GHX-616 |
|FLASH 83 | | |000-255 (x 50 |: |
| | | ( VAU) |) |005 : |
| | | | |005 |
|FLASH 84 | | |3-9 |5 |
| | | ( VAU) | | |
|FLASH 85 | | |/ | |
| | |DISA | | |
|FLASH 86 |1-2| |: 01-06 | |
| | | |: | |
| | | |100-699 | |
|FLASH 87 | | |05-30 |05 |
| | | | | |
|FLASH 88 | | |1-3 |1 |
| | | | | |
|FLASH 89 | | |3-4 |4 |
| | | | | |
|FLASH 76 - FLASH 79 GHX-308A |
|FLASH 76 |1-2| |: 01-03 | |
| | | |: | |
| | | |100-699 | |
|FLASH 77 | | |05-30 |05 |
| | | | | |
|FLASH 78 | | |1-3 |1 |
| | | | | |
|FLASH 79 | | |3-4 |4 |
| | | | | |

5.2

- GHX-308A, GHX-36/46 .
, #1 (100). 21- ( GSX/A -12 - 12- ), 33- ( GSX/A -24 - 24-) . , .

100 , , . ( ) , , . 12 , , () , , , .. ()

- , .. . ( ) , .

, , , , , . .

. , ( HOLD), . .

, : ( ) ( ). . , , .

HOLD.

5.3

21- 33- . 100 ( #1) .

, #1. :
1. MON.
2. (*).
3. 7-7-6-4 ( ). .

( ).
4. FLASH 2- .

.4 SPEED/TRANS (

GK-24/36

UP/DOWN).
5. .
6. HOLD. ( ).
7. MON.

, , .


5.4

, , . , . .
1. .
2. FLASH.
3. 60 .

| INITIALIZE SYS PARAM |
|PRESS HOLD |

4. HOLD.
5. .2 . .3:

60

61

62

63

64

65


5.5

(FLASH 01)

, . - . ( , ).

:
, .

: 000-255 (000: )
. : 060

:
1. FLASH 01.
2. :

| SYS HOLD RECALL 000-255|
|060 |

3. 3 .
4. HOLD.


(FLASH 02)

, . - . ( , ).

:
, .

: 000-255 (000: )
. : 180

:
1. FLASH 02.
2. :

| EXC HOLD RECALL 000-255|
|180 |

3. 3 .
4. HOLD.

(FLASH 03)

, , - , .

:
, , .

: 000-255
. : 045

:
1. FLASH 03.
2. :

| TRANSFER RECALL 000-255|
|045 |

4. 3 .
5. HOLD.


(FLASH 04)

, , , .

:
, .

: 00-99 (00: )
. : 10

:
1. FLASH 05.
2. :

| PRESET FWD TIMER 00-99|
|10 |

3. 2 .
4. HOLD.

(FLASH 05)

. .


:
( ) .


: 1-9
. : 2

:
1. FLASH 06.
2. :

| PAUSE TIMER 1 - 9|
|2 |

3. 1 .
4. HOLD.


(FLASH 06)

() . . , , , , .

:
, , .

: 000-255 (000: )
. : 180

:
1. FLASH 07.
2. :


|CALL PARK TIMER |
|000-255 180 |

4. 3 .
5. HOLD.


(FLASH 07)

- , . . , (DISA), .


:
(
DISA).


: 00-99
. : 10

:
1. FLASH 07.
2. :

|CONFERENCE TIMER 00-99|
|10 |

3. 2 .
4. HOLD.

(FLASH 08)

5 (). , .


:
.

: 000-104 (000: )
. : 000

:
1. FLASH 08.
2. :

| M/W TONE TIMER |
|000-104 000 |

3. 3 .
4. HOLD.


(FLASH 10)

- .


, , , , . .


:
, .

: 2-9 (x 100)
. : 3 (x100)

:
1. FLASH 10.
2. :

| CO RING DETECT 2 - 9|
|3 |

3. 1 .
4. HOLD.

(FLASH 11)

: , . , HOLD , - . - : - , - .


:
, HOLD .


. : .

:
1. FLASH 11.
2. :

|HOLD PREFERENCE SYS-EXC |
|SYSTEM |

3. .

:

:

4. HOLD.


(FLASH 12)

, .. , , .


:
, . ( ) .

. : .

.

:
1. FLASH 12.
2. :

|PRIVACY WARNING YES |
|NO |

3. :

.1 -

.2 - .

: , .

: , .

4. HOLD.(FLASH 13) (GHX-36/46, : )

.

:
.

: /
. : ( )

:
1. FLASH 13.
2. :

|SUONERIA EXT NOTT SI/NO|
|NO |

3. 1.
4. HOLD.


(FLASH 14) (GHX-36/46, : )

.

:
: 3 4.

: 3 /4
. : 4

:
1. FLASH 14.
2. :

|LENGTH OF ACNT CODE 3/4 |
|4 DIGITS |

3. .

: 4

: 3
4. HOLD.

(FLASH 14)
( GHX-308A/616)
. . / .


:
.

: /
. : ( )

:
1. FLASH 14.
2. :

|INCOMING CO TOLL YES/NO |
|NO |

3. .
4. HOLD.


(0) (FLASH 13) ( GHX-308A)

/ "0".

:
"0" .

: /
. :

:
1. FLASH 13.
2. :

|ATTD CALL ENABLE YES |

3. .
4. HOLD.

(FLASH 15)

( , ), , . , / DND. ( ).

:
, . .

. : 100

:
1. FLASH 15.
2. :

|ATTN STA ASSIGNMENT |
|100 |

3. 3- .
4. HOLD.

:

1. 100. , , 100.
2. , , .

(FLASH 16)

- , , , (), .

2 ( - GHX-36 - 1 ) . , .

:
, (MDF).

. : .

:
1. FLASH 16.
2. :

|LOUD BELL CONTROL ASSGN |
|### / ### |

GHX-46, GHX-308A

|LOUD BELL CONTROL ASSGN |
|### |

GHX-36

3. 3- . ( GHX-308A, GHX-46 - 6 : 3- ).
4. HOLD.


(PBX) (FLASH 17)

- (PBX) 1- 2- (). . , .

:
1- 2- .
(, 9) (#) (9#).

. : .

:
1. FLASH 17.
2. :

| PBX DIAL CODES ##, |
|## , ##, ##, ## |

3. , , 2- ( 10 ).

2 (#).
4. HOLD.


/ܔ (FLASH 18)

4 /.
(DND) , .

:

/ , , 1 4 4 1 . : 1/2 2/1, ,
100/101 101/100. - -: 101/100,
102/100.

: 1-4 ( 1-4)
. : .

:
1. FLASH 18.
2. :

| EXEC SECY PAIRING |
|### / ### PAIR 1 |

3. (. 1) , :

3- -

3- -.

( (#) 2 ).
4. HOLD.
5. (. 2-4) 3 4.

(FLASH 19)

8 . 8 . ( ). , , . .

:
8 8 .

| . | || |
| | | | |
|1 |1 | 710 | |
| | | |100-103 |
|2 |2 | 711 | |
| | | |104-107 |
|3 |3 | 712 | |
| | | |108-111 |
|4 |4 | 713 | |
| | | |112-115 |
|5 |5 | 714 | |
| | | |116-119 |
|6 |6 | 715 | |
| | | |120-123 |
|7 |7 | 716 | |
| | | |124-127 |
|8 |8 | 717 | |
| | | |128-131 |


108-131 GHX-36/46.


:
1. FLASH 19.
2. :

| HUNT GROUP 710 |
|100,101 |
|102,103,___,___,___,___ |

(. 1) , .

3. 3- .

24 ( 8 ). .

4. HOLD.
5. , :

| 710 | | 711 | | 712 | | 713 | |

| 714 | | 715 | | 716 | | 717 | |

| | | | | | | | |

6. .
7. HOLD.


(SMDR) (FLASH 20)
(GHX-616/36/46)

(SMDR) , . SMDR RS-232C.

:
, , . .
6 :

|SMDR |


SMDR.
/ SMDR. RS-
232C .

|LD/ALL CALL |


.
: (LD). , 0 1, 7.

|PRINTER |


.
: 80 29 .

|BAUD RATE |


.
RS-
232C: 300 1200 .

|PRINT INCOM. CALL|


.
, .

|SAVE |


.
(32 ).

”:

|CURR UNIT |


.
3- , . - USD.
6 .

| COST UNIT |


.
.
4 . - 0025.

|FRACTION |


.
.
5 (0-4):
4- , [(- . .) x ( . .)] / 10000.
2- , [(- . .) x ( . .)] / 100

: =2,

=0156

- 0: 2x156=312

- 1: 2x15.6=31.2

- 2: 2x1.56=3.12

- 3: 2x0.156=0.312

- 4: 2x0.0156=0.0312

|METERING TYPE |


.
(CMU):
1. CMU-P : 0
2. 12K/16K : 1

:

|. | | | |
| | | | |
|A1 | |/ (./.) | |
| | SMDR | | |
|A2 | | | |
| | |/| |
| | |(./.) | |
|A3 | |80/29 |80 |
| | |(./.) | |
|A4 | |300/1200 |300 |
| | |(./.) | |
|A5 | |/ | |
| | | | |
| | | | |
|A6 | |/ | |
| | | | |
|B1 | |3 |USD |
| | | | |
|B2 | |4 |0025 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|B3 | |0-4 |0 |
|B4 | |0-1 |0 |
| | | | |

:
1. FLASH 20.
2.

:

|SDR TPE PNT BDR PIC |
|SAV NO LD 80 300 |
|NO NO |

:

|SMDR | |TYPE | |PRINTER | |BAUD RATE | |

|PIC | |SAVE | | | | | |

|PAGE A | |PAGE B | | | | | |

: (SMDR) - , , 29 , 1200 , , - .
: (SMDR) - , , 80 , 300 , , - .

Baud Rate 1 .
HOLD. .

4. PAGE_B

( ”). :

|CURR COST FRAC METER |
|DOL 0025 0 0|

5. , ” :

|CURR UNIT | |COST UNIT | |FRACTION | |METERING | |
| | | | | | |TYPE | |

| | | | | | | | |

|PAGE A | |PAGE B | | | | | |

:
70 ASCII :

STA CO TOTAL START DATE DIALED DIGITS ACCOUNT CODE
AAA BB D:DD:DD EE:EE FF/FF/FF H CCCCCCCCCCCCCCC GGGGGGGG (CR)(CR)(LF)


STA CO TOTAL START DATE DIALED DIGITS COUNT COST
AAA BB D:DD:DD EE:EE FF/FF/FF H CCCCCCCCCCCCCCC IIIII JJJ..JJJ
(CR)(CR)(LF)

29- :
76 ASCII :

STA CO TOTAL START DATE

AAA BB D:DD:DD EE:EE FF/FF/FF (CR) (CR) (LF)

H CCC...CCC (CR)(CR)(LF)

GGGGGGGG (CR)(CR)(LF)

STA CO TOTAL START DATE

AAA BB D:DD:DD EE:EE FF/FF/FF (CR) (CR) (LF)

H CCC...CCC (CR)(CR)(LF)

IIIII JJJ...JJJ (CR)(CR)(LF)

:

AAA = 3

BB = 2-

D:DD:DD = 7 (::)

EE:EE = 5 ( : )

CCC...CCC = 24

FF/FF/FF = 8 : , , (//)

GG = 8

H = 1

(I = , O = , T = )

IIIII = 5 -

JJJ...JJJ = 10 -

(CR) =

(LF) =

:

80

STA CO TOTAL START DATE DIALED ACNT CODE CNT COST

AAA BB D:DD:DD EE:EE FF/FF/FF H 1234567 C
DDDD

AAA BB D:DD:DD EE:EE FF/FF/FF H 1234567 C
DDDD

AAA BB D:DD:DD EE:EE FF/FF/FF H 1234567 C
DDDD

----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------

TOTAL CALL TOTAL COUNT TOTAL COST

BBBB CCCC DDDD

29

STA TCALL TCOUNT TCOST

AAA BBBBB CCCCC DDDDDDDD.DD

:

AAA = 3

BB = 5 -

CC = 5 -

DD = 10 - .

4. (SMDR) 62 , . (Form Feed). 29- , , . , . : 8 , 2 -, .

5. , (). .

6.

DND/FOR 759 , . * .

:
1. .
2. DND/FOR .
3. ( 8 ) *.
4. .


(FLASH 21) (GHX-616/36/46)

- / . . .


:
: ( ) ( ).

:

| | |. |
| | | |
| |/ | |
||(./.)| |
| |./ | |
| |/| |
| |/ | |
||/ | |

:
1. FLASH 21.
2. :

|ALARM SIGNAL DETECT |
|NO ONCE CLOSED |

3. :

|ALARM | |SIGNAL | |DETECT | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

: - , - , - .

: - , - , - .

4. HOLD.

(PBX) (FLASH 21)( GHX-308A)

(PBX).

:
.


: /
. :

:
1. FLASH 21.
2. :

|SIGNAL ONCE |

3. .

:

:

4. HOLD.

(FLASH 22)


( ).

:
, .

: /
. :

:
1. FLASH 22.
2. :

|PAGE WARNING TONE YES/NO|
|YES |

3. .

: ( ).

: ( ).
4. HOLD.


(FLASH 23)

. ( ) ( ).

:
- .

: /
. :

:
1. FLASH 23.
2. :

|PROGRAM CONTROL RELAY |
|LBC1, DOR2 |

GHX-46

|PROGRAM CONTROL RELAY |
|LBC1 |

GHX-36

3. 1 ( 1) 2 ( 2).

( - GHX-36 1)

: (LBC)

: (DOOR)

4. HOLD.


(FLASH 24)
( GHX-36/46, : )

( ), , , .

:
, .

: 000-255
. : 30

:
1. FLASH 24.
2. :

|TIMER EMERGENZA 000-255 |
|030 |

3. 3 .
4. HOLD.

(FLASH 25)

(phone box), , . .
, .

:
, CALL. (. 40).

: 00-60
. : 20

:
1. FLASH 25.
2. :

| ICM BOX TIMER 00-60 |
|20 |

3. 2 .
4. HOLD.


(FLASH 27)
(GHX-616/36/46)

, , , . .

:
/ .

: /
. :

:
1. FLASH 27.
2. :

| RECALL TO ALL STA YES/NO|
|NO |

3. .

: ( )

: ( )

4. HOLD.

(FLASH 28)

.

:
:

| | |. |
| | ||
| (YY) |00-99 |93 01 01|
| (MM) |01-12 |12 01 00|
| (DD) |01-31 | |
| (HH) |00-23 | |
| (mm) |00-59 | |
| (SS) |00-59 | |

:
1. FLASH 28.
2. :

| DATE & TIME MM DD|
|YY HH:mm:am |

3. : (, , , , , ).
4. HOLD.

(FLASH 29)

, MON . .

:
().

: /
. :

:
1. FLASH 28.
2. :

|MONITOR MODE YES/NO |
|NO |

3. .

: ( )

: ( )
4. HOLD.

5.6 (FLASH 30)

, . , .
, .

:
8 :

A

|DTMF/PULSE |


.
: (DTMF) (PULSE).
: DTMF.

|UNA |(CO/PBX) (UNA). , , . , (LOOP), , , .
: .

|TOLL OVR |


( ).
, .
: .

|GROUND/LOOP |


.
FLASH
( ): (Loop flash) (Ground flash ). : LOOP.

|PULSE RATIO |


.
1 / 66/33
60/40.
: 66/33.

|PULSE SPEED |


.
10 / 20 /.
: 10 /

|CO/PBX |


.
( )
( ). , , . 0, - 1.
.


B

|FLASH TIMER |


.
FLASH :
1. -
2. - ( )
: 1 . : 01-20 (100 ).

|CO LINE GRP |


.
, 7.
1.

|DISA MODE |( GHX |
| |36/46) |, DISA,

0 - DISA
1 - DISA 24 ( GHX36/46)
2 - DISA .

.

| | |. |
| A | / | |
| |(./) | |
| UNA |/ (./.) | |
| |/ (./.) | |
| | / | |
| | | |
| |(/) | |
| |60:40 / 66:33 (/) |66:33 |
| | | |
| |10 / 20 / (/) |10 / |
| |0(CO) /1(PBX) |CO |
| B | | |
| FLASH |01-20 (x100) |10 (x100) |
| |0-7 |1 |
| DISA |, 24, | |

:
1. FLASH 30.
2. :

|CO LINE ATTRIBUTE SELECT |
|A CO LINE RANGE |

12 . .
3. 4 , (, 0105. , 0505).

4. , :

:

|CO x-y DTMF UNA OVN GN |
|R66 SP1 CO SU0 |

CO XX-YY (XX, YY=01-14 GHX-46, 01-12 GHX-36) - ,

DTMF(DP) - ,

UNA - ,

OV# (#: Y=, N=) - ,

G# (#: Y=Ground, N=Loop) - ,

RXX (XX: 66=66/33, 60=60/40) - /,

SPX (X: 1=10pps, 2=20pps) - ,

CO(PBX) -

B :

|CO xx-yy F10 GRP1 T0 D0 |

CO xx-yy (xx, yy=01-14 GHX-46, 01-12 GHX-36 ) - ,

Fxx (xx=01-20) -
(Flash),

GRPx (x=0-7) - ,

T0 ( ),

Dx (x=0-2) - DISA.

5. , A, :

|DTMF PULSE | |UNA | |TOLL | |GROUND LOOP| |
| | | | |OVERRIDE | | | |

|PULSE RATIO| |PULSE SPEED| |CO PBX | |LOOP SUPERV| |

|PAGE A | |PAGE B | |NEXT | |NEXT | |
| | | | |FORWARD | |BACKWARD | |

.

: , UNA , , Flash - , / - 66/33, - 20 /.

: , UNA , , Flash - , / - 60/40, - 10 /.

6. 1- 6 . 7 8 . , 1- 6

HOLD, .

, 7 8, HOLD .

HOLD .


7. , , :

|FLASH TIME | |LINE GROUP | | | |DISA MODE | |
| | | | | | |(GHX-36/46)| |

| | | | | | | | |

|PAGE A | |PAGE B | |NEXT | |NEXT | |
| | | | |FORWARD | |BACKWARD | |

8. , 1 - 5, , HOLD .

HOLD . 3 .

9. 11 (Next forward - ) . 12 (Next Backward - ) . 11 12 .

(FLASH 31)

, Flash - ( ). , .

:
, Flash. 100 2 .

: 01-20 (x100 )
. : 05 (x100 )

:
1. FLASH 31.
2. :

| HOOK SWITCH TIME 01-20 |
|05 |

3. 2 .
4. HOLD.


(FLASH 33)

, , , . , , , - . , . , .

:
, .

: 000-255
. : 30

.
1. FLASH 33.
2. :

| ATTENDANT RECALL |
|000-255 030 |

3. 3 .
4. HOLD.

(FLASH 34) (GHX-616/36/46)


.
( UCD - ).

:
1. FLASH 34.

:

|CO RING ASSIGN TO HUNT |
|PRESS BTN 1-8(GRP:1-8) |

2. 1-8.

|CO RING ASSIGN TO HUNT |
|SELECT A CO LINE RANGE |

3. : 4 , (01-14 GHX-

46, 01-12 GHX-36), ( ).

|CO XX-YY SEL |
|DAY/NIGHT(DIAL:0-3) |

XX-YY - , .

4. , .

0

1

2

3

5. HOLD.


(FLASH 35)

( ) .

:

( ).

| | | |
| |(. ) | |
| | | | | |
| | | | | |
| |0.4/0.4/0.|0.8/2.4 |0.8/2.4 |0.4/0.4/0.4/2 |
|(KST) |4/2 | | | |
| |0.4/0.2/0.|1/4 |1/4 |0.4/0.2/0.4/4 |
|(SLT) |4/4 | | | |

. :


.
1. FLASH 35.
2. :

|SELECT RING TYPE CO |
|.4/.2/.4/4 INT 1/4 |

3. 1.
4. HOLD.

(FLASH 36)

100 699.

:
.

: 100-699
. : 100-139 (GHX-36/46), 100-107 ( GHX308A)

:
1. FLASH 36.
2. 1-8

(GHX-36/46) 1-2 (GHX-308A).

1 : 01-05 (. : 100-104)

| | GHX-46 | GHX-36 |
| | | |
| 1 | 01-05 | 01-04 |
| 2 | 06-10 | 05-08 |
| 3 | 11-15 | 09-12 |
| 4 | 16-20 | 13-16 (|
| | |SLIB8) |
| 5 | 21-25 | 17-20 |
| 6 | 26-30 | 21-24 |
| 7 | 31-35 | 25-28 |
| 8 | 36-40 | 29-32 |

*) 4 GHX-36
SLIB8 1.

3. 15 (GHX-46) 12 (GHX-36,GHX-308A) .
4. HOLD.


(FLASH 37)

, .


.( ) .

:
.

: /
. :

:
1. FLASH 37, :

| CO CHOICE-CIRCLE YES/NO|
|YES |

2. 1.

:

:
3. HOLD.


(FLASH 38) (GHX-616/36/46)

, .

:
.

: 030-255
. : 060

:
1. FLASH 38.
2. :

| AUTO REDIAL 030-255|
|060 |

3. 3 .
4. HOLD.


(FLASH 39)

. ( ).

:
.

: /
. :

:
1. FLASH 39.
2. :

|MULTI LINE CONF YES/NO|
|NO |

3. .

:

:
4. HOLD.

5.7 - (I) (FLASH 40)

, . , .

.

:

A

|PAGE (1A) |


.
. - .

|DND (2A) |. - .

|SYS SP DIAL |
|(3A) |. - .

|HEADSET (4A) |( ). - .

|PLA (5A) |. - .

|3 MIN WARN |
|(6A) |


3-
3 . - 3 . - .

|CALL FWD (7A) |. - .

|ALARM SIGNAL(8A) |
|(GHX036/46) |


.
. - .

|PHONE BOX |
|CALL(8A)(GHX-308A) |


.

(). - .

B

|STA ID (1B) |


.
( - ID) ..

|ID | |
|1 |4-,21-, 33- (|
| |) |
|2 | () |
|3xxx | DSS/BLF (xxx= |
| | ) ( GHX-36/46) |
|4 | |
|5 | |
|6 |8- |

|COS (2B) |


.
(COS) . 6 .
- , - .
COS 11.

|COS | |
| 1 | |
| 2 | |
| |/ A |
| 3 | |
| |/ B |
| 4 | '0', '1' , |
| | 7 |
| 5 | |
| 6 | |

|STA SPD NUM (3B)|( GHX-36/46) |


.
10 . :

0 :

1 : 10 (00-09)

2 : 20 (00-19)

- (2) (0).

|GRP PICK-UP |
|(4B) |


.
8 . , .

| | |
|0 | |
|1 | 1 ( ) |
|2 | 2 |
|3 | 3 |
|4 | 4 |
|5 | 5 |
|6 | 6 |
|7 | 7 (Branch)* |
|8 | 8 (Branch)* |


*: 7 8 , .. .

|PAGE ZONE(5B) |( |
| |GHX-36/46) |


.
, .
0 = ( )
1 = 1
2 = 2
12 = 1 2 ( '3')
1.

(Internal All Call) . , , .

|PRESET FWD(6B)|, , . (FLASH 04).

.

|CO GRP ACCESS |
|(7B) |.
:

| | |
| | |
|1 | 1 |
|2 | 2 |
|3 | 3 |
|4 | 4 |
|5 | 5 |
|6 | 6 |
|7 | 7 |
|8 | |
|9 | |

, , , . , .
9 .

, 7 . :

|CO GRP ACCERSS MAP ENTER|
|CO LINE DATA |


1-7, 1-7. 8 , 9 - .
HOLD.


|CO BTN ASGN (8B)|


.
8 . :

|CO LINE TO BUTTON PROG |
|ENTER BUTTON DATA |


5- HOLD.
:

BBLLR HOLD

BB = (01-24)

LL = , (01-14 GHX-46, 01-12 GHX-36), 00 - Loop
( ).

R = .

0 = ( : '0')

1 = ('1')

2 = ('2')

3 = ('3')

( 1 - 1, 2 - 2, ..). 33- . "DSP" . (
24).

|BUTTONS XXX-XXX BBLLR |
|BBLLR |

, . . .

. :
|. | | |. |
| | | | |
| | |/ (./.) | (.) |
| | |/ (./.) | (.) |
| | |/ (./.) | (.) |
| | | | |
| | |/ (./.) | (.) |
|A | |/ (./.) | (.) |
| | | | |
| |3- |/ (./.) | (.) |
| | |/ (./.) | (.) |
| | |/ (./.) | (.) |
| |(36/46) |/ (./.) | (.) |
| | (308A) | | |
| | |1-6 | |
| | |XY (X=1-6, . Y=1-6, |11 |
| | |) | |
| | |0-2 (0: , 1: 10 |1 (10 )|
| | (36/46)|, 2: 20 ) | |
| | |0-8 |1 |
|B | (36/46) |0-2 |1 |
| | | | |
| | | | |
| | | . (1-9) | |
| | | | |
| | . |BBLLR |. |

:
1. FLASH 40.
2. :

|STATION ATTRIBUTES |
|SELECT A STA RANGE |

12 . , .

3. 6- . (, 100 105 , 100105. , , :

101101).

4. :

|XXX-XXX A PAGE DND SPD |
|HEAD PLA WARN FWD ALM |

5. , :

|PAGE | |DND | |SYS SPD | |HEADSET | |

|PREF LINE | |3 MIN | |CALL FWD | |ALARM(36/46) | |
| | |WARNING | | | |PHONEBOX(308A)| |

|PAGE A | |PAGE B | |SELECT STA | | | |
| | | | |# | | | |

(./.):
: , , , , , 3 , , .
: , , , , , 3 , , .


HOLD. .

6. . , :

|XXX-XXX B ID0 COS11 |
|AAAAAAAA C DDD EEEE |

XXX =

B = B

ID =

COS =

A =

C = ( GHX-36/46)

D = ,

E =


7. :
|STA ID | |COS | |STA SPD | |PICKUP | |
| | | | |NUM(36/46) | | | |

|PAGE ZONE | |PRESET FWD | |CO ACCESS | |CO LINE | |
|(ONLY | | | | | | | |
|36/46) | | | | | | | |

|DSP | |PAGE A | |PAGE B | |SELECT STA | |

7, . HOLD, .


(FLAHS 41) (GHX-616/36/46)

.

:
, .

: /
. : ( )

:
1. FLASH 41.
2. :

|CO TO CO OFF-NET FWD Y/N|
|NO |

3. 1.
4. HOLD.


(FLASH 42) (GHX-616/36/46)

(SMDR). (CMU). CMU , .


:
,
(CMU).

: /
. :

:
1. FLASH 42.
2. :

|CALL METERING YES/NO |
|NO |


3) .

: CMU

: CMU
4. HOLD.


(FLASH 43) (GHX-616/36/46)

.

:
.

: 1/ 2
. : 2

:
1. FLASH 43.
2. :

|PRE-SEL MSG TYPE1/TYPE2 |
|1 |

3. .

: 2

: 1
4. HOLD.


(FLASH 44) (GHX-616/36/46)

, , , .

:
, .

: 000-255
. : 015

:
1. FLASH 44.
2. ;

|CALL FWD NO ANS 000-255 |
|015 |

3. 3- .
4. HOLD.

(FLASH 45)

DTMF- , . . , - .
.

:
.

: /
. :

:
1. FLASH 45.
2. :

|PREVENT ILLEGAL DIAL Y/N |
|NO |

3. .

:

:
4. HOLD.

(FLASH 46)

, , . , DTMF- . .

1. FLASH 46.

2. :

|CO DIAL WAIT TMR 000-255 |
|030 |

3. 3 (000-255)
4. HOLD.

(FLASH 47) (GHX-616/36/46)

: "0" "9".

:
, 0 .

: /
. :

:
1. FLASH 47.
2. :

|ATTD CALL : 0 CO ACCESS |
|: 9 YES |

3. .

:

:
4. HOLD.

SMDR (FLASH 48) (GHX-616/36/46)

, , SMDR.

:
, .

: 000-255
. : 000

:
1. FLASH 48.
2. :

|SMDR TIMER 000-255 |
|000 |

3. 3 .
4. HOLD.


(FLASH 49)
(GHX-616/36/46)

FLASH ( ) , . , :
1. , , , .
2. , FLASH , .

:
, FLASH, .
.

: 01-99 (100 )
. : 10 (100 )

:
1. FLASH 49.
2. :

|HOOK SWT DEBOUNCE 01-99 |
|10 |

3. 2 .
4. HOLD.

5.8 (FLASH 50)

, . , , .


FLASH 07. :

|EXCEPTION TABLES SELECT|
|A TABLE |

:

|ALLOW A | |DENY A | |ALLOW B | |DENY B | |

|DSP | | | | | | | |

| | | | | | | | |

. :

| ALLOW TABLE A 01 |
|02 |

2 (ALLOW
TABLE) (DENY TABLE). .

0-9 =

DND/FOR = (D)

HOLD = (E)
10 . : BBXXXXXXXX

BB =

XX =
HOLD , . .
HOLD, . "DSP". , D ( ) E ( ).

/ 2 ( ), 2 . 16 . 10 , 0-9, D.
/ :

1. , .
2. , . .
3. , .
4. , , . , , . , .

5.2 /

| | | |
| | | |
| | | | | |
| || | | |
| | | | | |
|1 | | | | |
| | | | - | |
|2 | | | | |
| | | | -| |
| | | | | - |
|3 | | | | - |
| | | | | |
| | | | - | - |
|4 | | | | - |
| | | | - . | |
| | | | | |

(FLASH 51) (GHX-616/36/46)

.

:
: , , (VAU). / . .

:
1. FLASH 51.
2. :

|EXTERNAL MUSIC CONTROL |
|0 |

3. 1 (0-2).

0 : .

1 : .

2 : (VAU4) .
4. HOLD.

5.9 -(II) (FLASH 52) (GHX-616/36/46)

, . , , .
52, :

|STATION ATTRIBUTES |
|SELECT A STA RANGE |

12 . 6- . .(, 101101).

:

|XXX-XXX OVR DOOR ITRF |
|BGM OFF-NET |

.

|OVERRIDE | |DOOR OPEN | |ITRF | |BGM | |

|OFF-NET | | | | | | | |

| | | | | | |SELECT STA | |
| | | | | | |# | |

1, 2 .
: , , , , .
: , , , , .

:

|OVERRIDE |


.
, . ( ).

|DOOR OPEN |


.
, , , '*#1' ( 1- ) '*#2' (
2- ). - .

|ICM TRANSFER |


.
, -. .

|BGM |


.
, '*773'. - .

|OFF-NET |


.
, . - .

-(II) (FLASH 52)
( GHX-308A)

, . , , .
FLASH 52. :

|STATION ATTRIBUTES SELECT|
|A STA RANGE |

12 . 6- . , (, 101101). :

|XXX-XXX ENG ICM_TRF DOOR |

:

|DISPLAY | |ICM | |DOOR OPEN | | | |
| | |TRANSFER | | | | | |

| | | | | | | | |

| | | | | | |SELECT STA | |
| | | | | | |# | |

1-3 .

: , - , - .

: , - , - .

:

|DISPLAY |


: .
- .

|ICM TRANSFER |


, .
- .

|DOOR OPEN |


, , , '*#1' ( 1- ) '*#2' (
2- ).
- .


(FLASH 53)

, , , , . , , .
, , :
1) ,

( ).
2) .
3) .
4) .
5) .


:
1. FLASH 53.
2. :

| HOT LINE SELECT A STA |
|RANGE |

3. 6 . , 105,

105105. :

| 105-105 SELECT FEATURE |
|FLX COL GRP STA SPD NONE|

4. :

|FLEXIBLE | |CO LINE | |CO GROUP | |STATION | |
|BTN | | | | | | | |

|SPD DIAL | |CANCEL | | | | | |
|BIN | | | | | | | |

| | | | | | | | |

1) , , 1.

:

| 105-105 SELECT FEATURE |
|FLEX BTN: |

2- ,

(01-24), HOLD .

.

2) 2.

:

| 105-105 SELECT FEATURE |
|CO LINE: |

2 , , (01-14

GHX-46, 01-12 GHX-36) HOLD .

3) 3.

:

| 105-105 SELECT FEATURE |
|CO GROUP |

1 (1-7) HOLD .

4) 4.

;

| 105-105 SELECT FEATURE|
|STA NO: |

3- (100-699) HOLD .

5) 5.

;

| 105-105 SELECT FEATURE |
|SPD NO: |

2- (00-99) HOLD .
6) , , 6 HOLD.

(FLASH 54)

( ). , - .


:
.

: 05 - 99 ( x 100 )
. : 20

:
1. FLASH 54.
2. :

|DOOR OPEN TIMER |
|05-99 20 |

3. 2 .
4. HOLD.

(VAU) (FLASH 55)
(GHX-616/36/46)(120 ) 10,20,30,40,60 120 .

:
6 :

| | | |
|1 | 10 |12 |
|2 | 20 |6 |
|3 | 30 |4 |
|4 | 40 |3 |
|5 | 60 |2 |
|6 |120 |1 |

3. (30 , 4 ).

:
1. FLASH 55.
2. :

|VAU MODE 1-6 : 10s 20s |
|30s 40s 60s 120s |

3. (1-6).
4. HOLD.


(FLASH 56)

, , ,
.

:
.

: 00-99 (x100)
. : 05

:
1. FLASH 56.
2. :

| CO DIAL DELAY TMR 00-99|
|05 |

4. 2- .
5. HOLD.


(FLASH 57)

, , 53.
, , .

: 0-9
. : 0

1. FLASH 57.
2. :

| HOT LINE TIMER 0-9 |
|0 |

4. 1 .
5. HOLD.


(VAU) (FLASH 58) (GHX-616/36/46)

DISA,
(UCD). 9 , 5 DISA 2 UCD.


: 9 .
. : 4
DISA.

1 (DISA
DAY)

2 (DISA
BUSY)

3 (DISA ERROR)

4
(DISA NO ANSWER)

:
1. FLASH 58.
2. :

|VAU SEGMENT PROGRAM |
|SELECT FLX BTN 1-12 |

3. , 1-12. , 1 1,
1:

|01 SEG : 1 DISA DAY 1DAY|
|2NIG 3BUSY 4ERR 5NO |

4. 1 (1-9) , .

1 : DISA.

2 : DISA.

3 : DISA.

4 :
DISA.

5 : , , DISA.

6 : (MOH).

7 : .

8 : (UCD).

9 : (UCD).

.
5. HOLD.


(VAU) (FLASH 59) (GHX-616/36/46)

(MOH) DISA ( ).

: 1-4 ( 1-4)
. : 1-4 DISA

:
1. FLASH 59.
2. :

| SELECT VAU CHANNEL |
|1-4BTN OR 01-04 DIAL |

3. 1-4 .
4. 1 1 1.

| 01 CHANNEL : 2(DISA) |
|1:MOH 2:DISA 3:UCD |

1 (1 2) .

1 : (MOH)

2 : DISA

3 :
(UCD)

5. HOLD.


(FLASH 60-65)

( ). . .
.
1. .
2. FLASH.
3. 2 .

|INITIALIZE SYS PARAM |
|PRESS HOLD |

4. HOLD.

.

60:

61:

62:

63:

64:

65:


DISA (FLASH 66) (GHX-616/36/46)

, , (DISA). DISA 79 .

:
, , .

: 000-255
. : 060

:
1. FLASH 66.
2. :

|DISA NO ANS 000-255 |
|060 |

3. 3 , .
4. HOLD.


DISA (FLASH 67) (GHX-616/36/46)

DISA ( ), .

:
DISA.

: 3
. :

:
1. FLASH 67.
2. :

|DISA ACCESS CODE 000 |

3. 3 .
4. HOLD.


DISA (FLASH 68) (GHX-616/36/46)

, DISA , ,

:
, DISA.

: /
. :

:
1. FLASH 68.
2. :

|DISA VOICE GUIDE YES/NO|
|NO |

3. .

= DISA .

= DISA .
4. HOLD.

DISA (FLASH 69) (GHX-616/36/46)

, , DISA, .

:
DISA.

: /
. :

:
1. FLASH 69.
2. :

|CO ACCESS OF DISA |
|YES/NO NO |

3. .

= DISA .

= DISA .

4. HOLD.


(FLASH 76) (
GHX-308A)


. , -. , , .

:
- .

: : 01-03, : 101-107

. : .

:
1. FLASH 76.
2. :

| FAX CO, STA ASSGN |
|CO:## STA:### |

3. 1.

2- (01-03) HOLD.

(# #).

4. 2.

3- (101-107) HOLD.

(# # #).


(FLASH 77)
( GHX-308A)

- . , -. , . , , .

: 05-30
. : 05

:
1. FLASH 77.
2. :

|FAX TONE DTCT TMR 05-30 |
|05 |

3. 2- HOLD.


(FLASH 78)
( GHX-308A)

, , , , , . , , , .

: 1-3 .
. : 1 .

:
1. FLASH 78.
2. :


|FAX CO CALL TMR 1-3 1 |

3. HOLD.


(FLASH 79)
( GHX-308A)

(SLT).

: 3-4
. : 4

:
1. FLASH 79.
2. :

|SLT RING OFF TIME 4 |

3. HOLD.

5.10 (GHX-616/36/46)

, , RS-232C .

:

FLASH 70 :

FLASH 71 :

FLASH 72 :

FLASH 73 :

FLASH 74 :

FLASH 75 :


(FLASH 70) (GHX-616/36/46)

1. FLASH 70.

:

|PRINT SYSTEM DATA PRESS |
|HOLD |

2. HOLD. :

|PRINTING SYSTEM DATA |


(FLASH 71) (GHX-616/36/46)

1. FLASH 71. :

|PRINT SYS PARAM PRESS |
|HOLD |

2. HOLD.

|PRINTING SYS PARAM |


(FLASH 72) (GHX-616/36/46)

1. FLASH 72.

|PRINT CO LINES ENTER |
|RANGE PRESS HOLD |

2. 12 .
3. (, , 0101; , 0105).


4. HOLD, :

|PRINTING CO LINES |


(FLASH 73) (GHX-616/36/46)

1. FLASH 73.

|PRINT STATIONS ENTER |
|RANGE PRESS HOLD |

2. 12 .
3. (, 100, 100100: 100 110, 100110).
4. HOLD. :

|PRINTING STATIONS |


(FLASH 74) (GHX-616/36/46)

1. FLASH 74.

|PRINT EX TABLES ENTER |
|BUTTON & BIN NO |

2. , .
3.
4. HOLD.

| ALLOW A | |DENY A | |ALLOW B | |DENY B | |

| | | | | | | | |

| | | | | | | | |

5. :

|PRINTING EX TABLES |

(FLASH 75) (GHX-616/36/46)

1. FLASH 75.

| PRINT SYSTEM SPEED NO |
|PRESS HOLD |

2. 12 .
3. ( 20, 2020; 25-40, 2540)
4. HOLD.
5. :

|PRINTING SYS SPEED NO |

(UCD)
(FLASH 76) (GHX-616/36/46)

(UCD - ), .

( )
, .


( ).

:
: / ( / )
. :

:
1. FLASH 76.
2. :

|UCD MEMBER FIRST CHOICE |
|NO |

3. 1.

:

:
4. HOLD.


DISA (FLASH 77) (GHX-616/36/46)


DISA. , ( ). , , .
, . , , .


:
: /
. :

:
1. FLASH 77.
2. :

|ONLY/CNV/BUSY HUNT NO |
|NO NO |

3. (1-3).

:

:
4. HOLD.


DISA (FLASH 78) (GHX-616/36/46)

DISA .

:
:

- .

- .

- .

. : .

:
1. FLASH 78.
2. :

|DISA NIGHT ACT : DIAL |
|1DIAL-NUM 2TONE 3PRE-SEL|

3. DISA (1-3).

1 : .

2 : DISA , .

3 : DISA .

3- .
4. HOLD.


DISA (FLASH 79) (GHX-616/36/46)

DISA . .

:

:

1.

2.

3.

4. ( )

5. ( - )

:
1. DISA .
2. .
3. .
. :

. -

-

-

-

-

:

1. FLASH 79.
2. :

|DISA BUSY/NO/ERROR DEST |
|PRESS FLX KEY 1-5 |

3. DISA, 1-5.

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

1, :

|DISA BUSY : RETRY |
|1:TONE 2:ATTD 3:RETRY |

4. DISA, 1-3.

1. DISA .

2. .

3. .

5. HOLD.

( VAU) (FLASH 83)
( GHX-616)

DISA , VAU (CPT) , . .

:
VAU .

: 000-255 ( 50 )
. : (ON) - 010 ( 50 ), (OFF) - 010 ( 50 ).

:
1. FLASH 83.
2. :

|VAU TONE CADENCE (50 MS)|
|ON:010 OFF:010 |

3. (ON) 1 3 .

(OFF)

2 3 .

4. HOLD.


( VAU) (FLASH 84)
( GHX-616)

, DISA (. FLASH 83), , .

:
, DISA.

: 3 - 9
. : 5 .

:
1. FLASH 84.
2. :

|VAU TONE TIME 3-9 |
|5 |

3. .
4. HOLD.


DISA (FLASH 85) ( GHX-616)

() DISA .

:
/ (VAU) DISA.

: / (/)
. : ()

:
1. FLASH 85.
2. :

|DISA MESSAGE REPLAY NO |

3. 1.
4. HOLD.


(FLASH 86) (
GHX-616)


. , -. , , .

:
- .

: : 01-06, : 101-115 ( SLT )
. : .

:
1. FLASH 86.
2. :

| FAX CO, STA ASSGN |
|CO:## STA:### |

3. 1.

2- (01-06) HOLD.

(# #).

4. 2.

3- HOLD.

(# # #).


(FLASH 87)
( GHX-616)

- . , -. , . , , .

: 05-30
. : 05

:
1. FLASH 87.
2. :

|FAX TONE DTCT TMR 05-30 |
|05 |

3. 2- HOLD.


(FLASH 88)
( GHX-616)

, , , , , . , , , .

: 1-3 .
. : 1 .

:
1. FLASH 88.
2. :


|FAX CO CALL TMR 1-3 1 |

3. HOLD.


(FLASH 89)
( GHX-308A)

(SLT).

: 3-4
. : 4

:
1. FLASH 89.
2. :

|SLT RING OFF TIME 4 |

3. HOLD.

.....................

SHR ENR XFR PFT PT CPT
060 180 045 10 2 180
CFT MWT CDT HPR PRI ICM
10 000 3 SYS YES 20
MON HFT ART ADT DDT
NO 05 030 060 00

ATTENDANT STATIONS
100

LOUD BELL ASSIGNMENTS
### ### ( GHX-46)
### ( GHX-36)

PBX DIALING CODES
## ## ## ## ##

EXECUTIVE/SECRETARY PAIRINGS
1 = ### ###
2 = ### ###
3 = ### ###
4 = ### ###

HUNT GROUPS

HG0 710 100 101 102 103
... ... ... ...
HG1 711 104 105 106 107
... ... ... ...
HG2 712 108 109 110 111
... ... ... ...
HG3 713 112 113 114 115
... ... ... ...

.......

HG7 717 128 129 130 131


SMDR TYPE PRNT BAUD PIC
YES ALL 80 1200 YES

ALARM SIGNAL DETECT
NO ONCE CLOSED

CO 01 SIGNAL TYPE UNA

DIMF CO YES
TRO SUPV FLTM GRP GF
NO 0 10 1 NO

DIAL PULSE
RATIO SPEED
6633 10PPS

CO 02 SIGNAL TYPE UNA

DIMF CO YES
TRO SUPV FLTM GRP GF
NO 0 10 1 NO
DIAL PULSE
RATIO SPEED
6633 10PPS
.

STA 100 PAGE DND SPD HDT PLA

YES YES NO YES
WARN FWD ALM SID COS SP

NO YES NO 1 11 0
PICKUP 1 PAGE 1
PREFWD ### CO ACCESS 1234567
BUTTONS
0101B 0202B 0303B 0404B
0505B 0606B 0707B 0808B
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24

STA 101 PAGE DND SPD HDT PLA

YES YES YES NO YES
WARN FWD ALM SID COS SP
NO YES NO 1 11 0
PICKUP 1 PAGE 1
PREFWD ### CO ACCESS 1234567
BUTTONS
0101B 0202B 0303B 0404B
0505B 0606B 0707B 0808B
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24

.

ALLOW TABLE A

01 09

02 10

03 11

04 12

05 13

06 14

07 15

08 16

DENY TABLE A

01 09

02 10

03 11

04 12

05 13

06 14

07 15

08 16

ALLOW TABLE B

01 09

02 10

03 11

04 12

05 13

06 14

07 15

08 16

DENY TABLE B

01 09

02 10

03 11

04 12

05 13

06 14

07 15

08 16


20

21

22

..

..

..

99


INTERCOM NUMBER PROGRAM
PORT NUMBER
01 100
02 101
.. ...


:

 1.   ...
 2.  і . IP-і
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  - -
 7.   ...
 8.  і і
 9.  -.
 10.  
 11.  
 12.   ...
 13.   DECT
 14.   ...
 15.  
 16.   ""
 17.  
 18.  
 19.  
refoteka@gmail.com