Рефотека.ру / Маркетинг

Доклад: Про результати організаційно-технологічної практики

Рівненський інститут словянознавства

Київського славістичного університету


Кафедра менеджменту організацій

Та зовнішньоекономічної діяльності


З в і т

Про результати організаційно - технологічної практики

на підприємстві “Продекология”, м. Рівне


Виконав :

Студент ІІІ курсу факультету міжнародних

Економічних відносин та бізнесу

Спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної

Дільності» групи МЗД – 051

Гамула Сергій Васильович


Керівник від бази практики: Керівник практики від інституту:

Менеджер ЗЕД Охремчук Андрій Борисович

Клімович Надія Анатоліївна


Рівне 2008

Зміст


ВСТУП

1. Загальна характеристика бази практики

1.1 Характеристика статусу підприємства

1.2 Спеціалізація організації

1.3 Виробнича структура організації

1.4 Організаційна структура управління підприємством

1.5 Характеристика організації економічної роботи на підприємстві

1.6 Характеристика матеріально-технічної бази підприємства

1.7 Забезпечення організації всіма видами ресурсів

1.7.1 Забезпечення відділів оргтехнікою

1.7.2 Кадрове забезпечення організації

1.8 Інформаційне забезпечення процесу управління

1.9 Плани та строки проведення нарад та планових засідань

1.10 Наявність та зміст заходів з охорони праці персоналу

1.11 Зміст заходів з охорони навколишнього середовища

1.12 Характеристика зовнішнього середовища організації

1.12.1 Перелік організацій – партнерів та постачальників

1.12.2 Оцінка конкурентного середовища організації

1.13 Економічний аналіз діяльності підприємства

1.13.1 Визначення виду бізнесу підприємства

1.13.2 Динаміка показників діяльності за декілька останні років

1.14 Аналіз показників, що характеризують стабільність управління та ефективність управлінських рішень

2. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2.1 Опис планування, присутнього в організації в галузі зовнішньоекономічної діяльності

2.2 Характеристика маркетингової діяльності організації на зовнішньому ринку

2.3 Перелік та характеристика іноземних партнерів організації Error: Reference source not found

2.4 Перелік товарів (послуг), що імпортуються (експортуються)

2.5 Опис процедури пошуку іноземного партнера

Висновок

Список літератури

Додатки

ВСТУП


Організаційно – технологічна практика є закріпленням теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування професійних знань, тощо. Становлення менеджера – економіста визначається не лиши знаннями теоретичних основ, а й практичних навичок.

Метою організаційно – технологічної практики є практичне ознайомлення з підприємствами, що займаються будь – якими видами зовнішньоекономічної діяльності, аналіз процесу складання контрактів із зарубіжними партнерами, процес пошуку іноземного партнера, та формування у студентів професійних знань і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах, на базі знань набутих під час навчання. Також поглиблення та закріплення в студентів теоретичних знань з таких предметів, як: економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, управління персоналом, з основ зовнішньоекономічної діяльності, митної справи та митного права; опанування студентами сучасних прийомів, методами та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Завданням практики було вивчення документації на експорт – імпорт, вивчення основних положень контракту, порядок пошуку потенційних клієнтів, формування професійних знань.

Об’єктом дослідження виступає приватне підприємство “Продекологія”, що займається зовнішньоекономічною діяльністю, а саме імпортом сепараторів та металодетекторів. Також підприємство здійснює послуги обслуговування сепараторів та металодетекторів, можливе повне реконструювання обладнання.

1. Загальна характеристика бази практики


Мале приватне підприємство - науково-виробнича фірма "Продекология", далі по тексту Підприємство, керується законами України "Про підприємництво", "Про підприємства в Україні", Ухвалою Ради Міністрів УРСР від 22 1990г вересня. № 278 "Про заходи створення і розлиття .малых підприємств", чинним законодавством і даним Статутом.

Засновником Підприємства, далі по тексту Засновник, є Лозин Андрій Афоньевіч, паспорт серія 111-ГЮ № 699732, виданий 29 липня 1980 року.


1.1 Характеристика статусу підприємства


Підприємство створено з метою більш повного забезпечення підприємств, організацій, установ, кооперативів і окремих громадян в його товарах і послугах.

Підприємство є юридичною особою і діє на підставі повного госпрозрахунку, має Статутною фундацію, самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в установах банків, друк і штамп з своїм найменуванням.

Підприємство володіє власним майном і відповідає за своїми зобов'язаннями в межах майна, що йому належить. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями держави, таке точне, як і держава не відповідає за зобов'язаннями Підприємства. Засновник не відповідає за зобов'язаннями Підприємства, окрім випадків передбачених законодавчими актами України.

Свою діяльність Підприємство скоює на території України, а також згідно чинному законодавству, за рубежем.

Підприємство має право об'єднуватися з іншими підприємствами, організаціями і громадянами для здійснення спільної діяльності, вступати в асоціації, союзи, створювати дочірній підприємства з правами юридичної особи, включаючи сумісні, з участю вітчизняних і іноземних юридичних осіб і громадян, а також філіали, представництва, відділення і інші відособлені підрозділи з вдачею відкриття потокових і розрахункових рахунків, і затверджувати положення про них, як на території України, так і на території інших держав, згідно чинному законодавству.

Підприємство має право на комерційну таємницю - відомості, які не є державною таємницею, пов'язаними з виробництвом, технологічною інформацією, фінансів і іншою діяльністю підприємства, розкриття (передача, відтік), може заподіяти шкоду його інтересам. Склад і об'єм відомостей, які складають комерційну таємницю, порядок їх захисту керівником Підприємства відповідно до діючому законодавством

Підприємство придбаває права юридичної особи з дня його державної реєстрації у виконкомі Рівненської міської Ради народних депутатів.

Основною сферою діяльності підприємства є проектування, виготовлення, модернізація і ремонт магнітних сепараторів і фільтрів.


1.2 Спеціалізація організації


Основними напрямами діяльності Підприємства є:

- обслуговування і удосконалення магнітних систем, встановлених на заводах (комбінатах) харчової промисловості, для захисту переробляючого устаткування і на контролі готової продукції;

- розробка і упровадження пріоритетних технологій і апаратів для магнітному сепарації продуктів харчової промисловості;

- позавідомчий аналіз продуктів харчової промисловості на зміст магнітних домішок;

- очищення продуктів харчування від магнітних домішок;

- розробка, проектування, виготовлення і упровадження наукоємких високоефективних технологій і устаткування для фільтрації (сепарації) газів, рідин і сипких речовин;

- створення систем зворотного постачання цехів і підприємств технічною водою, а також систем для очищення питної води

- поставка пані систем очищення заводів необхідних матеріалів, що комплектують і устаткування;

- виконання науково-дослідних, проектний розвідувальних і програмно-інформаційних робот;

- придбання і надання ліцензій і "Ноу-хау";

- організація роздрібної і оптової торгівлі, надання комерційних послуг, здійснення торгово-посередницької діяльності, у тому числі проведення бартерних операцій.

Підприємство може скоювати яку-небудь іншу виробничу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству.


1.3 Виробнича структура організації


Внутрішня побудова підприємства, його виробничої та організаційної системи безпосередньо впливає на створення контуру комунікаційних зв’язків між його підрозділами. Тому питання структуризації відіграють велику роль під час формування його внутрішнього економічного механізму.

Виробнича структура перебуває в процесі постійного розвитку під впливом удосконалення техніки, технології, форм організації виробничих процесів та інших чинників.

У процесі формування виробничої структури необхідно враховувати чинники як зовнішнього, так і внутрішнього впливу, що створюють передумови побудови раціональних структур. До зовнішніх можна віднести економічні, правові, науково-технічні, соціально-культурні, екологічні, до внутрішніх – цілі та стратегії розвитку підприємства, ресурсні обмеження, специфіку продукції та технології її виготовлення, чисельність персоналу, потужність виробництва тощо.

Щодо складу цехів та служб, то вони реалізують виробничий процес виготовлення продукції. Форми їх взаємозв’язків покладені в основу виробничої структури підприємства “Продекологія”. Види структурних підрозділів та цехів зображені на рисунок 1.1


Про результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики


Рисунок 1.1 Виробнича структура організації.


Основними рівнями виробничої структури підприємства “Продекологія” є: цех – відділення – дільниця – бригада – робоче місце.

Механічний та конструкторський цех спеціалізується безпосередньо на проектуванні та виробництві деталей сепараторів. Механічному цеху безпосередньо підпорядковуються складські приміщення та стандартна майстерня.

Транспортна дільниця займається доставкою матеріалів та виробів до пункту призначення.

Дана виробнича структура не є досить розгалуженою, отже це сприяє підвищенню управління нею. Максимальне спрощення виробничої структури забезпечує її раціоналізацію та можливість найкращої керованості нею.


1.4 Організаційна структура управління підприємством


Раціональна структура апарату управління є основою планомірного та ритмічного функціонування виробничої структури. На розвиток структур управління впливає ряд чинників, до яких належать виробнича структура, трудомісткість та складність управлінської роботи, вимоги ринку тощо.

Структура управління підприємством “Продекологія” є ієрархічною.

Ієрархічні структури управління (їх ще називають часом: формальні, механістичні, бюрократичні, класичні, традиційні) характеризуються твердою ієрархією влади в організації, формалізацією правил і процедур, які використовуються централізованим прийняттям рішень, вузько визначеною відповідальністю в діяльності.

Для ієрархічної структури підприємства “Продекологія” характерні:

- Стабільність і не складність зовнішнього середовища.

- Цілі і завдання прості та ясні. Завдання піддаються розподілу. Роботи можна вимірювати.

- Постійна повторюваність одних і тих самих робіт, що дозволяє їх регламентувати. Призначається дана влада.

Ієрархічний тип структури має багато різновидів, але самої розповсюдженою є лінійно-функціональна організація управління, до якої належить організаційна структура підприємства “Продекологія” показано на рисунок 1.2

1.5 Характеристика організації економічної роботи на підприємстві


Посадова інструкція – це документ, що регламентує виробничий процес кожного працівника. Зазвичай включає короткий виклад основних обов'язків, повноважень та необхідних навиків, що відносяться до конкретної посади в організації.

Посадова інструкція заступника директора з економічних питань.

I. Загальні положення

Заступник директора з економічних питань здійснює керівництво організацією і вдосконаленням економічної діяльності підприємства, направленої на досягнення найбільших результатів при якнайменших витратах матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, прискорення темпів зростання продуктивності праці, підвищення рентабельності виробництва і зниження собівартості продукції, забезпечуючи правильне співвідношення зростання продуктивності праці і середньої заробітної платні.

На посаду заступника директора з економічних питань призначаються особи з вищою економічною або інженерно-економічною освітою і стажем економічної роботи на керівних посадах не менше п'ять років.

II. Посадові обов'язки

Заступник директора з економічних питань:

Методичне керівництво і координація діяльності всіх підрозділів підприємства по розробці перспективних і поточних планів, а також заходів щодо вдосконалення господарського механізму, економічної роботи виявленню і використовуванню внутрішньогосподарчих резервів.

Сприяння підвищенню наукової обгрунтованості планів, встановлення планових показників на основі прогресивних техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат з урахуванням досягнень науки і техніки, організації виробництва і праці.

Проведення роботи по вдосконаленню планування економічних і фінансових показників діяльності підприємства, по створенню і поліпшенню нормативів трудових витрат, витрачання товарно-матеріальних цінностей і використовування виробничих потужностей.

III. Має право

Заступник директора з економічних питань має право:

Представляти підприємство у всіх державних і суспільних організаціях з питань економіки і організації виробництва.

Здійснювати перевірку діяльності всіх підрозділів підприємства в області економіки і організації виробництва, давати їм відповідні вказівки, направлені на підвищення його ефективності.

Вимагати від підрозділів підприємства представлення матеріалів, необхідних для виконання обов'язків, передбачених справжнім Положенням.

IV. Відповідальність

Заступник директора з економічних питань несе відповідальність за:

якість і своєчасність виконання покладених на нього справжнім Положенням обов'язків.

Посадова інструкція економіста по плануванню.


I. Загальні положення

Економіст по плануванню відноситься до категорії фахівців.

На посаду:

- економіста по плануванню призначається особа, що має вищу професійну (економічне) освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи або середню професійну освіту і стаж роботи на посаді техніка по плануванню I категорії не міні 3 років або інших посадах, що заміщаються фахівцями з середньою професійною освітою, не менше 5 років;
- економіста по плануванню II категорії - особа, що має вищу професійну (економічне) освіту і стаж роботи на посаді економіста по плануванню або інших інженерно-технічних посадах, що заміщаються фахівцями з вищою професійною освітою, не менше 3 років;

Призначення на посаду економіста по плануванню і звільнення від неї проводиться наказом директора підприємства за уявленням начальника планово-економічного відділу.

II. Посадові обов'язки

Економіст по плануванню:

Здійснює роботу по економічному плануванню на підприємстві, направленому на організацію раціональної господарської діяльності, визначення пропорцій розвитку виробництва виходячи з конкретних умов і потреб ринку, виявлення і використовування резервів виробництва з метою досягнення найбільшої результативності діяльності підприємства.

Готує початкові дані для складання проектів перспективних і річних планів виробничо-господарської діяльності і соціального розвитку підприємства.

Розробляє з урахуванням прогнозних і маркетингових даних окремі розділи вказаного плану з розбиттям по кварталах.

III. Має право

Економіст по плануванню має право:

Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

Вносити на розгляд керівництва пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з передбаченими справжньою інструкцією обов'язками.

У межах своєї компетенції повідомляти начальника планово-економічного відділу про всі виявлені в процесі своєї діяльності недоліки і вносити пропозиції по їх усуненню.

IV. Відповідальність

Економіст по плануванню несе відповідальність:

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією - в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

За правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

За спричинення матеріального збитку - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.

Посадова інструкція головного бухгалтера.


I. Загальні положення

Головний бухгалтер належить до професійної групи "Керівники".

Призначення на посаду головного бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

Головний бухгалтер безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства.

II. Завдання та обов'язки

Головний бухгалтер:

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

III. Права

Головний бухгалтер має право:

Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань.

В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства.

IV. Відповідальність

Головний бухгалтер несе відповідальність:

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

V. Головний бухгалтер повинен знати:

Закони України, Укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України з питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства.

Правила проведення інвентаризацій активів та зобов'язань.

Економіку, організацію виробництва, праці і управління.

Податкову справу, основи цивільного права.

Трудове, фінансове та господарське законодавство.

Правила та норми охорони праці.

VI. Кваліфікаційні вимоги

Головний бухгалтер. Начальник (завідувач) відділу (управління) бухгалтерського обліку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бухгалтерської роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Завідувач сектору (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

За відсутності головного бухгалтера його обов'язки виконує заступник (за відсутності останнього - особа, призначена у відповідному порядку), який набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

Для виконання обов'язків та реалізації прав головний бухгалтер взаємодіє:

2.1 З керівниками всіх структурних підрозділів підприємства з питань фінансово-господарської діяльності підприємства.

2.2. З начальником відділу кадрів - з питань підбору, прийняття на роботу, звільнення, переміщення матеріально відповідальних осіб та працівників бухгалтерії підприємства.

Посадова інструкція головного економіста.


I. Загальні положення

Головний економіст належить до професійної групи "Керівники".

Призначення на посаду головного економіста та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

Головний економіст безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства.

II. Завдання та обов'язки

Головний економіст:

Керує науково-економічним та організаційно-економічним забезпеченням діяльності підприємства.

Розробляє і організує впровадження заходів щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості, забезпечення зростання продуктивності праці, досягнення ефективних результатів за умов раціоналізації витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Координує діяльність економічних підрозділів підприємства щодо складання перспективних планів роботи в умовах конкуренції згідно з укладеними господарськими договорами, розробки поточних планів з необхідними обгрунтуваннями і розрахунками, організаційно-технічних заходів з удосконалення господарського механізму, економічної діяльності, виявлення і використання резервів виробництва.

III. Права

Головний економіст має право:

Представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами підприємства та іншими організаціями.

Перевіряти діяльність структурних підрозділів підприємства.

В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

IV. Відповідальність

Головний економіст несе відповідальність:

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

V. Головний економіст повинен знати:

Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення, інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства.

Керівні, методичні і нормативні матеріали з організації економічної роботи на підприємствах.

Профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства.

1.6 Характеристика матеріально-технічної бази підприємства


На території підприємства “Продекологія” розташовано 8 одноповерхових будівель. В них розташовано: механічний цех, адміністративний корпус, склад, транспортна дільниця, стандартна майстерня.

Оскільки дана територія була придбана в будівельного управління Буд. 39, тому реконструкція і добудова здійснюється власними силами.

Транспортна дільниця включає: 12 транспортних засобів з них 4 вантажних.


1.7 Забезпечення організації всіма видами ресурсів


Усі відділи товариства функціонують в нормальному режимі і забезпечені всіма видами ресурсів( оргтехніка та витратні матеріали до неї). Якщо виникають якісь проблеми по питанню забезпечення ресурсами то працівники звертаються до директора товариства.


1.7.1 Забезпечення відділів оргтехнікою

На підприємстві “Продекологія” весь інженерно-технологічний персонал, КТВ, відділ маркетингу, планово-економ відділ, бухгалтерія, відділ постачання забезпечені персональними комп’ютерами та оргтехнікою, також в КТВ є плотар. Крім компютерної техніки є засоби звязку, які представлені стаціонарними телефонами котрі підключені до міні – АТС. Крім стаціонарних телефонів є стільникові.


1.7.2 Кадрове забезпечення організації

На підприємстві “Продекологія” працює 150 чоловік, 12 з них сумісники, 30 працівників жіночої статі (20%), 120 працівників чоловічої статі (80%). Освітньо-кваліфікаційні характеристики: працівники основного цеху складає 80 чоловік, Ремонтно-будівельна дільниця (Р.Б.Д.) налічує 21 чоловік, Транспортна дільниця налічує 7 водіїв (зі середньою освітою), Обслуговуючий персонал підприємства “Продекологія” складає 12 чоловік, інженерно-технічний персонал в своєму складі має 23 працівників, 7 чоловік є працівниками адміністрації. Середній вік працюючих на підприємстві “Продекологія” становить 46 років. Плинність кадрів на підприємстві в середньому за місяць складає 9 чоловік.

Таблиця 1.1 Кадрова система оплати


Планово-виробничий відділ
1. Начальник 1 600.00-1000.00
2. Заступник начальника 1 500.00-1000.00
3. Інженер-програміст 2 500.00-750.00
4. Системний адміністратор 1 400.00-7500.00
5. Економіст 2 400.00-700.00
Планово-виробничий відділ
1. Начальник 1 600.00-1000.00
2. Головний економіст 1 550.00-800.00
3. Економіст 3 450.00-750.00
4. Інженер з підготовки виробництва 1 500.00-750.00
5. Секретар 1 400.00-500.00
6. Юрисконсульт 1 500.00-800.00
Відділ маркетингу
1. Начальник 1 900.00-1500.00
2. Заступник начальника 1 800.00-1200.00
3. Провідний маркетолог 6 700.00-1000.00

Маркетолог
450.00-700.00
4. Молодший маркетолог 2 400.00-600.00
Бюро реклами, дослідження ринків, розробки та проектів
1. Начальник 1 800.00-1200.00
2. Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку 1 800.00-100.00
3. Рекламіст 1 500.00-800.00
4. Економіст 1 600.00-900.00
5. Молодший рекламіст 1 400.00-600.00
Бюро по галузях і продукції
1. Начальник 1 800.00-1200.00
2. Провідний маркетолог 5 700.00-1000.00

Маркетолог
450.00-700.00
3. Молодший маркетолог 1 400.00-600.00
Бюро з патентування і винахідництва
1. Начальник 1 500.00-1250.00
2. Інженер з патентної та винахідницької роботи 1 400.00-1300.00
Відділ процесів магнітної сепарації і збагачення рудних та нерудних матеріалів
1. Начальник 1 750.00-1200.00
Бюро по розробці магнітних систем
1. Начальник 1 500.00-1000.00
2. Інженер-технолог 2 400.00-700.00

1.8 Інформаційне забезпечення процесу управління


Важливе значення в діяльності підприємства має інформаційне забезпечення. Під інформаційним забезпеченням розуміють процес задоволення потреб в інформації, заснованої на застосуванні спеціальних засобів і методів її одержання, опрацювання, накопичення і видачі в зручному для використання виді. Структура інформаційного забезпечення підприємства “Продекологія” включає:

1. Інформаційний фонд, що являє собою набір даних, зведень, необхідних для прийняття відповідних управлінських рішень. Обсяг інформаційного фонду залежить від засобів, джерел його формування, а також сукупності розв’язуваних задач. На об’єм інформаційного фонду здійснює істотний вплив ступінь автоматизації управлінських робіт.

2. Спеціальні прийоми і методи інформаційного забезпечення - включають таблиці урахування документообігу, схеми документопотоку, а також спеціальні матриці.

3. Методи опрацювання інформаційного забезпечення - включають планування прогнозування, економічний аналіз.

Підприємство має вільний доступ до мережі Internet, що є невідємним джерелом інформації в цивілізованому суспільстві. Всі робочі станції товариства об’єднані в локальну мережу, що дозволяє раціонально виконувати рішення та економить час. Також важливу роль в процесі управління займають розмови по стільниковому телефоні, що дає ефективний результат при прийнятті управлінських рішень.


1.9 Плани та строки проведення нарад та планових засідань


Виробнича нарада проводиться щоденно, крім понеділка, о 1645 год.

Два рази на місяць проводяться планові наради працівників з директором, на яких керівники підрозділів доповідають про планове виконання. Що понеділка проводиться загальна нарада в директора керівників підрозділів.


1.10 Наявність та зміст заходів з охорони праці персоналу


Весь персонал проходить інструктаж по техніці безпеки.

Механік цеху повинен виконувати вимоги інструкції, розробленої на основі даної, і інструкцій, розроблених з урахуванням вимог, висловлених в типових інструкціях по охороні праці.

Також на підприємстві “Продекологія” існують жорсткі протипожежні правила безпеки.

Інструкція по охороні праці для водіїв автомобілів

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ ДЛЯ ВОДІЇВ АВТОМОБІЛІВ

ТОЇ Р-200-01-95

Водій повинен виконувати вимоги інструкції, розробленої на основі даної, і інструкцій, розроблених з урахуванням вимог, висловлених в типових інструкціях по охороні праці:

при вивішуванні автомобіля і роботі під ним (інструкція № 17);

при знятті і установці коліс автомобіля (інструкція № 18);

при буксируванні, зчепленню, розчепленню автомобілів або автомобіля, причепа, напівпричепа (інструкція № 19);

при пересуванні по території і виробничим приміщенням автотранспортного підприємства (інструкція № 20);

по попередженню пожеж і запобіганню опіків (інструкція № 23).

Помітивши порушення вимог безпеки будь-яким працівником, водій повинен попередити його про необхідність їх дотримання.

Водій повинен також виконувати вказівки представника сумісного комітету (комісії) з охорони праці або уповноваженої (довіреного) особи по охороні праці профспілкового комітету.

Водій не повинен приступати до виконання разових робіт, не пов'язаних з прямими обов'язками за фахом, без отримання цільового інструктажа по охороні праці.


1.11 Зміст заходів з охорони навколишнього середовища


Дане питання не є актуальним, тому що на підприємстві “Продекологія” немає праці яка пов’язана зі шкідливістю навколишнього середовища, тому не варто його розглядати.


1.12 Характеристика зовнішнього середовища організації


На наше підприємство, як і на інші підприємства, значний вплив має зовнішнє середовище. Це і політичне становище в країні, оскільки від нього товариство певним чином залежить, це і стан економіки, це і конкуренти, які змушують шукати нові шляхи та канали продажу товарів, це і міжнародні події, оскільки товариство направлене на зовнішньоекономічну діяльність, це і екологічний стан країни.

1.12.1 Перелік організацій – партнерів та постачальників

Партнерами підприємства “Продекологія” виступають такі організації як:

Таблиця 1.2 Перелік організацій – партнерів


Назва організації Назва країни
1 ТОВ "ПромТехСирье" Красноярськ

Росія


2 ВАТ НДІ ЛКП з ОМЗ Хотьково
3 ТОВ Оксоль Нижній Новгород
4 ВТК Полі-Р Лобненськая вул.
5 СИБІРСЬКА ПРОМИСЛОВО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА КОМПАНІЯ Барнаул
6 ТОВ "Инвест-гарант" Смоленськ
7 МАГНІТ плюс Санкт-Петербург
8 ''МАРТІН БАУЄР-БАХВІ'' АТ Грузія
9 ''МАРТІН БАУЄР-ІНГИРІ'' АТ
10 ''МАРТІН БАУЄР-ЧОХАТАУРН'' АТ
11 ''МАРТІН БАУЄР-КОЛХА'' АТ
12 ''AZERRUN HOLDING'' ХОЛДИНГ Азербайджан
13 ''INTERSUN INTERNATIONAL SUN GROUP COMPANIES'' ФІРМА
14 ''SUNTEA AZERBAYCAN ATSC'' ПІДПРИЄМСТВО
15 ''ОРІГИНАЛ'' ПІДПРИЄМСТВО по ВИРОБНИЦТВУ КАВИ Армєнія

Постачальниками підприємства “Продекологія” виступають такі організації як:

Таблиця 1.3 Перелік організацій – постачальників


Назва організації Назва країни
1 ТОВ "ПромТехСирье" Красноярськ

Росія


2 ВАТ НДІ ЛКП з ОМЗ Хотьково
3 ''МАРТІН БАУЄР-КОЛХА'' АТ Грузія
4 ЛЕНКОРАНСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА Азербайджан
5 ''ГЕРМЕЗИ'' АО Армєнія

1.12.2 Оцінка конкурентного середовища організації

Невід'ємною складовою ринкової економіки є створення й розвиток конкурентного середовища - сукупності зовнішніх стосовно конкретного підприємства факторів, які впливають на конкурентну взаємодію підприємств відповідної галузі. У той же час конкурентне середовище є динамічним за темпами, глибиною, масштабністю змін на окремих конкретних ринках, елементом економічного життя.

В даний час товариство займає монопольне становище на ринку магнітних сепараторів та металодетекторів. На даний момент не багато підприємств займаються розробкою та виготовленням сепараторів, були випадки коли іноземні підприємства навіть і не чули про сепаратори, тому що така галузь на території України є досить монопольною. Головними конкурентами на зовнішньому ринку є Російські та Німецькі виробники.


1.13 Економічний аналіз діяльності підприємства


Проаналізувавши бухгалтерські документи та звітність, можна стверджувати що товариство є прибутковим.


1.13.1 Визначення виду бізнесу підприємства

Підприємство “Продекологія” займається виготовленням та реалізацією сепараторів різних моделей, надання деяких послуг, а саме:

- проектування, виготовлення, модернізація і ремонт магнітних сепараторів і фільтрів;

- поставка приладів для проведення вимірювань і контролю магнітної індукції;

- комплектація лабораторій устаткуванням для аналізу змісту ферродомішок в продукції;

- поставка запасних частин, магнітних блоків і магнітів для всіх типів сепараторів;

- розробка, виготовлення, шефмонтаж, наладка і сервісне обслуговування металодетекторів;

- розробка, виготовлення, модернізація і ремонт промислового радіоелектронного

устаткування;

- ремонт і модернізація блоків живлення електрофільтрів;

- надання інжинірингових послуг у тому числі проектування ліній по переробці стеклобоя;

- проектування і виготовлення нестандартного устаткування.


1.13.2 Динаміка показників діяльності за декілька останні років

Динаміка показників:

Таблиця 1.4 Динаміка показників господарської діяльності


Сепаратори 2006 2007 Відхилення (+;-) 2008
січень лютий

Шківні (СМШ)

Кількість

5 10 +5

Сума 209707 439181 +229474

Вага 3426 7640 +4214

Ціна 1 шт. 41941 43918 +1977

Ціна 1 кг 61,21 57,49 -3,72

Вага 1 виробу 685,2 764 +78,80

СМП (Кількість) 84 127 +43 2 4
Сума 1106062 1130295 +24233 56407 143325
Вага 11916 14612 +2696 593,5 1590
Ціна 1 шт. 13167,4 8899,96 -4267,44 28203,5 35831,2
Ціна 1 кг 92,83 77,36 -15,47 95,05 90,15
Вага 1 виробу 141,86 115,06 -26,80 28203,5 35831,2
СМС (Кількість) 358 243 -115 3 4
Сума 974813 1049045 +72232 306550 15235
Вага 2075 4282 +2207 755 25,2
Ціна 1 шт. 2728 4317 +1589 102183,3 3808,75
Ціна 1 кг 470,76 244,99 -225,77 406,03 604,57
Вага 1 виробу 5,80 17,63 +11,83 251,67 6,3
СМРС 3 7 -2 4 2
Сума 1485010 900090 -584920 315423 354900
Вага 6770 6130 -640 1640 1700
Ціна 1 шт. 165001 128584 -36417 78855,75 850
Ціна 1 кг 219,36 146,84 -72,52 192,34 208,77
Вага 1 виробу 752,23 875,72 +123,49 410 850
ДМБ (Кількість) 18 11 -7 2 1
Сума 1304194 1255460 -48734 356818 227250
Вага 10020 283 -9737 860 1900
Ціна 1 шт. 72455 114132 +41677 178409 227250
Ціна 1 кг 130,16 4436 +4305,84 414,9 119,61
Вага 1 виробу 556,67 25,73 -530,94 430 1900
ДМП (Кількість) 13 10 -3 2
Сума 585344 597117 +11773 176434
Вага 1544 4215 +2671 305
Ціна 1 шт. 45026 141,67 -237,44 578,48
Ціна 1 кг 379,11 141,67 -237,44 578,48
Вага 1 виробу 118,77 421,5 +302,73 152,50

1.14 Аналіз показників, що характеризують стабільність управління та ефективність управлінських рішень


Світовий досвід управління виробництвом переконує, що головним чинником стабільного розвитку підприємств та організації є менеджмент у широкому розумінні категорії та менеджмент персоналу зокрема (у вузькому розумінні).

За рік ефективність пошуку іноземних партнерів та збуту товару не дуже сприяло розвитку підприємства не зважаючи на те, що підприємство знаходиться на монопольному внутрішньому ринку ( з 2007 по червень 2008 року). Головною причиною є висока конкуренція на зовнішньому ринку. Тому щоб вижити підприємство повинне виробляти нові види продукції.

2. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємства


Зовнішньоекономічна діяльність товариства.

1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

2. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

- експорт та імпорт послуг, товарів та капіталів;

- надання іноземним юридичним та фізичним особам послуг, що становлять предмет діяльності Товариства;

- представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України, представлення інтересів юридичних та фізичних осіб України за її межами;

- спільна підприємницька діяльність з іноземними підприємствами та організаціями і проведення з ними спільних господарських операцій на території України та за її межами.

3. Валютні відрахування до бюджету провадяться у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством. Інші вилучення валютних коштів Товариства забороняються.

Товариство на свій розсуд використовує належну йому частку валютної виручки.

4.Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності по одержаних Товариством кредитах.

5. Товариство має право одержати міжнародну технічну допомогу у вигляді будь-якого майна, робіт і послуг, фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті.

2.1 Опис планування, присутнього в організації в галузі зовнішньоекономічної діяльності


В найблищому майбутньому товариство планує розширити свій ринок закупок, тобто постачальників, зокрема вийти на новий ринок нових типів сепараторів яким нема аналогів. В цьому руслі підприємство вже зробило перші кроки і має домовленість із величезними Російськими компаніями – виробниками нових типів магніто та електроустаткування.


2.2 Характеристика маркетингової діяльності організації на зовнішньому ринку


До проведення маркетингових досліджень на зовнішньому ринку фірми спонукають різні причини. З одного боку, це послаблення можливостей збуту або зміна кон'юнктури на внутрішньому ринку, обумовлені сповільненням темпів зростання валового національного продукту, проведенням урядом антипідприємницької політики, уведенням непомірних податкових платежів, підштовхуванням державою підприємців до виходу за рубіж із метою збільшення надходжень іноземної валюти і скорочення зовнішньоторговельного дефіциту. З іншого боку, фірми можуть бути залучені до зовнішньоторговельної діяльності зростанням можливостей, що відкриваються для їхніх товарів в інших країнах. Не покидаючи внутрішнього ринку, вони можуть знайти для себе і привабливі (навіть попри додаткові витрати і проблеми, пов'язані з операціями за рубежем) зовнішні ринки.
Маркетингова діяльність – це не лише реклама, а й багато інших елементів маркетингової політики. Компанія зосередила свою увагу на розробці дизайну сепараторів, компанія розробила багато видів корпусів для устаткування що в свою чергу дозволило змінити певні параметри пристроїв. Вироблення пристроїв проходить в більшості на замовлення, тому що існує багато видів цієї продукції, а підприємство не в змозі зберігати на складах велику кількість продукції. Замовникам відправляються рекламні зразки всіх дизайнів та параметрів сепараторів, а вони в свою чергу вибравши відправляють на зборку до даного підприємства. Якщо з представлених видів дизайну не підійшов жоден, то підприємство “Продекологія” виготовляє на заказ.


2.4 Перелік товарів (послуг), що імпортуються (експортуються)


Вироби:

Таблиця 2.2 Перелік товарів


№ п/п Вигляд Група Тип
1. Магнітні сепаратори 1.1. Барабанні БС, БМ, ПБМ


1.2. Шківні Ш


1.3. Колончаті До


1.4. Пластинчасті ПН-Р, ПН-М, ПН-А, ППС, ППМ, ПК, ПТСГ, ПТСВ, ПТМГ


1.5. Роликові РС, РС-В


1.6. Стрижньові З, С-1, СЬК, ВКВ, СЬКР, СТС, СТМ, СТМО, СБ


1.7. Віхретокові вс


1.8. Комплекси сухої магнітної сепарації КСМС
2. Металодетектори 2.1. Тунельні ДМТ1АН, ДМТ1БН, ДМТ1АИ, ДМТ1АН/К, ДМТ1БН/К


2.2. Плоскі ДМП2АП, ДМП2АП-02
3. Освітлювачі – магнітні
Об'єктні ОММережні ОММ
4. Фільтри магнітні

ФМ
5. Блоки магнітні 5.1. Млинові БМ, БМ11.07.10


5.2. Мукопросіювателі СПР


5.3. Пластинчасті БМ1-28, БМ2-28, БМ3-28, БМ4-28, БМ5-28
6. Пробники для експресконтролю 6.1. Нерудні С-М


6.2. Рудні ПР
7. Комплекти лабораторні для контролю ферропримесей

КЛ КЛ

8.


Магніт

подковообразний (лабораторний)
МП

9. Сітка вимірювальна

СИ01.03; СВ01.05
10. Пристрій для намагнічення 10.1 Подковообразних магнітів ПР
11. Вібропітателі


12. Захоплення магнітні для опалубки

ЗМ
13. Візки магнітні


14. Нестандартне устаткування і запасні частиниПослуги:

• аудит систем магнітного захисту;

• інжинірингова робота по сепарації і збагаченню матеріалів;

• розробка проектів ліній по переробці стєклобоя;

• шеф-монтаж, пусконалаштування устаткування;

• гарантійне і післягарантійне обслуговування;

• поставка запасних частин;

• ремонт і модернізація виробів фірми;

• ремонт промислового радіоелектронного устаткування;

• розробка і виготовлення нестандартного устаткування;

• плазмове різання і зварка неіржавіючих і інших металів.

Торгівля:

• тєсламєтри для вимірювання магнітної індукції;

• лінзи (ЛП 8х);

• магніти подковообразні, феритові, неодимові, самарій-кобальтові.


2.5 Опис процедури пошуку іноземного партнера


Процедура пошуку іноземного партнера маркетологом складається з таких етапів:

Формування адресних списків потенційних споживачів для здійснення маркетингу;

Тел - маркет;

Формування техніко – комерційних пропозицій замовників;

Упорядкування електронної версії бази даних (ТуТОС);

Директ – мейл (електронна розсилка рекламної кореспонденції).

Висновок


Під час проходження технологічної практики було здобуто та засвоєно основні принципи роботи менеджера ЗЕД, його обов’язки, вимоги до нього та відповідальність, відповідних навичок у сфері маркетингової діяльності. Впродовж практики було зроблено: пошук потенційних клієнтів, заповнення бази даних (ТуТОС), заповнення та розробка рекламних звітів. В період практики був ознайомлений їз документами, що вимагає зовнішньоекономічна діяльність, проведений економічний аналіз товариства.

В цей час закріпилися всі теоретичні знання практичними підходами до вирішення проблеми.

Крім цього було засвоєно принцип роботи маркетингового відділу.

Стосовно підприємства “Продекологія” варто відмітити, те що апарат управління функціонує добре, робота з рекламою проходить по графіку, інколи можливі простої за нестачею інформації стосовно підприємств клієнтів. Підприємство володіє значним інтелектуальним потенціалом, має дружні, тісні стосунки з партнерами, оснащене сучасними інформаційними засобами діяльності і управління, облік і управління діяльністю здійснюються при допомозі комп'ютерної мережі.

Перспектива у підприємства непогана і аналізуючи діяльність підприємства можна сказати, що керівництво працює над вдосконаленням технології виробництва, дбає про людей, тому що покращує: полегшує роботу працівників вводячи нову техніку і технологію, добивається росту продуктивності праці та підвищення заробітної плати. У зв’язку з введенням в дію нового обладнання підприємство має можливість нарощувати об’єм виробництва.

Однако бувають моменти коли підприємство втрачає частину прибутку. Це спричинено коливанням попиту на міжнародному ринку. Ці втрати не є досить суттєвими тому як вже говорилось підприємство отримує невелику частку чистого прибутку, але є прибутковим.

Список літератури


Закон України від 4 лютого 1998 р. "Про підприємництва в Україні".

А.М. Поддєрьогін, Фінанси підприємства – К.: 2000.

С.Ф. Покропивного, Економіка підприємства – К.: 2000.

М.Д. Білик, І.А. Золотко, Податкова система України – К.: 2000.

А.Г. Савченко, Г.О. Пухтаєвич, Макроекономіка – К.: 1999.

Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина, Макроекономика – М.: 2001.

Л.Н. Чечевицина, Макроекономіка – Р на Д.: 2000.

В.М. Опорин, Фінанси – К.: 1999.

В.В. Радіонова, Фінанси – М.: 1996.

К.А. Доброзична, Общая теория финансов – М.: 1992.

Л.И. Прокопенко, Управление производством – М.: 1990.

Некрасов, Державне регулювання економіки – К.: 1998.

Михайлова, Державне регулювання – Л.: 1999.

Німбах, Гроппейм, - Фінанси – К.: 2000.

Стоякова, Финансовый менеджмент – М.: 1999.

А.А. Богдановская, Г.Г. Виногоров, О.Ф. Мигун, Анализ хозяйственной деятельности предприятия в промішленности – М.: 1996.

Шиншила А.К., Вартакан С.С., Микрюнов В.А., Бухгалтерський учт и финансовый анализ на комерческих пердприятиях – М.: 1996.

Краюхина Г.А., Экономический анализ – М.: 1998.

Бухгалтерская отчетность ТОВ ВКФ "Консалекс" за 2000 та 2001 г.

Додатки


1. ЄС - барабанний сухій сепарації;

2. ЇМ - барабанний мокрій сепарації;

3. ПБМ - барабанний мокрого збагачення;

4. Ш - шківний;

5. А - колончатий ;

6. ПН-Р - пластинчастий надпоточний з ручним очищенням;

7. ПН-м - пластинчастий надпоточний з механічним очищенням;

8. ПН-А - пластинчастий надпоточний з автоматичним очищенням;

9. ППС - пластинчастий підпотоковий сухий;

10. ППМ - пластинчастий підпотоковий мокрий;

11. ПК- пластинчастий корпусний;

12. ПТСГ- пластинчастий трубний сухий горизонтальний;

13. ПТСВ - пластинчастий трубний сухий вертикальний;

14. ПТМГ- пластинчастий трубний мокрий горизонтальний;

15. РС - роликовий стрічковий з барабанним живильником;

16. РС-В - роликовий стрічковий з вибропитателем;

17. С- стрижньової безкорпусної;

18. С-1- стрижньової безкорпусної з хомутом;

19. СЬК - стрижньовий корпусний;

20. ВКВ - стрижньовий корпусний з вібратором;

21. СЬКР - стрижньовий корпусний ротаційний;

22. СТС - стрижньовий трубний сухий;

23. СТМ - стрижньовий трубний мокрий;

24. СТМО - стрижньовий трубний мокрий з обігрівом корпусу;

25. З Би - стрижньовий блок;

26. ВС - віхретоковий;

27. КСМС - комплекс сухої магнітної сепарації;

28. ДМТ1АН - детектор металу тунельний з живленням 220 В, з виносним блоком живлення безперервного эл. магнітного випромінювання;

29. ДМТ1БН - детектор металу тунельний з живленням 220 В, з вбудованим блоком живлення безперервного эл. магнітного випромінювання;

30. ДМТ1ЛИ - детектор металу тунельний з живленням 220 В, з виносним блоком живлення імпульсного эл. магнітного випромінювання;

31. ДМТ1ЛШК - детектор металу тунельний з живленням 220 В, з виносним блоком живлення безперервного эл. магнітного випромінювання із стрічковим конвеєром;

32. ДМТ1БН/К - детектор металу тунельний з живленням 220 В, з вбудованим блоком живлення безперервного эл. магнітного випромінювання із стрічковим конвеєром.

Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики


Додаток А. Структурна схема служби маркетингу 1


Додаток Б. Структурна схема служби маркетингу 2

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Функції


Відповідальний відділ
1. Управління технічним забезпеченням та технічним розвитком фірми в т.ч. будівлями, спорудами, та програмним забезпеченням, метрологією засобами зв’язку, оргтехнікою ЕМВ, ІТ
2. управління конструкторсько-технологічним та програмним забезпеченням в т.ч. удосконалення існуючих виробів та процесів продукції КТВ, СКТБ, ІТ
3. Управління якістю продукції Головний контролер
4. Управління охороною праці Інженер з охорони праці
5. Управління господарським обслуговуванням та благоустроєм Завідувач господарством
6. Управління удосконаленням управління підприємством ІТ

Функції


Відповідальний

відділ

17. Управління кадрами та трудовими відносинами ІТ

Функції


Відповідальний

відділ

7. Управління виробництвом ПВВ

Функції


Відповідальний

відділ

10. Управління дослідженнями і розробками нових видів продукції та технологій ВМС, КТВ, СКТБ, ІТ

Функції

Відповідальний відділ
12. Управління обліком і звітністю Бухгалтерія
13. Управління економічним розвитком фірми Бухгалтерія
14. Управління фінансовою діяльністю в т.ч. фінансовим забезпеченням діяльністю фірми Бухгалтерія
15. Управління працею та заробітною платою Бухгалтерія
16. Управління соціальним розвитком та невиробничою діяльністю фірми Бухгалтерія, ІК


Про результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практики


Функції

Відповідальний

відділ

8. Управління маркетингом та стратегічним розвитком ВМ
9. Управління корпоративним розвитком ВМ
Про результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Функції


Відповідальний

відділ

18. Управління діловодством Документознавець

Функції


Відповідальний

відділ

11. Управління постачанням, збутом та транспортом ВМТП, Транспортна дільниця


Додаток В. Функціональна схема НВФ ‘Продекологія’


Про результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практикиПро результати організаційно-технологічної практики


Про результати організаційно-технологічної практикиРисунок 1.2 Структурна схема НВФ ‘Продекологія’

2.3 Перелік та характеристика іноземних партнерів організації


Таблица 2.1 Перелік іноземних організацій – партнерів


Назва організації Характеристика організації Назва країни
1 ТОВ "ПромТехСирье" Красноярськ АТІ РТІ, Асботехнічеськіє вироби, Гумотехнічні вироби. Росія
2 ВАТ НДІ ЛКП з ОМЗ Хотьково Науково-дослідна діяльність в області техніки і технології фарбування.
3 ТОВ Оксоль Нижній Новгород Виробництво і реалізація оліфи оксоль ПВ (ГОСТ), Оксоль К,,МК-А.
4 ВТК Полі-Р Лобненськая вул. Лакофарбні матеріали Marshall, лак паркетний, емаль, клей, просочення, шпаклівка, пігменти, монтажна піна, оліфа, в/д фарби.
5 СИБІРСЬКА ПРОМИСЛОВО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА КОМПАНІЯ Барнаул Спеціалізоване підприємство по поставках інструменту, устаткування і верстатів для обробки, свердлення, зварки, різання труб і металопрокату, а також устаткування для очищення котельного, теплообмінного, комунального і промислового устаткування.
6 МАГНІТ плюс Санкт-Петербург ТОВ «Инвест-гарант» р. Смоленськ — багатогалузеве підприємство, що здійснює різні види діяльності. Один з напрямів якого — поставка металоріжучого устаткування, оснащення і інструменту, верстатне оснащення.
7 ТОВ "Инвест-гарант" Смоленськ Розробка, виготовлення і упровадження в процес виробництва пристроїв, пристосувань і оснащення на основі постійних магнітів: контактів зворотного зварювального дроту, утримувачів, захоплень, плит, призм; штативів і мн. ін. Машини для обробки торців труб.
8 ''МАРТІН БАУЄР-БАХВІ'' АТ Адреса 384394, Грузія, Озургетській р-н, з. Бахви. Руков. Копаліані Нана. Телефон 6-48-09. Продукція і послуги: чай чорний байховий, чай зелений Грузія
9 ''МАРТІН БАУЄР-КОЛХА'' АТ Адреса 384720, Грузія, Зугдідській р-н, з. Рухи. Руков. Нарманія Реваз. Телефон 2-26-99. Продукція і послуги: чай
10 ''ОРІГИНАЛ'' ПІДПРИЄМСТВО по ВИРОБНИЦТВУ КАВИ Адреса 378510, Республіка Вірменія, Хатайкській р-н, з. Гегашен. Руков. Андреасян Мартік Гарниковіч. Телефон (10 374 222) 2-22-31. Факс (10 374 222) 3-05-65. Продукція: кава.

Армєнія


11 ''AZERRUN HOLDING'' ХОЛДИНГ Адреса 370029, Азербайджанська Республіка, р. Баку, Московський просп., 92-а. Руков. Гузал Абдулбари. Телефон (10 994 12) 93-06-90. Факс (10 994 12) 98-05-07. E-maill yonetim@azersun.com. http:// www.azersun.com. Продукція і послуги: чай; жир харчовий; масло рослинне. Азербайджан
12 ''INTERSUN INTERNATIONAL SUN GROUP COMPANIES'' ФІРМА Адреса 370073, Азербайджанська Республіка, р. Баку, вул. М.Мушвіга, 15/17. Руков. Юнус Аріф огли. Телефон (10 994 12) 40-29-71, 38-81-72, 38-14-30, 38-56-41, 98-15-22. Факс (10 994 12) 98-15-21. E-mail ibrahimov@azdata.net. Продукція і послуги: масло рослинне; маргарин; чай; масло з волоських горіхів.

Про результати організаційно-технологічної практики

Про результати організаційно-технологічної практики

Похожие работы:

 1. • Концептуальні засади формування організаційно ...
 2. • Теоретико-методичні аспекти організації практичного ...
 3. • Проектування організаційно-технічних заходів ...
 4. • Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії ...
 5. • Аналіз програмного забезпечення підприємства
 6. • Оптимізація і скорочення часу відновлення технологічної ...
 7. • Забезпечення процесу стратегічного управління в ...
 8. • Основи використання проектно-технологічної ...
 9. • Методи управління підприємством
 10. • Основні організаційно-управлінські акти міських ...
 11. •  ... стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому ...
 12. • Життєвий цикл організації
 13. • Організаційно-правові форми ...
 14. • Проект реорганізації швейного цеху на швейній ...
 15. • Організаційно-економічний ...
 16. • Соціальний захист дітей-сиріт
 17. • Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування ...
 18. • Державне регулювання інвестиційної діяльності ...
 19. • Динаміка економічних показників. Структура ...
Смотреть все похожие работы
Рефетека ру refoteka@gmail.com