Рефетека.ру / География

Реферат: Билеты по географии Украины за 11 класс

ГЕОГРАФІЯ

Білет №1.
1. Будова літосфери та її рухи. Внутрішні сили Землі.
2. Загальна характеристика внутрішніх вод і водних ресурсів України.
3. Складітьтиповий план порівняльної економіко-географічної характеристики двох держав.

Білет №2.
1. Основні форми поверхні Землі. Відмінність гір і рівнин за висотою над рівнем моря, походженням, віком. Зміни рельєфу під впливом зовнішніх і внутрішніх сил Землі.
2. Географічне положення України. Порівняйте географічне положення України з положенням інших держав (на вибір).
3. Накресліть схему сучасного регіонального поділу Європи.

Білет №3.
1. Поверхневі та підземні води. Їх роль у господарстві.
2. Геологічна будова і корисні копалини України.
3. Екологічні проблеми людства, шляхи їх вирішення.

Білет №4.
1. Світовий океан. Його будова. Рух води у Світовому океані.
2. Клімат України. Фактори, що визначають його особливості.
3. Світові мінеральні ресурси, головні регіони їх поширення,

Білет №5.
1. Погода. Характеристика її складових.
2. Природні та умовно-природніресурси Чорного та Азовського морів.
3. Чисельність та природній рух населення, демографічна ситуація світу.

Білет №6.
1. Атмосфера та її склад. Зміни тиску і температури з висотою. Проблеми забруднення атмосфери. Шляхи та засоби їх вирішення.
2. Головні річкові системи України. Живлення і режими річок.
3. Світове господарство, основні етапи його формування.

Білет №7.
1. Ресурси Світового океану, їх роль у житті людства.
2. Характеристика зони мішаних лісів України.
3. Фактори і принципи розміщення виробництва і фінансів у сучасних умовах.

Білет №8.
1. Клімат. Кліматотвірні фактори. Кліматичні пояси та області Землі, закономірності їх розміщення.
2. Характеристика лісостепової зони України.
3. Міжнародний географічний поділ праці. Світове господарство в сучасний період.

Білет №9.
1. Біосфера. Її вплив на інші оболонки Землі та взаємозв’язки з ними.
Екологічні проблеми біосфери.
2. Характеристика степової зони України.
3. Зовнішньоекономічні зв’язки, їх форми та сучасні тенденції зміни в умовах нових відносин в світі.

Білет №10.
1. Взаємозв’язки компонентів природи. Природні комплекси Землі.
2. Мінеральні ресурси України, їх структура і особливості розміщення.
3. Канада. Структура промисловості і АПК. Експортні галузі господарства.

БІЛЕТ №11.
1. Географічна оболонка. Її загальні закономірності.
2. Чисельність і розміщення населення України. Його природній і механічний рух.
3. Роль політичних процесів у становленні господарства незалежних держав
Східної Європи, Північної та Центральної Азії (країн колишнього СРСР).

Білет №12.
1. Географічна будова, корисні копалини та рель’єф Африки. Взаємозв’зки між геологічними структурами, родовищами корисних копалин та рельєфом материка.
2. Трудові ресурси України, їх структура. Нерівномірність у забазпеченні території трудовими ресурсами.
3. Основні типи країн Європи.

Білет №13.
1. Природні зони Африки. Класичний прояв зональності природних комплексів материка.
2. Національний склад населення України. Українська діаспора.
3. Особливості промислового розвитку країн Південно-Західної Азії.

Білет №14.
1. Австралія. Особливості клімату материка. Унікальність органічного світу.
2. Паливно-енергетичний комплекс України, його структура. Вугільна промисловість України.
3. Коротка економіко-географічна характеристика однієї з країн Центральної
Європи (за вибором).

Білет №15.
1. Історія формування поверхні Південної Америки, основні форми рельєфу.
2. Нафтова і газова промисловість України, основні райони видобутку нафти ти газу. Проблеми забезпечення ними України.
3. Особливості господарства країн Африки, країн, шо розвиваються.

Білет №!6.
1. Анктартида. Відкриття та сучасні наукові дослідження, їх географічне значення.
2. Електроенергетика України, її структура та особливості розміщення.
3. Характерні економіко-географічні особливості промисловості країн
Центральної Європи.

Білет №17.
1. Екологічні проблеми світу. Території, які знаходяться під особливою охороною, їх значення для людства.
2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків металургії України.
3. Дайте коротку порівняльну економіко-географічну характеристику
Великобританії та Франції.

Білет №18.
1. Північна Америка. Особливості географічного положення та берегової лінії материка.
2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків хімічної промисловості України.
3. Дайте коротку порівняльну економіко-географічну характеристику ФРН та
Італії.

Білет №19.
1. Внутрішні води Південної Америки, їх господарське значення.
2. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків лісової, целюлозно-паперової та деревообробної промисловості України.
3. Промисловість США. Основні міжгалузеві системи промисловості.

Білет №20.
1. Форма і рухи Землі. Градусна сітка. Географічні координати.
2. Агропромисловий комплекс України, його структура. Накресліть схему міжгалузевих зв’язків агропромислового комплексу.
3. Австралія. Особливості розвитку і місце в світовій економіці.

Білет №21.
1. Загальна циркуляція атмосфери Землі. Вітри.
2. Накресліть схему галузевої структури рослинництва України.
3. Індія. Сільське господарство, його спеціалізація, основні сільськогосподарські райони.

Білет №22.
1. Неоднорідність земної кори. Стійкі і рухомі ділянки земної кори та пов’язані з ними особливості рельєфу.
2. Накресліть схему галузевої структури тваринництва України.
3. Японія. Основні риси галузевої структури господарства. Територіальні відмінності господарства.

Білет №23.
1. Географічне положення та берегова лінія Євразії.
2. Основні види транспорту та особливості його розміщення в Україні.
3. Загальна характеристика господарства Китайської Народної Республіки.

Білет №24.
1. Клімати Європи. Перевага Західного переносу повітряних мас.
2. Внутрішньодержавні та міждержавні економічні зв’язки України, їх суть і значення.
3. Особливості господарства “нових індустріальних країн” на прикладі
Бразилії або Мексики.

Білет №25.
1. Азія. Загальні відомості. Особливості геологічної будови і рельєфу.
2. Структура господарського комплексу Донецько-Придніпровського економічного району України.
3. Глобальні проблеми людства.

Білет №26.
1. Азія. Внутрішні води, їх розподіл по території. Живлення та водний режим великих річкових і озерних систем.
2. Агропромисловий комплекс Донецько-Придніпровського економічного району
України. Його галузева структура.
3. Етапи формування політичної карти світу.

Білет №27.
1. Залежність клімату від географічної широти, підстілаючої поверхні, циркуляції атмосфери. Наведіть приклади.
2. Структура господарського комплексу Південно-Західного економічного району України. Особливості структури промисловості і розміщення найважливіших галузей.
3. Економіко-географічні особливості господарства Туреччини.

Білет №28.
1. Материковий та океанічний типи зомної кори. Гіпотези походження материків і океанів.
2. Структура господарського комплексу Південного економічного району
України. Найважливіші галузі промисловасті, їх розміщення.
3. Особливості господарства Південно-Африканської Республіки.

Білет №29.
1. Повітряні маси. Типи повітряних мас і їх рух.
2. Агропромисловий комплекс Південного економічного району України.
Географія основних галузей рослинництва і тваринництва.
3. Основні типи державного ладу і державного устрою країн в світі.

Білет №30.
1. Циклони. Антициклони. Атмосферні фронти. Зміни погоди, викликані їх дією.
2. Агропромисловий комплекс Південно-Західного економічного району України, його роль у територіальномуподілі праці.
3. Міграція населення світу. Зовнішні і внутрішні міграції.

Білет №31.
1. Фізико-географічне положення Океанії. Острови, їх походження та зв’язок з будовою дна Тухого океану.
2. Курортне господарство Південного економічного району України.
3. Машинобудівна промисловість світу, особливості розміщення найважливіших галузей.

Білет №32.
1. Порівняйте географічне положення двох материків. Як географічне положення впливає на їх природу ? (на вибір).
2. Дайте характеристику Українських Карпат.
3. Характеристика сільського господорства країн Латинської Америки.

Білет №33.
1. Ландшафти і фізико-географічне районування України.
2. Дайте характеристику Кримських гір.
3. Основні риси географії світової паливно-енергетичної промисловості.
Шляхи вирішення енергетичної проблеми в світі.

Білет №34.
1. Роль географії у вирішенні найважливіших соціальних проблем.
2. Дайте характеристику екологічної ситуації в Україні.
3. Характеристика сільського господарства країн Африки.

Nick’ Corp. (при підтримці Nick’Soft & Nick’Write & Nick’Copy) Copyright
(C) 1992-1997.

Похожие работы:

 1. • Билеты по немецкому языку за 11 класс (2001 год)
 2. • Экзаменационные билеты по экономике за 11 класс (Оренбург ...
 3. • 25 Экзаменационных билетов по географии за 11 класс с ...
 4. • Билеты по географии за 11 класс
 5. • Билеты по английскому языку за 11-класс (Украина)
 6. • Билеты к экзамену по географии для 11-го класса
 7. • Билеты по Обж за 11 класс
 8. • Экзаменационные билеты и ответы за 11 класс по Физике
 9. • Экзаменационные билеты по географии для 11 класса
 10. • Билеты по всемирной истории для 11 класса на украинском языке
 11. • Билеты по астрономии за 11 класс
 12. • Экзаменационные билеты по географии 11 класс
 13. • Билеты по истории России за 10 класс
 14. • Билеты и ответы по Информатике за 11класс
 15. • Билеты по английскому языку за 11 класс
 16. • Топики по немецкому языку за 11 класс
 17. • Билеты по английскому за 11 класс
 18. • Билеты по адвокатуре (2 предмета) за первый семестр 2001 года
 19. • Топики по английскому языку за 11 класс
Рефетека ру refoteka@gmail.com