Рефетека.ру / География

Шпаргалка: шпора по РПС

1.

Формалізація – представлення простих для сприйняття або дослідження форми найзначніших індивідуальних рис об'єкту або явища, що вивчається.
В просторових дослідженнях моделювання застосовується переважно в тих випадках, коли метою дослідження є з'ясування загальних закономірностей або детальне вивчення конкретного явища, процесу, що протікає в системі з певними просторовими або часовими властивостями.
Типи моделей: а) макетний (натуральний); б) фізичний; в) математичний; г) функціональний.
(а) – вивчення маштабно-змінних систем, що відображають процеси чи явища, які протікають в нормальних умовах, також зберігається подібність зовнішнього вигляду об'єкту. (глобус, карта)
(б) – повніше відображає фіз. природу та математичні залежності досліджених просторових систем. (система розселення, розвиток транспортної мережі).
(в) – 1) перехід від задачі до задачі не вимагає побудови нової моделі;

2) зміна параметрів модельованої системи не викликає трудомістких переробок моделей;

3) мат. моделі найпростіші та найдешевші.

Види математичних моделей:

- статистично детерміновані (х-ють структуру та зв'язки системи в будь який момент без урахування динаміки);

- статистично-стохастичні (враховують можливі варіанти стану системи в данний момент (Р підприємства, міграції));

- динамічні-детерміновані (відображаютьь певний напрямок зміни системи.

Вони імітують структуру і зв'язки елементів системи, їх динаміку

(система Р пром. і с/г підприємств в умовах конкуренції));

- динамічні-стохастичні (відтворюють структуру, зв'язки та процес розвитку системи з урахуванням імовірності коливання факторів, що впливають на розвиток цього процесу. Побудова такої моделі потребує чисельної Е., Г., соціальної інформації і пов'язане з певними труднощами матеріального х-ру (модель росту чисельності населення в розрізі його статево-вікових груп));
(г) – моделі, які використовуються сьогодні. Моделювання використовується для конструювання територіальних відносин і систем або для знаходження еталонів (ідеальна модель, яка не зустрічається в реальних умовах, але до яких певні прцеси об'єктивно прямують).

2.

За особливостями вихідної інформації та за метою застосування методи дослідження можна поділити на:
- ті, які використовуються при зборі та первинній обробці статистичних та

Е.-Г. данних;
- методи просторових досліджень, якф застосовуються на етапі дослідження динаміки просторових процесів;
- методи представлення результатів готової наукової роботи
Методи багатомірної статистики (МБМС) – в основі лежить уявлення про те, що
Е., просторовий і будь які інші процеси проходять під впливом багатьох чинників. Центральна процедура:
(1) КОРІЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ (досліджує співвідношення між різними показниками, що характкризують будь який аспект явища та процесу. Ступінь залежності висловлюється коефіцієнтом коріляції r ( | r |

Рефетека ру refoteka@gmail.com