Рефетека.ру / Педагогика

Курсовая работа: Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми

ЗМІСТ


Вступ

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ

1.1 Обдарованість: суть, види, принципи

1.2 Форми і методи роботи з обдарованими дітьми

РОЗДІЛ ІІ СИСТЕМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ М. ХУСТА

2.1 Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку

2.2 Підвищення рівня науково-методичної підготовки педагогічних працівників

2.3 Організація роботи з обдарованою молоддю у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах

2.4 Посилення соціального захисту обдарованої молоді та педагогічних працівників

Висновок

Список використаних джерел


Вступ


Основним принципом роботи загальноосвітньої школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога, педагогів і батьків.

Актуальність даної теми полягає в змісті роботи з обдарованими дітьми, що містить низку завдань, а саме: сприяння розвитку кожної особистості; виявлення обдарування дітей і максимальне сприяння їхньому розвитку. Адже обдаровані діти це майбутнє сім’ї та держави.

Мета дослідження - впроваджується комплекс заходів: медичних, фізіологічних, психологічних, педагогічних, що здійснюються спільно із сім'єю та школою. Важливо використовувати різноманітні методики для виявлення уподобань та здібностей дітей, спостерігати за їхніми подальшими успіхами.

На першому етапі виявлення обдарованих дітей враховуються відомості про досягнення дитини в певній сфері діяльності, надані батьками й педагогами. Можуть бути використані також результати групових тестувань, соціологічних опитувань. Це дозволить визначити коло дітей, з якими слід проводити поглиблені індивідуальні дослідження.

Другий етап можна назвати діагностичним. На цьому етапі проводиться індивідуальне оцінювання творчого потенціалу й особливостей нервово-психічного статусу дитини психологом та вчителями. З огляду на результати першого етапу, обстеження дітей проводяться за допомогою набору психологічних тестів, залежно від того, який варіант потенційних можливостей переважає. Якщо переважає інтелектуальна сфера й дитина легко навчається, має гостре мислення і допитливість, виявляючи практичну кмітливість, то використовуються методики, спрямовані насамперед на визначення базових когнітивних і мовленнєвих параметрів у обдарованих дітей, наприклад методика «Тест структури інтелекту» Амтхауера тощо [5, 123].

Діти з творчим і продуктивним мисленням відзначаються незалежністю, розкутістю поведінки, здатністю продукувати оригінальні ідеї, вмінням знаходити нестандартні рішення, винахідливістю.

На третьому етапі роботи з обдарованими дітьми основну роль повинні виконувати педагоги, завдання яких — формування і поглиблення дитячих здібностей.

Мета та завдання дослідження даної курсової роботи це психорозвивальна робота з обдарованими дітьми за такими напрямами:

- розвиток інтелектуальних здібностей; формування адекватного самосприйняття;

- допомога дітям адаптуватися до навколишнього світу;

- засвоєння конструктивних форм спілкування з однолітками й дорослими;

- допомога батькам, учителям і дітям в організації навчальної діяльності.


РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ


1.1 Обдарованість: суть, види, принципи


На рубежі XX-XXI ст. окреслилися принципово нові риси світової цивілізації, пов'язані з особливостями функціонування постіндустріальних суспільств, інформаційних технологій, процесів глобалізації, що дає підстави стверджувати про формування нової цивілізації — ноосферно-космічної. Найбільшого успіху досягатимуть держави, які мають висококваліфіковані кадри у високотехнологічних галузях виробництва. Тому проблема обдарованості, творчості, інтелекту виходить на передній план у державній політиці, визначаючи пошук, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді, стимулювання творчої праці, захист талантів.

Закон України “Про освіту” передбачає з метою розвитку здібностей, обдарувань і таланту дітей створення профільних класів (з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних колективів, об'єднань. Найбільш обдарованим дітям держава надає підтримку і заохочує їх (виділяє стипендії, направляє на навчання і стажування до провідних вітчизняних і зарубіжних освітніх центрів).

Обдарованість — індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності.

У педагогіці виділяють кілька типів обдарованості: раціонально-мислительний (необхідний вченим, політикам, економістам); образно-художній (необхідний дизайнерам, конструкторам, художникам, письменникам); раціонально-образний (необхідний історикам, філософам учителям); емоційно-почуттєвий (необхідний режисерам, літераторам).

Російський педагог Ю. Гільбух виділяє загальну (розумову) і спеціальну (художню, соціальну, спортивну) обдарованість. Кожен з типів охоплює по кілька видів обдарованості, а кожен вид тлумачиться як спеціальні здібності [2, 44].

В умовах загальноосвітньої школи важливо правильно організувати роботу учителя з обдарованими дітьми, не тільки створюючи необхідні умови для їх розвитку, а й психологічно готуючи їх до наполегливої праці, самовиховання.

Обдаровані діти — діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності до виконання певних видів діяльності.

Вони вирізняються серед однолітків яскраво вираженими можливостями в досягненні результатів на якісно вищому рівні, який перевищує певний умовний “середній” рівень. їх успіхи не є випадковими, а виявляються постійно.

Обдаровані діти характеризуються порівняно високим розвитком мислення, тривким запам'ятовуванням навчального матеріалу, розвинутими навичками самоконтролю в навчальній діяльності, високою працездатністю тощо, їм властива висока розумова активність, підвищена схильність до розумової діяльності, неординарність, свобода самовияву, багатство уяви, сформованість різних видів пам'яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву і науковому осмисленню певні явища, стереотипи, догми.

Вони завжди виявляють уважність, зібраність, готовність до напруженої праці, що переростає в працелюбність, в потребу працювати безустанно, без відпочинку. Мислення їх відзначається високою оперативністю (продуктивністю). Коло їх пізнавальних інтересів не обмежується однією проблемою, постійно розширюється, що є стимулом розумової активності.

Тому учні повинні мати сприятливі морально-психологічні умови для активної навчальної діяльності, виконуючи роботу більшу за обсягом та інтенсивністю.

Взаємодія учителя з обдарованими дітьми повинна базуватися з урахуванням таких психолого-педагогічних принципів:

- формування взаємин на основі творчої співпраці;

- організація навчання на основі особистісної зацікавленості учня, його індивідуальних інтересів і здібностей (сприяє формуванню пізнавальної суб'єктивної активності дитини на основі його внутрішніх уподобань);

- превалювання ідеї подолання труднощів, досягнення мети в спільній діяльності педагога та учнів, самостійній роботі учнів (сприяє вихованню сильних натур, здатних виявити наполегливість, дисциплінованість);

- вільний вибір форм, напрямів, методів діяльності (сприяє розвитку творчого мислення, вміння критично оцінювати свої можливості й прагнення самостійно вирішувати все складніші завдання);

- розвиток системного, інтуїтивного мислення, вміння “згортати” і деталізувати інформацію (дисциплінує розум учня, формує творче, нешаблонне мислення);

- гуманістичний, суб'єктивний підхід до виховання (передбачає абсолютне визнання гідності особистості, її права на вибір, власну думку, самостійний вчинок);

- створення нового педагогічного середовища (будується на основі співдружності педагогів, колег, однодумців у творчому вихованні дітей) [11, 135].

Втілення цих принципів у життя потребує творчого підходу до організації навчання як інтегрованого процесу, який сприяє формуванню цілісної картини світу, дає змогу учням самостійно обирати “опорні” знання з різних наук при максимальній орієнтації на власний досвід.


1.2 Форми і методи роботи з обдарованими дітьми


Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета вчителям.

Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи. Зміст навчальної інформації має доповнюватись науковими відомостями, які можуть одержати в процесі виконання додаткових завдань у той же час, що й інші учні, але за рахунок вищого темпу обробки навчальної інформації.

Серед методів навчання обдарованих учнів мають превалювати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, диференційований характер [7, 115].

Вищеперелічені аспекти, які мають бути органічно вплетеними в уроці, доповнюються системою позакласної та позашкільної роботи: виконання учнем позанавчальних завдань; заняття у наукових товариствах; відвідування гуртка або участь у тематичних масових заходах (вечорах любителів літератури, історії, фізики, хімії та ін.); огляди-конкурси художньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з ученими тощо.

Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання різноманітних завдань, участь в очних і заочних олімпіадах, конкурсах на кращу науково-дослідну роботу. Вчителі повинні послідовно стежити за розвитком інтересів і нахилів учнів, допомагати їм в обранні профілю позашкільних занять.

Помітна роль у розвитку інтелектуально обдарованих дітей належить Малій академії наук України, її територіальним відділенням.

У зарубіжній школі найчастіше використовують такі форми навчання обдарованих дітей: прискорене навчання; збагачене навчання; розподіл за потоками, сетами, бендами; створення спеціальних класів і спеціальних шкіл для обдарованих дітей (відокремлене та спеціальне навчання) [9, 34].

Прискорене навчання. Враховує здатність обдарованих дітей швидко засвоювати навчальний матеріал. Прискорене навчання може відбуватися завдяки більш ранньому початку навчання дитини у школі, “перестрибуванню” через класи, переходу до старшої вікової групи, але тільки з деяких предметів, більш ранньому вивченню курсу, який пізніше вивчатиметься всім класом, тимчасовому переведенню обдарованих учнів у спеціальну групу. Але такий темп навчання нерідко породжує нові проблеми, оскільки інтелектуальна перевага дитини не завжди супроводжується психологічною зрілістю. Часто виявляються прогалини у знаннях дитини, які стають помітними на пізніших стадіях навчання.

Збагачене навчання. Використовують у роботі з класами, в яких навчаються діти з різними здібностями. Збагачена якісно програма має бути гнучкою, передбачати розвиток продуктивного мислення, індивідуальний підхід при її використанні, створювати умови, за яких учень міг би навчатися з притаманною йому швидкістю, самостійно вибирати навчальний матеріал, методи навчання.

Розподіл за потоками, сетами, бендами. Передбачає розподіл дітей на однорідні групи (потоки). У таких групах діти не відчувають дискомфорту, спричиненого конкуренцією, темп навчання відповідає їх здібностям, є більше можливостей для надання допомоги тим, хто її потребує. Але з часом ці групи знову стають неоднорідними, виникають проблеми, зумовлені внутрішньою диференціацією. Серед негативних рис такого підходу — відбір до груп за соціальними критеріями, зниження мотивації у навчанні, послаблення змагальності в класі. У британській школі практикують розподіл учнів за здібностями: бенди (три-отири групи по 120—140 учнів, де відсутня внутрішня диференціація навчання) і сети (об'єднання учнів, котрі виявили здібності у вивченні одного предмета). Відповідно один предмет учні вивчають в одній групі, що працює з певною швидкістю, інший предмет — в іншій, яка працює з іншою швидкістю).

Створення спеціальних класів і спеціальних шкіл для обдарованих дітей. Зумовлене тим, що обдаровані діти краще почуваються з рівними собі за інтелектуальним розвитком. Проте більшість зарубіжних учених вважають це недоцільним, оскільки за такої форми навчання певною мірою відбувається соціальна дезінтеграція обдарованих особистостей: навчання ізольовано від ровесників може мати негативні наслідки для їх загального, соціального та емоційного розвитку.

Робота з обдарованими дітьми відбувається за спеціальними програмами, які акцентують увагу на певних сильних сторонах особистості (посилююча модель), або на слабких (коригуюча модель), посилюють сильні сторони, щоб компенсувати слабкі (компенсуюча модель) [7, 104].

Вибір форми навчання залежить від можливостей викладацького колективу, його здатності й уміння налагодити навчання відповідно до результатів діагностичного обстеження дітей, стимулювати їх когнітивні (лат. cognitio — знання, пізнання) здібності, індивідуальні особливості кожної дитини.


РОЗДІЛ ІІ СИСТЕМА ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ М. ХУСТА


Пріоритетним напрямом державної політики в галузі освіти, як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти, є створення умов для всебічного розвитку школярів як особистостей, розвитку їхніх талантів. Обдарована людина може дати державі, людству в цілому значно більше, ніж людина з посередніми здібностями. Тому суспільство в цілому зрозуміло й усвідомило те, наскільки важливо виявити обдарованих дітей на ранньому етапі їхнього розвитку, забезпечити їм можливості для повноцінного навчання, виховання та самовдосконалення.

Вирішення проблеми обдарованості останнім часом набуло особливої ваги в навчально-виховних закладах м. Хуста. Завдяки наполегливій праці вчителів, психологів, методистів склалась і впроваджується певна система виявлення та розвитку талановитої молоді. Робота міського методичного кабінету в питаннях роботи з обдарованими дітьми спрямована на реалізацію основних положень міської програми ,,Обдарована дитина”, затвердженої рішенням 9 сесії Хустської міської ради 5 скликання від 21.01.2008р., протокол №613, мета якої – забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді, її постійного духовного самовдосконалення та залучення до роботи з нею висококваліфікованих педагогічних працівників.

Здійснюючи свою роботу у взаємодії із Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти, кафедрами Дрогобицького педагогічного інституту, загальноосвітніми навчальними закладами міста, міський методичний кабінет виконує такі завдання:

- вивчає, узагальнює прогресивний досвід роботи з обдарованою молоддю та розробляє пропозиції щодо використання його в практиці роботи установ освіти;

- вивчає педагогічні умови формування творчої особистості дитини в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах нового типу;

- відбирає ефективні методики та технології роботи з юними обдаруваннями;

- готує методичні матеріали, рекомендації з урахуванням сучасних досягнень психолого-педагогічної науки з питань роботи з обдарованими і здібними учнями;

- готує і вносить пропозиції щодо організації та проведення предметних олімпіад, конкурсів, турнірів з метою вдосконалення таких форм роботи з обдарованою молоддю;

- проводить консультації, організовує семінари з питань роботи з творчими і обдарованими дітьми;

- здійснює цілеспрямовану співпрацю з методичними службами освіти міста по вертикалі: міський методкабінет – загальноосвітній навчальний заклад – педагог [8, 104].

Таким чином методкабінет здійснює науково-методичну, організаційну та координаційну роботу.


2.1 Виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку


Обдаровані діти – золотий запас нації, її інтелектуальна еліта, гордість і надія України, джерело її авторитету у світі. Наше завдання полягає в тому, щоб створити умови для виявлення та розвитку обдарованих дітей.

З метою забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді у структурі міської освіти працює заклад нового типу – Хустська гімназія-інтернат та три спеціалізовані школи: спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№1 імені Августина Волошина – з поглибленим вивченням французької мови, спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 – з поглибленим вивченням англійської мови, спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6 – художньо - естетичного спрямування.

З метою забезпечення реальних умов для повноцінного розвитку особистості в Хустській гімназії-інтернаті (директор - Заслужений вчитель України Онофрей М.С.) створена така освітньо-виховна система, за якої інваріантний компонент навчального процесу гармонійно поєднується з додатковими освітніми послугами, кількість та якість яких визначаються варіативним компонентом змісту освіти. Формування шкільного компонента тут розглядається як основна передумова виконання кожним учнем власних інтелектуальних, моральних і духовних завдань, зумовлених його можливостями, потребами, інтересами і здібностями. За рахунок годин варіативної частини навчального плану читаються курси: хореографія, психологія, риторика.

У даному навчальному закладі поглиблена підготовка учнів досягається в результаті профільного навчання, вивчення спеціальних курсів, відвідування факультативів, занять в клубах, студіях, гуртках. Підготовка окремих учнів проводиться за індивідуальними планами, ефективно проводиться навчально-пошукова робота з гімназистами. Широко практикується захист творчих науково-пошукових робіт, розвиваючі заняття з психологом, позакласна робота в Малій академії наук.

В Україні практично відсутні програми виявлення і розвитку обдарованих дітей. Тому найчастіше в заклади нового типу відбирають просто успішних учнів, але ця успішність – результат не стільки особливих здібностей, скільки певних рис характеру (волі, організованості, відповідальності) або сприятливих для розвитку соціальних умов. В гімназії прагнуть створити такі умови через підбір педагогічних кадрів та підвищення їхньої професійної майстерності; використання у роботі з дітьми інтерактивних методів навчання та методів дослідження; забезпечення високого ступеня свободи учнів у виборі видів занять не лише в гімназії, а й поза нею; індивідуального підходу до розвитку нахилів, інтересів, здібностей гімназистів. Досвід роботи з обдарованими дітьми в гімназії-інтернаті узагальнено заступником директора з навчально-виховної роботи, вчителем-методистом Анталом Михайлом Івановичем та широко використовується в навчальних закладах міста [14, 132].

Вдосконалення навчально-виховного процесу в спеціалізованих школах І-ІІІ ступенів № 1, 3 (директори Кучернюк П.М., Ігнатко В.М.) відбувається через виокремлення класів високого творчого потенціалу, нестандартний розподіл часу варіативної частини навчального плану. У 2007-2008 н.р. розпочалося втілення Міської цільової програми ,,Школа майбутнього”. Для цього в 2009 році виділено із міського бюджету 341,1 тис. грн. (в 2008 році - 996,2 тис. грн.) на зміцнення та модернізацію матеріальної бази Хустської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3.

Для реалізації творчих здібностей учнів в місті працює спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6, яку очолює вчитель-методист Чернянчук Іннеса Іванівна. Навчальний процес в даній школі будується на основі поєднання двох навчальних планів: загальноосвітньої школи та школи мистецтв. Набір учнів у перший клас проводиться залежно від обдарувань дитини на відділи: театрального мистецтва, хореографічний, образотворчого мистецтва, музичний. Учні, які виявили найвищу творчу обдарованість і мають намір пов’язати свою професію з мистецтвом продовжують навчання в профільних 10- 11 класах художньо-естетичного напряму [8, 104].

Значні напрацювання з даного питання має також загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4, яку очолює вчитель-методист Лемак Ольга Михайлівна. В даній школі на основі глибоких психолого-педагогічних досліджень, анкетувань та аналізу рівня успішності учнів, починаючи з 5 класів формуються гімназійні класи, до роботи в яких залучаються вчителі з високим інтелектуальним та творчим потенціалом. Тут створено динамічне методоб’єднання для таких вчителів, на засіданнях якого забезпечується аналіз проблем та труднощів у діяльності педагогів, удосконалення самоосвіти, практичне відпрацювання професійних умінь і навичок при впровадженні інноваційних технологій, створюються умови для накопичення і збагачення педагогічного досвіду.

Комплекс безперервного навчання забезпечило створення Хустського навчально-виховного комплексу №1 (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок). Директор НВК №1, вчитель-методист Бонь В.С., разом з педагогічним та учнівським колективом втілюють в реальність неординарні творчі ідеї створення закладу, ,, ...в якому хочеться вчитися”.

Завдання методкабінету – поширення досвіду роботи вчителів та навчальних закладів щодо ефективного впровадження системи роботи з розвитку обдарованості дитини; діагностування та моніторинг навчально-виховного процесу навчальних закладів з метою визначення й розвитку пріоритетних напрямів їхньої діяльності в місті; координація діяльності навчально-виховних і позашкільних закладів міста з розвитку обдарованості учнів з метою вироблення єдиної стратегії щодо створення належних для цього умов.

Задля покращення роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітніх і позашкільних закладах в методкабінеті сформований банк даних обдарованих дітей, що дає змогу відстежити динаміку та результативність їхнього розвитку; здійснюються прогностичні заміри щодо результативності обдарованих учнів у конкурсах, змаганнях, турнірах, олімпіадах; поширюється досвід роботи вчителів та навчальних закладів щодо ефективного впровадження системи роботи з розвитку обдарованості дитини; ведеться прогнозування матеріальних та фінансових витрат на створення належних умов розвитку обдарованої особистості [9, 112].


2.2 Підвищення рівня науково-методичної підготовки педагогічних працівників


Одним із пріоритетних напрямів у роботі міського методичного кабінету є підготовка вчителів до роботи з обдарованими дітьми. Педагогічним працівникам необхідно підвищувати свою майстерність у організації роботи з обдарованою молоддю, щоб ефективно використовувати результати педагогічної діагностики, глибоко розуміти її сутність, оволодіти технологією розвивального навчання, вести пошук оптимальних засобів індивідуалізації навчально-виховного процесу. Саме вчитель, вихователь надає перший імпульс розвитку обдарованого учня, створюючи морально-психологічні умови для його навчальної діяльності, створює йому позитивно орієнтовану популярність, збуджує внутрішні імпульси для інтелектуальної роботи.

Враховуючи те, що методична робота є домінуючою складовою післядипломної педагогічної освіти, працівники методкабінету прагнули створити цілісну систему різноманітних заходів, зміст і форми яких спрямовані на підвищення професійної майстерності кожного освітянина, розвиток його творчої активності та творчого потенціалу педагогічних колективів через самоосвітню діяльність вчителів, нестандартні форми методичної роботи, методичну та психологічну корекцію.

Методисти приділяють значну увагу самоосвітній діяльності педагогів і працюють із керівними кадрами міста з тим, щоб вони активно сприяли цьому процесу, створювали необхідні умови для самостійного вдосконалення педагогічної майстерності вчителів. З цією метою методисти міського методкабінету розробили методичні рекомендації для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів, голів методичних об’єднань, учителів, вихователів щодо форм та методів роботи з обдарованими школярами, специфіки й технологій навчання; створено банк діагностичних методик дослідження обдарованих дітей, їхніх здібностей, пізнавальних інтересів; зібрано зразки програм роботи з обдарованими дітьми (з досвіду роботи навчальних закладів України) [3, 201].

Проводиться також ряд колективних форм методичної роботи, зокрема: семінари, психологічні практикуми, консультації, семінари-практикуми, засідання творчих груп, педагогічні виставки, конкурси, науково-практичні конференції, зміст і форми проведення яких визначаються шляхом анкетувань, тестувань, співбесід і будуються на діагностико-прогнозуючій основі з врахуванням потреб і побажань різних категорій освітян [7, 44].

Для заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-виховної та виховної роботи, керівників творчих груп, молодих спеціалістів загальноосвітніх навчальних закладів м. Хуста проведено низку консультацій з таких питань: створення банку даних обдарованих дітей, розробка Програми роботи з обдарованою молоддю, вимоги до творчих робіт Всеукраїнських учнівських конкурсів, рекомендації для батьків щодо роботи з обдарованими дітьми.

Організовано ряд семінарів-практикумів з різними категоріями педагогічних працівників, зокрема: семінари директорів шкіл: "Інноваційні підходи до управління навчальним закладом" (ЗОШ І-ІІІ ст. №5, грудень 2008р.), „Творчий підхід педагогічного колективу школи до вибору форм і методів навчання та виховання учнів” (СШ І-ІІІ ст. №6, березень 2010 р.); семінари заступників директорів загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-виховної роботи на тему: "Активізація та розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників в системі роботи методичного об’єднання" (СШ І-ІІІ ст. №6, січень 2009 р.), ,,Методичний аспект системи роботи з обдарованими дітьми” (гімназія-інтернат, березень 2010 р.); вчителів історії ,,Розвиток пізнавальних можливостей учнів шляхом використання опорних конспектів та рольової гри” (СШ І-ІІІ ст.№3, березень 2010 р.), вчителів іноземних мов "Розвиток творчих здібностей учнів на уроках та в позаурочний час" (СШ І-ІІІ ст. №3, лютий 2008 р.), вчителів математики "Розвиваючі ігри на уроках математики" (гімназія-інтернат, лютий 2008 р.,), "Система роботи вчителів математики в профільних фізико-математичних класах" (гімназія-інтернат, березень 2009р.), ,,Нестандартні уроки як засіб активізації пізнавальної активності учнів” (СШ І-ІІІ ст.№3, жовтень 2009 р.), вчителів зарубіжної літератури на тему: ,,Розвиток критичного мислення учнів на уроках зарубіжної літератури” (ЗОШ І-ІІІ ст.№2, березень 2010 р.), початкових класів "Розвиток творчої діяльності молодших школярів" (ЗОШ І-ІІІ ст.№4, грудень 2009 р.), вчителів біології "Проблемне навчання та його реалізація за допомогою сучасних навчальних засобів” (СШ І-ІІІ ст.№3, лютий 2010 р.), вихователів середніх груп ДНЗ ,,Казка як засіб розвитку словесної творчості” та багато інших.

Вчителі міста творчо впроваджують у практику своєї педагогічної діяльності елементи досвідів таких педагогів як: Мочарник Н.М., Лемак І.І., Алексович М.А., Стрижак Г.В., Бонь Н.В., Калинюк Н.Ю., Анишинець М.М., Шкробинець В.Д., Антал М.І., Роман О.В., Майор М.А., Мішко Л.І., Гайду І.І. та ін.

Вчителі-методисти навчальних закладів підготували ряд методичних посібників, що допомагають вчителям оволодіти інноваційними педагогічними технологіями та поглибити зміст загальноосвітньої підготовки учнів з певних предметів або освітніх галузей знань. Широко використовується досвід Бобик М.Ф. "Інтегративні зв’язки у викладанні літератури та предметів художньо-естетичного циклу", Полібзи Н.А. "Розвиваючі ігри на уроках математики", Темнохудової М. О. "Формування пізнавальних та творчих здібностей молодших школярів", Шкробинець Х.М. "Формування в учнів рис загальнолюдських моральних цінностей засобами рідного слова", Грицько М.П. "Науково-дослідницька робота на уроках історії України" та ін.

Виховати творчу дитину може тільки творчий учитель. На думку М.Карне, вчителі, які працюють з обдарованими дітьми, мають бути чутливими й доброзичливими, мати високий рівень інтелектуального розвитку, динамічний характер, почуття гумору, бути особистісно-зрілими, емоційно стабільними і мати позитивну Я-концепцію. Зростання професійної активності педагогів відбувається через участь у фахових конкурсах, одним із найпрестижніших серед яких є конкурс "Вчитель року". З кожним роком в місті збільшується не лише кількість учасників конкурсу, але і якість представлених на розгляд фахового журі матеріалів. Високий професіоналізм та творчу індивідуальність продемонстрували цьогоріч на конкурсі 16 педагогів міста. За останні 5 років маємо одного переможця (Шкробинець Вікторія Дмитрівна, номінація "Початкові класи", вчителька ЗОШ І-ІІІ ст. №4) та десятьох лауреатів обласного етапу конкурсу.

В даному навчальному році проведено також конкурс на кращий авторський урок серед вчителів української мови та зарубіжної літератури. Матеріали переможців конкурсу відіслані для друку у фахових журналах та готуються до видавництва в міському методкабінеті.

Щороку працівниками методкабінету спільно із заступниками директорів організовуються виставки передового педагогічного досвіду та творчих надбань освітян міста з метою впровадження інновацій в навчально-виховний процес.

Кращі умови для диференціації навчально-виховного процесу, розвитку індивідуальних здібностей учнів, розширення життєвої та соціальної компетентності старшокласників, зміни мотивів навчання створює запровадження профільного навчання. У місті діє Програма впровадження профільного навчання в ЗНЗ м. Хуста на 2007-2010 роки. Відповідно до цієї програми здійснюються послідовні кроки по переводу учнів ІІІ ступеня на профільне навчання. Зараз в структурі освіти міста функціонують 6 закладів із профільним навчанням, в яких в 2009-2010 н.р. навчається 440 учнів 10-11 класів. 3 них профільним навчанням охоплено 70,8% учнів. Найбільш поширені природничий, філологічний, фізико-математичний, суспільно-гуманітарний профілі. Питання впровадження профільного навчання неодноразово ставало темою для обговорення на семінарах керівників навчальних закладів, зокрема на семінарі директорів шкіл ,,Профільне навчання: стан і перспективи” (ЗОШ І-ІІІ ст.№2, березень 2009 р.), заступників директорів з виховної роботи ,,Формування в учнів готовності до профільного самовизначення” (гімназія-інтернат, грудень 2009 р.).

У 2008 році Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти спільно з міським методичним кабінетом на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №4 було проведено обласний інформаційно-методичний семінар "Впровадження курсу "Досліджуючи гуманітарне право" в навчальний процес області". Творчий підхід до проведення навчально-виховних заходів, впровадження нетрадиційних методів навчання на уроках в профільних суспільно-гуманітарних класах показала заступник директора з навчально-виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Бучок Анжеліка Степанівна. Управлінням освіти здійснено ряд заходів щодо впровадження інноваційних методів забезпечення профільного навчання, частково оновлена навчально-матеріальна база загальноосвітніх навчальних закладів у відповідності до запроваджених профілів, забезпечувалась перепідготовка педагогічних кадрів, що працюють у профільних класах. Проте є ряд труднощів при впровадженні профільного навчання, оскільки ще слабкою є навчально-матеріальна база шкіл, недостатній методичний супровід профільності, ряд кадрових питань залишаються не вирішеними.

Важливу роль в роботі з обдарованою учнівською молоддю м. Хуста відіграють міські методичні об’єднання вчителів з базових дисциплін, вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня та вихователів ДНЗ, створення яких визначено наказом управління освіти, релігій та у справах національностей №125 від 4 вересня 2009 року.

Впроваджувати ефективні методики і технології виявлення, навчання і виховання дітей з високим рівнем здібностей допомагає психологічна служба загальноосвітніх навчальних закладів. Практичні психологи гімназії-інтернату, ЗОШ І-ІІІ ст. №4,5 працюють над розробкою та удосконаленням алгоритму психологічного супроводу роботи з обдарованими та здібними дітьми. Психолого-педагогічною службою здійснюється дослідження та моніторинг рівня інтелектуального розвитку дитини як у сфері загальної, так і специфічної обдарованості. За результатами діагностичної роботи психологи розробляють рекомендації для школярів, вчителів, класних керівників, батьків. Дані діагностики використовують у розробці та проведенні індивідуальних та групових розвивальних занять, спрямованих на розвиток інтелектуальних та творчих здібностей, для тренінгових занять, метою яких є розвиток комунікативних здібностей та навичок саморегуляції. На методичних об’єднаннях вчителів, педрадах, психолого-педагогічних семінарах здійснюється організаційно-методична робота щодо забезпечення психологічних умов навчання та виховання обдарованих і здібних дітей.

Робота з обдарованими дітьми може бути плідною лише за умови повного контакту педагога з дітьми, знання дорослими індивідуальних особливостей, для чого проводиться психологічна просвіта, консультації. Чільне місце посідають семінари, практикуми, психолого-педагогічні читання, круглі столи, педагогічні години, тренінги [11, 114]. Проведені семінари-практикуми ,,Психологічний супровід дитини-дошкільника з лідерськими здібностями” (ДНЗ №4 "Пролісок"), ,,Пошукова діяльність як умова розвитку творчої активності” (ЗОШ І-ІІІ ст. №5), ,,Гендерні аспекти самореалізації особистості” (ЗОШ І-ІІІ ст. №4), ,,Розвиток пізнавальної сфери в першокласників” (НВК №1), ,,Гуманізація взаємин: учитель-учень” (СШ І-ІІІ ст.№1) та ін. В квітні 2010 р. практичні психологи навчальних закладів міста пройшли навчання з підготовки тренерів за освітньою програмою ,,Рівний-рівному”.


2.3 Організація роботи з обдарованою молоддю у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах


Вміло організовують роботу із виявлення та розвитку обдарованих дітей учителі української мови та літератури, залучаючи школярів до численних конкурсів. Традиційними стали конкурс читців художнього слова з нагоди Шевченківських днів, міські літературно-мистецькі свята. З метою активізації роботи із збереження та відродження історико-духовної спадщини етнографічних груп Закарпаття у листопаді 2008 р. проводився зліт учнівської творчої молоді. У зльоті взяли участь учні 30 учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста; за його підсумками міським методкабінетом було видано збірку ,,Прислухайтесь… Дзвенить душа дитяча”. Зліт засвідчив, що у навчальних закладах міста вчителями-словесниками організована підтримка творчих здібностей літературно обдарованих юнаків та дівчат. Двоє учнів міста стали лауреатами обласного зльоту учнівської творчої молоді.

Ряд заходів з обдарованою молоддю Хустщини було проведено і вчителями зарубіжної літератури, апогеєм яких стало міське театралізоване літературно-мистецьке свято, присвячене річниці від дня народження Миколи Гоголя, на якому були представлені уривки творів видатного письменника та виставка учнівських робіт на тему ,,Художній світ М.В.Гоголя”.

Значну роботу з розвитку навичок пошуково-дослідницької роботи творчої молоді проводять вчителі суспільних дисциплін. Протягом останніх двох навчальних років у навчальних закладах міста проведено ряд заходів патріотичного спрямування. Хустські школярі стали активними учасниками і призерами обласних та Всеукраїнських заходів з даного напрямку (вивчення трагічних подій Голодомору 1932-1933 років, участь у Всеукраїнській акції ,,Колосок пам’яті” (Мамалига Інна – переможець Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт ,,Голодомор 1932-1933 років. Україна пам’ятає”); пошуково-дослідницька робота в рамках історико-етнографічної експедиції ,,Україна вишивана”; вивчення історії Карпатської України; пошукова робота в рамках Всеукраїнських експедицій ,,Краса і біль України”, ,,Історія міст і сіл України” та багато інших). Міським методичним кабінетом спільно з керівником та творчою групою методоб’єднання вчителів суспільних дисциплін було проведено міську науково-практичну конференцію вчителів ,,Карпатській Україні – 70”, виставку дитячих робіт на дану тематику, літературно-мистецьке свято ,,Моя Карпатська Україно – найкраща Квітко на Землі”, конкурс пошуково-дослідницьких робіт та ряд інших заходів. Новою формою роботи з обдарованою молоддю міста є участь у науково-практичних конференціях учнівської молоді. На високому рівні була проведена учнівська науково-практична конференція ,,Карпатській Україні-70” в Хустській СШ І-ІІІ ст. №3 спільно з учнями Ужгородської ЗОШ №6. В квітні 2010 року міським методичним кабінетом була організована олімпіада серед учнів 7-10 класів ,,Пізнай своє місто”, троє переможців якої отримали можливість відпочивати на морі на літніх канікулах.

Сприяє розвитку дослідницьких умінь та є важливим фактором формування патріотичних почуттів підростаючого покоління робота учнів-гуртківців в шкільному музеї – могутньому засобі переконання, агітації і пропаганди. На даний час у місті діють два шкільні музеї - при спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1 - музей історії школи (створений у 2007-2008 н. р. - керівник Алексик О.Ю.) та при загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №5 - народознавчий музей (керівник Пилип М.А.), якому присвоєно звання ,,Зразковий музей”, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 25.07.2008 р. Підсумком роботи навчальних закладів з даного напряму стане міський фестиваль-конкурс на кращу модель патріотичного виховання в травні 2010 року, переможці якого будуть нагороджені цінними подарунками управління освіти.

Міське методичне об’єднання вчителів біології також проводить велику позакласну роботу з предмета. Формуванню екологічної культури школярів сприяє участь в конкурсах ,,Юннат-ерудит”, ,,Юний дослідник” та ін., а юні екологи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 (керівник Сидяртова М.Й.) є незмінними призерами щорічного обласного зльоту “Золотий нарцис”.

Відчутні результати в роботі з обдарованими дітьми мають вчителі математики та фізики, вихованці яких щороку беруть активну участь у Міжнародних конкурсах ,,Кенгуру” та ,,Левеня”. В 2010 році в Міжнародному конкурсі ,,Кенгуру” взяв участь 581 учень навчальних закладів міста (16%).

Вчителі іноземних мов, працюючи над проблемою ,,Формування комунікативних навичок учнів”, здійснюють значну роботу в напрямку участі учнів в міжнародному конкурсі FLEX (8 учнів СШ І-ІІІ ст.№3 навчалися в США), встановленні зв’язків між навчальними закладами та листуванні з учнями інших країн.

Участь обдарованих дітей у різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсних випробуваннях, навчальних семінарах, турнірах є традиційним способом виявлення та розвитку цієї категорії дітей. Щорічно учні навчально-виховних закладів міста є учасниками понад 40 конкурсів, оглядів, змагань, фестивалів усіх рівнів.

Серед інтелектуальних змагань найпочесніше місце посідають учнівські предметні олімпіади, які виявляють індивідуальність, природну обдарованість, талант кожного школяра. В 2009-2010 навчальному році в І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь 2589 учнів, в ІІ етапі – 790 (30,5%) учнів. Із 91 учасника ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 35 (38,5%) стали переможцями і призерами (в 2008-2009 н.р. - 30 (33%) учнів). За цим показником місто займає 4 місце після навчальних закладів м. Ужгорода та м. Мукачева. Як свідчать результати ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 35 переможців 7 (20%) навчаються в загальноосвітніх школах, 15 (43%) – в спеціалізованих школах, 13 (37%) – в гімназії-інтернаті. Упродовж останніх трьох років високі рейтинги виступу учнів на обласному етапі олімпіад з базових дисциплін мають учні Хустської гімназії-інтернату (директор Онофрей М.С.), СШ І-ІІІ ст. № 1 (директор Кучернюк П.М.), СШ І-ІІІ ст. №3 (директор Ігнатко В.М.). Шестеро учнів м. Хуста у 2009-2010 н. р. представляли Закарпатську область на ІУ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, з них двоє учнів гімназії-інтернату здобули дипломи ІІІ ступеня (Медвідь Ю., англійська мова, Федурця В., географія).

Переможцями ІІІ і учасниками ІУ етапу конкурсу ім. Петра Яцика в 2009-2010 н. р. стало двоє учнів навчальних закладів міста.

Важливим завданням, яке вирішувала педагогічна громадськість міста, стало і проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл, які бажали вступати до вищих навчальних закладів. Результати зовнішнього оцінювання засвідчили, що випускники шкіл міста мають ґрунтовні знання з усіх базових предметів. В 2009 р. Хустська гімназія-інтернат ввійшла до числа шкіл, в яких жоден учень не отримав бал нижчий 124, а в СШ І-ІІІ ст.№3 двоє учнів отримали найвищий бал з математики.

Дієвим засобом формування громадянської активності підростаючого покоління та, відповідно, розвитку лідерської обдарованості є діяльність органів учнівського самоврядування, які мають чітку структуру та діють згідно затверджених статутів. Діяльність даних структур спрямована на покращення навчальних досягнень учнів, організацію змістовного дозвілля школярів, дотримання належного санітарного стану шкільних приміщень та прилеглої до навчальних закладів території, посилення загальношкільної дисципліни [12, 39]. В структурах учнівського самоврядування шкіл діють творчі об’єднання школярів різноманітного спрямування, зокрема: ,,Зелений гомін” – екологічне об’єднання (ЗОШ І-ІІІ ст. №4); Євроклуб ,,Просвіта” (ЗОШ І-ІІІ ст. №4); ,,Рідне слово” (СШ І-ІІІ ст. № 3); ,,Саморобкін” (СШ І-ІІІ ст. № 3); ,,Юний пожежник” (СШ І-ІІІ ст. № 3); ,,Ми – за здоровий спосіб життя” – учнівська агітбригада (СШ І-ІІІ ст. № 1); ,,Школа безпеки” - учнівське об’єднання юних рятувальників (ЗОШ І-ІІІ ст. №2); ,,Котигорошко” – військово-патріотичний клуб (НВК № 1) та інші.

У місті вживаються заходи зі створення умов для отримання якісних освітніх послуг у сфері позакласної та позашкільної освіти. У дев’ятьох навчальних закладах діє 103 гуртки, в яких займаються 1658 учнів (41%).

Якісний аналіз профільного спрямування гурткової роботи по загальноосвітніх навчальних закладах дав наступні результати: гуртки художньо-естетичного напрямку – 25,2%; гуртки спортивного спрямування – 22,3%; гуртки технічного спрямування – 19,4%; гуртки гуманітарного спрямування – 11,65%; гуртки військово-патріотичного спрямування – 6,8%; гуртки природничого та туристично-краєзнавчого напрямків – по 5,8 %; гуртки екологічного спрямування – 2,9 %.

Вагомим кроком у розвитку позашкільної освіти міста стало відкриття в січні 2008 року Хустського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді та Хустської міської філії Закарпатського територіального відділення Малої Академії Наук.

З метою залучення вихованців до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також виявлення, розвитку і підтримки обдарованої молоді, створення умов для творчої реалізації та розширення наукового світогляду, організації змістовного дозвілля протягом 2009-2010 н.р. на базі Хустського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді працювало 5 секцій Малої академії наук за 10 напрямками роботи: ,,Історичне краєзнавство, історія України”; ,,Фізика та астрономія”; ,,Етнографія та мистецтвознавство”; ,,Українська мова та література”, ,,Біологія, екологія та охорона довкілля”.

Створення Хустської філії МАН стало важливим поштовхом для широкого розвитку творчих здібностей обдарованої шкільної молоді, створило необхідні умови для формування майбутньої творчої та наукової еліти держави. Керівники секцій МАН, досвідчені педагоги, сприяють розкриттю особистісних творчих можливостей кожного учня, зорієнтовують юних академіків на правильний вибір власної науково - дослідницької діяльності, яка б базувалася на всебічному виявленні нахилів та уподобань учня у виборі майбутньої професії.

Цьогоріч учнями-членами Малої академії наук на обласний етап було представлено по одній роботі з кожного напрямку. З 11 представлених на конкурс робіт слухачі Хустської міської філії МАН отримали 4 призові місця.

На базі Центру відкрито 12 гуртків відповідно до інтересів дитячого контингенту загальноосвітніх шкіл міста:

- спортивно - технічний відділ:

,,Авіамодельний”, ,,Ракетомодельний”, ,,Радіомеханічний гурток”;

- художньо – технічний відділ:

,,Народні ремесла”, ,,Моделювання іграшок та сувенірів”, ,,Лозоплетіння”, ,,Виготовлення іграшок та сувенірів”, ,,Технічний дизайн”, ,,Фото – кіно гурток”, ,,Виготовлення сувенірів з природного матеріалу”;

- відділ ,,Початкове технічне моделювання”.

Команди Центру, окремі гуртківці протягом 2009-2010 н.р. брали активну участь у 15-ти обласних та всеукраїнських масових заходах, були переможцями обласного та учасниками всеукраїнського етапів:

Всеукраїнського родинного конкурсу великодньої атрибутики та писанок;

регіонального конкурсу дитячої творчості ,,Смарагдові витоки”;

Всеукраїнського конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва ,,Знай і люби свій край”;

Всеукраїнського конкурсу народної іграшки та ін.

За підсумками обласних конкурсів, виставок та змагань в 2009 р. Хустський міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді отримав 49 призових місць: 13 – І-их, 21 – ІІ-е, 15 – ІІІ-іх (у 2008 р. - 75 призових місць).

У позаурочний час міські школярі відвідують також позашкільні заклади спортивного (ДЮСШ ,,Хуст-Нарцис”) та художньо-естетичного (школа мистецтв) спрямування.

Успіхи школярів є свідченням результативності гурткової роботи шкіл та позашкільних установ – 138 призерів різноманітних конкурсів та змагань обласного та Всеукраїнського рівнів.


2.4 Посилення соціального захисту обдарованої молоді та педагогічних працівників


В місті запроваджено систему морального та матеріального заохочення обдарованих учнів та вчителів, які з ними працюють. З метою створення додаткових умов підтримки обдарованих дітей і молоді Хустською міською радою зініційовано організацію літнього оздоровлення школярів-переможців олімпіад, конкурсів, змагань обласного та Всеукраїнського рівнів. Вже 5 років поспіль обдарована молодь Хуста відпочиває на літні канікули на березі Чорного моря, а переможці всеукраїнського рівня - в Чорногорії. На ці потреби Хустською міською радою в 2009 році виділено 199 980 грн. (у 2008р. - 175 000 грн.).

До підтримки обдарованої молоді долучаються також громадські організації та меценати, з допомогою яких видаються збірки дитячих поезій, вручаються цінні подарунки учням, що досягли найбільш вагомих перемог.

Вчителі, що підготували призерів обласного та всеукраїнського етапів олімпіад, конкурсів, змагань отримують щорічно премію, яка вручається Хустським міським головою на святі Дня працівників освіти.

Отже, аналіз кількісних та якісних показників дозволяє простежити як позитивні тенденції у роботі з обдарованою молоддю так і проблеми, що потребують вирішення.

З метою покращення роботи з обдарованими дітьми та молоддю управління освіти, релігій та у справах національностей планує:

- розробити систему раннього виявлення та діагностики обдарованості на основі діяльності психолого-педагогічної служби закладів освіти міста;

- активізувати форми творчої співпраці з вищими навчальними закладами міста різних рівнів акредитації;

- сприяти залученню батьківської громадськості до роботи з обдарованою молоддю в закладах освіти міста;

- передбачити засоби стимулювання вчителів, які готують учнів до участі в конкурсах, олімпіадах всіх рівнів.


Висновок


Контактні, ініціативні, з підвищеною потребою в спілкуванні й лідерстві діти мають високі організаторські здібності. Серед однолітків і дорослих вони почуваються впевнено; однолітки завжди обирають їх на головні ролі в іграх та заняттях. Під час досліджень таких дітей використовуються особистісні методики та соціометрія, наприклад «Комплексний особистісний соціометричний тест» О. Зворикіна [1, 78].

Якщо ж у дитини переважають художні здібності, вона з раннього віку виявляє схильність до малювання або музики, психологічне тестування спрямовується на оцінювання ступеня її емоційної стійкості та рівня нейротизму, оскільки така дитина дуже вразлива і потребує індивідуального психологічного підходу, а часом і психотерапевтичної корекції лікаря-фахівця.

Обдарованість у руховій сфері виявляється у високому ступені психомоторних реакцій, спритності, значній фізичній силі, розвитку рухових навичок (біг, стрибки).

Діагностика обдарованості у цій сфері проводиться за допомогою методик, що призначені для визначення зорово-моторної координації (наприклад «Тест творчих здібностей у дії та русі» Торренса).

Багато дітей виявляє високий ступінь обдарованості не в одній сфері, а у декількох. У цьому разі дуже важливо не тільки виявити таку полі-обдарованість, але й удосконалювати, розвивати її. Спеціальні програми для роботи з обдарованими дітьми сприяють реалізації цих напрямів.

Творче спрямування обдарованості дітей передбачає оцінювання насамперед їхніх творчих здібностей. Використовуються «Фігурна форма тесту творчого мислення Торренса», «Тест віддалених асоціацій» Медника, вербальний тест творчого мислення «Незвичне використовування» І. Аверіної, тест для визначення особистісних характеристик «Особистісний опитувальник» Г. Айзенка, «Характерологічний опитувальник» К. Леонгарда-Шмішека, «Кольоровий тест» М. Люшера та ін. [7, 113].


Список використаних джерел


1. Барко В.І. Тютюнников А.М. Як визначити творчі здібності дитини? - К.: Знання 1991.

2. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. - М.: Издательский центр Академия 1998.

3. Брюно Ж. Молей Р. Назарет Л. Одаренные дети: психолого-педагогическое исследование и практика. // Психологический журнал. - 1995.

4. Ванбреннер С. Методи навчання обдарованих дітей в американській школі. // Обдарована дитина. - 1998.

5. Васюра С. Як навчати обдаровану дитину? // Дитина.Сім я.Школа. - 2001.

6. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М.: Мысль 1991.

7. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. - М.: Класика, 2004.

8. Гільбух Ю.3. Розумово обдарована дитина. - К.: Либідь, 2002.

9. Губенко О.В. Творчий інтелект: деякі особливості та методи активізації у старшокласників. // Обдарована дитина. – 2004.

10. Зазимко О.В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості. // Обдарвана дитина. - 2001

11. Коваль Л.Г. Зверева I.Д. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей. // Обдарована дитина. – 2001.

12. Красноголов В.О. Визначення поняття обдарованість у зарубіжній психолого-педагогічній літературі. // Обдарована дитина. – 2003.

13. Лейтес Н.С. Способности и одаренность в детские годы. - М.: Знание 2003.

14. Матюшкин А.М. Концепция творческой одаренности. // Вопросы психологии. – К., 2005.

15. Матюшкин А.М. Яковлева Е.Л. Учитель для одаренных. - М.: Общественные движения и социальная активность молодежи, К. 2002.

16. Моляко В. О. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблеми обдарованості. // Обдарована дитина. - 1998. - №1.

17. Одаренные дети. / Под ред. Бурменской Г.В. Слуцкого В.М. - М.: Малыш 2001.

18. Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Лейтеса Н.С. - М.: Малыш, 2004.

19. Развитие и диагностика способностей / Под ред. Алексеевой Л.Г. - М.: Мисль, 2002.

20. Степенко Г.В. Бургін М.С. Обдаровані діти: навчання і розвиток. // Обдарвана дитина. – К., 2001.

21. Сущенко А. Проблема шкільного навчання обдарованих дітей. // Шкільний психолог. - 2003.

Похожие работы:

 1. • Розумове виховання обдарованих дітей
 2. • Особливості навчання обдарованих учнів у старших ...
 3. • Обдарованість у молодшому шкільному віці
 4. • Робота з обдарованими дітьми
 5. • Обдарована дитина в початковій школі
 6. • Розробка цілей, стратегій та формування ...
 7. • Педагогічна практика
 8. • Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній ...
 9. • Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної ...
 10. • Психолого-педагогічні аспекти комп"ютерного ...
 11. • Фізичне виховання дитини із зоровою патологією
 12. • Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням ...
 13. • Своєрідність роботи шкільного соціального педагога з ...
 14. • Дидактичні ігри під час вивчення курсу геометрії ...
 15. • Методика роботи над науково-художніми текстами у ...
 16. • Психологічна робота з учнями
 17. • Стратегії втручання у соціальній роботі
 18. • Психологічні особливості роботи психолога з учнями ...
 19. • Модульная система
Рефетека ру refoteka@gmail.com