Рефетека.ру / Ботаника и сельское хоз-во

Курсовая работа: Статистичний аналіз урожайності картоплі

Размещено на

ЗМІСТ


Вступ

Розділ 1.Огляд літературних джерел

Розділ 2. Статистичний аналіз урожайності картоплі

2.1 Аналіз рівня та факторів методом аналітичного групування

2.2 Кореляційний аналіз

2.3 Динаміка урожайності картоплі

2.4 Індексний аналіз

Розділ 3. Прогнозування урожайності картоплі

Висновки та пропозиції

Список використаної літератур

Додатки


ВСТУП


Овочеві культури куди належить і картопля відносяться до високоурожайних культур. При оптимальних умовах технології їх вирощування вони здатні давати урожайність в межах від 150 до 500 ц/га. Проте в Україні овочі мають урожайність на рівні картоплі культур в межах від 25 до 100 ц/га. Така низька урожайність овочевих культур пов’язана з їх загальною збитковістю в більшості господарств, Вінниччини зокрема. Основну овочеву продукцію на ринки міста постачає приватний товаровиробник при тому, що деякі с.-г. підприємства для громадських столов овочі також на ринках, вважаючи їх вирощування в межах власних господарств нерентабельним.

Внаслідок цього для підвищення прибутковості овочівництва необхідно змінити погляди на формування урожаю овочів і зокрема таких культур як капуста, томати, які безпосередньо користуються попитом і є незамінними в період літа-осені в раціоні людини.

Курсова робота саме і виконується по картоплі на базі статистичних даних конкретного господарства. Тому в тій чи іншій мірі нам вдасться проаналізувати причини низької урожайності картоплі та загальне її виробництво.

В даній курсовій роботі предметом дослідження є урожайність картоплі на підприємствах Вінницького району. Об’єктом дослідження виступають підприємства Вінницького району.

Для аналізу факторів, які впливають на урожайність картоплі будуть використанні наступні методи:

Метод аналітичного групування

Метод аналітичного групування

Метод факторного групування

Метод кореляційного аналізу

Динамічний метод

Метод індексного аналізу

Прогнозування урожайності картоплі

Метою мого дослідження є виявлення взаємозв’язку між результативною та факторними ознаками, тобто між урожайністю картоплі та наступними ознаками: розміром витрат на 1 га (грн.), оплатою праці на 1 люд.-год., внесення мінеральних добрив на 1 га (кг д.р.).

Завданням курсової роботи є визначення оптимальних умов для господарської діяльності підприємств та максимізація урожайності картоплі.


РОЗДІЛ 1

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

картопля урожайність кореляційний індексний аналіз

Урожай і урожайність - важливі результативні показники рослинництва і с.-г. виробництва в цілому. Рівень урожайності відображає вплив економічних і природних умов, в яких здійснюється с.-г. виробництво, і якість організаційно-господарської діяльності кожного підприємства. Задачі статистики полягають в тому, щоб правильно визначати рівні урожаю і урожайності і їх зміни порівняно з минулими періодами і планом ; розкрити шляхом аналізу причини змін у динаміці і фактори, які спричинили відмінності у рівнях урожайності між зонами, районами, групами господарств; виявити невикористані резерви підвищення урожайності. Під урожаєм сільського господарства статистика розуміє загальний розмір продукції даного виду (культури), одержуваної зі всієї площі посіву культури в господарстві, районі, області, країні. Під урожайністю розуміють середній розмір тої чи іншої продукції рослинництва з одиниці посівної площі даної культури. Урожай характеризує загальний об'єм виробництва продукції даної культури, а урожайність - продуктивність цієї культури в конкретних умовах її виробництва. [2, с. 412]

У відповідності з специфікою даного явища урожай характеризується рядом показників. До таких показників відносяться: 1) видовий урожай; 2) урожай на пні перед початком своєчасного збирання ; 3) фактичний збір ;

4) чистий збір. Фактичний збір враховують спочатку в початковій зібраній масі, а потім у фактичній масі після доробки, а також в перерахунку на стандартну вологість.

Видовий урожай не є в повному розумінні цього слова статистичним показником урожаю. Це безпосередній показник стану посівів. Урожаю, як реальної категорії, як завершального результату виробництва культури ще нема, здійснені лише визначені стадії розвитку, і оцінці підлягає не урожай, а стан посівів, частковий результат пройдених фаз розвитку, інакше кажучи незавершене виробництво. Однак, якщо уявити, що наступні фази не змінять результату, кожному даному рівню стану посівів буде відповідати визначений розмір очікуваного урожаю.

Урожай на пні перед початком своєчасного збору - реально існуючий факт. Урожай вирощений - вирощування культури завершене, внаслідок того, що біологічний процес розвитку тут уже завершений, чи тому, що продовження цього процесу не представляє подальшого господарського інтересу. Однак економічно виробництво ще не завершене, і щоб його завершити, тобто перетворити урожай на пні в елемент вагової продукції, потрібно урожай зібрати. Але в процесі збирання ( включаючи операції по доробці продукції, тобто доведення її до нормальної кондиції) можливі втрати.

Урожай на пні інколи називають біологічним, механічно переносячи цей термін з практики. Однак цей термін не вдалий. По-перше, тому що на цій стадії виробництва рівень урожаю досягнутий не в порядку самостійного розвитку культури, а шляхом з'єднання можливостей культури з господарськими заходами. По-друге, тому що біологічні можливості культури в господарських умовах порівняно з лабораторними не розкриваються повністю. Оскільки урожай на пні визначають шляхом окомірної чи видової оцінки, його також називають видовим урожаєм. Таке визначення не правильне, бо це не види на урожай, а реально вирощений , але ще не зібраний урожай; відповідно повинні бути прийняті міри для того, щоб цей урожай зібрати повністю. Фактичний збір урожаю - це економічно завершений результат виробництва. По своєму розміру він менший за урожай на пні на величину втрат.

Фактичний збір урожаю під час збирання враховується в фактичній вазі без скидок на наступні відходи ( по зерну при комбайновому зборі у так званій бункерній вазі

Основними джерелами урожаю і урожайності, а також про об’єми виробництва окремих видів рослинної продукції є:

1) спеціальна звітність про збирання урожаю сільськогосподарських культур. На її основі визначають попередні розміри збору урожаю сільськогосподарських культур і кінцеві підсумки посівних площ;

2) річні звіти сільськогосподарських підприємств;

3) матеріали бюджетних обстежень, які відображають фактичний збір урожаю на присадибних ділянках колгоспників. Усі дані про розміри посівної і зібраної площі, а також зібраному урожаї культур на основі документів первинного обліку господарств. До додаткових документів відносяться накладні на вивіз продукції з поля, щоденники збирання комбайном, облікові листи комбайнерів, щоденники надходження не зернової продукції, акти на прийомку кормів.

Кінцеві розміри фактичного збору урожаю в колгоспах і підсобних господарствах встановлюються на основі даних річних звітів цих підприємств.

Кінцеві розміри фактичного збору урожаю сільськогосподарських культур визначають диференційовано і в цілому по всім категоріям господарств.

Якщо при аналізі виходу всієї продукції рослинництва першочергове значення мають загальні показники умов вирощування, то при порівнянні урожайності кожної культури дуже важливі показники конкретних умов вирощування: якість ґрунту на ділянках, де розміщена культура; рівень інтенсивності її вирощування; метеорологічні умови, які сприяють чи пагубна впливають на вирощування цих культур. Аналіз урожайності окремої культури. Природні фактори характеризуються якістю ґрунтів і метеорологічними умовами. Економічні фактори - наслідок рівня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин; ці фактори проявляють себе у інтенсифікації землеробства. В свою чергу рівень інтенсифікації землеробства характеризується об'ємом вкладень на 1 га, структурою вкладень, якістю елементів вкладень, отупінню використання і конкретними агротехнічними формами вкладень. Прийоми аналізу: укрупнення періодів для визначення сумарного ефекту інтенсифікації; співставлення динаміки урожайності і важливих факторів інтенсифікації; групування років, які відрізняються метеорологічними умовами; використання кореляційного аналізу для визначення ступеня впливу метеорологічних умов і агротехніки на урожайність; порівняння урожайності по економічним районам, зонам і під зонам; метод картограм. [1, с. 210-213]

Для характеристики зміни урожайності, середнього виходу продукції, валових зборів і загального об'єму продукції рослинництва використовують індекси.

Облік урожайності має такі ж загальні риси що в інших культур, а тому аналіз статистичних показників урожайності овочевих культур та картоплі проводиться за загальною схемою: облік урожайності з розрахунку на 1 га, загальний валовий збір культури, різні види облікової, фактичної, видової та урожайності на пні. Характеристика основних цих статистичних категорій приводиться нижче.


РОЗДІЛ 2

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ КАРТОПЛІ


2.1 Аналіз рівня та факторів методом аналітичного групування


Розподіл сукупності суспільних явищ на групи за будь-якою істотною ознакою називається групуванням. Групування дає змогу виділити в складі сукупності однорідні частини, визначити структуру однотипних сукупностей, виявити взаємозв’язки й закономірності між окремими ознаками суспільних явищ.

При вивченні залежностей методом аналітичних групувань застосовуються результативні і факторні групування.

Результативним називається групування, в якому групувальною ознакою є який-небудь результативний показник.

Факторним називається групування, в якому групувальною ознакою є факторний показник, що впливає на зміну результативної ознаки. Якщо факторна ознака істотна, а кількість одиниць у групі достатньо велика, то інші умови в середньому по групі вирівнюватимуться і зміна результативного показника визначатиметься зміною факторної ознаки.

В курсовій роботі я застосую два види групувань – факторне і результативне, тобто відповідно до ознаки, що аналізується.

Як результативну ознаку для групувань виберемо урожайність урожайність картоплі, як факторні - слідуючі ознаки: розмір витрат на 1 га (грн), оплату праці на 1 люд.-год., внесення мінеральних добрив..

Визначимо кількість груп та величину інтервалу для проведення результативного групування.

Результативна ознака:

Урожайність (ц/га) = валовий збір (ц) / посівна площа (га)

Факторні ознаки:

Затрати на 1 га (грн.) = затрати всього (грн.) / посівна площа (га)

Прямі затрати праці на 1 га (люд.-год.) = прямі затрати праці (люд.-год.) / посівна площа (га)

Оплата праці 1 люд.-год. (грн.) = оплата праці (грн.)/прямі затрати праці (люд.-год.)

Внесено мінеральних добрив на 1 га (кг д.р.) = сума внесених добрив / площа під культуру [5, с. 63]

Визначимо кількість груп та величину інтервалу для проведення результативного групування.

Для визначення кількості груп використаємо таку формулу:


n =3,322lg N;


Кількість підприємств , що використовуються в роботі – 30.

Отже, кількість груп: n = 5

Довжину інтервалу визначаємо за формулою:


Статистичний аналіз урожайності картоплі Статистичний аналіз урожайності картоплі


Ранжирований ряд для показника врожайність картоплі має вигляд представлений в таблиці 2.1.2 та графічно у вигляді огіви Гальтона (рис. 2.1)


Таблиця 2.1

Ранжирований ряд підприємств за врожайністю картоплі

№ пор. шифр підприємства Урожайність, ц/га № пор. шифр підприємства Урожайність, ц/га
1 18. 119,77 16 23. 135,92
2 25. 122,84 17 13. 136,00
3 9. 123,37 18 26. 136,04
4 12. 134,57 19 29. 136,08
5 20. 134,80 20 5. 136,32
6 19. 135,02 21 21. 136,61
7 24. 135,31 22 11. 136,67
8 3. 135,33 23 22. 136,88
9 30. 135,45 24 14. 137,07
10 6. 135,51 25 15. 137,21
11 28. 135,58 26 8. 137,60
12 10. 135,62 27 2. 137,90
13 1. 135,64 28 4. 138,39
14 7. 135,72 29 27. 139,17
15 16. 135,78 30 17. 143,06

Статистичний аналіз урожайності картоплі

Рис. 2.1.1 – Розподіл підприємств за урожайністю картоплі.


Відповідно до встановленої величини інтервалу складемо інтервальний ряд розподілу підприємств району за врожайністю картоплі (табл.2.1.3, рис. 2.1.2).


Таблиця 2.1.3

Інтервальний ряд розподілу підприємств за врожайністю кормових культур

№ групи Межі груп за врожайністю картоплі, ц/га Кількість підприємств
I 119,77 – 124,428 3
II 124,428 – 129,086 0
III 129,086 – 133,744 0
IV 133,744 – 138,402 24
V 138,402 – 143,06 3

Виходячи з правила, що в групі повинно бути не менше 3 підприємств, укрупнимо 2, 3 групу, об’єднавши 2, 3 і 1 групи. В результаті отримаємо перегрупований ряд розподілу підприємств за урожайністю кормових культур (табл. 2.1.4).


Таблиця 2.1.4

№ групи Межі груп за врожайністю картоплі, ц/га.

Кількість підприємств в групі

I 119,77 – 124,428 3
II 124,428 – 138,402 24
III 138,402 – 143,06 3

Перегрупований інтервальний ряд розподілу підприємств за врожайністю картоплі

Після побудови інтервального ряду зобразимо його графічно у вигляді гістограми, в якій на осі абсцис відкладемо розмір інтервалів за врожайністю картоплі, а на ординаті – кількість підприємств у групі (рис. 2.1.2).


Статистичний аналіз урожайності картоплі

Рис. 2.1.2 – Інтервальний ряд розподілу підприємств за врожайністю картоплі.


На основі отриманих даних побудуємо таблицю зведеного результативного групування за такими показниками: посівна площа картоплі (га), валовий збір картоплі (ц), внесено мінеральних добрив всього на посівну площу (ц), прямі затрати праці всього (люд.-год.) (таблиця 2.1.5).


Таблиця 2.1.5

Зведені дані результативного групування урожайності картоплі

Показники Групи підприємств за урожайністю картоплі, ц / га Всього

І від 119,77 до 124,43 ІІ від 124,43 до138,4 ІІІ від 138,4 до 143,06
Шифри підприємств 18, 25, 9 12, 20, 19, 24, 3, 30, 6, 28, 10, 1, 7, 16, 23, 13, 26, 29, 5, 21, 11, 22, 14, 15, 8, 2 4, 27, 17 30
Посівна картоплі, га 5544 30388,6 3690,2 39622,8
Валовий збір, ц 676600 4132600 518200 4650800
Внесено мінеральних добрив всього, ц 7614,8 43154,7 5457,8 56227,3
Затрати на 1 га всього, грн. 575300 5606700 706600 6888600
Прямі затрати праці всього, люд.-год. 231900 1731200 5457800 7420900


На основі зведених даних результативного групування знайдемо залежність урожайності картоплі від впливу окремих факторів (таблиця 2.1.6).


Таблиця 2.1.6

Залежність урожайності кормових культур від впливу окремих факторів

Показники Групи підприємств по урожайності кормових культур, ц/га В середньому

І від119,77 до 124,428 ІІ від 124,428 до 138,402 ІІІ від 138,402 до 143,06
Кількість господарств 3 24 3 10
Урожайність кормових культур, ц/га 121,981 136,026 140,206 132,738
Внесено мінеральних добрив на 1 га 30,471 44,585 46,217 40,425
Розмір затрат на 1 га, грн.. 103,770 184,500 1679,905 656,058
Прямі затрати праці на 1 продукції, люд.-год. 42,233 65,004 64,067 57,101

За результатами результативного групування найкраще прослідковується залежність урожайності картоплі з розміром затрат на 1 га посіву, дана залежність є прямою, оскільки при збільшенні факторної ознаки збільшується результативна, тому для факторного групування виберемо саме цю ознаку.

Для проведення результативного групування потрібні наступні дані: кількість груп розподілу в сукупності та довжина інтервалу.

Для визначення кількості груп використаємо таку формулу:


n =3,322lg N;


Кількість підприємств , що використовуються в роботі – 30.

Отже, кількість груп:

n = 5

Довжину інтервалу визначаємо за формулою:


h = (X max – X min) / n = 37,88


Ранжирований ряд для показника врожайність картоплі має вигляд представлений в таблиці 2.1.7 та графічно у вигляді огіви Гальтона (рис. 2.1.3).


Таблиця 2.1.7

Ранжирований ряд підприємств за затратами на 1 га посіву картоплі

№ пор. Шифр підприємства затрати праці на 1 га, грн № пор. Шифр підприємства затрати праці на 1 га, грн
1. 7. 106,97 16. 21. 165,54
2. 25. 118,05 17. 20. 167,71
3. 15. 123,38 18. 2. 172,52
4. 6. 126,89 19. 14. 187,47
5. 3. 132,36 20. 24. 192,48
6. 18. 133,28 21. 8. 206,67
7. 9. 139,57 22. 29. 207,02
8. 10. 141,48 23. 23. 208,12
9. 17. 148,56 24. 28. 212,38
10. 12. 149,94 25. 27. 215,52
11. 4. 150,31 26. 26. 230,87
12. 16. 150,96 27. 5. 236,82
13. 22. 152,8 28. 19. 244,91
14. 30. 153,37 29. 11. 258,87
15. 1. 157,83 30. 13. 296,4

Результати ,отримані з таблиці 2.1.7., відобразимо графічно


Статистичний аналіз урожайності картоплі

Рис. 2.1.3 – Розподіл підприємств за затратами на 1 га посіву картоплі, грн


Складемо інтервальний ряд розподілу підприємств за затратами на 1 га посіву картоплі і відобразимо його в таблиці 2.1.8.

Таблиця 2.1.8

Інтервальний ряд розподілу підприємств за затратами на 1 га посіву картоплі

Номер групи Межі груп за затратами на 1 га посіву картоплі Кількість підприємств в групі
I 106,97 – 144,85 8
II 144,85 – 182,73 10
III 182,73 – 220,61 7
IV 220,61 – 258,5 4
V 258,5 – 296,4 1

Виходячи з правила, що в групі повинно бути не менше 3 підприємств, укрупнимо 2, 3 групу, об’єднавши 4 і 5 групи. В результаті отримаємо перегрупований ряд розподілу підприємств за затратами на 1 га посіву картоплі (табл. 2.1.9).


Таблиця 2.1.9

Перегрупований ряд розподілу підприємств за затратами на 1 га посіву картоплі

Номер групи Межі груп за затратами на 1 га посіву картоплі Кількість підприємств в групі
I 106,97 – 144,85 8
II 144,85 – 182,73 10
III 182,73 – 220,61 7
IV 220,61 – 296,4 5

Після побудови інтервального ряду розподілу зобразимо його графічно у вигляді гістограми, в якому на осі абсцис відкладемо розмір інтервалів за врожайністю картоплі, а на ординаті – кількість підприємств у групі (рис. 2.1.4)


Статистичний аналіз урожайності картоплі

Рис. 2.1.4 – Інтервальний ряд розподілу підприємств за затратами на 1 га.


На основі отриманих даних побудуємо таблицю зведеного факторного групування (таблиця 2.1.10).


Таблиця 2.1.10

Зведені дані факторного групування затратами на 1 га посіву картоплі

Показники Групи підприємств за затратами на 1 га посіву, грн Всього

І від 106,97 до 144,85 ІІ від 144,85 до 182,73 ІІІ від 182,73 до 220,61 IV від 220,61 до 296,4
Шифри підприємств 7, 25, 15, 6, 3, 18, 9, 10, 17, 12, 4, 16, 22, 30, 1, 21, 20, 2 14, 24, 8, 29, 23, 28, 27, 26, 5, 19, 11, 13 30
Посівна площа картоплі га 11946,9 12727,1 8503,8 6445 39622,8
Валовий збір, ц 1546400 1742800 1161800 876400 5327400
Внесено мінеральних добрив всього, кг 15840,9 16998,1 12186,9 11201,4 56227,3
Затрати на 1 га всього, грн. 1530800 1993800 1734900 1629100 6888600

На основі зведених даних факторного групування знайдемо залежність урожайності картоплі від впливу окремих факторів (таблиця 2.1.11).


Таблиця 2.1.11

Зведені дані факторного групування затратами на 1 га посіву картоплі

Показники Групи підприємств за затратами на 1 га посіву, грн В середньому

І від 106,97 до 144,85 ІІ від 144,85 до 182,73 ІІІ від 182,73 до 220,61 IV від 220,61 до 296,4 30
Кількість господарств 8 10 7 5 8
Урожайність кормових культур, ц/га 130,67 136,91 136,67 136,01 135,06
Розмір затрат на 1 га, грн.. 127,75 153,85 198,09 237,40 179,27

Отже, в цілому можна зробити висновок, що на врожайність картоплі найбільш впливає рівень затрат на 1 га площі картоплі. Слід також відмітити, що внесення мінеральних добрив на 1 га також визначає в певній мірі урожайність картоплі, судячи з результатів зведеного факторного групування. З таблиці 2.1.11 можна зробити висновок, що зі збільшенням внесених мінеральних добрив на 1 га посівів урожайність реагує по різному спочатку вона зростає, а потім зменшується, це пояснюється тим, що кількість внесення добрив має бути науково обґрунтованою і перевищення норми внесення може негативно вплинути на урожайність.


2.2 Кореляційний аналіз


Кореляційний аналіз широко застосовується в статистиці для аналізу зв’язків між явищами. Застосування його є одним з обов’язкових елементів статистичного аналізу показників.

Більшість показників с.-г. виробництва вказується мають складні характери залежностей проте найбільш широкого використання набув парний метод кореляційного аналізу (лінійна залежність). [14, с. 212-214]

Кореляційний зв'язок на відміну від функціонального виявляється не в кожному окремому випадку, а в середньому, в цілому для багатьох випадків.

За напрямом зв’язок між корелюючими величинам може бути прямим і зворотним. При прямому зв’язку факторна ознака змінюється в тому самому напрямі, що й результативна. Якщо із збільшенням факторної ознаки результативна ознака зменшується або, навпаки, із зменшенням факторної ознаки результативна ознака збільшується, то такий зв’язок називають зворотним.

За формою розрізняють прямолінійний і криволінійний кореляційний зв’язок. Прямолінійний кореляційний зв’язок характеризується рівномірним збільшенням або зменшенням результативної ознаки під впливом відповідної зміни факторної ознаки. При криволінійному кореляційному зв’язку рівним змінам середніх значень факторної ознаки відповідають нерівні зміни середніх значень результативної ознаки. Аналітично криволінійний зв’язок визначають за рівнянням кривої лінії. [17, с. 320-325]

В економічних дослідженнях часто доводиться мати справу з прямолінійною формулою зв'язку, яка визначається рівнянням прямої.


Статистичний аналіз урожайності картоплі,


де Статистичний аналіз урожайності картоплі- ординати шуканої прямої;

а і b – параметри прямої.

Параметри рівняння прямої лінії визначаються способом найменших квадратів. Суть його полягає у складанні і розв’язанні системи двох рівнянь з двома невідомими.


Статистичний аналіз урожайності картопліСтатистичний аналіз урожайності картоплі

Статистичний аналіз урожайності картоплі


де n – кількість членів у кожному з двох рядів, що порівнюються.

Розв’язавши цю систему, дістаємо:


Статистичний аналіз урожайності картоплі

Статистичний аналіз урожайності картоплі


Для того щоб встановити ступінь кореляційної залежності міх ознаками, користуються показниками щільності зв'язку: коефіцієнтом кореляції, кореляційним відношенням.]

При лінійній кореляційній залежності щільність зв'язку визначають за формулою коефіцієнта кореляції:


Статистичний аналіз урожайності картоплі


де Статистичний аналіз урожайності картоплі- лінійний коефіцієнт кореляції;

Статистичний аналіз урожайності картоплі - коефіцієнт регресії в рівнянні зв’язку;

Статистичний аналіз урожайності картоплі - середнє квадратичне відхилення ознак х і у.

Лінійний коефіцієнт кореляції можна визначати також за іншими формулами:


Статистичний аналіз урожайності картоплі або Статистичний аналіз урожайності картоплі


Підставивши в рівняння знайдені параметри і фактичні значення, дістанемо теоретичні значення результативної ознаки.


Статистичний аналіз урожайності картоплі

Статистичний аналіз урожайності картоплі;


Підставляємо в рівняння:


Статистичний аналіз урожайності картоплі;


Коефіцієнт кореляції:


Статистичний аналіз урожайності картоплі;

Статистичний аналіз урожайності картоплі;

Статистичний аналіз урожайності картоплі;

Статистичний аналіз урожайності картоплі;

Статистичний аналіз урожайності картоплі

Статистичний аналіз урожайності картоплі;


Коефіцієнт детермінації:


Статистичний аналіз урожайності картоплі

Статистичний аналіз урожайності картоплі


Таблиця 2.

Вихідні та розрахункові дані для обчислення кореляційного рівняння зв’язку та визначення коефіцієнта кореляції

Шифр підприємства Вихідні дані Розрахункові дані

Урожайність, ц/га Прямі затрат прапор на 1 га (люд.-год.)

y х

Статистичний аналіз урожайності картоплі

Статистичний аналіз урожайності картопліСтатистичний аналіз урожайності картопліxy

Статистичний аналіз урожайності картопліСтатистичний аналіз урожайності картоплі1. 135,64 76 5776 18398,2096 10308,64 137,112
2. 137,9 93 8649 19016,41 12824,7 139,866
3. 135,33 55 3025 18314,2089 7443,15 133,71
4. 138,39 68,8 4733,44 19151,7921 9521,232 135,95
5. 136,32 68,9 4747,21 18583,1424 9392,448 135,962
6. 135,51 71 5041 18362,9601 9621,21 136,302
7. 135,72 64 4096 18419,9184 8686,08 135,168
8. 137,6 64,8 4199,04 18933,76 8916,48 135,298
9. 123,37 49,2 2420,64 15220,1569 6069,804 132,77
10. 135,62 48 2304 18392,7844 6509,76 132,58
11. 136,67 92,5 8556,25 18678,6889 12641,975 139,785
12. 134,57 51 2601 18109,0849 6863,07 133,062
13. 136 65 4225 18496 8840 135,33
14. 137,07 59 3481 18788,1849 8087,13 134,358
15. 137,21 62 3844 18826,5841 8507,02 134,844
16. 135,78 56 3136 18436,2084 7603,68 133,872
17. 143,06 46 2116 20466,1636 6580,76 132,252
18. 119,74 38 1444 14337,6676 4550,12 130,956
19. 135,02 73,5 5402,25 18230,4004 9923,97 136,707
20. 134,8 81,3 6609,69 18171,04 10959,24 137,97
21. 136,61 63,1 3981,61 18662,2921 8620,091 135,02
22. 136,88 54,2 2937,64 18736,1344 7418,896 133,58
23. 135,92 58 3364 18474,2464 7883,36 134,196
24. 135,31 59,3 3516,49 18308,7961 8023,883 134,41
25. 122,84 38,7 1497,69 15089,6656 4753,908 131,069
26. 136,04 53,4 2851,56 18506,8816 7264,536 133,45
27. 139,17 77,3 5975,29 19368,2889 10757,841 137,322
28. 135,58 58,2 3387,24 18381,9364 7890,756 134,22
29. 136,08 79 6241 18517,7664 10750,32 137,598
30. 135,449 53 2809 18346,4316 7178,797 133,386
Всього 4051,2 1877,2 122968,04 547725,8051 254392,86 4048,11

Відобразимо кореляційне поле графічно (рис2.21.)


Статистичний аналіз урожайності картоплі

Рис. 2.2.1 Кореляційне поле


Проаналізувавши графік ми бачимо, що вимальовується майже прямолінійна залежність між затратами праці на 1га і урожайністю.

Розрахунковий коефіцієнт кореляції свідчить про те, що між показниками врожайності та розміром затрат на 1 га існує в даному випадку середній зв'язок.

Чим ближче значення до 1 тим зв'язок між ознаками тісніший.

Коефіцієнт детермінації показує що на 22,3% результативна ознака y змінюється і залежить від впливу факторної ознаки x.


2.3 Динаміка урожайності


Аналіз рядів динаміки має за мету вивчення зміни явища за часом і встановлення його напрямку, характеру цієї зміни і вияв закономірності розвитку. Для оцінювання властивостей динаміки у статистиці застосовуються взаємопов’язані показники, або аналітичні показники.

У процесі аналізу динаміки суспільних явищ визначають абсолютний приріст, темпи зростання, приросту, абсолютне значення 1% приросту на основі порівняння рівнів ряду динаміки. За базу порівняння беруть попередній, або початковий рівень динаміки.

Абсолютній приріст показує на скільки одиниць підвищився або зменшився поточний рівень порівняно з базисним, тобто за той чи інший період часу.


Статистичний аналіз урожайності картоплі


де П – абсолютний приріст за t-у одиниць часу;

уi - порівнюваний рівень;

yi-t - базисний рівень.

Якщо за базу порівняння взяти попередній рівень, матимемо таку формулу ланцюгових абсолютних приростів:


Статистичний аналіз урожайності картоплі


де yі-1 - рівень попереднього періоду відносно порівнюваного.

Темп зростання показує, у скільки разів збільшився порівнюваний рівень відносно базисного.


Статистичний аналіз урожайності картоплі


Якщо за базу порівняння взяти попередній рівень, дістаємо ланцюгові темпи зростання.


Статистичний аналіз урожайності картоплі


Між ланцюговими і базисними темпами зростання, вираженими у вигляді коефіцієнтів, є певний взаємозв'язок. Добуток послідовних ланцюгових темпів зростання дорівнює базисному темпу зростання за відповідний період і, навпаки, поділивши наступний базисний темп зростання на попередній, матимемо відповідний ланцюговий темп зростання. [14, с. 212-214]

Темп приросту становить відношення абсолютного приросту до базисного рівня


Статистичний аналіз урожайності картоплі


Темп приросту можна визначити також відніманням від темпів зростання величини 100 або 1.

Абсолютне значення 1% приросту дорівнює відношенню абсолютного приросту до темпу приросту за той самий період.


Статистичний аналіз урожайності картоплі


де А – абсолютна величина 1% приросту.

Всі розраховані показники ряду динаміки занесемо в таблицю 2.3.1


Таблиця 2.3.1

Показники ряду динаміки картоплі

Роки Урожайність, ц/га Абсолютний приріст Коефіцієнт росту Темп росту, % Темп приросту, % Абсолютне значення 1% приросту


Базисний Щорічний Базисний Щорічний Базисний Щорічний Базисний Щорічний
1998 72 - - 1.000 1.000 1.000 1.000 - - -
1999 82 10 10 1,14 1,14 113,89 113,89 13,89 13,89 0,72
2000 95 23 13 1,32 1,16 131,94 115,85 31,94 1,96 6,62
2001 66 -6 -29 0,92 0,69 91,67 69,47 -8,33 -46,38 0,63
2002 75 3 9 1,04 1,14 104,17 113,64 4,17 44,16 0,20
2003 82 10 7 1,14 1,09 113,89 109,33 13,89 -4,30 -1,63
2004 98 26 16 1,36 1,20 136,11 119,51 36,11 10,18 1,57
2005 85 13 -13 1,18 0,87 118,06 86,73 18,06 -32,78 0,40
2006 77 5 -8 1,07 0,91 106,94 90,59 6,94 3,85 -2,08
2007 34 -3 6 0,91 1,21 91 121 -9 21 0,28
2008 39 2 5 1,054 1,14 105,4 114 5,4 14 0,36

Відобразимо динамічний ряд графічно (рисунок 2.3. 1):


Статистичний аналіз урожайності картоплі

Рис. 2.3.1 – Фактичний рівень ряду динаміки


Для узагальнення характеристики вихідних рівнів та розрахункових величин ряду динаміки слід визначити середні показники:

Середній рівень інтервального ряду з рівним інтервалом розраховують за формулою:


Статистичний аналіз урожайності картоплі,


Де n – загальне число рівнів ряду динаміки;

Середній абсолютний приріст розраховується за формулою середньої арифметичної простої:


Статистичний аналіз урожайності картоплі, Статистичний аналіз урожайності картоплі


Середній коефіцієнт обчислюється за формулою:


Статистичний аналіз урожайності картоплі, Статистичний аналіз урожайності картоплі


Для визначення основної тенденції розвитку в рядах динаміки є кілька способів їх обробки.

Укрупнення періодів – найпростіший спосіб обробки рядів динаміки. Суть його полягає в тому, що дані динамічного ряду об’єднують у групи за періодами (триріччя, п'ятиріччя, десятиріччя) тощо.

Прийом укрупнення періодів та згладжування ряду динаміки за допомогою ковзної середньої.


Таблиця 2.3.2

Аналіз ряду динаміки методом періодів та ковзної середньої

Роки Урожайність, ц/га Період Суми по трьох роках Середнє по трьох роках Період Суми по трьох роках Середні ковзні
1998 72 1998-2000 249 83 - - -
1999 82


1998-2000 249 83
2000 95


1999-2001 243 81
2001 66 2001-2003 223 74,33 2000-2002 236 78,67
2002 75


2001-2003 223 74,33
2003 82


2002-2004 255 85
2004 98 2004-2006 260 86,67 2003-2005 265 88,33
2005 85


2004-2006 260 86,67
2006 77


2005-2007 224 74,67
2007 62 2007-2008 126 63 2006-2008 203 67,67
2008 64


- - -

Статистичний аналіз урожайності картоплі

Рис. 2.3.2 – Вирівнювання ряду динаміки методом укрупнення періодів


Статистичний аналіз урожайності картоплі

Рис. 2.3.3 - Вирівнювання ряду динаміки методом ковзної середньої


Проведемо вирівнювання ряду динаміки по середньому абсолютному приросту та по середньому коефіцієнту росту. Для початку розрахуємо значення абсолютного приросту.

Знайдемо середній коефіцієнт зростання


Статистичний аналіз урожайності картоплі

К=Статистичний аналіз урожайності картоплі=


Вирівнювання ряду динаміки за середнім абсолютним приростом. На основі середнього абсолютного приросту можна провести вирівнювання ряду динаміки за формулою:


Статистичний аналіз урожайності картоплі,


де Статистичний аналіз урожайності картоплі- вирівняні рівні;

Статистичний аналіз урожайності картоплі- початковий рівень розподілу;

Статистичний аналіз урожайності картоплі- середній абсолютний приріст;

t – порядковий номер року.

Таблиця 2.3.3

Аналіз ряду динаміки методом вирівнювання за середнім абсолютним приростом

Роки Порядковий номер року Урожайність, ц/га Вирівнювання за середнім абсолютним приростом Відхилення фактичного рівня від розрахункового

t

Статистичний аналіз урожайності картопліСтатистичний аналіз урожайності картоплі


Статистичний аналіз урожайності картопліСтатистичний аналіз урожайності картоплі


Статистичний аналіз урожайності картопліСтатистичний аналіз урожайності картоплі


1998 0 72 72 0
1999 1 82 71,2 10,8
2000 2 95 70,4 24,6
2001 3 66 69,6 -3,6
2002 4 75 68,8 6,2
2003 5 82 60 14
2004 6 98 67,2 30,8
2005 7 85 66,4 18,6
2006 8 77 65,6 11,4
2007 9 62 64,8 -2,8
2008 10 64 64 0

Статистичний аналіз урожайності картоплі

Рис. 2.3.4 – Вирівнювання динамічного ряду за середнім абсолютним приростом


Вирівнювання ряду динаміки за середнім коефіцієнтом зростання обчислюється за формулою:


Статистичний аналіз урожайності картоплі


Занесемо дані в таблицю 2.3.4

Таблиця 2.3.4

Аналіз ряду динаміки методом вирівнювання за середнім коефіцієнтом росту

Роки Порядковий номер року Урожайність, ц/га Вирівнювання за середнім коефіцієнтом зростання Відхилення фактичного рівня від розрахункового

t

Статистичний аналіз урожайності картопліСтатистичний аналіз урожайності картопліСтатистичний аналіз урожайності картопліСтатистичний аналіз урожайності картопліСтатистичний аналіз урожайності картопліСтатистичний аналіз урожайності картоплі1998 0 72 72 0
1999 1 82 71,73 10,27
2000 2 95 71,47 23,53
2001 3 66 71,2 -5,2
2002 4 75 70,94 4,06
2003 5 82 70,68 11Ю32
2004 6 98 70,42 27,58
2005 7 85 70,16 14,84
2006 8 77 69,9 7,1
2007 9 62 69,64 -7,64
2008 10 64 69,38 -5,38

Статистичний аналіз урожайності картоплі

Рис. 2.3.5 – Вирівнювання ряду динаміки за середнім коефіцієнтом зростання


Вирівнювання динамічного ряду за способом найменших квадратів:

Спосіб найменших квадратів – знаходження такої математичної лінії, ординати точок якої були б найближчі до фактичних значень ряду динаміки.

Для прояву тенденції ряду можна використати рівняння прямої:


Статистичний аналіз урожайності картоплі,


Де Статистичний аналіз урожайності картоплі, Статистичний аналіз урожайності картоплі- невідомі параметри рівняння,

t – порядковий номер року

Спочатку необхідно скласти систему з двох нормальних рівнянь:


Статистичний аналіз урожайності картопліСтатистичний аналіз урожайності картоплі

Статистичний аналіз урожайності картоплі


Але для розрахунку ці рівняння можна спростити, оскільки Статистичний аналіз урожайності картоплі:


Статистичний аналіз урожайності картоплі;

Статистичний аналіз урожайності картоплі


Знаходять коефіцієнт Статистичний аналіз урожайності картоплі, Статистичний аналіз урожайності картоплі.[5, с. 87-93]


Таблиця 2.3.5

Фактичний і розрахунковий рівень динамічного ряду способом найменших квадратів

Роки Урожайність, ц/га Відхилення від року, який займає центральне положення Розрахункові величини для визначення параметрів рівняння

Статистичний аналіз урожайності картопліСтатистичний аналіз урожайності картоплі

Приріст розрахований по рівнянні прямої

Відхилення фактичного приросту від розрахованого по рівнянню прямої

y t

Статистичний аналіз урожайності картопліСтатистичний аналіз урожайності картопліyt

Статистичний аналіз урожайності картопліСтатистичний аналіз урожайності картоплі


Статистичний аналіз урожайності картоплі

1998 72 -5 25 -360 83,14 -11,14 124,02
1999 82 -4 16 -328 82,11 -0,11 0,01
2000 95 -3 9 -285 81,08 13,92 193,72
2001 66 -2 4 -132 80,05 -14,05 197,53
2002 75 -1 1 -75 79,03 -4,03 16,22
2003 82 0 0 0 78,00 4,00 16,00
2004 98 1 1 98 76,97 21,03 442,15
2005 85 2 4 170 75,95 9,05 81,98
2006 77 3 9 231 74,92 2,08 4,33
2007 62 4 16 248 73,89 -11,89 141,39
2008 64 5 25 320 72,86 -8,86 78,56

Статистичний аналіз урожайності картопліdhgt251664896fLayoutInCell1fAllowOverlap0fBehindDocument0fHidden0fPseudoInline0fLayoutInCell1

Статистичний аналіз урожайності картоплі


Рис. 2.3.6 – Вирівнювання динамічного ряду методом найменших квадратів


Аналіз рядів динаміки має за мету вивчення зміни явища за часом і встановлення його напрямку, характеру цієї зміни і вияв закономірності розвитку. Для оцінювання властивостей динаміки у даній роботі використовувались взаємопов’язані показники, або аналітичні показники.

У процесі аналізу динаміки урожайності картоплі я використовувала абсолютний приріст, темпи зростання, приросту, абсолютне значення 1% приросту на основі порівняння рівнів ряду динаміки. За базу порівняння берала попередній, або початковий рівень динаміки.

В цілому дослідження показало що динаміка урожайності картоплі має тенденцію до зростання.


2.4 Індексний аналіз


У статистистичній практиці часто виникає потреба у визначенні не тільки темпів розвитку окремого явища, а й середніх темпів розвитку кількох різнорідних явищ. Так, аналізуючи гослодарську діяльність підприємства, визначають, як змінилися обсяг виробництва валової продукції, ціни реалізації, продуктивності праці порівняно з минулими роками, планом або іншими підприємствами і т.д. Для цього застосовують індекси (від лат. “index” – показники). [10, с. 15-23]

У широкому розумінні індекс – це символ або число, яким позначається окремий елемент масиву (класифікація). Індексом у статистиці називається відносний показник що характеризує зміну рівня cоціально-економічного явища в часі порівняно з планом або в просторі.

Індекси використовують не лише для визначення загальної зміни складного явища у часі або просторі, а й для виявлення впливу окремих факторів, які зумовили цю зміну. [12, с. 150-154]

За допомогою індексного методу аналізу оцінюють вплив окремих факторів на зміну результативного показника у відносному і абсолютному виразі. Для індексного аналізу факторів використовують лише ті індекси, які економічно взаємопов’язані .

Щоб докладно висвітлити характер розвитку соціально – економічних явищ і проаналізувати його, статистика використовує систему індексів.В даному проекті ми застосовували індекси якісних показників, які відображають зміни ознак , властивостей одиниць сукупності.

За ступенем охоплення елементів сукупності індекси поділяють на індивідуальні та загальні.

Індивідуальні індекси показують зміну одного елемента або всієї однорідної сукупності. [7, с. 65-71]

Якщо індивідуальний індекс позначити через і, продукцію звітного періоду в натуральному вигляді – через q1, а базисного – через q0, то індивідуальний індекс фізичного обсягу продукції матиме вигляд:


Статистичний аналіз урожайності картоплі,


де Статистичний аналіз урожайності картоплі- фізичний об’єм продукції звітного року;

Статистичний аналіз урожайності картоплі- фізичний об’єм продукції базисного року.

Загальний індекс фізичного об’єму продукції визначають за формулою:


Статистичний аналіз урожайності картоплі,


де Статистичний аналіз урожайності картоплі- фізичний об’єм продукції звітного року;

Для побудови загального індексу необхідно визначити такі співмірники (ваги), за допомогою яких несумірні елементи можна довести до сумірного вигляду. Основною формою загального індексу є агрегатний.

Зведений індекс кількості проданої продукції, або як його ще називають індекс фізичного обсягу товарообороту, має вигляд:


Статистичний аналіз урожайності картоплі


Загальні індекси цін, собівартості, продуктивності праці одного виду продукції, але віднесеного до різних об'єктів, можна обчислити двома способами – як індекси фіксованого (постійного) і змінного окладу.

Індекси, в яких змінюється одна величина, називають індексами фіксованого окладу, їх визначають як звичайні агрегатні індекси:


Статистичний аналіз урожайності картоплі


Індекси змінного складу є відношенням середніх рівнів явища що досліджується.


Статистичний аналіз урожайності картоплі


На величину індексів змінного складу впливають зміни не тільки рівня явища, а й структури сукупності.

Існує система взаємопов’язаних індексів аналізу динаміки середнього рівня.


Статистичний аналіз урожайності картоплі


Використовуючи індексний метод, проаналізуєм зміни урожайності картоплі (таблиця 2.4.1).


Таблиця 2.4.1

Індексний аналіз урожайності картоплі

Підприємство Площа, га Урожайність, ц/га Розрахункові дані

базисний період q0 звітний період q1 базисний період z0 звітний період z1 q0z0 q1z1 q1z0 q0z1
1. 105 120 106 106 11130 12720 12720 11130
2. 119 123 108 109 12852 13407 13284 12971
3. 125 122 121 117 15125 14274 14762 14625
Всього 349 365 335 332 39107 40401 40766 38726

Приріст (збільшення) урожайності визначають як різницю між урожайністю у звітному і базисному періодах:


Статистичний аналіз урожайності картоплі1294(ц)


у тому числі за рахунок зміни посівних площ:


Статистичний аналіз урожайності картоплі1659(ц)


зміни урожайності:


Статистичний аналіз урожайності картоплі-365 (ц)


Фіксований індекс валового збору витрат обчислюють за такою формулою:


Статистичний аналіз урожайності картоплі=0,99=99%


Отже урожайність в середньому на всіх посівних площах зменшилась на1%

Індекс змінного складу, тобто індекс валового збору витрат за рахунок посівної площі:


Статистичний аналіз урожайності картоплі=0,98=98%


Отже урожайність на всіх посівних площах зменшилась на 2%.

Індекс структурних зрушень

Статистичний аналіз урожайності картоплі=0,99*0,98=0,97


Отже середня урожайність посівних площ зменшилась на 1% причому така зміна відбулась за рахунок впливу факторів у звітному періоді:

Зниження урожайності посівних площ в середньому на 2%

Зменшення посівних площ в середньому призвело до зменшення урожайності на 3%.


РОЗДІЛ 3

ПРОГНОЗУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ КАРТОПЛІ


Прогнозування – процес наукового виявлення можливих шляхів і результатів майбутнього розвитку соціально-економічних явищ, оцінка показників, що характеризують ці явища для більш або менш віддаленого майбутнього.

Приблизне визначення відсутніх рівнів у середині одно якісного періоду, коли відомі рівні,що лежать по обидві сторони невідомого, називають інтерполяцією ряду динаміки. Приблизне визначення невідомих рівнів що лежать за межами одно якісного періоду, називають екстраполяцією ряду динаміки.

Інтерполяцію та екстраполяцію можна здійснювати різними способами. Найпростішим є використання середніх характеристик досліджуваного ряду динаміки: середнього абсолютного приросту і середнього коефіцієнта зростання(при стабільних темпах зростання). Однак визначення відсутніх рівнів ряду динаміки найчастіше пов’язують з аналітичним вирівнюванням рядів способом найменших квадратів, який дає найточніші результати.

Дослідження динаміки суспільних явищ і виявлення основної тенденції їхнього розвитку в минулому створюють основу для визначення їхніх майбутніх розмірів.

Екстраполяція відіграє важливу роль у плануванні. Вона дає змогу прогнозувати соціально-економічні явища. Прогнозування є важливим етапом планової роботи. [17, с. 234-242]

Застосування експоляції для прогнозування базується на припущенні, що характер динаміки, тобто певна тенденція зміни досліджуваного явища, яка мала місце для певного періоду часу в минулому, збережеться на обмеженому відрізку в майбутньому. Така експоляція справедлива, якщо система розкривається еволюційно в досить стабільних умовах. Чим крупніша система, тим більш ймовірно збереження параметрів її зміни, звісно на невеликий строк.

Користуючись цим методом слід пам’ятати, що можливості використання отриманих кривих для прогнозування надто обмежені, тому що зміна величини ознаки не є власне функцією часу. Крім того, закономірності і тенденції теперішнього часу не можна механічно переносити на майбутнє.

У зв’язку з цим прогнозуванню має передувати ретельний аналіз комплексу взаємопов’язаних факторів, які в майбутньому будуть визначати тенденцію розвитку досліджуваного соціально-економічного явища.

При вирівнюванні по середньому абсолютному приросту розрахункові рівні обчислюються за формулою:


Статистичний аналіз урожайності картоплі,


де Статистичний аналіз урожайності картоплі- вирівняні рівні;

Статистичний аналіз урожайності картоплі- початковий рівень розподілу;

Статистичний аналіз урожайності картоплі- середній абсолютний приріст;

Аналітичне вирівнювання способом найменших квадратів:


Статистичний аналіз урожайності картоплі,


де Статистичний аналіз урожайності картоплі, Статистичний аналіз урожайності картоплі- невідомі параметри рівняння,

t – порядковий номер року.

Підставимо у наведені вище формули невідомі значення.


Таблиця 3.1

Прогнозування урожайності картоплі на 2009-2011 роки

Роки Порядковий номер року Урожайність, ц/га Середній абсолютний приріст Вирівнювання способом найменших квадратів
1998 0 72 72 83,14
1999 1 82 71,2 82,11
2000 2 95 70,4 81,08
2001 3 66 69,6 80,05
2002 4 75 68,8 79,03
2003 5 82 68 78
2004 6 98 67,2 76,97
2005 7 85 66,4 75,95
2006 8 77 65,6 74,92
2007 9 62 64,8 73,89
2008 10 64 64 72,86
Прогноз
2009 11 - 63,2 72,86
2010 12 - 62,4 70,81
2011 13 - 61,6 69,78

Графічне зображення прогнозу:


Статистичний аналіз урожайності картоплі

Рис.3.1 – Фактичні та прогнозовані рівні динаміки урожайності картоплі за середнім абсолютним приростом та прямою


Виконавши прогнозування методами вирівнювання за середнім абсолютним приростом та аналітичним вирівнюванням способом найменших квадратів, можна сказати що на 2009-2011 роки урожайність картоплі має тенденцію до зростання.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


На основі проведених в курсовому проекті розрахунків можна зробити такі висновки:

В цілому на врожайність картоплі найбільше впливає рівень затрат на 1 га площі картоплі. Слід також відмітити, що внесення мінеральних добрив на 1 га також визначає в певній мірі урожайність картоплі, судячи з результатів зведеного факторного групування. З таблиці 2.1.10 можна зробити висновок, що зі збільшенням внесених мінеральних добрив на 1 га посівів урожайність реагує по різному спочатку вона зростає, а потім зменшується, це пояснюється тим, що кількість внесення добрив має бути науково обґрунтованою і перевищення норми внесення може негативно вплинути на урожайність.

Кореляційний аналіз показує, що вимальовується майже прямолінійна залежність між затратами праці на 1га і урожайністю.

Розрахунковий коефіцієнт кореляції свідчить про те, що між показниками врожайності та розміром затрат на 1 га існує в даному випадку середній зв'язок.

Чим ближче значення до 1 тим зв'язок між ознаками тісніший.

Коефецієнт детермінації показує що на 22,3% результативна ознака y змінюється і залежить від впливу факторної ознаки x.

Аналіз рядів динаміки має за мету вивчення зміни явища за часом і встановлення його напрямку, характеру цієї зміни і вияв закономірності розвитку. Для оцінювання властивостей динаміки у даній роботі використовувались взаємопов’язані показники, або аналітичні показники.

У процесі аналізу динаміки урожайності картоплі я використовував абсолютний приріст, темпи зростання, приросту, абсолютне значення 1% приросту на основі порівняння рівнів ряду динаміки. За базу порівняння брав попередній, або початковий рівень динаміки.

В цілому дослідження показало що динаміка урожайності картоплі має тенденцію до зростання.

Індексний аналіз також показав тенденцію до зростання урожайності картоплі та посівної площі.

Виконавши прогнозування методами вирівнювання за середнім абсолютним приростом та аналітичним вирівнюванням способом найменших квадратів, можна сказати що на 2009-2011 роки урожайність картоплі має тенденцію до зростання.

Проаналізувавши всі вище названі розрахунки можна відмітити слідуючи пропозиції:

Найважливішим у комплексі заходів підвищення ефективності є використання земельних угідь на основі підвищення її родючості і зростання врожайності сільськогосподарських культур.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Головач А- В., Єріна А. М., Козырев О. В. Статистика- - К.: Вища школа, 1993.

Гаркавий В. К. Статистика. —К.: Вища школа, 1995. – 412 с.

Бутуцький О. А. Сільськогосподарська статистика з основами економічної статистики – К.: Вища школа, 1984.

Статистика. Методичні вказівки по виконанню курсового проекту для студентів обліково-фінансового факультету денної та заочної форми навчання. – Вінниця, ВДАУ, 2010 – 36 с.

Бухгалтерський звіт сільськогосподарського підприємства за 2006-2007 рр.

Бек В.Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навч. посіб. для студ. вуз./ В.Л. Бек. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 288 с.

Беткита К.Ф. Економічна статистика: Курс лекцій: Навчальний посібник/ К.Ф. Беркита. – Київ: Професіонал, 2004. – 208 с.

Вашків П.Г. Статистика підприємництва: Навч. посібник/ П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач; за ред. П.Г. Вашківа, В.П. Сторожука. – К.: “Слобожащина”, 1999. – 600 с.

Гаркавий В. К. Статистика. - К: Вища школа, 1995.- 412 с.

Гончарук А.Г. Основи статистики: Навчальний посібник/ А.Г. Гончарук; Одеський національний політехнічний університет. – Київ: ЦУЛ, 2004. – 125 с.

Статистика. Методичні вказівки по виконанню курсового проекту для студентів обліково-фінансового факультету денної та заочної форми навчання. – Вінниця, ВДАУ, 2002 – 36 с.

Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; За наук. Ред. д-ра екон. наук С.С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

Теорія статистики: Навчальний посібник / Вашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. – К.: Либідь, 2001. – 320 с.

Чекотовський Е. В. Основи статистики сільського господарства: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 432 с.

Штангрет А.М. Статистика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ А.М. Штангрет, О.І. Копилюк; Міністерство освіти і науки України. – Київ: ЦУЛ, 2005. – 232 с.


ДОДАТОК 1


Статистичний аналіз урожайності картоплі

Шифр підприємства Затрати – всього, тис. грн.. Прямі витрати праці, тис. люд.-год. Оплата праці, тис. грн.. Внесено мінеральних добрив, кг д. р. Валовий збір, тис. ц Площа, га
1. 370,5 99,0 89,9 1636,5 176,6 1302,0
2. 245,3 108,0 73,6 1773,8 160,1 1161,0
3. 235,5 70,5 72,4 2065,5 173,3 1280,6
4. 266,3 78,0 76,4 760,5 156,8 1133,0
5. 211,5 89,3 69,3 1833,0 176,6 1295,5
6. 198,0 85,5 67,5 1458,8 163,4 1205,8
7. 228,0 87,8 71,4 2328,0 186,5 1374,2
8. 316,5 72,8 82,9 734,3 156,8 1139,5
9. 169,5 93,8 63,8 3939,0 236,0 1913,0
10. 207,8 67,5 68,8 1620,8 189,8 1399,5
11. 206,3 105,8 68,6 1495,5 156,8 1147,3
12. 170,3 71,3 63,9 2836,5 186,5 1385,9
13. 210,8 81,0 69,2 1448,3 170,0 1250,0
14. 253,5 72,0 74,7 1705,5 166,7 1216,2
15. 222,0 70,5 70,6 753,0 156,8 1142,8
16. 141,0 69,8 60,1 1698,0 170,0 1252,0
17. 194,3 65,3 67,0 2011,5 203,0 1419,0
18. 205,5 66,8 68,5 1890,0 209,6 1750,5
19. 153,0 100,5 61,7 2613,8 186,5 1381,3
20. 306,8 102,0 81,6 1948,5 170,0 1261,1
21. 198,0 75,0 67,5 1608,8 163,4 1196,1
22. 260,3 73,5 75,6 1483,5 184,8 1350,1
23. 189,0 72,0 66,3 2393,3 170,0 1250,7
24. 147,0 77,3 60,9 1464,0 178,2 1317,0
25. 200,3 71,3 67,8 1785,8 231,0 1880,5
26. 233,3 72,0 72,1 3810,8 186,5 1370,9
27. 246,0 87,8 73,7 2685,8 158,4 1138,2
28. 297,0 72,8 80,4 1723,5 170,0 1253,9
29. 338,3 93,8 85,7 1480,5 161,7 1188,3
30. 267,0 67,5 76,5 1240,5 171,6 1266,9

ДОДАТОК 2


Вихідні дані для обчислення динаміки

Шифри Роки Урожайність картоплі, ц/га
1 1998 72
2 1999 82
3 2000 95
4 2001 66
5 2002 75
6 2003 82
7 2004 98
8 2005 85
9 2006 77
10 2007 62
11 2008 64

ДОДАТОК 3


Статистичний аналіз урожайності картоплі


Підприємство

Площа, га Урожайність, ц/га

базисний період звітний період базисний період звітний період
1. 105 120 106 106
2. 119 123 108 109
3. 125 122 121 117

ДОДАТОК 4


Вихідні та розрахункові дані для статистичного аналізу урожайності картоплі

Шифр підприємства Затрати – всього, тис. грн.. Прямі витрати праці, тис. люд.-год. Оплата праці, тис. грн.. Внесено мінеральних добрив, кг д. р. Валовий збір, ц Площа, га Урожайність Оплата праці 1 люд.-год., грн Внесено добрив на 1 га Прямі затрат праці на 1 га затрати праці на 1 га грн
1. 205.5 99 89,9 1636,5 176600 1302 135,64 0,91 43,19 76 157,83
2. 200.3 108 73,6 1773,8 160100 1161 137,9 0,68 48,43 93 172,52
3. 169.5 70,5 72,4 2065,5 173300 1280,6 135,33 1,03 43,91 55 132,36
4. 170.3 78 76,4 760,5 156800 1133 138,39 0,98 49,63 68.8 150,31
5. 306.8 89,3 69,3 1833 176600 1295,5 136,32 0,78 43,4 68.9 236,82
6. 153 85,5 67,5 1458,8 163400 1205,8 135,51 0,79 46,63 71 126,89
7. 147 87,8 71,4 2328 186500 1374,2 135,72 0,81 40,92 64 106,97
8. 235.5 72,8 82,9 734,3 156800 1139,5 137,6 1,14 49,34 64.8 206,67
9. 267 93,8 63,8 3939 236000 1913 123,37 0,68 29,39 49.2 139,57
10. 198 67,5 68,8 1620,8 189800 1399,5 135,62 1,02 40,18 48 141,48
11. 297 105,8 68,6 1495,5 156800 1147,3 136,67 0,65 49,01 92.5 258,87
12. 207.8 71,3 63,9 2836,5 186500 1385,9 134,57 0,9 40,57 51 149,94
13. 370.5 81 69,2 1448,3 170000 1250 136 0,85 44,98 65 296,4
14. 228 72 74,7 1705,5 166700 1216,2 137,07 1,04 46,23 59 187,47
15. 141 70,5 70,6 753 156800 1142,8 137,21 1 49,2 62 123,38
16. 189 69,8 60,1 1698 170000 1252 135,78 0,86 44,91 56 150,96
17. 210.8 65,3 67 2011,5 203000 1419 143,06 1,03 39,63 46 148,56
18. 233.3 66,8 68,5 1890 209600 1750,5 119,74 1,03 32,12 38 133,28
19. 338.3 100,5 61,7 2613,8 186500 1381,3 135,02 0,61 40,71 73.5 244,91
20. 211.5 102 81,6 1948,5 170000 1261,1 134,8 0,8 44,59 81.3 167,71
21. 198 75 67,5 1608,8 163400 1196,1 136,61 0,9 47,01 63.1 165,54
22. 206.3 73,5 75,6 1483,5 184800 1350,1 136,88 1,03 41,65 54.2 152,8
23. 260.3 72 66,3 2393,3 170000 1250,7 135,92 0,92 44,96 58 208,12
24. 253.5 77,3 60,9 1464 178200 1317 135,31 0,79 42,69 59.3 192,48
25. 222 71,3 67,8 1785,8 231000 1880,5 122,84 0,95 29,9 38.7 118,05
26. 316.5 72 72,1 3810,8 186500 1370,9 136,04 1 41,02 53.4 230,87
27. 245.3 87,8 73,7 2685,8 158400 1138,2 139,17 0,84 49,4 77.3 215,52
28. 266.3 72,8 80,4 1723,5 170000 1253,9 135,58 1,1 44,84 58.2 212,38
29. 246 93,8 85,7 1480,5 161700 1188,3 136,08 0,91 47,32 79 207,02
30. 194.3 67,5 76,5 1240,5 171600 1266,9 135,449 1,133 44,382 53 153,37

Похожие работы:

 1. • Статистичний аналіз урожайності кормових культур
 2. • Статистичний аналіз урожайності технічних культур
 3. • Статистичний аналіз діяльності комерційних ...
 4. • Аналіз регіональних умов і ...
 5. • Основи селекції картоплі
 6. • Екокономічна ефективність виробництва картоплі
 7. • Картоплярство України
 8. • Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
 9. • Статистичний аналіз і прогнозування урожайності ...
 10. • Ринок картоплі та овочів
 11. • Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури ...
 12. • Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції ...
 13. • Біологія Х-вірусу картоплі
 14. • Статистичний аналіз собівартості продукції ...
 15. • Статистичний аналіз податкової системи України
 16. • Емпіричне дослідження програмного забезпечення
 17. • Статистичний метод аналізу фінансового ризику
 18. • Побудова залежності між метриками та експертною ...
 19. •  ... нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі
Рефетека ру refoteka@gmail.com