Рефетека.ру / Информатика и програм-ие

Лабораторная работа: Вивчення елементів середовища СУБД MS Access

Міністерство освіти і науки України

Національний університет Львівська політехніка

Кафедра ІСМ
Звіт

до лабораторної роботи №1

Вивчення елементів середовища СУБД MSAccess


Львів 2011


Постановка задачі

Вивчення складу та призначення елементів меню, об’єктів бази даних та елементів середовища керування базами даних, засобів керування процесами, порядку налаштування середовища СУБД.

Теоретична частина

Термін «база даних» загалом є достатньо об’ємним, складним та різнобічним для однозначного трактування. Попередньо визначимо, що база даних – це множина взаємопов’язаних даних, об’єднаних спільним середовищем зберігання, спільним застосуванням, єдиною формою подання, єдиними методами і засобами керування.

Особливостями сучасних баз даних є:

Структурування і класифікація даних за певною множиною формальних та змістовних ознак;

Наявність спеціального програмного забезпечення – системи управління базами даних;

Незалежність методів та засобів зберігання даних( технологій фізичного рівня ) від методів та засобів опрацювання та сприйняття даних ( технологій логічного рівня );

Незалежність способів подання і оброблення даних від їхнього змісту та галузі застосування;

Незалежність методів та процедур опрацювання від обсягів даних;

Можливість застосування однієї бази даних для опрацювання різноманітних задач.

Для розв’язання складних задач одного файлу з даними іноді не достатньо. Тому застосовують реляційні моделі. Сьогодні реляційна модель бази даних домінує у різноманітних застосуваннях. Запропонований в 1971 р Е.Коддоном підхід до зберігання даних у вигляді двовимірних файлів-таблиць за кілька десятиліть став визнаним теоретичним базисом для великої кількості технологій, а також засобів розроблення прикладних систем, управління та зберігання даних. Реляційна модель ґрунтується на понятті відношення. З певним наближеним відношенням можна вважати таблицю , яка володіє специфічними властивостями, хоча загалом поняття відношення і таблиці не можна ототожнювати.

Основні властивості відношення:

Стовпчикам присвоюються однозначні імена, і у кожному з них розміщуються однотипні значення окремих елементів даних ( дати, прізвища, цілі числа або грошові суми тощо). У відношенні не може бути двох однакових стовпчиків.

Відношення складається з однотипних рядків і має унікальне і’мя.

Рядки мають фіксовану кількість полів ( стовпчиків ) і значень ( множинні поля, повторювані групи та інші агрегатні значення неприпустимі).

Рядки обов’язково відрізняються один від одного хоча б єдиним значенням, що дає змогу однозначно ідентифікувати будь-який рядок такої таблиці.

У кожній позиції на перетині рядка і стовпчика розміщене атомарне значення або нічого. Поняття атомарності означає неможливість бути поділеним на дрібніші складові без втрат властивостей.

Послідовність рядків і стовпчиків у відношенні може бути довільною

У термінології баз даних стовпчики таблиць називають атрибутами, а рядки – кортежами.

Реляційна база даних – це множини взаємопов’язаних відношень, які зберігають значення інформаційних показників деякої сукупності об’єктів реального світу. Частина реального світу, що відображається у базі даних називається предметною областю. Схема бази даних – це множина схем відношень, які входять до її складу, а стан бази даних – це множина всіх її відношень, визначених на один момент часу.

Для виконання даної лабораторної роботи використовується СУБД MSAccess. Головне вікно даної СУБД має вигляд аналогічний до вигляду вікон MicrosoftOffice. У верхній частині вікна розміщено його заголовок , системне меню та панель інструментів(Мал.1).

До складу системного меню СУБД MSAccessвходить: стрічка заголовку, стрічка панелі інструментів, стрічка стану (елементи середовища СУБД).

Стрічка заголовку - містить ім'я прикладної програми і деколи - ім'я відкритої БД, кнопки керуання вікна, кнопки для закриття чи відкриття системного меню.

Стрічка меню - містить імена меню, в які об'єднані за функціональним призначенням команди і опції (коротко описати).

Стрічка стану - призначена для розміщення повідомлень про операції, що виконуються, і про поточний стан програми.

Вікно СУБД Access - систематизовані об'єкти БД - таблиці, запити, форми, звіти, макроси та модулі (об'єкти БД). Дане вікно має всі властивості вікна Windows.

З кожним об'єктом бази можна працювати у двох режимах. Перший режим, режим Виконання, відрізняється для кожного типу об'єкта:

для таблиць, запитів, форм і сторінок доступу до даних цей режим означає відкриття відповідного об'єкта і називається, відповідно, режим таблиці (для таблиць і запитів), режим форми, режим сторінки.

для звіту - це режим попереднього перегляду.

для макроса- це режим виконання.

для модуля цей режим відключено.

Другий режим - режим Конструктора. Цей режим застосовується до всіх типів об'єктів і призначений для створення і зміни об'єктів.

Панель інструментів - складається з кнопок, які містять піктограми. Ці кнопки мають аналоги серед команд меню і використовуються для швидшого запуску операцій.

На панелі інструментів вікнаDatabase(База даних) є основні три кнопки:

перша кнопка зі змінною назвою, в залежності від того, який об'єкт вибрано. Якщо обранаTables(Таблиця),Queries(Запит), Forms (Форма),Pages (Сторінка) абоFavorites(Вибране), кнопка отримує вид Ореn (Відкрити). Якщо обраноReports(Звіт)- Preview(Перегляд). ЯкщоMacros(Макрос) - Run(Запуск).

друга кнопкаDesign(Конструктор) постійна для усіх об'єктів і призначена для редагування раніше створених об'єктів.

третя кнопкаNew(Створити) має постійну назву, але при цьому змінюються значки, що їй відповідають, в залежності від типу вибраного об'єкта, що створюється при натисканні на неї.


Вивчення елементів середовища СУБД MS Access

Мал.1. Вигляд вікна СУБД MSAccess


Рядок меню містить імена меню, в які об’єднані за функціональним призначенням команди та опції. Панель інструментів складається з кнопок які містять піктограми. Ці кнопки використовуються для швидкого запуску операцій.

Описання виконаної роботи

А) Запуск середовища СУБД MSAccess проходить за таким алгоритмом: Запуск –Усі програми – MicrosoftOffice – MicrosoftAccess. Також СУБД можна запустити на виконання безпосередньо з каталогу жорсткого диску, на котрому встановлено цю програму. В обох випадках на екрані монітора появиться головне вікно програми, у котрому користувачу будуть пропонуватись варіанти створюваних об’єктів.(Мал.2).

Вивчення елементів середовища СУБД MS Access

Мал.2. Запуск СУБД MSAccess


Аби не втратити дані, створені протягом роботи з СУБД, необхідно коректно завершити роботу, а саме за наступним алгоритмом: Файл – Зберегти як…( в результаті цієї операції можна буде зберегти базу даних, завідомо встановивши ім’я файлу та його тип у діалоговому вікні, котре появиться на екрані), або Файл – Зберегти (у цьому випадку база даних буде збережена з типовим для СУБД ім’ям та типом у каталозі, призначеному для зберігання даних файлів). В кінці необхідно закрити головне вікно програми.

Б) Створити нову базу даних можна під час запуску СУБД MSAccessу діалоговому вікні, котре появиться при запуску, вибрати пункт «нова база даних», або через системне меню середовища за наступним алгоритмом: Файл – Створити – Нова база даних.

В) Головне вікно даної СУБД має вигляд аналогічний до вигляду вікон MicrosoftOffice. У верхній частині вікна розміщено його заголовок , системне меню та панель інструментів(Мал.1).У нижній – рядок стану. Рядок меню містить імена меню, в які об’єднані за функціональним призначенням команди та опції. Панель інструментів складається з кнопок які містять піктограми. Ці кнопки використовуються для швидкого запуску операцій. Рядок заголовка містить ім’я прикладної підпрограми, кнопки керування вікна, кнопки для закриття чи відкриття системного меню. Рядок стану призначений для розміщення повідомлень про операції що виконуються і про поточний стан програми.

Існують такі основні засоби опрацювання об’єктів: режим конструктора та режим майстра. MSAccessмістить цілий ряд таблиць, котрі можна використати в якості прототипів тих таблиць, котрі потрібні для конкретної ситуації. При використанні режиму майстра можна не тільки зекономити час на створення таблиці, але й забезпечити стандартні імена і типи даних полів таблиць. Режим конструктора пропонує більш широкі можливості створення таблиць, визначення параметрів створюваної таблиці та типів даних полів.

Г) Параметри середовища СУБД MSAccessможна змінити наступним чином: Файл – Параметри . Після чого появиться вікно параметрів з розділеними по категоріях параметрами СУБД (Мал.3):

Загальні – параметри формалізації перегляду та зберігання бази даних, а також встановлення робочої папки, у котру зберігаються проекти за замовчуванням.

Поточна база даних – встановлює параметри поточної бази даних.

Таблиця – параметри таблиць баз даних (шрифт вхідного тексту, оформлення сітки таблиці).

Конструктор об’єктів – зміна параметрів режиму конструктора об’єктів

Правопис – зміна способу автоматичного коректування і форматування вмісту баз даних і способу позначення помилок.

Мова – встановлення мовних параметрів

Параметри клієнта – параметри зміни реакції клієнта (зміна події при нажиманні кнопки)

Панель швидкого доступу - налаштування панелі швидкого доступу (розміщена у рядку заголовка головної сторінки)

У вікні параметрів СУБД у відповідних категоріях необхідно зробити потрібні зміни та натиснути кнопку ОК внизу вікна.


Вивчення елементів середовища СУБД MS Access

Мал. 3. Вікно параметрів.


база данних access


Висновки


У цій лабораторній роботі я ознайомився зі складом та призначенням елементів меню, з об’єктами баз даних та елементами середовища керування СУБД MSAccess.


Похожие работы:

 1. ... системы средствами СУБД MS Access и языка ...
 2. • Использование СУБД ACCESS 7.0
 3. • Информационно-аналитическая система магазина
 4. • Работа в MS Access
 5. • Програмний комплекс MS Offіce
 6. •  ... Магазин бытовой техники "Электрон" средствами СУБД MS Access"
 7. • Система баз данных MS Access
 8. • Система баз данных MS Access
 9. • Использование информационных технологий при решении ...
 10. •  ... та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft ...
 11. • Упражнения по базам данных MS ACCESS (методичка)
 12. • Опыт использования ADO для доступа к базам данных форматов MS ...
 13. • Упражнения по базам данных MS ACCESS (методичка)
 14. • Упражнения по базам данных ms access
 15. • Технологии создания базы данных в Access на примере ...
 16. • Технологии создания базы данных в Access на примере ...
 17. • Автоматизация базы данных для ООО "ОриенБанк"
 18. • Уроки по Access
 19. • Розробка автоматизованого робочого місця управління ...
Рефетека ру refoteka@gmail.com