Рефетека.ру / Медицина и здоровье

Дипломная работа: Розповсюдження та діагностика фантомної вагітності у сук в умовах приватної клініки

Міністерство аграрної політики України

Харківська державна зооветеринарна академія

Факультет ветеринарної медицини

Спеціальність 7.130501 – „Ветеринарна медицина”.


РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА ФАНТОМНОЇ ВАГІТНОСТІ У СУК В УМОВАХ ПРИВАТНОЇ КЛІНІКИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ «ПЕС+КІТ» м.ХАРКІВ


Студент VІ курсу

9 групи І.О. Кисиленко

Керівник, канд. вет. наук,

доцент С.Я. Федоренко


Харків - 2011

ЗМІСТ


Завдання

Реферат

І. ВСТУП

ІІ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТИРИ

2.1 Визначення

2.2 Фізіологія статевого циклу сук

2.3 Фізіологія вагітності

2.4. Причини виникнення фантомної вагітності у сук

2.5 Клінічні прояви

2.6 Методи діагностики

2.7 Методи лікування та профілактики

2.8 Висновок до огляду літератури

ІІІ. ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Мета та завдання

3.2 Матеріали та методи досліджень

3.3 Результати власних досліджень

3.3.1 Характеристика клініки

3.3.2 Охорона праці та довкілля

3.3.3 Розповсюдження фантомної вагітності

3.3.4 Діагностика

3.3.5 Розробка способу лікування сук з фантомною вагітністю

3.3.6. Визначення терапевтичної ефективності

3.3.7. Визначення економічної ефективності лікувальних заходів

ІV. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ВИСНОВКИ

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ЗАВДАННЯ

для виконання дипломної роботи

студенту Кисиленко Івану Олексійовичу


1. Тема роботи: «Розповсюдження та діагностика фантомної вагітності у сук в умовах приватної клініки ветеринарної медицини «Пес+Кіт» м. Харків».

2. Затверджено наказом ректора від "___"___________20__ р. за №______

3. Термін здачі студентом роботи до деканату "___"_________20__ р.

4. Вихідні дані до виконання роботи: літературні джерела з проблеми питання, господарсько-економічна, ветеринарна звітність клініки.

5. Зміст роботи (перелік питань, що розкриваються в роботі):

Зробити літературний огляд з проблеми питання.

Дати характеристику місця проходження практики – клініка ветеринарної медицини «Пес+Кіт»

Визначити поширення фантомної вагітності у сук.

Розробити ефективний метод діагностики та лікування сук з фантомною вагітністю.


Науковий керівник дипломної роботи,

кандидат ветеринарних наук _____________________

Завдання прийняв для виконання ___________________


Дата отримання завдання «____»_________2009 р.


Реферат


Дипломна робота по темі «Розповсюдження, діагностика та лікування фантомної вагітності у сук в умовах приватної клініки ветеринарної медицини «Пес+Кіт» м. Харків» виконана на 52 сторінках, показано 5 таблиць і 5 фотографій.

Метою роботи було: Визначення найбільш ефективних методів діагностики фантомної вагітності у собак, визначення розповсюдженості даної патології у зоні обслуговування клініки, методу лікування сук з фантомною вагітностю, визначення економічної терапевтичної ефективності методу терапії з використанням препарату «Налоксон.

Діагностика фантомної вагітності проводилася за допомогою загальноклінічних та спеціальних методів (УЗД). Робота по визначенню розповсюдженості даного стану сук проводилася методом аналізу звітної ветеринарної документації клініки за останні 5 років. Терапевтична ефективність методу визначалася шляхом порівняння його з загальнорозповсюдженим методом лікування з використанням Бромкриптину, при лікуванні двох груп самок з фантомною вагітностю.

Виявлено деяке збільшення випадків реєстрації фантомної вагітності у сук, але цей ріст має екстенсивний характер, у зв’язку з підвищенням загальної кількості прийнятих тварин.

Лікування тварин дослідної групи проводилось із застосуванням препарату «Налоксон». Препарат застосовується підшкірно в дозі 0.01 мг/кг 1 раз на добу до зникнення проявів захворювання.

Контрольній групі тварин застосовували препарат «Бромкриптин» per os у дозі 0.01 – 0.05 мг/кг один раз на добу до зникнення клінічних проявів.

Як додатковий препарат при обох методах лікування зовнішньо застосовувалася камфорна олія.

Терапевтична ефективність запропонованого методу є досить високою, за рахунок таких показників як менша тривалість лікування (в середньому на 2 дні) та відсутність побічних ефектів.

Запропонований метод виявив високу економічну ефективність. За рахунок низької собівартості препарату і меншої тривалості лікування, вартість лікувального курсу виявилася нижчою на 9.90 грн.

Цей метод терапії сук з фантомною вагітністю може ефективно застосовуватись у практичній ветеринарній медицині.


1. Вступ


Тисячі років поряд з нами живе собака – вірний друг і помічник людини. Вона охороняє стада овець і корів, розшукує злочинців, виявляє наркотики, допомагає мисливцям висліджувати та відстрілювати дичину, оберігає державний кордон, служить біологам і космонавтам, грає з дітьми, водить вулицями людей, що втратили зір, – всього не перерахуєш.

Йшли роки. Люди розорювали поля і луки, вирубали ліси, прокладали залізниці і багаторядні шосе, будували фабрики і заводи, електростанції і аеродроми, багатоповерхові будинки. Здавалося б, кількість собак повинна різко зменшитися. Але ні! Інтерес до собак, їх кількість весь час збільшувалися. Так, на сьогодні у світі нараховується більше півмільярда собак (по одній на кожні 10 чоловік).

Неможливо висловити в грошах чи інших матеріальних цінностях все те добре і благосне, що собака дає людині. Давно встановлено: собака вкрай необхідна людині, так би мовити “для душі”. Собаки як повноправні члени сім’ї проживають у міських квартирах, грають з дітьми, допомагають знімати стресовий стан, вчать комунікабельності.

Людина ретельно вивчила цю тварину і створила цілу науку “кінологію”, що вивчає собаку в різних її аспектах і є самостійною галуззю тваринництва. Одним із складових є розділ, що вивчає питання фізіології та патології репродуктивної функції собак. Тут маються певні специфічні особливості, але є й спільні з с.-г. тваринами проблеми.

Так, скажімо, акушерсько-гінекологічна патологія у собак також призводить до великих збитків, які можливо порівняти хіба що з інфекційними захворюваннями. Однак, якщо у відношенні заразних захворювань досягнуто суттєвих результатів (існують затверджені інструкції, вакцини, законодавство), то при багатьох акушерсько-гінекологічних патологіях ефективними є лише оперативні методи, результатом яких часто є втрата твариною здатності до відтворення потомства.

В основі ефективної роботи з відтворення лежать глибокі знання фізіології та патології розмноження, вміння встановити причину порушення плодовитості та зниження життєздатності приплоду, визначити шляхи їх ліквідування.

Собаки, відрізняючись особливостями будови статевих органів та фізіологією розмноження, потребує застосування в акушерській та гінекологічній практиці відповідних прийомів та методів діагностики, лікування, профілактиці захворювань, стимуляції статевої функції та інше.

Інформація по історичному розвитку фантомної вагітності у нас відсутня, але у наші часи, дана проблема перед спеціалістами ветеринарної медицини стоїть дуже гостро. Це пов`язано з тим, що у останній час утримання собак, особливо чистопорідних, стало дуже популярним як серед громадян нашої країни так і по всьому світі.

Проблема фантомної вагітності на даний момент є маловивченою. Недостатньо вивчено причини виникнення даного стану самок.

Лікування тварин з фантомною вагітністю є симптоматичним і направлене на профілактику ускладнень які можуть виникати під час перебігу захворювання. Є багато різних методів лікування цієї патології, вони направлені на різні ланки патогенетичного ланцюга, мають різні принципи дії, але жоден з них не забезпечує у достатній мірі ефективної ліквідації симптомів і не попереджує виникнення рецидивів.

У зв’язку з вищезазначеними фактами, вивчення даної проблеми є надзвичайно актуальним. У такому положенні є необхідною розробка нових, ефективних методів лікування і профілактики, а також є потреба у визначенні розповсюдження і сезонності такого стану серед домашніх тварин.


2. Огляд літератури


2.1 Фантомна вагітність


Фантомна вагітність (pseudocyesis) у собак – це синдром, що полягає у фізичних і психічних змінах, наступаючих на 4-9 тиждень після тічки у інтактних (непов’язаних) або незапліднених сук.

Причиною є зниження рівня прогестерону в середині метеструсу (фаза після тічки). Воно викликає підвищення концентрації в крові пролактину у невагітних сук [20].

Необхідно звернути увагу на те що - фантомна вагітність у собак це саме синдром, а не хвороба. Фантомну вагітність називають "псевдовагітність". Як правило, ознаки фантомної вагітності у сук починають проявлятися через 5-8 тижнів після тічки. У деяких собак вони виражені дуже яскраво, у інших більш слабко. Деякі спеціалісти , вважають що у кожної суки після незаплідненого циклу в той чи іншій мірі наступає фантомна вагітність. Це пов’язано з тим, що період діеструсу у собак протікає рівно такий же час (60-70 діб), як і вагітність. Можна сказати що жовте тіло повноцінно функціонує всі 60-70 діб. До того ж, лютеїнова фаза у невагітних і у вагітних сук протікає абсолютно однаково. Якщо говорити простіше, то виходить, що в будь-якому випадку - пройшло запліднення у неї чи ні, була в’язка чи ні - організм виділяє повністю однакові гормони в тій же кількості. Через це багато спеціалістів вважають, що фантомна вагітність у собаки - це нормальний стан. Більше того, існує теорія, що псевдовагітність є спосіб збереження роду, який дозволяє самці годувати інших цуценят у зграї, навіть, коли запліднення не відбулося [21].


2.2 Фізіологія статевого циклу


Для повноцінного розуміння процесів що проходять під час фантомної вагітності необхідно добре розуміти фізіологічні основи статевого розвитку тварин.

Повноцінне виконання відтворювальної функції самками пов’язано з настанням статевої і фізіологічної зрілості організму. Статева зрілість характеризується комплексом фізіологічних і морфологічних змін статевих органів у самок, здатних завагітніти [27].

Строки настання статевої зрілості у собак і кішок можуть варіювати в залежності від породи, умов утримання тварин, годівлі і від кліматичних умов (географічних широт).

Самки що мешкають в місцевостях з теплим кліматом, при нормальному утриманні і годівлі досягають статевої зрілості раніше.

Статева зрілість у собак настає в середньому в 6-8-місячному віці. Але крім статевої зрілості, необхідно враховувати фізіологічну зрілість організму самок і самців. У собак фізіологічна зрілість організму наступає в 12-14-місячному віці. У цьому віці тварин починають використовувати для репродукції [5].

Основним показником настання статевої зрілості у самок є прояви статевих циклів і збільшення у розмірах зовнішніх і внутрішніх статевих органів. Статевий цикл – це складний нейрогуморальний ланцюговий рефлекторний процес, що супроводжується комплексом фізіологічних і морфологічних змін в статевих органах і у всьому організмі самки від одібєї стадії збудження статевого циклу до іншої, або від одібєї овуляції до іншої.

Статевий цикл у собак моноестричний, має значну індивідуальну варіабельність по тривалості гормональних змін. Інтервали між циклами продовжуються в середньому сім місяців (у різних порід від 4-ох до 13-ти місяців). У дрібних порід цикли, в основному, коротші, у великих – довші [7].

В статевому циклі розглядають три стадії: збудження, гальмування і врівноваженняя.

Стадія збудження характеризується проявами слідуючих ознак (феноменів): статеве збудження (загальна реакція), тічка, охота, дозрівання фолікулів в яєчниках і їх розривання (овуляція).

У стадію збудження статевого циклу всі рефлекси підпорядковуються статевим рефлексам.

Наприклад, такий сильний рефлекс, як харчовий, послаблюється або повністью гальмується на деякий час; підвищується кров’яний тиск, змінюється склад крові. У стадію збудження проходить наростання комплексу проліферативних процесів в статевих органах та інших системах організму, обумовлених розвитком фолікулів в яєчниках.

Статеве збудження (загальна реакція), як правило, співпадає по часу з тічкою і проявляється занепокоєнням, іноді злобністю, ігривістью, послабленням та збоченням чутя у мисливським і пошукових собак, відмовою від корму, збільшенням молочної залози та виділенням секрету [1].

Тічка - виділення слизу з статевих органів, унаслідок їх морфологічних змін. Слиз утворюється слизовою оболонкою присінку піхви, шийки, тіла і рогів матки та містить відносно велику кількість мукополісахарідів (муцинів), котрі мають велике біологічне і захисне значення в житті тварин в нормі і при патології.

Тічка починається раніше і закінчується пізніше статевої охоти. Сучки під час тічки заплигують на інших собак, допускають заплигування на себе, але коітусу (статевого акту) не допускають до настання статевої охоти.

У статевому циклі без запліднення розрізняють чотири стадії: проеструм, еструс, метоеструм, анеструм.

Проеструм - період початку тічки (передтічка). Тривалість цієї стадії 5-9 діб (2-22 діб). На цій стадії фолікулами яєчника продукуються естрадіол і естрон. Підвищення концентрації естрогенів у крові призводить до гіперплазії тканин і статевих органів самки, спостерігається збільшення, набухання та гіперемія статевих губ, а також кров’янисті виділення з піхви, що є результатом діапедезу з капілярів ендометрію. Шийка матки привідкрита.

Підвищення концентрації естрогенів також викликає секрецію статевих феромонів.

Естрогени сприяють розсмоктуванню в яєчниках жовтих тіл, що збереглися від попередньої овуляції.

Еструс - власне тічка. В цей період тривалістю 6-12 діб (2-21 діб) собака має характерну поведінку. Вона відчуває сильне статеве збудження (libido secsualis). Охотно підпускає до себе самця, звичайно рефлекторно відводячи хвіст в сторону. Така поведінка обумовлена дією лютеїнізуючого гормону (лютеїнізація фолікулів починається з середини проеструма). Виділення з піхви стають прозорими і менш об’ємними. Канал шийки матки відкритий, слизова оболонка гіпермійована та покрита слизом.

З дев’ятої по 12-у добу до початку тічки кожні три години під впливом лютеїнізуючого і з участю фолікулостимулюючого гормону, проходить овуляція. Яйцеклітини знаходяться в фалопієвій трубі і готові до запліднення протягом восьми діб після овуляції, але вже через дві-три доби їх здатність до запліднення різко знижуеться [13].

Метоеструм (диеструм) - післятічковий період. Цей період триває 30-60 діб та характеризується припиненням статевого збудження, зменшенням виділення слизу з піхви, появою в ній лейкоцитів, співпаданням припухлості статевих губ.

Збільшення рівня прогестерону, що виділяється жовтим тілом, яке утворилося на місці ооциту що овулюював, обумовлює ріст і розвиток слизової оболонки матки і епітелію молочних залоз, а також подовження і скрчування рогів матки.

До 20-25 доби починається активна секреція залоз ендометрію та продовжується близько одного місяця.

Анеструм - період спокою. Це перехід від одного статевого циклу до другого. Характеризується зниженням рівня прогестерону, продовжується 6 місяців. В цей час слизова оболонка статевих органів зволожена не значно [26].

Жовті тіла, поступово атрофуючись, замінюються білими тілами, під дією фолікулостимулюючого гормону починають розвиватися нові фолікули.


Табл №1. Найважливіші функції статевих органів самиць.

Орган Функція
Яєчники

1. Відтворювальна - утворення і виділення ооцитів

2. Гормональна - синтез естрогенів, прогестерону та інгібіну

Фалопієві труби

1. Транспорт статевих клітин

2. Місце дозрівання сперміїв

3. Місце запліднення яйцеклітини і розвитку зародка до стадії морули

Матка

1. Місце зберігання сперміїв

2. Орган плодовмістилище

3. Тічка

Шийка матки

1. Сфінктер матки

2. Родовий канал

3. Вироблення слизового секрету

Піхва

1. Орган спаровування

2. Родовий канал

Присінок піхви

1. Сечостатевий канал

2. Зчеплення статевих органів самця і самиці під час коїтусу

Клітор Орган статевого відчуття

Запліднення.

Запліднення самок м'ясоїдних (в’язка, спаровування) відбувається за допомогою статевого акту (коїтус). Статевий акт - прояв комплексу безумовних і умовних рефлексів, що забезпечує виведення сперми із статевих органів і введення її в статеві органи самиці (запліднення) [2].

Статевий акт стає можливим при прояві усіх безумовних рефлексів (статевого інстинкту) : загального статевого збудження, ерекції, обіймального, злягального і еякуляції. У собак статевий акт триває 45 хв. внаслідок утиску збільшених кавернозних тіл голівки статевого члена самця набряклими кавернозними тілами присінку піхви у самиці(замок) [19].

У самців і самок статевий інстинкт проявляється з настанням статевої зрілості.

У м'ясоїдних матковий тип природного запліднення, при якому сперма поступає безпосередньо в порожнину матки.

Спермії в порожнині матки під час тічки зберігають життєдіяльність до 3-4 діб, а здатність до запліднення - впродовж 15-20 годин.

Яйцеклітина, що вийшла з фолікула, що лопнув, потрапляє в розширену частину яйцепровода і зберігає здатність до запліднення в середньому впродовж 5-6 годин.

Процес запліднення відбувається в передній третині яйцепровода, де утворюється нова клітина (зигота) в результаті злиття сперміїв з яйцеклітинами. Впродовж наступних 2-2,5 діб зигота просувається в порожнину матки.

Злучка (в'язка, спаровування) буває ручною і вільною. При ручній злучці індивідуально підбирають самицю самцеві. Вільна при безпривязному утриманні тварин у сільській місцевості, а також у бродячих собак. Злучку собак проводять на 8-10-й день від початку тічки, і через 1-2 діб злучку повторюють [15].


2.3 Фізіологія вагітності


Вагітність(graviditas) - фізіологічний стан організму самки в період плодоносіння. Вона починається з моменту запліднення і закінчується народженням зрілого плоду.

У собак , як правило, вагітність багатоплідна.

За перебігом розрізняють:1) вагітність фізіологічну з нормальним станом організму матері і плодів і, 2) вагітність патологічну з порушенням фізіологічних процесів в організмі матері і плодів, що розвиваються.

У зв'язку з ранньою імплантацією зародка у сук, відзначається ранній токсикоз вагітності, який проявляється на початку вагітності зниженням апетиту, загальною слабкістю, незначною слинотечею і нерідко блювотою.

2.4 Причини виникнення фантомної вагітності


На даному етапі розвитку акушерства як науки, причини виникнення фантомної вагітності до кінця не вивчені, але існують деякі теорії які пояснюють можливі варіанти виникнення даного стану організму суки. Одні спеціалісти пропонують теорії що пояснюють даний стан як патологію яка потребує обов’язкового лікування, інші інтерпретують даний феномен як фізіологічний стан самки який, в тій чи іншій мірі, проходить під час кожного естрального циклу. Найбільш вірогідною, є теорія що пояснює псевдовагітність як «відгук» минулого предків собак, для яких цей стан був можливістю виживати у дикій природі.

Справа у тому що у диких тварин роду собачих які живуть зграями, завжди є домінуюча самка яка повинна постійно виходити на полювання для забезпечення зграї їжею, і якщо самка народжує цуценят то вона на деякий час повинна припинити полювання для годування потомства. Тому в процесі еволюції у таких тварин виробився особливий тип поведінки, при якому у статевозрілих самок зграї синхронізувався статевий цикл. При цьому після тічки, якщо домінантна самка завагітніла і народжувала потомство то у решти самок зграї, незалежно від того народжували вони чи ні, починалася лактація, і вони могли вигодовувати потомство основної самки в той час коли вона могла повноцінно брати участь у полюванні [18].

Інші спеціалісти підтримують думку, яка пояснює фантомну вагітність як патологію що виникає у разі зниження рівня прогестерону в середині метеструсу (період відновлення). Що викликає підвищення в крові рівня пролактину у невагітних сук [14].


2.5 Клінічні прояви


Симптоми фантомної вагітності у собаки проявляються по різному. Іноді, якщо вони мало виражені, починаючий собаковод може так і не зрозуміти або не помітити їх. Собака починає нервувати, скавчати, вити, відмовлятися від їжі, звичайних вправ, іноді проявляється немотивованою агресією. При цьому збільшення молочних залоз незначне, іноді майже непомітне, виділень з петлі може і не бути, або зовсім малі, турбота про псевдоцуценят неяскрава, з швидким перебігом, гніздо теж може не будуватися, або дуже незначні спроби. Часто недосвідчені власники не розуміють такої поведінки у їх улюбленців. Як правило, легка форма фантомної вагітності проходить сама пособі через дві-три неділі.

Більш яскрава форма несправжньої вагітності у собаки - виражене збільшення молочних залоз і поява лактації (молока), ріст живота як при звичайній вагітності у собаки, налаштування гнізда, виділення з петлі, псевдоперейми та потуги і всі вищеописані психічні зміни, але більш яскраві та сильні [12].

Власне, всі ці ознаки притаманні і нормальній вагітності. Якщо собаку не в’язали, то власник одразу може виявити, що це несправжня вагітність. Трудніше, коли була проведена в’язка. Самою яскравою відмінністю буде те, що під час фантомної вагітності у собаки немає рухів плодів в черевний порожнині. Але розрізнити справжню і псевдовагітність можна і по іншим ознакам. При фантомній вагітності собака більш занепокоєна, схвильована і напружена. Гніздо налаштовується з фанатичним ентузіазмом. Будь яка іграшка що потрапила в поле зору, приймається за цуценя. Сука починає турбуватися про псевдоцуценят з неймовірною силою. Вона імітує годування псевдодітей (зносить іграшки у гніздо і приймає позицію для годівлі цуценят), облизує їх кожну хвилину, відмовляється покидати гніздо. Може показатися, що сука починає божеволіти на фоні материнства. В будь-якому випадку, якщо була проведена в’язка, але хазяї не впевнені що відбулося запліднення, необхідно провести діагностичні дослідження по підтвердженню вагітності.

Фантомна вагітність може реєструватися у собак всіх порід. Але одні собаки можуть переносити цей стан після кожного естрального циклу, інші можуть взагалі ніколи його не відчути [17].

2.6 Методи діагностики


У більшості випадків псевдовагітність діагностують виключно за клінічними проявами, при відсутності в’язки.

Влаштування гнізда

Материнська турбота над неживими об'єктами

Вироблення молока

Черевне розтягування

Зрідка симуляція пологової діяльності.

Але іноді застосовують і інші методи діагностики, особливо у тих випадках коли проводили в’язку, але з тих чи інших причин запліднення не відбулося. В таких випадках можна проводити інші діагностичні дослідження [4].

На пізніх стадіях фантомну вагітність від справжньої можна відрізнити за результатами пальпації черева самки. При фізіологічній вагітності будуть відчуватися рухи плодів у збільшених рогах матки, що відсутнє при фантомній вагітності, але слід зауважити, що і вцьому випадку, роги матки можуть бути дещо збільшеними за рахунок рідини що може в них накопичуватися [9].

Можливе застосування УЗД діагностики.

Останнім часом ультразвукову діагностику (сонографію) з успіхом використовують у ветеринарній медицині. Введення в клінічну практику ультразвукових досліджень дозволяє безкровним методом вивчити морфофункціональний стан внутрішніх органів у нормі та при патології.

Вітчизняна промисловість випускає такі ультразвукові апарати, як "УЗД-4", "УЗД-5", "УДА-724", "ЕХО-11". Крім них, у медичній практиці використовуються і зарубіжні апарати: "Ultima-Pro-ЗО", "Microlmager 1000", "Aloka SSD 210 DX", "Echo-Trace SSD-2", "Scanner LSC 700", "SIM 7000 Challenge", "Concept 2000", "Ansonics" (стаціонарні); "AMI USTRA-SCAN 900", "Concept MC", "Linear Scanner Mod. 200, 450,480", "Shimadzu SDL 32" "100 Vet" (портативні).

Зазначені апарати - це здебільшого транспортабельні установки, обладнані монітором і пристроєм для фотографування. Дослідження на тварині проводять ультразвуковими головками (сканерами), які з ультразвуковим приладом з'єднують зондами. Головки бувають лінійні, випуклі, секторні та лінійні ректальні. У ветеринарній медицині використовують головки із частотою випромінювання ультразвукових хвиль від 2,25 до 10 мГц. Для дослідження внутрішніх органів у великих тварин користуються зондами з ультразвуковими головками 2,25; 2,5; 3,5; 5 мГц, частіше - 3,5 мГц. Для дослідження внутрішніх органів у дрібних тварин та поверхневих тканин у великих тварин (шкіра, м'язи, зв'язки, кістки) використовують зонди із частотою хвиль ультразвукової головки 5; 7,5 та 10 мГц. Для дослідження поверхневих тканин використовують головки із нижчою частотою випромінювання ультразвуку [28].

Суть ультразвукового сканування полягає в тому, що ультразвукові хвилі неоднаково поглинаються тканинами організму та відбиваються від них. Ступінь поглинання і відбиття ультразвукових хвиль залежить від щільності тканин, у яких вони поширюються. Тканини з більшою щільністю дають ехопозитивні сигнали, і такі ділянки на моніторі є світлими.

На сонограмі при фантомної вагітності будуть віалізуватися роги матки з деякою кількістю рідини у їх просвіті, але плоди будуть відсутні. Стінка рогів матки може бути потовщеною як і при фізіологічній вагітності. У яєчниках добре помітні жовті тіла, які утворилися після овуляції фолікулів [8].

Також у деяких випадках проводять аналізи крові на вміст гормонів для підтвердження діагнозу. Та інші дослідження для контролю загального стану тварини.


2.7 Методи лікування та профілактики фантомної вагітності у сук


Небезпека цього захворювання полягає в його ускладненнях, оскільки сама по собі вона звичайно закінчується спонтанно через 2-3 тижні після виникнення перших клінічних проявів. Основною небезпекою фантомної вагітності є виникнення маститів, через те що у молочних залозах накопичується молоко яке не має фізіологічного застосування, і виникає його застій.

Основне лікування під час фантомної вагітності звичайно направлене на пригнічення лактопоезу [3].

Деякі лікарі рекомендують з раціону годування повністю виключити молочні продукти, обмежити споживання рідини. Невеликі психічні зміни можна подавити шляхом перемикання уваги собаки (наприклад, часто гуляти з собакою, прибрати іграшки).

Іноді лікарі рекомендують користуватися сечогінними засобами, типу фуросеміду. Ідея полягає в тому, що помірне обезводнення організму припинить вироблення молока. Проте цей спосіб лікування помилкової вагітності потенційно небезпечний і майже не використовується.

Також існує метод утягування (стискання) молочних залоз, що через недостатність кровообігу, гальмує утворення молока. Цей спосіб є одним з найдоступніших але використовувати його небажано через його негативний вплив на організм через порушення кровопостачання [6].

Нині доволі широкого поширення набула гормональна терапія препаратами із вмістом прогестагену (оварід, перлютекс), естрогену (мессалін), андрогенів (метилтестостерон) або їх комбінацій (сезорал). Проте прогестагени можуть провокувати розвиток кістозної гіперплазії ендометрію і збільшення ваги тварини. Естрогени у великій дозі викликає анемію і тромбоцитопенію. Повторне або тривале призначення андрогенів може призводити до розвитку вагінітів. Також оскільки застосування гормональних препаратів при істинній вагітності може викликати безповоротні негативні наслідки, перед їх призначенням її необхідно виключити (бажано за допомогою УЗД) [22].

Враховуючи негативний вплив гормональних засобів на організм тварин, все більшого поширення набуває застосування гомеопатичних препаратів. Гомеопатичні препарати через свою безпеку, біодоступність і ефективність є реальною альтернативою гормональної терапії. При лікуванні і профілактиці проявів помилкової вагітності успішно застосовується комплексний гомеопатичний препарат Оваріовіт. Чинячи регулюючий вплив на функції гіпофіза, Оваріовіт відновлює гормональний статус організму і усуває психічні розлади. Для профілактики помилкової вагітності оваріовіт починають використовувати за 2-3 тижні до можливої появи її ознак (тобто через 1-1,5 місяця після закінчення тічки) у вигляді ін'єкцій 1 раз в 3-4 діб або в пігулках щодня впродовж 2-х тижнів. Якщо ознаки помилкової вагітності вже в наявності, оваріовіт застосовується у вигляді підшкірних ін'єкцій в дозі 1,0 мл на 10 кг ваги (мінімальна доза 0,5 мл, максимальна 5,0 мл) 1 раз на день впродовж 5-10 діб, далі (при необхідності) 1-2 ін'єкції в тиждень. Можна використовувати оваріовіт в пігулках впродовж 10-14 діб.

Інші показання до застосування оваріовіту : ураження організму внаслідок аллопатичної терапії (наслідки застосування прогестерону), недостатність функції яєчників, порушення статевого циклу, безпліддя самиць. Застосування оваріовіту перед в'язкою сприяє суперовуляції, що підвищує відсоток запліднення і призводить до збільшення посліду [25].

Використання безпечного способу корекції гормональних розладів, яким є гомеопатична терапія, розширює можливості надання допомоги тваринам, не завдаючи шкоди їх організму. Але іноді лікувальний ефект від гомеопатичних препаратів є надто м’яким і не може забезпечити достатнього лікувального ефекту.

Найпоширенішим на даний час є застосування препаратів - інгібіторів пролактину таких як Бромкриптин, Парлодел, Галостоп, Каберголін, Метроголін. Ці препарати є досить ефективними, оскільки вони добре і досить швидко впливають на лактопоез. Але і мають ряд суттєвих недоліків оскільки спричиняють деякі побічні ефекти. Інгібітори пролактину (у меншій мірі галастоп) мають блювотну дію, що нерідко є причиною дострокового припинення курсу лікування. Для профілактики побічних ефектів введення препарату починають з низької дози, поступово збільшують її до терапевтичної, змішують препарат з кормом або призначають метоклопрамід (церукал). Бромокриптин можна придбати в звичайній людській аптеці; він задається в дозі 0.01-0.05 мг/кг, доки повністю не припиняється синтез молока, але має тенденцію викликати розлади шлунку. Каберголін (Cabergoline) має менше побічних ефектів, але є більш дорогим і його важче знайти. Всі ці препарати можуть викликати аборт, якщо сука виявиться фактично вагітною, тому важливо переконатися, що виявлені симптоми помилкової вагітності дійсно відносяться до цього стану [16].

При всіх вищевказаних методах як допоміжна терапія рекомендується втирання камфорної олії у шкіру молочної залози, що благоприємно впливає на шкіру і орган в цілому, та підкріплює дію препарату. До того ж він є не дорогим.

У псевдолактуючих собак молоко застоюється в молочній залозі, подразнює її тканини, що сприяє виникненню маститу. У них підвищується внутрішньо тканинний тиск, порушуються циркуляція крові, лімфи і живлення тканин молочної залози, посилюється проникливість кровоносних судин, відбувається випіт білків - глобулінів і фібриногену, а також формених елементів крові, і як наслідок, виникає запальна інфільтрація, що визначає форму маститу.

Найчастіше у собак діагностували мастит каудальних долей залози. Це пояснюється тим, що пахові і черевні пакети молочних залоз у сук найбільш розвинені і секретують більшу кількість молока.

З усього комплексу причин, що викликають мастит, на найбільшу увагу заслуговує мікробний чинник. Нині відомі більше 100 видів збудників, виділених з секрету молочної залози тварин і людини, хворих маститом.

Найбільшу чутливість мікрофлори виявили до енроксилу (91,3 %), гентаміцину (75,9 %), стрептоміцину (73,8 %), найменшу - до пеніциліну (42,1 %) [23].

Усунення причин виникнення маститу рідко веде до одужання тварини. Тому разом з етіотропною необхідно застосовувати патогенетичну терапію, найбільш поширеним методом якої є новокаїнова блокада. Є розроблений спосіб лікування собак при маститі. Тварину фіксують лежачи (горизонтальному або вертикальному), місце ін'єкції обробляють відповідно до загальноприйнятих в хірургії правил асептики і антисептики. Голку завтовшки 0,5 - 0,8 мм і завдовжки 40 - 60 мм вводять між 3-м і 4-м поперековими хребцями ближче до краю 3-го хребця на відстані 15 - 40 мм від середньої лінії тулуба тварини під кутом до медіанної площини 25 - 35°. Після проколу шкіри її вводять углиб на 20 -30 мм, потім кут нахилу збільшують до 40 - 50° і просувають її до упору в тіло хребця. Потім голку відтягують на 2 - 3 мм назад, переконуються, що вона знаходиться поза посудиною, приєднують шприц і вводять розчин новокаїну.

При ураженні лівого або правого пакетів молочної залози розчин новокаїну ін'єктують описаним вище способом з відповідного боку тварини.

Діапазони величин, що характеризують точку проколу голки і техніку її введення, вибрані з урахуванням анатомічних особливостей різних порід собак. Конкретні значення вказаних параметрів визначено з урахуванням маси тіла, розмірів, віку і породи тварини.

Встановлено, що для собак з масою тіла до 20 кг оптимальним було введення 0,5 - 1,0% -ого розчину новокаїну в дозі 0,25 - 0,5 мл/кг, вище 20 кг - 0,5 - 1,0 мл/кг маси тіла.

Для посилення терапевтичного ефекту новокаїн можна вводити у поєднанні з антибіотиком, що активний по відношенню до конкретного збудника.

Оскільки ін'єкція проводиться далеко від осередків ураження виключається небезпека поширення інфекції при гострих, гнійних запальних інфекціях. Паралюмбальная блокада із застосуванням 2% -ого розчину новокаїну показана при лікуванні собак з гострою і підгострою формами маститу, а також при операціях на каудальних долях молочної залози. Після проведення блокади впродовж декількох діб відмічають зменшення секреції молока. Кращі результати отримують при поєднанні блокади з симптоматичним лікуванням. У разі потреби новокаїнову блокаду проводять повторно через 3-4 діб.

Як показала клінічна практика, при проведенні провідникової новокаїнової блокади пропонованим способом досягається стійкий терапевтичний ефект [24].

Одним з фізіотерапевтичних методів є віброакустична терапія із застосуванням апарату "Вітафон". Лікувальна дія апарату обумовлена механічними коливаннями на тканині хворого, при якому відбувається виборче збудження механорецепторів шкіри і вегетативних нервів, а також судин і гладких м'язів. Також він має здатність посилювати кровотік і лімфотік, що дозволяє зняти набряк і збільшити швидкість регенеративного процесу [23].

Профілактика. На даному етапі розвитку ветеринарної медицини, ефективні методи профілактики, які б давали добрий ефект при збереженні репродуктивної функції, відсутні. Більшість лікарів, для профілактики фантомної вагітності, рекомендують надавати самкам можливість повноцінно виконувати відтворну функцію (народжувати потомство). Якщо ж використовувати самку для розмноження у плани господаря не входить, то у такому випадку, деякі спеціалісти, рекомендують проводити оваріогістеректомію (стерилізацію самки). Але саме під час перебігу фантомної вагітності проводити операцію не рекомендується, оскільки видалення жовтих тіл разом з яєчниками не знизить рівеня пролактину в крові і фактично цей стан не припиниться. Найкраще в цьому випадку дочекатися закінчення фантомної вагітності, а вже тоді проводити стерилізацію. Проте не всі спеціалісти підтримують цю думку, оскільки для нормального функціонування організму необхідна підтримка статевих гормонів, а декомпенсація гормонального фону наднирниками не забезпечує потрібного рівня [11].


2.8 Висновки з огляду літератури


З отриманої інформації можна зробити висновок, що фантомна вагітність, є досить поширеною проблемою у ветеринарній практиці. Виникає вона в основному після тічки, в результаті якої, з будь яких причин, не відбулося запліднення. Основним проявом є налиття молочних залоз, зміна поведінкової моделі, характерної для вагітності і початок лактації, при відсутності плодів у матці. Стан виникає приблизно через 1,5 місяці після завершення тічки, і завершується, як правило, самостійно, через 2-3 тижні. Основною небезпекою даного стану є його ускладнення у формі розвитку маститів, а лікування направлене на попередження данних ускладнень. Для данної цілі використовується багато різних методів лікування направлених на зменшення лактопоезу, починаючи з механічних методів (утягування молочних пакетів), до використання гомеопатичних препаратів. Найбільш поширеним методом лікування псевдовагітності є застосування препаратів антагоністів пролактину, таких як Бромкриптин, Галостоп. Для профілактики фантомної вагітності, лікарі ветеринарної медицини рекомендують регулярно надавати можливість самкам народжувати потомство, а якщо для репродукції тварину використовувати не планується, то більшість спеціалістів рекомендують стерилізацію.


3. Власні дослідження


3.1 Мета та завдання


Метою виконання роботи було: вивчення актуальності проблеми фантомної вагітності сук у практичній ветеринарній медицині, визначення розповсюдження даного стану серед сук у зоні обслуговування ветеринарної клініки «Пес+Кіт», вивчення найбільш ефективних методів діагностики фантомної вагітності у сук і розробка ефективного методу лікування сук з фантомною вагітностю.

Завдання роботи

1. Зробити літературний огляд з проблеми питання.

2. Дати характеристику місця проходження практики (приватна клініка ветеринарної медицини «Пес+Кіт»).

3. Визначити поширення фантомної вагітності у сук.

4. Розробити ефективний метод діагностики та лікування сук з фантомною вагітністю.


3.2 Матеріали і методи досліджень


Матеріалом для досліджень які проводилися при виконанні дипломної роботи, були суки у стані фантомної вагітності, які перебували на лікуванні у клініці під час проходження практики. По даній патології було прийнято 8 самок з клінічними ознаками фантомної вагітності. При цьому з загальної кількості було виділено 5 самок, як дослідну групу, і 3 як контрольну групу.

Самки що поступали на лікування у клініку, досліджувалися загально клінічними та спеціальними методами.

Діагностика фантомної вагітності здійснювалася в основному методом спостереження за поведінкою тварини, загального огляду (відмічаються симптоми характерні для фантомної вагітності), пальпація - для визначення стану молочних залоз, матки, об’єму черева та його чутливості. Аускультація для визначення стану серця та дихальної системи.

У випадках коли фантомна вагітність виникала після проведення в’язки, для виключення справжньої вагітності та уточнення діагнозу користувалися методом УЗ діагностики. При справжній вагітності візуалізуються значно збільшені роги матки у яких наявні плоди, розмір яких залежить від строку вагітності. У стані фантомної вагітності на ехограммі можна спостерігати матку яка дійсно схожа на вагітну (потовщена стінка, збільшені роги матки, посилений кровообіг) за виключенням відсутності в просвіті плодів і накопичення невеликої кількості рідини без навколоплідних оболонок.

Вивчення розповсюдження фантомної вагітності проводилося методом опрацювання звітної документації клініки за останні 5 років. Звертали увагу на кількість зареєстрованих випадків захворювання на дану патологію у останні роки, тенденції росту чи зниження поширення даного стану, і їх розподіл по періодам року.

Визначення ефективності методів лікування проводилося шляхом порівняння лікувального ефекту двох препаратів, застосуванням їх у різних групах тварин у стані фантомної вагітності. З цією метою було сформовано дві групи тварин – контрольну тат дослідну. , до них застосовувалося різні схеми лікування. Терапевтичний ефект від застосування цих методів порівнювали по ряду показників: тривалість терміну реабілітації, якість лікувального ефекту, наявність побічних ефектів.


Таблиця №2.

Схеми лікування сук з фантомною вагітністю у двох групах тварин

Група тварин №2 Контрольна №1 Дослідна
Основний препарат Бромкриптин Налоксон.
Спосіб введення Per os, під час прийому корму Інтрамускулярно, підшкірно
Доза 0.01 – 0.05 мг/кг 0.01 мг/кг
Додаткові препарати Камфорна олія, Метаклопрамід (церукал) в дозі 0.1 мл/кг. Камфорна олія

Визначення економічного ефекту проводилося шляхом порівняння вартості повного курсу лікування, з урахуванням вартості одиниці об’єму препарату, тривалості лікування, кількості препаратів витрачених на лікування однієї тварини.


3.3 Результати власних досліджень


3.3.1 Характеристика клініки

Дослідження при виконанні дипломної роботи проводилися на базі приватної ветеринарної клініки «Пес+Кіт», яка знаходиться у місті Харкові, за адресою: вулиця Новопрудна 9-Б. Клініка розташована на першому поверсі, окремо стоячого трьохповерхового будинку. Приміщення клініки розділене на такі відділи: хол, три приймальні кімнати, інфузійнна (маніпуляційна), рентген-кабінет, ординаторська, операційна, кімната-склад, приміщення стаціонарного утримання тварин, внутрішній хол, з якого є виходи у всі приміщення клініки, стелажі з препаратами та обладнанням які знаходяться у безпосередньому використанні та зона лабораторних досліджень, санвузол з окремою миєчною кімнатою.

У клініці працюють п’ятеро лікарів ветеринарної медицини котрі працюють по всім напрямкам і галузям ветеринарної медицини, але мають власні схильності до окремих напрямків ветеринарії і розвиваються в цих напрямках. Також до штату працівників входять четверо асистентів котрі допомагають лікарям на прийомі тварин, виконують лікування тварин по призначенням лікарів, слідкують за порядком і чистотою в приміщеннях. Роботи по веденню документації, контроль за наявністю препаратів та інших матеріалів в клініці та функції продавця-консультанта у зоомагазині виконують головний адміністратор та його замісник.

Із обладнання, використовується: рентгенівський апарат, апарат УЗД – діагностики, апарат штучної вентиляції легенів, аспіраційний апарат, бінокулярний мікроскоп, пристрій для ультразвукового видалення зубного каменю (скаллер), апарат біологічного зварювання тканин (біозварка), сухожарна шафа, кардіограф для дрібних тварин, глюкометр, біохімічний аналізатор. Для дезінфекції приміщень використовується чотири переносні ультрафіолетові лампи.

До послуг ветеринарної клініки входять: діагностичні дослідження дрібних тварин у різних напрямках, лікування різноманітних хвороб дрібних тварин із застосуванням різноманітних препаратів різних фармакологічних груп. Профілактичні маніпуляції з попередження інфекційних, інвазійних та внутрішніх незаразних захворювань які виникають у домашніх тварин. В основному собаки та кішки, але в окремих випадках зустрічаються декоративні гризуни (морські свинки, шиншилли, кролі), тхори, декоративні мавпи. В окремих випадках здійснюються косметичні маніпуляції, такі як стрижка (грумінг), підрізання кігтів у дрібних м’ясоїдних.

З акушерського напрямку найчастіше надаються послуги по діагностиці вагітності та настання овуляції, гістерооваріоектомії самок та кастрації самців, виконання кесаревого розтину, оперування самців з крипторхізмом, лікування самок з піометрою, ендометритом. Доволі часто приймаються суки у стані фантомної вагітності.

Сумісно з клінічною практикою (прийом та лікування тварин) працює зоомагазин (продаж товарів для утримання та догляду за тваринами, кормів та кормових добавок, а також деяких ветеринарних препаратів). Тут здійснюється продаж товарів різних цінових та якісних категорій які орієнтовані на клієнтів з різними фінансовими можливостями та власними побажаннями.

Амбулаторний прийом тварин здійснюється одним з лікарів клініки, за попереднім записом. Запис виконується по телефону або безпосередньо в клініці напередодні дня прийому. Під час запису визначається час прийому, лікар який повинен проводити прийом, та первинна проблема з якою клієнт звертається до клініки. Під час прийому лікар проводить збір анамнезу у клієнта проводить огляд тварини загально клінічними та у разі необхідності спеціальними методами досліджень. Ставить попередній діагноз та визначає дослідження (аналізи) які необхідно провести для його уточнення. За результатами дослідження тварини лікар призначає лікування, профілактичні заходи та інші маніпуляції які необхідні у даному випадку.

У випадках якщо амбулаторне лікування не можливе через особливості захворювання, при неможливості догляду в домашніх умовах або за бажанням клієнта лікування проводиться стаціонарно в клініці. З цією метою у приміщенні клініки є спеціально обладнана кімната укомплектована клітками для утримання тварин. У нічний час за тваринами доглядає черговий лікар та асистент який надає йому допомогу.

Функціонування клініки є доволі рентабельним. Оскільки є орієнтованою в основному на матеріально забезпечених клієнтів з широким спектром послуг. Клініка є популярною і престижною. Сюди звертаються клієнти як з даного району, так і з інших районів міста, а у окремих випадках і клієнти проживаючі за межами Харкова. Клініка працює як з постійними клієнтами, так і з новими. Для підвищення популярності закладу організовуються різні рекламні заходи, наприклад при в’їзді на вулицю Новопрудну з вулиці Дерев’янко, встановлено рекламний щит з інформацією про послуги клініки.


3.3.2 Охорона праці і довкілля

Для запобігання травмуванню людей і тварин та для запобігання зараженню зооантропонозними захворюваннями у клініці використовується ряд методів.

При прийомі на роботу (практику) нових співробітників, проводиться вступний інструктаж з техніки безпеки та правила поведінки на території клініки. Проводиться екскурсія по приміщенням клініки, пояснюються правила поведінки з тваринами на прийомі і стаціонарі, методи фіксації тварин що застосовуються при проведенні маніпуляцій, а також правила поведінки з клієнтами клініки. Далі в процесі роботи пояснюються поступово пояснюються всі нюанси виконання тих чи інших маніпуляцій. При виникненні неприємних ситуацій проводиться інструктаж персоналу по уникненню подібних проблем.

Для попередження розповсюдження інфекційних захворювань тварин, після кожного прийому оглядові та операційні столи піддають дезінфекції розчином дезінфекційного засобу «Septodor» аерозольним методом. У випадках підозри на інфекційні захворювання, після прийому тварин проводиться загальна дезінфекція приймальної кімнати, ультрафіолетовим випромінюванням.

Всі інструменти багаторазового використання (ножиці, стетофонендоскопи, електротермометри) після прийому тварин, дезінфікують 70% розчином етилового спирту. Також, широко використовуються інструменти одноразового використання (шприці, ук’єкційні голки, венні катетери, змінні леза для скальпелів).

Увесь хірургічний інструментарій, що був у використанні під час операції, та інших маніпуляцій з тваринами, дезінфікують у розчині дезінфекційного, миючого засобу «Біомой» з використанням ультразвукової мийки для інструментів, після чого висушують і стерилізують у сухожаровій шафі. Усі флакони з-під використаних вакцин (у котрих може зберігатися збудник захворювань) збираються у спеціально відведений контейнер протягом тижня і дезінфікуються у сухожарці. Клітки у яких утримують тварин після операції до виходу з наркозу, а також клітки стаціонарного утримання тварин, дезінфікують розчином «Septodor». У кінці робочого дня проводиться загальне вологе прибирання усіх приміщень клініки.

Для особистого захисту співробітників клініки, використовуються наступні методи. Тварин приймають виключно за наявності довідки про щеплення від сказу. Тварин із клінікою підозрілою на сказ, та покусаних тварин, що не мають довідки про щеплення від сказу, направляють у обласну станцію по боротьбі зі сказом (державна клініка ветеринарної медицини на вулиці Фонвізіна). Під час прийому тварин лікарі ветеринарної медицини користуються одноразовими гумовими рукавичками, а під час проведення хірургічних операцій використовують стерильні гумові рукавички. При роботі із злими, збудженими тваринами та при виконанні болісних маніпуляцій, для профілактики травматизму співробітників та господарів тварин, використовують спеціальні пластикові захисні коміри та намордники для тварин. У особливих випадках (видалення зубного каменю) для фіксації тварини використовують нейролептичні засоби ( ксилозин ), та засоби для наркотизації тварин (кетамін).

Для поліпшення умов праці, керівництвом приймаються пропозиції співробітників щодо ліквідації несприятливих факторів при проведенні тих чи інших робіт. Посвтійно випробовуються різні методи поліпшення умов праці: зміна розташування меблів для більш зручного їх використання, винесення найбільш часто використовуваних препаратів на полицях першого використання.

Також кожного тижня по понеділках проводяться збори співробітників клініки на котрих обговорюються різні аспекти роботи клініки, серед яких не останнє місце займають проблеми організації більш комфортних умов праці та раціоналізаторські пропозиції для вирішення даних проблем.


3.3.3 Розповсюдження фантомної вагітності

Вивчення розповсюдженості даного захворювання в умовах приватної ветеринарної клініки «Пес+Кіт» проводилося методом вивчення документації про прийом тварин у клініці за останні 5 років. В основному при дослідженні даного показника використовувалася комп’ютерна программа «Андіаг» так-як в ній дуже зручно знаходити тварин з потрібними показниками.

Всі данні які були одержані у процесі вивчення документів класифікувалися у формі таблиці.


Таблиця №3

Розповсюдження акушерської патології у собак

Рік Загальна кількість прийнятих тварин (n) Кількість тварин прийнятих по акушерській патології (n) Кількість тварин прийнятих по акушерській патології, %
2006 5483 713 13
2007 5789 811 14
2008 6842 753 11
2009 7551 755 10
2010 7856 864 11

Згідно даних таблиці 3 встановлено, що кількість прийнятих тварин поступово зростає. Кількість акушерських патологій тримається на відносно стабільному рівні, близько 12% від загальної кількості прийнятих тварин, але можна прослідкувати деяке зниження даного показника. Найвища кількість випадків прийому тварин з акушерсько-гінекологічними проблемами виявляється у 2010 році. Це пов’язано в більшій мірі, зі збільшенням загальної кількості прийнятих тварин, через перехід на цілодобовий режим роботи та активним рекламуванням послуг клініки.

З акушерського напрямку найчастіше надаються такі послуги: діагностика вагітності методом УЗД, визначення оптимального часу для в’язки шляхом взяття мазків з піхви та аналізу крові на рівень прогестерону, проведення Кесаревого розтину, кастрації та стерилізації тварин. З патологічних процесів найчастіше зустрічається піометра, кольпіти та ендометрити різної етіології, мастити. Також нерідко клієнти звертаються з андрологічними проблемами, наприклад у випадках крипторхізму у кобелів що лікується оперативно з метою надання можливості використання самців для виставок і збереження репродуктивної функції.

Серед інших патологій, доволі часто зустрічається фантомна вагітність. Данні по поширенню даного стану також можна викласти у вигляді таблиці.

Таблиця №4

Розповсюдження фантомної вагітності

Звітний період, рік Кількість тварин прийнятих по акушерській патології (n) Кількість випадків прийому самок з фантомною вагітністю (n) Процент випадків фантомної вагітності від загальної кількості акушерської патології, %
2006 713 12 1.6
2007 811 15 1.9
2008 753 16 2.1
2009 755 18 2.4
2010 864 19 2.2

Найвищий показник кількості прийнятих тварин з фантомною вагітністю припадає на 2010 рік, але якщо звернути увагу на відсоткове відношення фантомної вагітності до загальної кількості прийнятих тварин, то даний показник найвищий у 2009 році, що свідчить про те що відсотковий показник 2010 року нижчий за попередній через різке підвищення кількості прийнятих тварин.

При порівнянні показників по кількості прийнятих самок з псевдо вагітністю, виявляється що різниця між 2006 та 2010 роками складає 7 випадків, що свідчить про підвищення рівня поширення фантомної вагітності, а по показнику процентного відношення до загальної кількості прийнятих тварин ця різниця становить 0.6%.

Дані показники свідчать про наявність деякого росту поширеності даного захворювання, але цей ріст є скоріш екстенсивним, і спостерігається через підвищення загальної кількості клієнтів які приймаються у клініці.

При аналізуванні кількості випадків реєстрації фантомної вагітності по періодам року, було виявлено що найбільша кількість їх припадає на весняно літній період ( приблизно з кінця березня до першої половини липня).


3.3.4 Діагностика фантомної вагітності у сук

Діагностика фантомної вагітності у сук які спостерігалися у ветеринарній клініці «Пес+Кіт» проводилася такими методами:

Спостереження за поведінкою тварин.

Загальний клінічний огляд тварин.

Ультразвукове дослідження.

Спостереження за поведінкою тварин

При первинному прийомі, підчас збору анамнезу більшість власників повідомляли, що першими ознаками які вони помітили, були зміни в поведінці тварин. Тварини стають більш спокійними, вони більше лежать, відмовляються від ігор з хазяями, можуть неохоче виходити на прогулянку. Їх настрій може часто змінюватися і переходити навпаки в грайливу форму.

При неяскравому перебігу може проявлятися незрозуміла поведінка яку можна прийняти за початок іншої хвороби. Самки можуть відмовлятися від прийому корму, безцільно бродити по квартирі і скиглити, а іноді навіть вити. Також зустрічаються прояви немотивованої агресії. Такі прояви недосвідчені собаководи можуть приймати за різні недуги і звертатися у клініку за лікувальною допомогою. Якщо при таких проявах значного збільшення молочних залоз не відбувається , то така форма через деякий час (близько одного тижня) зазвичай проходить сама по собі, без негативних наслідків.

Крім вищевказаних змін у сук в стані фантомної вагітності, проявляється феномен, поведінки вагітної самки. Дана поведінкова модель характеризується тим, що самка не будучи вагітною, проявляє поведінку повністю характерну для тварини яка виношує потомство. Ці тварини починають збирати по будинку м'які іграшки, черевики і таке інше, а також починають будівництво гнізда для родів. Бувають випадки, в яких будь який предмет, що потрапляє у поле зору самки, одразу опиняється у гнізді. Для влаштування гнізда самки, звичайно, обирають тепле затишне місце, у кімнаті де буває менше людей.

Після створення всіх належних умов для вирощування потомства, самка приймає пози для годування цуценят. Вони лягають на бік виставляючи вперед молочні залози, піддвигаючи іграшки до сосків і проводять деякий час в такому положенні.

Також, у сук проявляється рефлекс захисту нащадків. При наближенні людей до гнізда, сука може проявляти ознаки агресії. Вони гарчать, можуть кидатися на хазяїна, у окремих випадках можуть навіть покусати.

У випадках яскравого прояву клінічних ознак можливі випадки наявності псевдородів. Тварина спочатку просто занепокоєна, а далі лягає у своєму гнізді і можна спостерігати рухи тварини характерні для родів (перейми та потуги).

Загальний клінічний огляд тварин

При клінічному огляді тварин, першою ознакою що наводить на думку про псевдовагітність, є збільшення молочних залоз. Спочатку це невелике збільшення молочних пакетів у об’ємі, яке поступово збільшується та стає все виразнішим і помітнішим. При їх пальпаторному дослідженні не виявляється ніяких аномалій у товщі тканин. Тканини молочних пакетів пружні, м’які, відчувається їх набряк через збільшення об’єму ацинусів паренхіми і посилення кровотоку у даних тканинах. Шкіра молочних залоз майже не змінює своїх звичайних властивостей, лише стає більш еластичною для вміщення молочних пакетів.

Ця ознака починає проявлятися як правило, одночасно з поведінковими аномаліями приблизно через 4-8 тижнів після завершення тічки і зберігається на всьому протязі перебігу даного стану, але як правило помічається пізніше через повільність розвитку.

Змінам піддаються і внутрішні статеві органи. У самок в стані фантомної вагітності дещо збільшується об’єм черева, а іноді досить значно, так що самка дійсно стає схожою на вагітну. Це відбувається у зв’язку з тим що у просвіті рогів матки накопичується деяка кількість рідини, серозно-слизового характеру, але ексудатом дану рідину назвати неможна через те що запальних реакцій у цій зоні не проходить. Дану рідину можна назвати псевдонавколоплідною рідиною, так як вона накопичується для виконання тих-же функцій що і справжня навколоплідна рідина, але за відсутності плодів у матці.

При глибокій пальпації черева при попередньому випорожненні сечового міхура, можна відчути ніжно-м’які роги матки котрі сильніше ніж у звичайному стані, виходять у черевну порожнину і прилягають до черевної стінки.

З піхви у деяких випадках, виділяється невелика кількість слизового секрету, особливо в період протікання фантомних родів. Петля збільшується у розмірах, набрякає як це буває перед родами. Слизова присінка піхви в цей період набрячна з посиленим кровообігом.

Ультразвукове дослідження

Принцип роботи аппарата УЗД діагностики базується на принципі випромінювання та сприйняття ультразвукових хвиль п’єзокристалом на основі якого змонтовані датчики даного приладу. Хвилі ультразвуку випромінюються у вигляді тонкого шару. Проникаючи в глибину тіла, хвилі відбиваються від органів та тканин та повертаються у зворотньому напрямку, вловлюються п’єзокристалом датчика і відображення органів візуалізується на моніторі аппарату. Це стає можливим завдяки тому, що різні середовища організму мають різну ехогенну здатність. Рідини- повністю пропускають ультразвук і візуалізуються як чорні плями, гази навпаки майже не пропускають хвилі і на моніторі висвічуються білі зони. Органи і тканини мають різні ехогенні властивості в залежності від їх щільності- чим више щільність тканини тим світлішою вона виглядає на моніторі.

Самок досліджують прикладаючи робочу поверхню датчика до черевної стінки і регулюють зображення поворотами та нахилами датчика по відношенню до тіла.

Ультразвукове дослідження самок проводилося в більшій мірі для диференціації від справжнньої вагітності у випадках коли невідомо, була в’язка чи ні, оскільки в деяких випадках власники тварин не контролюють спаровування своїх улюбленців. Це можливо у випадках коли тварини утримуються вільно (приватний сектор), або власник відпускає собаку в повідка під час прогулянки.

При дослідженні самок з псевдовагітністю на моніторі візуалізуються збільшені роги матки з потовщеними стінками як це характерно для вагітної матки. У просвіті рогів видно накопичення рідини, кількість якої у різних самок значно варіюється. В яєчниках спостерігаються жовті тіла, кількість яких варіюється, в залежності від кількості фолікулів які овулювали.

При дослідженні самок з клінічними ознаками фантомної вагітності також застосовувалися інші методи досліджень для моніторингу функціонального стану інших систем організму самки. Досліджувалися серцево судинна та дихальна система, оскільки при наявності патологій у цих органах можлива пагубна дія на них внаслідок проведення лікувальних заходів.


3.3.5 Розробка способу лікування сук з фантомною вагітністю

У приватній ветеринарній клініці «Пес+Кіт» для лікування сук з фантомною вагітностю користуються методом корекції інтенсивності лактації, за допомогою препарату Бромкриптин (інструкція- Додаток №1), що виявляє антипролактинову активність. Даний препарат задають тваринам Per оs з кормом у дозі 0.01 – 0.05 мг на кілограм живої маси один раз на добу, і продовжують давати до повного припинення лактопоезу. Доза корегується в процесі лікування і лікар може поступово її збільшувати для найбільшої ефективності. Лікування цим методом як правило проходить успішно, але даний препарат має ряд істотних недоліків.

При застосуванні препарату Бромкриптин часто проявляються його побічні дії. На початку застосування можуть виникати розлади травлення: нудота, блювання, запори, іноді незначний набряк слизової оболонки ротової порожнини. При виникненні таких симптомів застосовується препарат Метаклопрамід (Церукал) який виявляє протиблювотну дію за рахунок стимуляції перистальтики кишечнику. При довготривалому використанні препарату можливі порушення з боку серцево-судинної системи (зниження артеріального тиску, аритмії), а також збудження нервової системи.

Нами був запропонований метод лікування препаратом Налоксон (інструкція- Додаток №2). Даний препарат використовується у медицинській практиці як антагоніст опіоїдних препаратів і застосовується при гострих отруєннях наркотичними анальгетиками, а також для діагностики наркоманії. У ветеринарній практиці цей препарат застосовується для прискорення виведення з наркозу, а також при термінальних станах. Другою формою фармакологічної активності даного препарату є те, що він має властивість пригнічувати синтез лактотропного гормону і тим самим зменшує інтенсивність лактопоезу. Ця дія препарату дозволяє нам застосовувати його для лікування сук з фантомною вагітностю і профілактувати її ускладнення. При лікуванні налоксон вводиться підшкірно, або інтрамускулярно в дозі 0.01 мг/кг (0.025 мл/кг) один раз на день. Препарат потрібно вводити щоденно, до повного зникнення симптомів.

Для визначення ефективності запропонованого методу лікування було проведено порівняння двох вище вказаних методів шляхом застосування їх з метою лікування фантомної вагітності, у двох групах тварин. З цією метою, з числа самок що поступали на лікування, було визначено дві групи самок що у яких було діагностовано фантомну вагітність з яскравим клінічним перебігом. Перша група самок дослідна по результатам лікування якої ми визначаємо ефективність запропонованого нами методу лікування. Друга група використовується як контрольна, для порівняння запропонованого методу лікування з існуючим.

Усі тварини які були включені до досліджуваних груп приймалися у різний час, але для зручності ми реєструємо їх до загальної кількості тварин без урахування дати клінічного прийому.

Тваринам першої групи застосовувався запропонований нами метод лікування з використанням препарату Налоксон. Тварин другої групи лікували за традиційною для даної клініки схемою лікування. Основним препаратом в цій групі був Бромкриптин. Як додатковий препарат, у лікуванні самок обох груп застосовувалася камфорна олія. Вона тонким шаром наносилася на шкіру молочних залоз і легкими масажними рухами проводилося втирання протягом кількох хвилин. Також при лікуванні фантомної вагітності як метод психологічного лікування відбирали іграшки, які сука приносить у гніздо і проявляє у відношенні них материнські інстинкти, збільшували Тривалість прогулянок.


3.3.6 Визначення терапевтичної ефективності

Для визначення терапевтичної ефективності Розглянемо окремо хід лікування тварин даних груп:

Группа №1 (дослідна). В дану група налічувала 5 сук різних порід.

Такса, 5 років, маса тіла 4 кг. Призначене лікування: Налоксон у дозі 0.1 мл, п/ш, 1 раз на день до повного одужання, втирання камфорної олії у шкіру молочних залоз. Рекомендовано відбирання іграшок та інших предметів які самка приносить до гнізда.

На 2-й день після першого введення препарату змін у поведінці не відмічається, виділення молока продовжується, молочні залози зберігають свою набряк. На 3-й день виділення молока зменшується, видимих змін у молочних залозах не виявляється, поведінкові аномалії зберігаються. З 4-го дня з’являються видимі зміни у молочних залозах, вони незначно зменшуються і починають втрачати яскраво виражену набряк, зменшення інтенсивності виділення молока продовжується, змін у поведінці не реєструється. 5-6 діб. Тенденції по спаданню інтенсивності виділення молока та зменшенню молочних залоз продовжуються. Змін у поведінці не виявляється. На 7-8-й день виділити краплю молока дуже важко, молочна залоза значно зменшилася у порівнянні з першими днями. Поведінка дещо змінюється, вона стала більш грайливою, охоче йде на прогулянку, чого раніше не реєструвалося. 9-й день. Виділення молока відсутнє, молочні залози майже повернулися до норми, поведінка приходить до норми, спить на своєму місці, а не у гнізді. На 10-й день видимих клінічних ознак немає. Тварина одужала, але проводиться ще одна ін’єкція Налоксону, для закріплення ефекту.

Середньоазіатська вівчарка (алабай), 5 років, 64 кг. Призначено лікування 1.6 мл Налоксону 1 раз на день п/ш. Втирання камфорної олії у шкіру молочних залоз. Рекомендується відбирати у собаки іграшки.

На 2-й день відзначається помітне зменшення виділення молока, молочні залози без змін, поведінка не змінюється. 3-4-й день прогресує тенденція зменшення виділення молока, з’являються ознаки зменшення об’єму молочних залоз, зміни у поведінці відсутні. 5-6-й діб. Виділення молока майже відсутнє. Прогресує зменшення молочних залоз, вони втратили набряк властиву лактуючим, але об’єм ще не прийшов до норми. Поведінка не змінюється. 7-9 діб, молочні залози майже повернулися до нормального стану, але поведінка залишається характерною для фантомної вагітності. На 10-й день з’являються перші зміни у поведінці, сука частіше залишає гніздо і віддає перевагу іграм з хазяїном. 11-й день самка повертається до своєї звичайної поведінки, але іноді ще спостерігаються прояви немотивованої агресії. На 12-й день самка не проявляє жодних симптомів даного захворювання. Проводиться остання ін’єкція.

Стафордширський тер’єр, 2 роки, 26 кг. Призначено лікування 0.7 мл п/ш, 1раз на день до зникнення клінічних ознак. Змащування шкіри молочних залоз камфорною олією. Відбирання іграшок.

Помітне зменшення виділення молока спостерігається на 3-й день, інші зміни відсутні. На 4-й день спостерігається значне зменшення інтенсивності лактації, молочні залози поступово втрачають свою набряк, змін у поведінці не спостерігається. 5-7 день: виділення молока майже відсутнє, молочні залози зменшуються в об’ємі. Тварина помітно нервує. 8-й день: молочні залози майже повернулися до звичайної форми, виділення молока не спостерігається. Характерна поведінка раптово зникає і повертається до норми. На 9-й день клінічні прояви фантомної вагітності відсутні, проводиться остання ін’єкція Налоксону. Тварина клінічно здорова.

Мопс, 3 роки, 4.5 кг. Призначено лікування: Налоксону 0.2 мл п/ш 1 раз на день до зникнення клінічних проявів, змащування шкіри молочної залози камфорною олією, відбирання іграшок.

На 2-й день лікування спостерігається помірне зниження секреції молока, інші клінічні прояви без змін. 3-4 діб: поступове зниження виділення молока, молочні залози починають втрачати набряк. Поведінка без змін. 5-7 діб лікування молоко майже не виділяється, розміри молочних залоз поступово регресують. Тварина дуже погано їсть. 8-9 діб: виділення молока не спостерігається, молочні залози поступово повертаються до свого нормального стану. Апетит тварини покращився, вона стала більш активною, повертається до нормального життя. 10-й день: проводиться остання ін’єкція препарату. Тварина клінічно здорова.

Безпородна сука, 4 роки, 7 кг. Призначене лікування: Налоксон 0.2 мл п/ш 1 раз на день, до зникнення клінічних ознак, змащування молочних залоз камфорною олією. Відібрати іграшки.

Перші ознаки зменшення секреції молока спостерігається на 3-й день. Інші клінічні ознаки без змін. 4-5 день лікування прогресує зменшення виділення молока, поступова втрата набряку молочних залоз. 6-8 діб: виділення молока майже не відбувається, молочні залози поступово зменшуються в об’ємі. 9-10 день: виділення молока відсутнє. Молочні залози повертаються до нормального стану. Поведінка тварини повертається до норми, вона стає більш активною, значно підвищується апетит. На 11-й день тварина клінічно здорова.

Группа №2 (контрольна) налічувала 3 суки.

Боксер, 3 роки, 31 кг. Призначене лікування: Бромкриптин перші 3 діб по ј таблетки, потім по Ѕ таблетки, 1 раз на день з їжею, до зникнення симптомів, змащування шкіри молочних залоз камфорною олією, відібрати іграшки, при проявах блювоти Метаклопрамід у дозі 2мл, п/ш.

На 2-у добу з’являються перші ознаки зменшення секреції молока. Інші клінічні ознаки без змін. На 3-4-й діб лікування секреція молока поступово знижується, молочні залози втрачають свою набряк. 5-й день: з’явилася нудота і позиви до блювоти. виділення молока незначне, молочні залози дещо зменшилися. Поведінка не змінюється. 6-8-й день: виділення молока дуже незначне краплю виділити важко, молочні пакети поступово зменшуються в об’ємі. 9-10-й день: виділення молока не спостерігається, молочні залози поступово повертаються до нормального стану. На 11 день спостерігаються зміни у поведінці, собака стала більше рухатися, охоче йде на прогулянку. 12 доба: тварина проявляє свою звичайну поведінку. Клінічно здорова.

Ротвейлер, 2.5 роки, 48 кг. Призначене лікування: Бромкриптин перші 3 діб по 1/3 таблетки, потім по 2/3 таблетки, 1 раз на добу з їжею, до зникнення симптомів, змащування шкіри молочних залоз камфорною олією, відібрати іграшки, при проявах блювоти Метаклопрамід у дозі 2мл, п/ш.

Перші ознаки зниження виділення молока проявляються на 3-й день. 4-5-й діб: секрецію молока поступово знижується. Молочні залози починають втрачати свою набряк. 6-9 діб: секреція молока незначна, молочні пакети поступово зменшують свої об’єми. Змін у поведінці не відбувається. 10-12 діб: виділення молока не спостерігається, молочні залози повертаються до свого звичайного стану, але поведінкові зміни відсутні. На 13-14-у добу спостерігаються перші зміни поведінки, тварина покидає гніздо, підвищується рухливість. 15-й день: тварина клінічно здорова, остання дача препарату.

Французький бульдог, 3.5 роки, 4.5 кг. Призначене лікування: Бромкриптин перші 4 діб по 1/8 таблетки, потім по 1/4 таблетки, 1 раз на добу з їжею, до зникнення симптомів, змащування шкіри молочних залоз камфорною олією. Відібрати іграшки. При проявах блювоти Метаклопрамід (Церукал) у дозі 0.4мл, п/ш.

На 2-у добу лікування спостерігається помірне зниження секреції молока, інші клінічні прояви без змін. 3-4 діб: поступове зниження виділення молока, молочні залози починають втрачати набряк. Прояви нудоти, проведено дві ін’єкції Церукалу. 5-7 діб лікування молоко майже не виділяється, розміри молочних залоз поступово зменшуються. 8-9 діб: виділення молока не спостерігається, молочні залози поступово повертаються до свого нормального стану. Апетит тварини покращився, вона стала більш активною, повертається до нормального життя. 10-а доба лікування: тварина клінічно здорова. Остання дача препарату.

Помітне зменшення секреції молока при застосуванні як Бромкриптину так і Налоксону спостерігається на 2-3-й день лікування і далі відбувається поступове його згасання до повного припинення. Контроль за виділенням молока виконували контрольним «здоюванням», спочатку молоко може виділяться навіть при легкому натисканні, в подальшому зі зменшенням секреції молока виділити краплину молока стає складніше.

При застосуванні обох лікувальних методів молочні залози починають змінюватися починаючи з 3-4-ї доби. Вони поступово втрачають свою набряк що свідчить про гальмування інтенсивності кровотоку в них і зменшення секреторної функції. Але аналізуючи розвиток даного показника протягом всього періоду лікування в обох групах, то виявляється що при лікуванні Налоксоном, регресія розмірів молочних залоз проходить швидше.

Останніми проявляються поведінкові зміни. Це відбувається на 8-14-й день лікування при застосуванні Бромкриптину, і на 7-10-й день при застосуванні методу на основі Налоксону. Проявляється даний показник втратою поведінки характерної для вагітних самок. Тварини стають більш активними, менше проявляють ознаки немотивованої агресії, покидають місце де будували гніздо для потомства і взагалі повертаються до нормального для них ритму життя.

Тривалість лікування при застосуванні методу на основі Бромкриптину складає 10-15 діб, що залежить від індивідуальних властивостей конкретного організму і його сприйнятливості до препарату,а при застосуванні Налоксону загальна тривалість лікування становить 9-12 діб, що є значно меншим ніж при застосуванні Бромкриптину.

Основним недоліком лікування препаратом «Бромкриптин», є наявність побічних ефектів, в основному блювоти. Це примушує застосовувати додаткові препарати для ліквідації даних симптомів. Протягом використання лікувального методу на основі Налоксону побічних ефектів не спостерігалося.

Також при застосуванні Бромкриптину для ефективного лікування необхідно регулювати дозування препарату, збільшуючи чи зменшуючи дозу при слабкому прояві терапевтичного ефекту, або сильному прояві побічних дій. При лікуванні Налоксоном при правильному розрахунку використовується одна доза на весь період, тільки у окремих випадках дозу регулювали при недостатній дії препарату, що може бути пов'язано з індивідуальною сприйнятливістю організму до препарату.


Таблиця №5

Терапевтичної ефективності методів лікування по двом групам.

Група

Показник

Група №2 (контроль) Група №1 (дослід)
Тривалість терміну перших проявів зменшення секреції молока і повне припинення лактопоезу, діб 2-3 /8-10 2-3 /7-9
Тривалість терміну почату регресії розвитку молочних залоз і повне повернення до початкових параметрів, діб 3-5 / 8-14 3-5/ 8-11
Термін проявів поведінкових змін, діб 8-14 7-10
Тривалість лікування, діб 10-15 9-12
Побічні ефекти Блювання на перших етапах лікування, в середньому на 2-5 день. відсутні

При порівнянні даних отриманих у ході досліджень можна зробити висновок що запропонований метод є більш ефективним по цілому ряду показників основними з яких є: загальна тривалість лікування і наявність побічних ефектів.


3.3.7 Визначення економічної ефективності лікувальних заходів

При визначенні економічної ефективності ми порівнюємо кількість грошових витрат що пішли на лікувальні заходи. Для цього нам необхідно визначити такі показники: вартість одиниці лікувального препарату, кількість препарату яка піде на лікування тварини з середньою вагою, з урахуванням середньої тривалості лікування конкретним методом, вартість загальної кількості препарату яка пішла на лікування, вартість додаткових препаратів що застосовувалися при лікуванні.

Спочатку визначимо вартість лікування методом на основі препарату «Бромкриптин»:

Середня ціна даного препарату складає 68 грн., в упаковці 30 таблеток, з цього маємо що ціна однієї таблетки 68 : 30 = 2.26 грн.

Якщо за середню вагу суки взяти 30 кг. то згідно з застосовуваним дозуванням препарату і схемою лікування, застосовується в перші 3 діб ј (0.75) таблетки на день, а далі Ѕ (0.5) таблетки на день. Виходячи з середньої продовжуваності лікування цим препаратом 13 діб, виходить що для такої тварини застосовується: (0.75 * 3) + (0.5 * 10) = 2.25 + 5 = 7.25 таб. за весь період лікування.

Також визначаємо вартість додаткових препаратів. У даному випадку це Метаклопромід. Середня ціна даного препарату 19.50 грн. вартість однієї ампули 19.50 : 10 = 1.95 грн. Даний препарат використовується на початкових етапах лікування при проявах блювоти у тварин, що буває в середньому на 2-5 день лікування. Для собаки вагою 30 кг застосовують 2 мл препарату, що відповідає 1 ампулі. З цього маємо вартість 4 ін’єкцій: 1.95 * 4 = 7.80 грн.

Маючи ці показники визначаємо середню вартість курсу лікування: (7.25 * 2.26) + 7.80 =16.40 + 7.80 = 24.20грн.

Вартість лікування методом з використанням препарату «Налоксон» визначаємо за тією ж схемою.

Середня ціна препарату складає 17.30 грн. в упаковці препарату 10 ампул. Ціна одібєї ампули 17.30 / 10 = 1.73 грн.

Для лікування суки з масою тіла 30 кг. ви ходячи з дозування 0.025мл/кг і середньої тривалості лікування 11 діб застосовується: (0.025*30) * 11 = 0.75*11=8.25мл. препарату.

Виходячи з даних показників визначаємо середню вартість курсу лікування за допомогою Налоксону: 8.25 * 1.73 = 14.30 грн.

Маючи показники вартості курсів лікування обома методами, ми маємо можливість знайти показник різниці між ними:

24.20 – 14.30 = 9.90грн.

Аналізуючи отримані данні ми можемо констатувати що метод лікування препаратом «Налоксон» є дешевшим на 9.90 грн. що є доволі значним показником при виборі методу лікування.


4. Обговорення результатів власних досліджень


Приватна ветеринарна клініка «Пес+Кіт», є клінікою досить високого класу і орієнтована на клієнтів з високою оплатоспроможністю. Клініка добре забезпечена різноманітним обладнанням: УЗД апарат, рентген, біохімічний аналізатор, що дозволяє лікарям проводити різноманітні діагностичні дослідження. Лікарі клініки для лікування тварин користуються, в основному, високоякісними закордонними препаратами.

Керівництво клініки піклується про здоров’я своїх працівників і створення оптимальних умов для роботи. Постійно модифікуються робочі місця для створення найбільш комфортних умов при прийомі тварин. Проводиться обговорення з колективом різноманітних виробничих проблем для їх усунення.

Найбільш ефективним діагностичним методом щодо виявлення Фантомної вагітності є метод клінічного огляду тварин і спостереження за поведінкою тварин. Якщо контакти самки з іншими тваринами, особливо псами добре контролюються власником, то діагноз з легкістю можна поставити лише по характерним клінічним ознакам, але бажано продиференціювати від істиної вагітності за допомогою УЗД.

В останні роки спостерігається деякий ріст кількості випадків прийому тварин з фантомною вагітністю. У порівнянні з 2006 роком цей показник виріс на 7 випадків на рік, з 12 у 2006р. до 19 у 2010р. Але якщо проаналізувати цей ріст, і порівняти з загальною кількістю прийнятих тварин яка значно виросла у порівнянні з 2006 роком на 43%, то виходить що цей ріст має екстенсивний характер через збільшення загальної кількості тварин що приймаються в клініці, і тримається на рівні 2% від загальної кількості акушерсько-гінекологічних патологій.

При порівнянні терапевтичної ефективності лікувального методу на основі Налоксону з традиційним методом лікування за допомогою Бромкриптину, було виявлено що при застосуванні Налоксону симптоми фантомної вагітності проходять швидше, в середньому на 2 діб, що свідчить про більш високу здатність препарату діяти на основні ланки патогенетичного ланцюга. Але головною перевагою Налоксону є відсутність при його застосуванні побічних ефектів, так як при застосуванні Бромкриптину у більшості тварин спостерігається блювота, і доводиться застосовувати додаткові препарати для ліквідації цих симптомів, а при дуже сильній реакції можлива навіть відміна препарату. Взагалі при лікуванні фантомної вагітності необхідний індивідуальний підхід до кожної тварини.

Економічна ефективність при лікуванні Налоксоном виявляється вищою, оскільки загальний курс лікування однієї тварини цим препаратом, є дешевшим за лікування аналогічної тварини Бромкриптином на 9.90 грн. Це виявляється через ряд показників: середня ціна Нолоксону є доволі низькою, тривалість лікування цим препаратом менша ніж тривалість лікування Бромкриптином в середньому на 2 діб, що дозволяє використовувати меншу кількість препарату , при лікуванні Налоксоном відсутні побічні ефекти що дозволяє не застосовувати допоміжні препарати, які до того ж є доволі дорогими.


Висновки


Приватна ветеринарна клініка «Пес+Кіт» знаходиться у місті Харкові, по вулиці Новопрудна 9-Б та надає ветеринарні послуги з діагностики, лікування та профілактики інфекційних та незаразних захворювань домашніх та декоративних тварині.

Спостерігається деякий ріст кількості випадків прийому тварин з фантомною вагітністю, з 12 у 2006р. до 19 у 2010р. але цей ріст має екстенсивний характер через збільшення загальної кількості тварин, і тримається на рівні 2% від загальної кількості акушерських патологій.

Основним методом діагностики фантомної вагітності є метод клінічного огляду і спостереження за поведінкою тварини. Для диференціації від істиної вагітності найкраще користуватися методом УЗ діагностики.

Терапевтична ефективність методу лікування на основі препарату «Налоксон» є вищою за ефективність традиційного методу, по показникам тривалості лікування на 2 доби, а також по відсутності проявів побічних ефектів.

Економічна ефективність лікування Налоксоном вища за традиційний метод, оскільки загальна вартість лікування розробленим методом виявляється меншою на 9.90 грн.


Пропозиції практичній ветеринарній медицині


- пропонується метод лікування сук з фантомною вагітністю з застосуванням препарату «Налоксон» у дозі 0.01 мг/кг підшкірно, один раз на добу, що відповідає 0.025 мл/кг.

- з метою посилення терапевтичної ефективності методу лікування сук з фантомною вагітністю з застосуванням препарату «Налоксон» пропонуємо застосовувати камфорну олію зовнішньо на молочну залозу один раз на добу.

Список використанної літератури


Ветгемов В.Я., Ушкалов В.О., Стегній Б.Т. Довідник з ветеринарного акушерства/ Х.: ІЕКВМ, 2004 -154 с.

Валюшкин К.Д. Акушерство гинекология и биотехнология размножения жывотных. –М: Урожай. 1997.-718 с.

Гончаров В.П., Карпов В.А. Справочник по акушерству и гинекологии животних.-М.:Россельхозиздат, 1985. -255 с.

Гончаров В.П., Черепахин Д.А. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животних.-М.:Колос, 2004.-328 с.

Гришко Д.С. Лекції з ветеринарного акушерства. –Х.: Прапор.-2003.- 398 с.

Дж.Симпсон, Г.Ингланд, М.Харви. Руководство по репродукции и неонатологии собак и кошек. Британская асоциация по ветеринарии мелких животних. М.: Софион. -2005 -249 с.

Дюльгер Г.П. Физиология размножения и репродуктивная патология у собак. – М.: Софион. -1996 – 76 с.

Зверева Г.В., Олескив В.Н., Хомин С.П. и др.; Под.ред.Зверевой Г.В. Справочник по ветеринарному акушерству –К.:Урожай, 1985.-280 с.

Карпов В.А. Акушерство мелких животних. –М.:Россельхозиздат.-1984. -240 с.

Карпов В.А. Акушерство и гинекология мелких домашних животних. –М.:Агропромиздат.-1990.-288 с.

Купляускас Е.С. Методические рекомендации курса экспертов-кинологов.- М., 2000.- 48 с.

Липин А.В. Справочник по акушерству мелких животних. Москва 1987г., -26 с.

Лукьяновский В.А. Болезни собак. –М.:Агропромиздат. -1988 -383 с.

Любашенко С.Я. Болезни собак. –М.:Колос. -1978 -366 с.

Харенко М.І., Хомин С.П., Кошовий В.П. та ін. Фізіологія та патологія розмноження дрібних тварин.-Суми.:Козацький вал, 2005 -554 с.

Яблонський В.А., Хомин С.Г., Калиновський Г.М. Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія розмноження тварин з основами андрології. –Вінниця.: Нова книга, 2006 -587 с.

Акушерско гинекологические болезни у собак. -http://www.dogjournal.ru

Болезни половой сфери собак и кошек. - http://www.cinolog.ru

Влияние различних факторов на воспроизводительную функцию собак. - http://www.sibdvor.dogveb.ru

Ложная беременность у собак. - http://www.start.aport.ru

Ложная беременность у собак. Лечить или не лечить? - http://www.helvet.ru

Лечение и профилактика ложной щенности у собак аллопатическими и антигомотоксикологическими препаратами. - http://www.gafgaf.ru

Мастити у собак. - http://www.vetdoctor.ru

Опыт лечения нарушений полового цикла и его осложнений у собак. - http://www.aldenvet.kiev.ua

Опит лечения ложной щенности у собак. - http://www.asia.ru

Половой цикл собак и кошек. - http://www.vetklub.ru

Половой цикл сук. - http://www.veterinarka.ru

Что покажет узи при беременности у самки. - http://www.aibolit-911.narod.ru


Додаток А. Анотація до препарату Налоксон


Найменування: Налоксон (Naloxonum)

Фармакологічна дія: Налоксон є опиатним антагоністом, позбавленим морфіноподібної активності. Діє за типом конкурентного антагонізму, блокуючи зв'язування агоністів або витісняючи їх з опиатних рецепторів.

Показання до застосування: Застосовують налоксон головним чином при гострій інтоксикації (отруєнні) наркотичними анальгетиками. Він ефективний також при алкогольній комі (важкому отруєнні алкоголем) і різних видах шоку, що пов'язано, мабуть, з активацією при шоці і деяких формах стресу опиоїдної системи організму, а також із здатністю налоксону зменшувати гіпотензію (підвищувати знижений артеріальний тиск). Короткочасність дії налоксону обмежує можливість його застосування при терапії наркоманії (хворобливої пристрасті до наркотичних речовин).

Спосіб застосування : Застосовують налоксон в дозі 0,4-0,8 міліграм. Для зняття явищ інтоксикації при застосуванні агоністів-антагоністів (пентазоцин, нальбуфин, буторфанол, 254) потрібно великі дози налоксону (до 10-15 міліграма). Для діагностики наркоманії вводять 0,5 міліграм налоксону при вживанні "чистих" агоністів (морфін, омнопон і так далі ) і вищі дози при вживанні агонистівантагоністів.

Побічні дії: Введення налоксону страждаючому наркоманією викликає характерний напад абстинен-ції (стану, що виникає в результаті раптового припинення прийому наркотичних засобів), чим іноді користуються для виявлення захворювання.

Протипоказання: Підвищена чутливість до препарату.

Форма випуску : В ампулах по 1 мл, що містять 0,4 міліграм налоксону гідрохлориду. Випускається також спеціальна лікарська форма для застосування у новонароджених - Narcan neonatal, - із вмістом 0,02 міліграм налоксону в 1 мл розчину.

Умови зберігання: Список А. У захищеному від світла місці.

Синоніми: Налоксон гидрохлорид, Наркан, Нарканти.

Додаток Б. Анотація препарату «Бромкриптин»


Назва: Бромкриптин

Синоніми. Парлодел; Правідел.

Лікарські форми. Препарат являється напівсинтетичним похідним алкалоїду споринї эргокриптину. Випускається в пігулках по 0,0025 г в банках помаранчевого скла по 30 і 100 штук; капсули по 5 і 10 міліграм.

Лікувальні властивості. Препарат відноситься до стимуляторів дофамінових рецепторів в центральній нервовій системі. Бромкриптин зменшує виділення молока у годуючих матерів, дещо знижує скорочення матки. Відновлює нормальний ритм менструацій. Зменшує вміст в організмі гормону росту; гормону, регулюючого утворення молока; гормону, регулюючого функцію кори надниркових залоз. Препарат зменшує рухові порушення при паркінсонізмі (тремтіння м'язів, підвищений м'язовий тонус, зниження рухової активності), знижує артеріальний тиск, температуру тіла. Чинить блювотну дію.

Показання до застосування. У акушерстві препарат застосовують для зниження післяпологової секреції молока (лактації), якщо вона протипоказана (загибель новонародженого, важке захворювання матері та ін.), при галактореї (патологічному витіканні молока у годуючих матерів). У гінекології призначають при порушенні функції яєчників, безплідді, порушенні менструального циклу, пов'язаних з надмірним виробленням лактогормона гіпофіза. У неврології препарат застосовують при хворобі Паркінсона і інших схожих станах. У ендокринології призначають при лікуванні непропорційного зростання кісток черепа, кінцівок (акромегалії), обумовленого надлишком гормону росту. Застосовують при надмірному виробленні гормонів кори надниркових залоз (хвороба Іценко - Кушинга).

Правила застосування. Препарат призначають під час їжі. Для пригнічення надмірного виділення молока при галактореї, а також при дисменореї і безплідді призначають по 0,5 - 1 пігулці 2 - 3 рази в день. Лікування продовжують до повного припинення секреції молока, нормалізації менструального циклу. Зазвичай курс лікування складає 3 - 4 тижні. При акромегалії починають лікування з 1 пігулки в день, поступово лікар збільшує дозу впродовж 1 - 2 тижнів до 4 пігулок в добу. При хворобі Паркінсона застосовують по 4 - 6 пігулок в день в 4 прийоми. При хворобі Іценко - Кушинга призначають по 3 пігулки в перший день, потім дозу зменшують до 2 - 1 пігулки. Через 2 - 3 тижні такого лікування призначають по 1 пігулці 1 раз на день. Курс лікування складає 6 - 8 тижнів.

Побічні ефекти і ускладнення. При правильно підібраній дозі препарат зазвичай добре переноситься. В окремих випадках в перші дні можливі нудота, блювота, замок, набрякання слизової оболонки носа. Тривале застосування бромкриптина іноді може привести до зниження артеріального тиску, аритмій, збудження центральної нервової системи, побіління пальців рук і ніг при охолодженні.

Протипоказання. Слід уникати призначення бромкриптину при психічних захворюваннях, ураженні периферичних судин, ішемічній хворобі серця, аритміях, зниженому артеріальному тиску. Препарат протипоказаний також при вагітності, годуючим матерям (без патології), при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, дітям до 15-ти років. Не можна поєднувати препарат з протизаплідними засобами, вживаними всередину.

Зберігання. Препарат зберігають в прохолодному, захищеному від світла місці. Термін придатності 4 року.

Похожие работы:

 1. • Визначення вагітності у тварин
 2. • Ознаки плода
 3. • Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у ...
 4. • Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на ...
 5. • Особливості психологічної готовності жінки до ...
 6. • Факторы, влияющие на зачатие и беременность собак ...
 7. • Спадкові хвороби. Спадкові хвороби обміну речовин
 8. • Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно ...
 9. • Розробка концепції електронного офісу
 10. • Теоретичні основи порушень репродукції і конфліктів мати ...
 11. • Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок ...
 12. • Особливості діагностики та лікування безпліддя при ...
 13. • Право собственности в Украине
 14. • Напрямки оптимізації системи правового регулювання ...
 15. • Правовий статус приватного підприємства
 16. • Методи навіювання
 17. • Позитивна психотерапія
 18. • Неспроможність ринку і державне регулювання
 19. • Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика ...
Рефетека ру refoteka@gmail.com