Рефетека.ру / Банковское дело

Отчет по практике: Державний ощадний банк України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Кафедра банківської справи


ЗВІТ

З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

на матеріалах Чернігівського відділення

ВАТ "Ощадбанк" № 7903


Студентка: Лесів Т.І.

Факультет: фінансово-економічний

Курс: V

Група: БС-041

________________________

(підпис студента)

Керівник практики: ст. викладач

Н.В. Шаркаді ________________________

(підпис керівника)


Чернігів, 2009

Зміст


Вступ

1. Банківські операції

1.1 Кредитні операції

1.2 Депозитні операції банку

1.3 Розрахунково-касові операції

1.4 Грошові перекази

1.5 Операції з платіжними картками

2. Фінансовий менеджмент у банку

3. Маркетинг у банку

4. Кредитування та контроль

4.1 Процес банківського кредитування

4.2 Кредитний ризик банку та формування резерву покриття можливих втрат від кредитних операцій

5. Міжнародні розрахунки та валютні операції

6. Взаємовідносини банку з нбу

6.1 Ліцензування банківської діяльності

6.2. Регулювання НБУ діяльності банку

6.3 Інформаційні системи і технології в банку

7. Проектне фінансування

8. Індивідуальне завдання

Висновки

Література


Вступ


Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” - одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком.

З проголошенням незалежності України “Ощадбанк” відокремлюється від “Ощадбанку” СРСР.

Після прийняття 20 березня 1991 року Закону України “Про банки та банківську діяльність” Ощадний банк України набув спеціального статусу.

31 грудня 1991 року Ощадбанк зареєстровано як самостійну банківську установу в Національному банку України - “Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України”.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 1999 р. на виконання розпорядження Президента України від 20 травня 1999 р. Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України перетворено у відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"(скорочена назва - Ощадбанк).

На сьогодні Ощадбанк - єдиний серед українських банків, який має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою.

Стратегія банку спрямована на максимальний розвиток роздрібного бізнесу та створення умов для повного банківського обслуговування корпоративних клієнтів.

Маючи статус державного банку, ВАТ “Ощадбанк” прагне бути уособленням стабільності, впевненості та динамічного розвитку, національним надбанням держави та символом її респектабельності.

Сьогодні послугами банку користуються всі категорії населення, що зумовлює провідну позицію банку на ринку роздрібних банківських послуг України. Банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських послуг, збільшенні присутності на ринку продуктів та послуг.

Розуміючи соціальну важливість присутності саме державного банку в найвіддаленіших куточках країни та його роль у реалізації державних програм, банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих умов для обслуговування всіх верст населення, забезпеченні соціальних та компенсаційних виплат громадянам, наданні повного спектру банківських та інших операцій. Зважаючи на соціальну спрямованість, банк націлений на збереження широкої присутності в усіх регіонах України.

На сьогодні у своїй роботі банк керується спеціально розробленою Програмою розвитку на 2006 - 2010 роки. Програма розвитку Державного ощадного банку України - це настановчий документ, що визначає стратегічні цілі, пріоритетні завдання та напрями розвитку банку з урахуванням його ролі та значення для суспільства.

Таким чином, до 2010 року Ощадний банк України ставить собі за мету стати фінансово стійкою установою, яка обслуговує своїх клієнтів на новому рівні якості і ефективно виконує функції, належні своїм місії, ролі та сутності в економічному просторі України.

Метою практики є:

закріпити та поглибити свої знання теоретико-методологічних аспектів функціонування банку;

здобути навики самостійної практичної роботи у сфері управління провідними напрямами діяльності банку;

зібрати матеріали, необхідні для написання дипломної роботи.

Задачами практики являється:

ознайомлення з організаційною структурою та технічним оснащенням комерційного банку;

ознайомлення з менеджментом банку на різних ділянках з основних напрямів його роботи;

вивчення порядку створення банківської установи;

оволодіння методикою складання фінансової звітності та проведення аналізу діяльності банківської установи.


1. Банківські операції


1.1 Кредитні операції


Серед різноманітних банківських операцій і послуг, що здійснює Ощадбанк, значне місце займають кредитні операції.

Ощадбанк пропонує кредитні продукти призначені для різних категорій клієнтів з урахуванням специфіки їхньої діяльності.

Кредитування можна здійснювати у формі:

разового кредиту;

кредитної лінії (відновлювальної, невідновлювальної, мультивалютної);

овердрафту;

факторингу. [10]

Банк пропонує вигідні умови кредитування, оперативне вирішення питань, зручні схеми погашення, гнучкий підхід до виду забезпечення. Кредитування проводиться як в національній, так і в іноземній валютах.

Потенційному позичальнику-фізичній особі необхідно:

бути резидентом України;

мати достатнє для здійснення виплат по кредиту та відсотках співвідношення доходів та витрат.

Погашення кредиту здійснюється клієнтом щомісяця рівними частинами або ануїтетними платежами.

Відсотки нараховуються на залишок кредиту, погашаються щомісяця.

Банк надає можливість дострокового повернення кредиту.

Для одержання кредитів позичальник надає документи:

Заяву встановленого зразка;

Анкету позичальника;

Паспорт громадянина України;

Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

Довідку з місця роботи про посаду і доходи, отримані позичальником протягом останніх шести місяців;

Якщо кредит надається під заставу - позичальник надає документи про право власності на заставлене майно;

У випадку виникнення додаткових запитань з приводу надання й одержання кредиту працівники банку можуть звернутися з проханням надати додаткові документи.

ВАТ "Ощадбанк" входить до числа лідерів серед українських банків, які надають кредити підприємствам багатьох галузей економіки України - агропромислового комплексу, торгівлі і громадського харчування, машинобудування, будівництва, ПЕК, переробної та ін.

Ощадбанк пропонує своїм клієнтам - юридичним особам кредити як у національній, так і іноземній валютах на такі цілі:

овердрафт;

поповнення обігових коштів;

придбання нових транспортних засобів та/або сільгосптехніки;

здійснення капітальних витрат (обладнання, модернізація, ремонт тощо);

погашення заборгованості за кредитами, отриманими в інших банках (рефінансування);

кредит під заставу депозиту;

реалізація інвестиційних проектів.

ВАТ "Ощадбанк" надає кредити всім кредитоспроможним суб’єктам підприємницької діяльності, включаючи суб’єкти малого підприємництва без статусу юридичної особи, незалежно від їх галузевої належності, форми власності, а також органам державного управління за умови наявності у них правових підстав для отримання кредиту та реальних джерел своєчасного повернення кредиту і сплати відсотків за користування ним.

Потенційний позичальник має задовольняти таким вимогам:

мати поточний рахунок в Ощадбанку;

надати кредитну заявку(додаток1, додаток2);

надати пакет документів.

надати в заставу нерухоме або рухоме майно з виконаною попередньо незалежною експертною оцінкою, а в разі відсутності власного майна - майнове та/або фінансове поручництво іншої компанії.

Якщо банк визнає позичальника платоспроможним, між ними укладається кредитний договір (додаток3)

Розмір процентної ставки встановлюється залежно від фінансового стану позичальника, наданого забезпечення та строку користування кредитом. Мінімальний розмір процентних ставок встановлено такий:


Валюта % річних
гривня від 19%
долар США від 12,1%
євро від 11,3%

Овердрафт - це можливість здійснення платежів при відсутності або недостатності коштів на поточному рахунку.

В банку передбачені овердрафти як в національній, так і в іноземній валюті. Ліміти по овердрафтам можуть бути: у розмірі 25% - 30% від середньомісячних надходжень на рахунок клієнта; під інкасовану виручку в розмірі 60% від середньомісячних надходжень від інкасації; 90% від середньоденних надходжень від інкасації. Процентні ставки за овердрафтом від 16% річних в національній валюті.

Для того щоб зменшити ризик неповернення кредиту банк щомісяця переглядає ліміт овердрафту, а також встановлюється максимальний строк безперервного користування овердрафтом - 30 днів.

Для відкриття клієнтом овердрафту йому достатньо мати відкритий поточний рахунок не менше одного місяця. Клієнт подає заяву на отримання овердрафту і протягом 3 робочих днів банк, на підставі проведеного аналізу кредитоспроможності клієнта, приймає рішення. Застава не вимагається.

Погашення овердрафту, процентів, комісій проводиться банком автоматично за рахунок надходжень на поточний рахунок. Факторинг - це інструмент ефективного управління дебіторською заборгованістю для компаній, які реалізують продукцію з відстрочкою платежу. [10]

Факторинг надає можливість трансформувати дебіторську заборгованість в грошові кошти і, як результат, ліквідувати дефіцит обігових коштів та досягти балансу грошових потоків. Розмір фінансування під відступлення права грошової вимоги досягає 80% від суми поставки продукції. [6]

Ощадбанк надає факторингові послуги, а саме: адміністрування дебіторської заборгованості, інформаційно-аналітичне забезпечення, консультаційні послуги постачальникам, які:

мають поточний рахунок в Ощадбанку:

динамічно розвиваються;

здійснюють регулярні поставки ліквідних товарів (робіт, послуг), що користуються стабільним попитом на ринку, з відстрочкою платежу строком від 5 до 60 днів;

мають не менше 5-ти постійних платоспроможних покупців;

мають регулярні надходження грошових коштів на поточні рахунки.


1.2 Депозитні операції банку


Основним джерелом збільшення ресурсної бази ВАТ "Ощадбанк" є залучення коштів на строкові депозити.

Стратегія Ощадбанку передбачає нарощування капіталу, динамічне збільшення ресурсної бази. Для цього він проводить ефективну депозитну політику. Банк пропонує вигідні та гнучкі умови розміщення депозитів, надійність та конфіденційність, багатофункціональність - депозит може не тільки приносити процентний доход, але й одночасно виступати забезпеченням при проведенні активних операцій у банку.

З метою максимального врахування потреб клієнтів, банк пропонує своїм вкладникам різноманітні депозитні програми за строками та умовами поповнення

У 2008 році банк залучав кошти фізичних осіб на строкові вклади в національній валюті (“Авансовий Ощадного банку”, “Шкільний Ощадного банку”, “Накопичувальний житловий Ощадного банку”, “Пенсійний +”, “Майбутнє - дітям”), в іноземній валюті (“Авансовий - 15”), а також на вклади, які відкриваються як в національній, так і в іноземних валютах (“Депозитний Ощадного банку”, “Строковий пенсійний Ощадного банку”, “Накопичувальний Ощадного банку”, “Новий відсоток Ощадного банку”, “Дитячий Ощадного банку”, “Арсенал Ощадного банку”, “Комбінований Ощадного банку”, “Особливий Ощадного банку”). Окрім цього, залучення відбувалось на поточні рахунки, а також на вклад на вимогу “Універсальний Ощадного банку”.

ВАТ "Ощадбанк" залучає кошти в національній та іноземній валюті від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на строкові депозити. Умови залучення коштів в національній та іноземній валюті наведені в додатках 4 і 5 відповідно.

Проценти сплачуються за вибором клієнта:

щомісячно

щоквартально

разом з поверненням депозиту

Для відкриття депозитного вкладу необхідно надати наступні документи:

в разі відсутності поточного рахунку в банку - стандартний пакет документів для відкриття рахунку в банку;

копія документа про повідомлення вкладником органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчена в установленому порядку.

Діючі по системі ВАТ „Ощадбанк” строкові вклади для юридичних осіб та фізичних осіб - підриємців:

Депозитний вклад „Максимальний”

Депозитний вклад „Накопичу вальний”

Депозитний вклад „Грошова лінія Ощадного банку”

Депозитний вклад „Перша вимога”

Депозитний вклад „Вигідний”

Депозитний вклад у банківських металах "Золотий депозит"

Якщо ви бажаєте відкрити депозитний рахунок в Ощадбанку, вам необхідно:

укласти договір;

надати наступні документи:

Для резидентів (громадян України, іноземців або осіб без громадянства), необхідно надати такі документи:

паспорт фізичної особи;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, видана органом податкової адміністрації.

Для нерезидентів (громадян України, які постійно проживають за її межами, іноземних громадян або осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України строком до 1 року відповідно до відкритої візи або документів, що підтверджують законність перебування в Україні згідно з чинним законодавством) необхідно надати такі документи:

паспорт фізичної особи;

документ про підтвердження джерела надходження готівки в національній або іноземній валюті. [13]

Ощадбанк гарантує таємницю відомостей про вкладників, операції, що ними здійснюються, та стан рахунків. Без згоди вкладника довідки третім особам по рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Спочатку клієнт заповнює опитувальний лист клієнта, потім анкету клієнта. [10]

Депозити до запитання розміщуються на розрахунковому або поточному рахунку клієнта. Вони використовуються для здійснення поточних розрахунків власника рахунку з його партнерами. Банк залучає депозити до запитання у відповідності з Інструкцією "Про відкриття та ведення рахунків у національній та іноземній валюті".

Перелік депозитних продуктів приведено у відповідність до попиту з боку клієнтів.

Після подання вказаних документів з клієнтом укладається депозитний договір (додаток 6) та договір банківського рахунку.

Ощадбанк цінує довіру і відданість своїх клієнтів: у звітному році були впроваджені системи заохочення постійних вкладників банку, а також проведені різноманітні акції з розіграшами призів серед вкладників.


1.3 Розрахунково-касові операції


ВАТ "Ощадбанк" забезпечує касове обслуговування як своїх клієнтів, так і клієнтів інших комерційних банків. Для цього між клієнтом і банком укладається договір на розрахунково-касове обслуговування (додаток 7). В межах даного виду операцій банк пропонує:

оперативне відкриття та професійне ведення поточних рахунків;

швидке та якісне обслуговування;

конкурентні тарифи;

встановлення та супроводження систем електронних платежів "Клієнт-банк" та "Інтернет-банкінг";

приймання та видача готівкових коштів;

купівля та продаж іноземної валюти за вигідними курсами на Міжбанківському валютному ринку, а також здійснення конвертаційних операцій;

своєчасне списання та зарахування коштів в іноземній валюті завдяки відкритим прямим коррахункам в іноземних банках;

повна і вичерпна консультація з питань валютного регулювання, вибору оптимальних форм розрахунків за зовнішньоторговельними операціями, допомога у складанні зовнішньоекономічного контракту, який відповідає всім вимогам законодавства.

Касове обслуговування клієнтів здійснюється на договірних засадах. Касири ведуть щоденні записи прийнятих і зданих грошових сум в окремій Книзі обліку прийнятих і виданих грошей.

Прибуткові касові документи виписуються в одному або в двох примірниках. Виправлення в документах не допускаються.

Приймання грошей проводиться за документами:

1) за заявою на переказ готівки з видачею квитанції (додаток 8);

2) за об'явами на внесення готівки або за прибутковими ордерами;

3) за повідомленням з видачею квитанції;

4) за прибутковими касовими ордерами.

Видача грошей з каси Банку проводиться:

за грошовими чеками;

за заявою на видачу готівки;

за видатковим касовим ордером.

На підставі прийнятих та виданих документів касир складає Довідку про касові документи, Зведені довідки про касові обороти в національній та іноземній валюті (додаток 9), Звітну довідку про касові обороти за день і залишки цінностей (додаток 10), Загальні довідки про касові документи як в національній так і в іноземній валюті. На підставі даних за день касир складає Довідку касира прибуткової (додаток 11) та видаткової (додаток 12) каси про суму прийнятих грошей та кількість документів, які надійшли до каси, і звіряє суму за довідкою із сумою прийнятих та виданих ним грошей. Довідка підписується касиром, а вказані в ній касові обороти звіряються ним з записами в касових журналах операційних працівників.

Прийняті протягом операційного дня гроші касир разом з прибутковими документами і довідкою касира прибуткової каси здає завідуючому касою під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей. Завідуючий касою звіряє суму прийнятих грошей і кількість прибуткових документів з довідкою касира і підписує довідку.

Вся готівка, яка надійшла до закінчення операційного дня, повинна бути оприбуткована до оборотної каси і зарахована на відповідні рахунки за балансом банку в той же робочий день. [5]

Особливості оплати комісійної винагороди визначаються договором між ВАТ "Ощадбанк" та юридичною особою на користь якої здійснюється платіж.


1.4 Грошові перекази


ВАТ "Ощадбанк" - активний учасник ринку грошових переказів фізичних осіб і співпрацює з банками близького і далекого зарубіжжя, країн СНД. Для максимально якісного та швидкого обслуговування клієнтів пропонує різні види грошових переказів:

• з відкриттям рахунку

• без відкриття рахунку

• у національній валюті

• іноземній валютах

• на користь фізичних осіб

• на користь юридичних осіб

• по всій України

• за кордон.

Для того щоб відправити грошовий переказ необхідно звернутися в будь-яке відділення ВАТ “Ощадбанк”; заповнити заяву на переказ готівки (додаток 13). З собою треба мати, паспорт або документ, що його замінює; знати прізвище та ім’я отримувача; вказати країну відправлення переказу; внести в касу банку відповідну суму та клієнтську плату за здійснення переказу; отримати від оператора номер переказу; повідомити номер переказу отримувачу.

Для того щоб отримати грошовий переказ необхідно звернутися в будь-яке відділення ВАТ “Ощадбанк”; заповнити заяву на отримання переказу (додаток 14 і додаток 15). З собою треба мати, паспорт або документ, що його замінює; знати прізвище та ім’я відправника; знати номер переказу; знати прізвище та ім’я відправника; країну відправлення переказу; суму та валюту переказу; отримати готівку.

Ощадбанк здійснює міжнародні термінові перекази по 7 міжнародним платіжним системам: Western Union (долари США), Migom (долари США, російські рублі), Blizko (долари США, ЄВРО, російські рублі), Coinstar (долари США, ЄВРО), Interexpress (долари США, ЄВРО), Xpress Money (тільки виплата переказів в доларах США), Vigo (тільки виплата переказів в доларах США). Крім цього по системі Western Union можна переказати в межах Україні також і гривню.

ВАТ "Ощадбанк" пропонує своїм клієнтам переказати грошові кошти в іноземній і національній валюті за межі України і по Україні одним із наступних способів:

через кореспондентські рахунки банку, тобто здійснити "банківський" переказ. Виплата такого переказу можлива вже через 2-3 дні після відправлення, або в інший строк, який відправник може указати в платіжному документі;

по системам міжнародних переказів, тобто здійснити терміновий переказ. Такий переказ можна отримати вже через 15 хвилин після відправлення.

За здійснення банківського переказу комісійну плату за послуги банку сплачує і відправник і отримувач переказу, а за здійснення термінових переказів по міжнародним платіжним системам комісійну плату за послуги банку сплачує тільки відправник переказу

1.5 Операції з платіжними картками


ВАТ "Ощадбанк" пропонує клієнтам надання послуги з відкриття та обслуговування карткових рахунків, випуску та обслуговування платіжних карт міжнародних платіжних систем Visa International и MasterCard International. На ринку карткових продуктів за обсягами емісії банк входить в десятку лідерів найбільших емітентів міжнародних платіжних карток.

Банківські платіжні картки від Ощадбанку:

найбільш безпечний і зручний спосіб розрахунків. Немає необхідності постійно тримати при собі велику кількість грошей;

зручний спосіб перевезення коштів через кордон, без зайвих митних процедур;

можливість здійснювати покупки у десятках мільйонів торгових точок усього світу;

можливість отримувати готівку в мережі банкоматів у будь-якому куточку світу;

можливість проводити операції та знімати готівку цілодобово.

Сьогодні банк емітує платіжні картки двох найбільших міжнародних платіжних систем VISA International (VISA Gold, VISA Classic, VISA Electron, VISA Domestic) та MasterCard International (MasterCard Gold, MasterCard Mass, MasterCard Electronic, Maestro), як для клієнтів-приватних осіб, так і корпоративні. Випуск карток здійснюється з валютою рахунку гривні та долари США.

Стратегічним напрямом діяльності банку на ринку платіжних карток є розширення мережі обслуговування карток збільшення пунктів видачі готівки по картках та банкоматів. Для максимальної зручності користування картковими продуктами і підтримки своїх клієнтів Ощадбанк активно розбудовує мережу банкоматів та платіжних терміналів. Другим напрямом стратегії розширення власної мережі є поступове приєднання до неї мережі інших банків. Так, Укрсоцбанк став другим банком, з яким Ощадбанк об'єднав мережі своїх банкоматів, що дало можливість клієнтам банку на пільгових умовах отримувати готівку в більш ніж 2 тис. банкоматах об'єднаної мережі Ощадбанку, Укрсоцбанку та Укрексімбанку.

Для отримання платіжної картки клієнт повинен звернутися до установи банку з Заявою-анкетою на відкриття карткового рахунку (додаток 16), та укласти договір з банком про відкриття карткового рахунку та обслуговування банківської платіжної картки (додаток 17). Після цього економіст банку формує та відправляє Інформаційний лист розпорядження на замовлення платіжної картки. Поповнення карткового рахунку здійснюється за заявою.

Використання технологій дозволяє банку поряд із широким спектром традиційних банківських послуг запропоновувати своїм клієнтам нові високотехнологічні послуги та додаткові сервіси. Вже зараз клієнти банку мають можливість здійснювати цілодобовий контроль за рухом коштів на власних карткових рахунках шляхом отримання повідомлень на мобільний телефон, встановлювати ліміти за картковими рахунками, отримувати інформацію про останні десять трансакцій за рахунком (міні-звіти).

Унікальність послуги полягає у можливості дистанційного контролю за картковим рахунком в будь-який час без відвідування банку та банкомату за допомогою мобільного телефону.

До послуги мобільний банкінг можуть бути підключені один або декілька карткових рахунків клієнта. Для цього необхідно написати заяву на підключення послуги (додаток 18). Дія послуги поширюється на всі картки які прив'язані до певного карткового рахунку. Комісійна винагорода стягується за кожне SMS - повідомлення по кожній картці окремо.

Підключившись до послуги мобільний банкінг клієнт може в режимі реального часу оперативно отримувати на свій мобільний телефон у вигляді SMS - повідомлення наступну інформацію:

сума операцій зняття готівки;

сума операцій оплати товарів та послуг;

доступний залишок на картковому рахунку після проведення операцій;

сума, на яку була проведена операція;

тип операції (зняття готівки, здійснення покупки або термінове поповнення);

найменування терміналу, в якому була проведена операція;

назва точки проведення трансакції;

назва країни, міста, де проходила операція;

дата та час проведення трансакції;

доступний залишок коштів на картковому рахунку.

Для підключення до даної послуги клієнту необхідно лише звернутись до найближчого відділення банку та заповнити Заяву на активацію даної послуги.

2. Фінансовий менеджмент у банку


Місія банку полягає у сприянні економічному розвитку і добробуту клієнтів і власників.

Стратегічною метою діяльності Ощадбанку є збільшення ринкової вартості банку шляхом підвищення його іміджу, конкурентоздатності, та підвищенні ефективності діяльності.

Для досягнення і підтримання таких показників перед банком поставлені та вирішуються наступні заходи:

підвищення якості обслуговування клієнтів;

збільшення клієнтської бази, активне залучення корпоративних клієнтів та розвиток роздрібного бізнесу;

розширення ринкової ніші шляхом впровадження нових видів діяльності, надання широкого спектру сучасних банківських послуг;

розробка та впровадження нових банківських продуктів з використанням інформаційних технологій високої якості;

розширення операцій з пластиковими картками міжнародних платіжних систем, створення розгалуженої мережі банкоматів та POS-терміналів по всій території України;

забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності банку;

підвищення іміджу банку як сучасного стабільного фінансового інституту.

Єдину систему банку становлять його центральний апарат, філії, що виділені на окремий баланс та територіально відокремлені без балансові відділення.

Структура банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням і складається з:

центрального апарату;

філій банку, що виділені на окремий баланс:

обласних управлінь, Головного управління по м. Києву та Київській області, Кримського республіканського управління;

відділень;

територіально відокремлених безбалансових відділень.

Філії, територіально відокремлені безбалансові відділення не є юридичними особами і діють від імені банку на підставі положень про них.

Філії банку здійснюють від імені банку банківські та інші операції, передбачені положенням про філію, на підставі письмового дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу.

Територіально відокремлені безбалансові відділення здійснюють від імені банку банківські та інші операції, передбачені положенням про таке відділення, на підставі письмового дозволу, наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та письмового дозволу (у тому числі в межах отриманого філією, якій підпорядковується відділення, дозволу банку).

Органами управління банку є:

наглядова рада банку;

правління банку.

Органом контролю банку є ревізійна комісія.

Наглядова рада банку є вищим органом управління банку, що здійснює контроль за діяльністю правління банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштів, забезпечення їх повернення вкладникам та захисту інтересів держави як акціонера банку та інші функції, визначені Законом України "Про банки і банківську діяльність". У своїй діяльності наглядова рада банку керується Законом України "Про банки і банківську діяльність", іншими актами законодавства та Статутом банку. Наглядова рада не втручається в оперативну діяльність банку.

Правління здійснює керівництво оперативною (поточною) діяльністю банку, формуванням фондів і несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з Статутом банку та положенням про правління.

Правління діє від імені банку в межах компетенції, передбаченої законодавством та Статутом, на підставі положення, що затверджується наглядовою радою і яким визначається кількісний склад правління, та підзвітне наглядовій раді.

Відповідно до п. 33 Статуту банку члени наглядової ради згідно із законодавством несуть відповідальність за захист інтересів держави і банку, збереження банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв'язку із здійсненням своїх повноважень. У разі виявлення фактів порушення цих вимог членом наглядової ради або допущення ним інших порушень правління банку може звернутися до наглядової ради з клопотанням про звільнення від виконання обов'язків такого члена. Після розгляду клопотання та прийняття відповідного рішення наглядова рада може звернутися до Верховної Ради України або Президента України щодо порушення питання про припинення повноважень призначених ними членів наглядової ради, які допустили порушення, але не раніше ніж через рік з дня призначення.

Відповідно до п.34 Статуту банку правління несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з Статутом банку та положенням про правління.

Статтею 6 Положення “Про правління банку”, затвердженого рішенням наглядової ради відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” Протокол №5 від 18.11. 2003 року, встановлена відповідальність членів правління, яка полягає в наступному:

Члени правління виконують свої обов’язки відповідно до законодавства, Статуту банку, Положення про правління банку, а також рішень наглядової ради.

Члени правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень наглядової ради, якщо такі рішення не суперечать законодавству та Статуту банку.

Члени правління у разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків несуть відповідальність згідно з законодавством України, Статутом банку, Положенням про правління банку та укладеними з ними контрактами (додаток 27).

У банку працюють постійно діючі комітети:

Кредитний комітет;

Кредитні комітети (комісії) Ощадбанку є колегіальними, оперативними органами банку, створеними з метою розробки та впровадження кредитної політики банку та контролю за її виконанням.

Кредитний комітет Ощадбанку має вищий рівень повноважень у багаторівневій системі Кредитних комітетів (комісій).

Основними завданнями Кредитних комітетів (комісій) банку є прийняття рішень за заявками на проведення активних операцій, реалізація стратегії банку у галузі кредитування, координація дій різних підрозділів, формування збалансованого диверсифікованого кредитного портфеля. Рішення Кредитних комітетів (комісій) банку є підставою для проведення підрозділами банку дій, пов'язаних з проведенням активних операцій, резервуванням та стягненням заборгованості.

Комітет з управління активами та пасивами;

Комітет з управління активами та пасивами (КУАП) - самостійний колегіальний орган банку, який наділений правами та повноваженнями, пов'язаними з визначенням та реалізацією поточної та довгострокової політики в частині управління активами та пасивами, а також ризиками банк.

Основними завданнями КУАП є організація управління активами та пасивами шляхом управління структурою балансу, ризиками, на які наражається банк у своїй діяльності, аналіз тенденцій ринку відносно процентних ставок, оцінка тенденцій зміни основних показників діяльності банку з метою забезпечення достатнього рівня ліквідності та прибутковості.

Тарифний комітет;

Тарифний комітет - це колегіальний орган, що визначає тарифну політику банку та є підзвітним Правлінню банку.

Цілі та задачі Тарифного комітету: визначення тарифної політики банку, проведення гнучкої політики при формуванні ставок комісійної винагороди, своєчасне встановлення тарифних ставок на операції та послуги банку, внесення змін та доповнень до них.

Комітет розглядає пропозиції про зміну або доповнення до тарифів на всі операції та послуги банку.

Технологічний комітет.

Технологічний комітет - це колегіальний орган банку, створений з метою розробки та впровадження банківських продуктів та технологій і контрою за їх виконанням.

Основні задачі комітету: визначення порядку розробки, затвердження й передачі у користування банківських продуктів, затвердження планів розробки (модифікації) банківських продуктів, визначення режиму розповсюдження продуктів.


3. Маркетинг у банку


Банківський маркетинг необхідний для приймати рішення при створенні необхідних умов пристосування до потреб ринку капіталів, розробці системи заходів щодо вивчення ринку, у підвищенні конкурентоспроможності банківських продуктів, впровадження заходів, спрямованих на створення позитивного іміджу банківської установи.

ВАТ "Ощадбанк" має власний маркетинговий відділ.

Банк активно займається пошуком нових маркетингових рішень щодо просування своєї нової продукції, розширенням зв'язків з громадськістю. Основа маркетингової діяльності банку - дослідження ринку банківських послуг України.

Велике значення приділяється банком рекламі. Серед основних джерел отримання рекламної інформації населенням та споживачами послуг щодо банківських продуктів необхідно виділити наступні: зовнішня реклама, телебачення та місцева преса. Маркетингові дослідження, що проводилися на ринку протягом 2007 року, свідчать, що для покращення своїх позицій банку необхідно провести іміджеву кампанію, збільшити кількість зовнішньої реклами.

Банк проводить активну роботу по залученню клієнтів шляхом надання нових, більш конкурентоздатних послуг.

Банк у своїй діяльності орієнтується на надання послуг, які б найбільш відповідали вимогам клієнтів. В ВАТ "Ощадбанк" впроваджено гнучку систему депозитних вкладів для фізичних осіб. Ця система характеризується низкою привабливих й вигідних для клієнтів ознак:

1) враховує інтереси практично усіх категорій населення - від студентів до пенсіонерів;

2) передбачає різні способи та терміни виплат відсотків, із можливістю їх накопичення;

3) пропонує вкладникам гнучкі умови поповнення та дострокового відкликання вкладу.

Робота маркетингового відділу Ощадбанку направлена на розширення спектру та обсягів надання банківських послуг, а значить і комісійних доходів банку:

надання інкасаторських послуг новим клієнтам;

впровадження нових зарплатних проектів по картках міжнародних систем з новими організаціями;

здійснення термінових грошових переказів в системі Ощадбанку, продаж банківських металів та ювелірних монет;

збільшення кількості клієнтів, що використовують комплекси "Клієнт-банк", системи "Мобільний банкінг".


4. Кредитування та контроль


4.1 Процес банківського кредитування


Ощадбанк може надавати кредити на умовах тимчасового користування, обумовлених кредитним договором, усім суб'єктам господарської діяльності незалежно від їх галузевої належності, статусу, форми власності, за наявності у них реальних можливостей та правових форм забезпечення своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків за користування ним. Основними умовами надання кредиту є забезпеченість, повернення, дотримання строків, цільове використання.

Процес банківського кредитування складається з певних етапів, кожний з яких забезпечує рішення локального завдання, а разом досягається головна мета кредитних операцій - їх надійність і прибутковість для банку.

Процес кредитування в загальному можна класифікувати на етапи:

попередній;

поточний етап;

підсумковий етап.

Попередній етап починається з інтерв'ю з клієнтом. Це особисте знайомство економіста кредитного відділу банку з клієнтом і розгляд його заяви, в якій обумовлено необхідну суму кредиту, його ціль і вид, термін кредиту та ймовірне забезпечення. Банк вимагає, щоб до заяви були долучені документи і фінансові звіти, які пояснюють причину необхідності кредиту.

Для оформлення кредиту необхідно подати до банку такі документи:

Лист (клопотання, заявку, заяву) про надання кредиту;

Бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування, довідку-розрахунок повернення кредиту і нарахованих відсотків;

Копії документів, що обґрунтовують необхідність отримання кредиту (договори, рахунки-фактури на поставку товарно-матеріальних цінностей чи обладнання, з метою придбання яких береться кредит);

Фінансову звітність (баланс і звіт про фінансові результати підприємства) за останнє півріччя (рік);

Документи, що гарантують повернення кредиту в разі нерентабельності кредитного проекту.

Визначення кредитоспроможності позичальника ще конкретніше підтвердить попередню роботу економіста кредитного відділу.

В цілому механізм оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників - юридичних осіб у сучасних умовах складається з двох основних етапів:

аналіз фінансового стану потенційного позичальника;

аналіз якісних показників діяльності підприємств.

Аналіз і оцінка системи економічних показників діяльності підприємства є важливим і обов'язковим етапом аналізу кредитоспроможності потенційного позичальника.

Банки самостійно встановлюють нормативні значення та відповідні бали для кожного показника залежно від його вагомості серед інших показників, що можуть свідчити про найбільшу ймовірність виконанням позичальником зобов'язань за кредитними операціями.

Вид і термін кредиту залежать від того, куди будуть вкладатись позичені кошти - у сферу обігу чи у сферу виробництва. Сума кредиту відіграє значну роль, оскільки недостатня сума не дасть змоги завершити захід, що кредитується, надмірна сума може бути не погашена позичальником. Способи погашення допоможуть позичальникові правильно розпоряджатись коштами зі свого поточного рахунку.

Документальне оформлення кредитної угоди є дуже важливим, тому що відсутність будь-яких документів чи неправильне їх оформлення можуть призвести до втрат і збільшення кредитного ризику.

Кредитний договір є основним розгорнутим юридичним документом, що підтверджує права та обов'язки як банку, так і клієнта. Крім цього, дуже важливим документом є строкове зобов'язання, за яким банк може вимагати погашення боргу і процентів за ним.

У договорі, якщо інше не передбачене законом, зазначається така інформація: назва документа; найменування, адреси та реквізити сторін; сума кредиту; строки надання та погашення кредиту; строк дії договору; порядок зміни та припинення дії договору; права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору; інші умови за згодою сторін; підписи сторін.

Уклавши кредитний договір, економіст формує кредитну справу позичальника.

Підсумковий етап кредитування характерний тим, що банк здійснює контролюючі функції, перевіряє цільове використання кредиту, надходження боргу і процентів за ним, оформляє акти відхилень, вирішує всі питання при несвоєчасному поверненні кредиту.

Погашення кредиту і нарахованих відсотків здійснюється позичальником зі свого поточного рахунку. Якщо такий поточний рахунок відкрито в іншому банку, погашення боргу за кредитом і сплата відсотків здійснюється платіжними дорученнями позичальника. У разі неможливості сплати боргу позичальником борг стягується з гарантів (поручителів) у встановленому законодавством порядку.

Погашення заборгованості за кредитом і відсотків за користування ним здійснюється в черговості, що встановлюється сторонами при укладенні договору про надання кредиту.

У разі несвоєчасного погашення боргу за кредитом і сплати відсотків за відсутності домовленості про відстрочення погашення кредиту банк має право на застосування штрафних санкцій у розмірах, передбачених договором. [14]


4.2 Кредитний ризик банку та формування резерву покриття можливих втрат від кредитних операцій


Створення ефективної системи управління ризиками є одним з найактуальніших та найважливіших завдань менеджменту банку та водночас виступає основною передумовою успішного розвитку шляхом створення механізмів забезпечення мінімізації можливих втрат при здійсненні банківської діяльності, яка в умовах ринкової економіки та конкуренції не можлива без ризику. Тому банком значна увага приділяється управлінню ризиками.

Система управління банківськими ризиками Ощадбанку охоплює усі істотні категорії банківській ризиків.

Кредитний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком.

Управління кредитними ризиками включає рішення і дії щодо уникнення, диверсифікації ризиків, страхування, встановлення лімітів і безпосереднього прийняття ризику. Управління кредитними ризиками відбувається на тому організаційному рівні, де ризик виникає, а також за допомогою функцій незалежної перевірки і контролю ризиків, на найвищих рівнях управління й на рівні колегіальних органів банку.

Управління кредитним ризиком входить до числа пріоритетних завдань управління банком і зачіпає діяльність всіх підрозділів банку. Функції управління кредитним ризиком покладено на структурний підрозділ банку - Управління кредитного аналізу.

Система управління кредитним ризиком у банку - це всі механізми, пов'язані з процесом визначення та запровадження стандартів, звітування й перевірки дотримання стандартів, процедур прийняття та виконання рішень, встановлених колегіальними органами банку з метою моніторингу, контролю і, у разі необхідності, зміни співвідношення ризику та доходності у майбутніх грошових потоках банку, якості та обсягів діяльності. Система управління кредитним ризиком забезпечує:

правління кредитним портфелем;

якість кредитного портфеля;

захист від негативного впливу кредитного ризику (непрацюючі кредити);

реалізацію системного підходу до оцінки і управління кредитним ризиком (політика управління кредитними ризиками);

підходи щодо обмеження кредитних ризиків (ліміти індивідуального, портфельного кредитних ризиків, ліміти повноважень, концентрація активних операцій за галузями, за видами, за строками, за категоріями та забезпеченням);

класифікацію активів;

політику зі створення страхових, резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями;

ефективну діяльність банку в цілому - співвідношення кредитних ризиків і потенційних можливостей для досягнення якнайкращих результатів;

керованість банку за допомогою створення адекватної системи контролю;

досягнення вироблених банком стратегічних цілей.

З метою обмеження кредитного ризику встановлюється система лімітів, яка включає: ліміти індивідуального кредитного ризику, ліміти портфельного кредитного ризику, ліміти повноважень.

Моніторинг індивідуальній кредитних ризиків щодо позичальника-юридичної особи передбачає попередню оцінку кредитоспроможності позичальника, аналіз його фінансового стану, оцінку внутрішнього та зовнішнього середовища, аналіз позиції позичальника на ринку, прогноз його грошових потоків, оцінку надійності та кредитної історії позичальника, а також оцінку ліквідності забезпечення кредитної операції. Банком проводиться оцінка всіх ризикоутворюючих факторів на підставі якісних та кількісних показників згідно відповідних внутрішньобанківських методик щодо оцінки кредитного ризику за короткостроковими та довгостроковими кредитами. За результатами аналізу та оцінки визначається категорія кредитної операції, складається карта кредитних ризиків позичальника, що дає повну характеристику всіх можливих ризиків бізнесу позичальника та відображає комплексну оцінку ймовірності невиконання позичальником взятих на себе зобов'язань, а також ступінь ризиковості співпраці Ощадбанку з позичальником.

Моніторинг індивідуальних кредитних ризиків щодо позичальників-фізичних осіб здійснюється шляхом оцінки кредитоспроможності позичальника, аналізу його фінансового стану, оцінки ліквідності забезпечення кредитної операції згідно методики проведення оцінки фінансового стану позичальників-фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців. За результатами проведеної роботи фахівцями банку складається оцінка фінансового стану позичальника, визначається категорія кредитної операції та ступінь ризикованості співпраці Ощадбанку з позичальником.

В залежності від оцінки індивідуального кредитного ризику визначається доцільність здійснення кредитних операцій, а також умови їх проведення (термін використання, сума, процентна ставка). За позичальниками з високим ступенем ризику кредитні операції не проводяться.

Для забезпечення диверсифікації кредитного портфеля відповідальні підрозділи банку розробляють заходи шляхом встановлення гнучких лімітів кредитування щодо суми, строків та інших умов кредитування, диверсифікації забезпечення повернення кредитів тощо. [9]

Достатньо висока якість управління кредитним ризиком підтверджується незначним рівнем проблемних кредитів в загальній сумі кредитного портфеля.

За ступенем ризику кредити класифікуються на: стандартні кредити; кредити під контролем; субстандартні; сумнівні; безнадійні кредити.

Банки зобов'язані створювати резерви для відшкодування можливих втрат за основним боргом за всіма видами наданих кредитів у національній та іноземній валютах. Резерв, що використовується на покриття безнадійної заборгованості розподіляється на резерв під стандартну заборгованість і нестандартну.

Банки для нарахування резерву класифікують надані кредити з урахуванням таких критеріїв:

оцінки фінансового стану позичальника;

погашення позичальником кредиту і процентів за ним.

1. За фінансовим станом позичальників розподіляють на такі категорії: Клас "А" - фінансова діяльність дуже добра;

Клас "Б" - фінансова діяльність добра, але немає надто великих перспектив;

Клас "В" - фінансова діяльність задовільна, спостерігається чітка тенденція до погіршення;

Клас "Г" - фінансова діяльність погана;

Клас "Д" - фінансова діяльність збиткова.

2. Обслуговування боргу позичальником є:

Добрим, якщо погашення здійснюється у відповідні строки або кредит пролонгований не більше ніж на 90 днів;

Слабким - спостерігається прострочення не більш ніж 90 днів або допускається пролонгація понад 90 днів при умові сплати процентів;

Недостатнім - прострочення понад 90 днів.

За результатами проведеного аналізу банки визначають категорію кредиту за ступенем ризику(таблиця 4.1)

Таблиця 4.1

Класифікація кредитного портфеля за ступенем ризику та визначення категорії кредитної операції

Клас позичальника Обслуговування боргу позичальником (група)

"добре" "слабке" "незадовільне"
"А" "стандартна" "під контролем" "субстандартна"
"Б" "під контролем" "субстандартна" "субстандартна"
"В" "субстандартна" "субстандартна" "сумнівна"
"Г" "сумнівна" "сумнівна" "безнадійна"
"Д" "сумнівна" "безнадійна" "безнадійна"

На підставі класифікації валового кредитного ризику та враховуючи прийняте забезпечення, банк визначає чистий кредитний ризик за кожною кредитною операцією і зважує його на встановлений коефіцієнт резервування (таблиця 4.2).


Таблиця 4.2

Розрахунок рівня резерву в залежності від групи кредитів

Категорія кредитної операції

Коефіцієнт резервування

(за ступенем ризику)

Коефіцієнт резервування

за кред. операціями з позич-ми,

у яких немає джерел надходж. валютної виручки

"Стандартна" 1% 2%
"Під контролем" 5% 7%
"Субстандартна" 20% 25%
"Сумнівна" 50% 60%
"Безнадійна" 100% 100%

Відповідно до оцінки фінансового стану позичальника, перспектив його розвитку та погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та відсотків за нею Ощадбанк класифікує кредитний портфель за 5 групами ризику. Ця класифікація є загальною у роботі комерційного банку з кредитами.

Виважена політика банку щодо концентрації кредитних операцій дозволила забезпечити сприятливий рівень кредитного ризику для стабільної та прибуткової діяльності. [2]


5. Міжнародні розрахунки та валютні операції


Наявність розгалуженої мережі кореспондентських рахунків є необхідною умовою успішного обслуговування зовнішньоекономічних операцій банку та його клієнтів. Постійна робота спрямована на розвиток співпраці з провідними світовими фінансовими установами, серед яких: Deutsche Bank Trust Company Amerikas, Citibank NA, Cormmerzbank AG, Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Белпромстройбанк, АКБ "Промсвязьбанк", BAT "Альфа-банк", "Акціонерний Комерційний Ощадний Банк Російської Федерації" (ВАТ), ВАТ "Укрексімбанк", ЗАТ "Армбізнесбанк", AT "Латвійський бізнес банк".

Фахівці Ощадбанку розробляють для своїх клієнтів індивідуальну схему оплати імпортних контрактів із застосуванням документарних акредитивів з подальшим фінансуванням шляхом пост фінансування та або дисконтування.

Банк постійно вдосконалює та підтримує на світовому рівні власну програму фінансового моніторингу щодо боротьби з фінансуванням тероризму та відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом, та програму "знай свого клієнта" (Know Your client - KYC).

При використанні послуги торгового фінансування клієнт Ощадбанку отримує:

зменшення вартості фінансування у порівнянні з банківським кредитом (відсоткова ставка за користування фінансуванням складає 9-11% річних);

тривалий термін фінансування - 0,5 - 5 років;

зниження ризику непостачання товару/невиконання платежу;

відмову від авансового платежу;

додаткові гарантії платежу у випадку підтвердження акредитиву іншим банком.

Банк пропонує імпортерам, які обслуговуються в Ощадбанку:

випуск непокритих акредитивів та гарантій (без та з підтвердженням іноземного банку), що:

є "фінансуванням до відвантаження";

дозволяє імпортеру організовувати виконання контракту без відволікання обігових коштів на передоплату;

гарантує експортеру виконання платежу;

вирішує проблему 90 днів при тривалих термінах поставки;

фінансування відстроченого платежу (з підтвердженням іноземного банку; з підтвердженням іноземного банку та з дисконтуванням/негоціацією), що:

можливо у випадку згоди експортера на відстрочення платежу;

доцільно, якщо витрати на випуск та обслуговування акредитива/гарантії та оплата винагороди експортеру за відстрочку платежу нижче, ніж витрати на залучення позикових коштів;

постімпортне фінансування - це відстрочення оплати (до 2-х років) за акредитивом, надане Ощадбанком за рахунок ресурсів іноземних банків;

довгострокове фінансування - це можливість реалізації інвестиційних програм щодо розширення виробництва та модернізації основних засобів вітчизняних підприємств за рахунок ресурсів іноземних банків терміном до 5 років.

Експортерам, що обслуговуються в Ощадбанку пропонується:

передекспортне фінансування:

випуск гарантій або відкриття резервного акредитиву без покриття за дорученням постачальника-експортера;

підтвердження акредитиву іноземного банку, відкритого на користь експортера, без надання покриття банком-емітентом;

кредитування експортера до відвантаження товару під заставу майнових прав на виручку за експортним акредитивом/гарантією, що випущені іноземним банком;

постекспертне фінансування:

кредитування експортера після відвантаження товару під заставу майнових прав на виручку за експертним акредитивом/гарантією, що випущені іноземним банком. [12]

Банк здійснює розробку, супроводження та контроль операцій неторгового характеру: грошові перекази по міжнародних платіжних системах, банківські перекази, валютно-обмінні операції, операції з чеками та банківськими металами; виконувались функції агента валютного контролю при проведенні розрахунків за експортно-імпортними договорами клієнтів та власними зовнішньоекономічними контрактами банку.

Банк продовжує розвиток послуг по здійсненню банківських переказів фізичних осіб у іноземних валютах та переказів по міжнародних платіжних системах Western Union, Migom, Vigo, Blizko, Coinstar, Interxpress, Xpress Money.

Розроблена Методика встановлення курсу гривні до іноземних валют, затверджена заступником голови правління ВАТ „Ощадбанк” 25 червня 2007 року, розроблена та затверджена розпорядженням ВАТ „Ощадбанк” від 4 грудня 2007 року № 106 Технологічна схема ввезення/вивезення та купівлі/продажу готівкової іноземної валюти для потреб установ банку.


6. Взаємовідносини банку з нбу


6.1 Ліцензування банківської діяльності


На підставі банківської ліцензії на право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 16.01. 2002 р. № 148, а також Дозволу на право здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність” згідно з додатком до цього дозволу від 29.04. 2002 р. № 148-2, ВАТ "Ощадбанк" здійснює такі операції:

приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

операції з валютними цінностями;

емісію власних цінних паперів;

організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);

надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

лізинг;

послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;

здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

Крім вище перерахованих операцій, на поставі письмового дозволу Національного банку України "Ощадбанк" здійснює такі операції:

Операції з валютними цінностями:

неторгові операції з валютними цінностями;

ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) з іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України:

залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках:

операції з банківськими металами на валютному ринку України;

інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

емісія власних цінних паперів;

організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);

здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

довірче управління коштами та питними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

Депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів:

депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України та угодами (договорами) між клієнтом та Банком.

Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду по своїх операціях. [1]


6.2 Регулювання НБУ діяльності банку


З метою забезпечення стабільної діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед вкладниками, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів і втраті капіталу через ризики, що притаманні банківській діяльності НБУ вводить для банку обов'язкові економічні нормативи, які розкрито в Інструкції "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні" затвердженою постановою Правління НБУ від 28.08. 2001р. № 368. [3]

Згідно з цією інструкцією банк повинен дотримуватися таких нормативів:

норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1 ≥ 8 млн. €);

норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2 ≥ 10%);

норматив адекватності основного капіталу (Н3 ≥ 4%);

норматив миттєвої ліквідності (Н4 ≥ 20%);

норматив поточної ліквідності (Н5 ≥ 40%);

норматив короткострокової ліквідності (Н6 ≥ 20%);

норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7 ≤ 25%);

норматив великих кредитних ризиків (Н8 ≤ 8РК);

норматив максимального розміру кредитів, гарантій, поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9 ≤ 5%);

норматив максимального розміру кредитів, гарантій, поручительств, наданих інсайдерам (Н10 ≤ 30%);

норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11 ≤ 15%);

норматив загальної суми інвестування (Н12 ≤ 60%);

норматив ризику загальної відкритої валютної позиції банку (Н13 ≤ 30%).

Недотримання банком цих економічних нормативів карається штрафними санкціями, а в деяких випадках веде до призупинення діяльності банку.

Заходи впливу до порушників строків подання звітності розкриті в статті 7.7-7.14. Положення "Про застосування НБУ заходів впливу до порушників банківського законодавства":

Територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) після отримання інформації про допущене банком порушення до 25-го числа місяця, наступного за звітним, подає Генеральному департаменту банківського нагляду обґрунтовані пропозиції про накладання штрафу на банк та документи, що підтверджують факт порушення. Генеральний департамент банківського нагляду протягом наступних семи робочих днів передає ці документи разом із своїми висновками на розгляд Комісії Національного банку.

Рішення Комісії Національного банку про накладення штрафу на банк має містити перелік виявлених порушень з посиланням на нормативно-правові акти Національного банку та документи, що підтверджують факт порушення. Це рішення надсилається відповідному територіальному управлінню Національного банку не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

Територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) протягом п'яти робочих днів з дня прийняття (отримання) рішення Комісії Національного банку про накладення штрафу має надіслати банку це рішення із супровідним листом, що містить розрахунок суми штрафу та пропозицію до банку-порушника про добровільну сплату нарахованої суми штрафу протягом трьох робочих днів, починаючи з наступного дня після отримання банком цього рішення.

Якщо нараховану суму штрафу не буде перераховано банком-порушником у зазначений строк, то штраф стягується шляхом подання відповідним територіальним управлінням Національного банку (юридичною службою центрального апарату) до господарського суду позовної заяви.


6.3 Інформаційні системи і технології в банку


За останні роки значно розширено функції, що виконуються програмними комплексами фінансового аналізу, бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням мережі філій та відділень банку. Розпочато впровадження аналітичного сховища даних.

Банк функціонує в системі електронних платежів НБУ за третьою моделлю, що дозволяє працювати в режимі єдиного коррахунку, надаючи додаткові можливості взаємодії Головного офісу та філій, підвищуючи якість обслуговування клієнтів. Для підвищення швидкості проходження платежів клієнтів у банку розпочато впровадження автономної розрахункової палати.

Банк є учасником міжнародної платіжної системи SWIFT, що забезпечує оперативність, надійність та високу ефективність надання послуг на міжнародному рівні.

Впроваджена система сповіщення клієнтів про рух коштів на карткових та поточних рахунках шляхом розсилання SMS-повідомлень через мережу GSM.

Завдяки застосуванню інтегрованої банківської системи, створеної на основі АБС "Мебіус", банк відкрив широкі можливості для проведення банківських операцій, ведення бухгалтерського обліку, обслуговування клієнтів, підготовки звітності та забезпечення керівництва банку інформацією, необхідною для ухвалення рішень.

Протягом 2007 р. було придбано ліцензії на використання наступного програмного забезпечення:

MS Windows Server Standard RUS ЕОМ with 10 client lics - 54;

MS Windows XP Professional - 2652;

програмне забезпечення системи управління базами даних Oracle для ГРЦ.

В напрямі організації і управління інформаційними технологіями виконані такі роботи:

забезпечено організацію та підтримку процесу тестування працівників банку за допомогою Системи дистанційних тренінгів і навчальних курсів;

розроблено програмне забезпечення для впровадження електронного документообігу.

З питань розвитку та підтримки систем автоматизації банківського виробництва та автоматизованих систем управління банком протягом року проведено:

роботи з розроблення програмного забезпечення системи термінових переказів для фізичних осіб “Швидка копійка”;

роботи з доопрацювання програмного забезпечення, розпочато роботи з впровадження третьої моделі обслуговування коррахунку;

підготовчі роботи з переведення установ банку на роботу з єдиним програмним забезпеченням АБС “БАРС Millenium”;

підготовчі роботи зі створення Реєстру вкладників Ощадбанку СРСР;

впровадження технології для здійснення корпоративного контролю для корпоративних клієнтів “Укрпошта” та “Енергоатом”;

роботи з експлуатаційної підтримки, впровадження, удосконалення і супроводження АБС “Скарб”, її підсистем та системи СБОН.

У напрямі розвитку корпоративної інформаційної мережі (КІМ) банку додатково підключено до КІМ 306 філій балансових відділень і ТВБВ. Усього на початок 2008 року підключено до КІМ 1095 установ банку, в тому числі центральний апарат, 25 регіональних управлінь, 379 філій-відділень та 690 ТВБВ.

Перебудовано систему маршрутизації (протокол OSPF) КІМ банку на рівні центральний апарат регіональні управління та організовано канали зв'язку між головним офісом ВАТ “Ощадбанк” та створеними офісами в місті Києві.

З метою розвитку банківських послуг організовано додатково доступ до інформаційних ресурсів мереж зовнішніх організацій і мережі Інтернет через КІМ банку для 17 терміналів Poster Prepaid, 41 термінала Travelex, 8 терміналів Xpress Money, 167 терміналів Western Union. Організовано доступ до Українського процесингового центру додатково 180 банкоматів, що були встановлені протягом року в установах банку.

Банк має автоматизовану систему обслуговування пенсій, вкладних операцій та платежів населення, яка дозволяє оперативно і якісно обслуговувати клієнтів з використанням банківських платіжних карток.


7. Проектне фінансування


ВАТ "Ощадбанк" здійснює довгострокове фінансування інвестиційних проектів вітчизняних підприємств та пропонує вигідні умови кредитування інвестиційних програм, пов'язаних з будівництвом та реконструкцією об'єктів житлового, соціально-культурного та побутового призначення.

Банк реалізує програму щодо забезпечення вітчизняних підприємств транспортними засобами, обладнанням, нерухомістю, сільськогосподарською технікою за допомогою фінансового лізингу.

Фінансовий лізинг - фінансування шляхом надання в довгострокове користування майна на визначений строк, але не менше одного року, за встановлену плату (лізингові платежі).

Предметом лізингу може бути будь-яке нерухоме і рухоме майно, яке можна віднести до основних фондів.

Строк лізингу: до 7 років. Участь власними коштами: не менше 15%.

Плата за фінансовий лізинг - лізинговий платіж, який включає в себе суму відшкодування вартості лізингового майна та суму лізингових відсотків.

Переваги лізингу:

клієнт має змогу користуватися майном та отримувати дохід від нього вже сьогодні, а сплачувати за майно - завтра (протягом терміну дії договору фінансового лізингу);

лізингова компанія несе всі витрати з купівлі майна (мито, податки та інші внески) і оформлення його як застави банку (страховка, нотаріальне оформлення);

при фінансовому лізингу лізингоодержувач зараховує об'єкт лізингу на свій баланс;

лізінгоодержувач отримує податковий кредит відразу на всю вартість об'єкту лізингу;

амортизаційні відрахування та лізингові проценти відносять на валові витрати;

можливість викупу предмета лізингу після 12-місячного строку користування.

Банк зацікавлений у співпраці з надійними позичальниками, які розцінюють кредитування як можливість довгострокової співпраці.

Напрямки проектного фінансування:

фінансування будівництва;

інвестиційні програми;

лізингові програми.

Банк здійснює кредитування проектів, пов'язаних із будівництвом і реконструкцією нерухомості житлового, соціально-культурного і виробничого призначення.

Можливе кредитування Забудовника, Генерального підрядника, Інвестора, Довірителя ФФБ.

Умови кредитування:

кредит надається у вигляді кредиту або кредитної лінії;

строк кредитування - до 7-ми років;

валюта кредиту - гривня, долар США, евро;

сума кредиту - до 80% вартості проекту;

індивідуальні умови погашення кредиту;

термін розгляду кредитної заявки 5-7 днів з моменту надання повного пакету необхідних документів.

Переваги програми:

можливість використання кредитних ресурсів на тривалий термін у вибраній валюті;

можливість залучення кредитних коштів на початкових етапах будівництва;

безперебійне фінансування будівництва за рахунок кредитних коштів;

комплексне вирішення проблеми фінансування (кредит, ФФБ, цінні папери, кредитування фізичних осіб тощо);

швидкий розгляд пакету документів і ухвалення рішення;

відсутність вимог в наданні додаткового забезпечення;

розвинута мережа філій банку дає можливість співпрацювати з позичальниками в усіх регіонах України.

Банк здійснює кредитування вітчизняних підприємств на розширення, реконструкцію та модернізацію виробничих потужностей (створення нових виробництв), придбання земельних ділянок тощо у форматі проектного фінансування.

Переваги програми:

можливість використання кредитних грошових ресурсів на тривалий термін у будь-якій валюті;

залучення кредитних коштів для реалізації проекту дає можливість не відволікати власні обігові кошти позичальника;

можливість залучення кредитних коштів на початкових етапах реалізації проекту;

можливість поетапного фінансування проекту;

швидкий розгляд пакету документів і ухвалення рішення;

гнучкий підхід до забезпечення за кредитом;

індивідуальний графік погашення кредиту;

можливість залучення коштів міжнародних фінансових організацій для здешевлення кредиту;

використання різноманітних інструментів фінансування: гарантії, акредитиви, лізинг.

8. Індивідуальне завдання


У 2008 році Ощадбанк отримав позитивні рейтингові оцінки за різними показниками. Станом на 01.03. 2009 року Ощадбанк займає третє місце за розміром активів серед банків України, перше місце за розміром капіталу, третє місце за розміром депозитів фізичних осіб та восьме місце за розміром депозитів юридичних осіб.

Протягом 2008 року діяльність Ощадбанку була спрямована на такі орієнтири:

отримання прибутку та підвищення цінності для свого акціонера;

задоволення потреб масової клієнтури, включаючи головним чином громадян України, в гарантованому заощадженні та накопиченні коштів;

реалізація попиту на банківські продукти серед фізичних осіб, корпоративних клієнтів приватної та державної форм власності;

реінвестиція залучених коштів в українську економіку;

виконання функцій агента державної гарантії повернення заощаджень;

підтримка державної функції забезпечення економічного суверенітету;

обслуговування державних програм економічного та соціального розвитку, базуючись на загальних засадах комерційної діяльності;

в межах державної програми соціальної підтримки обслуговування верств населення, як правило, з найнижчими доходами, що не мають альтернативної можливості отримувати банківські послуги.

Депозитна політика була виважена і цілеспрямована. Протягом 2008 року темпи залучення коштів знизились через недовіру клієнтів до банківського сектора, що була спричинена кризовими явищами в економіці. Тому Ощадбанк був змушений для підтримки стабільності своєї діяльності збільшити розмір власного капіталу. Його частка досягла 26,77% у загальній сумі пасивів. Цим пояснюється і зростання питомої ваги статутного капіталу із 4,78% до 24,04% (таблиця 8.1)

Таблиця 8.1

Структура власного капіталу ВАТ "Ощадний банк України"


01.01. 2008

01.01. 2009

Темп росту,%


Млн. грн

%

Млн. грн

%


Власний капітал

2 198 146

100

15 471 943

100

703,86

Статутний капітал

722 000

32,85

13 892 000

89,79

1924,09

Капіталізовані дивіденди та ін. фонди банку

169 288

7,7

376 469

2,43

222,38

Резерви переоцінки

898 996

40,9

898 658

5,81

99,96


Інший капітал

407 862

18,55

304 816

1,97

74,73


Таким чином, аналізуючи структуру капіталу, можемо зробити висновок, що протягом 2008 року власний капітал банку зріс у 7 разів. Це відбулось через те, що держава у кризовій ситуації вирішила допомогти державному банку підтримати його стійкість та надійність. Статутний капітал банку збільшився аж у 20 разів. Це підвищило залежність банку від держави.

Процентна політика банку щодо залучення коштів у національній та іноземній валюті будується з урахуванням темпів інфляції та ситуації на міжбанківському ринку.

За результатами діяльності банку була сформована наступна структура депозитного портфелю (таблиця 8.2)


Таблиця 8.2

Структура депозитів за видами вкладників


01.01. 2008

01.01. 2009

Темп росту


Млн. грн

%

Млн. грн

%


Депозити, в т. ч.:

13 733 388

100

17 196 930

100

125,22

Депозити фізичних осіб

10 878 283

79,21

13 409 869

77,98

123,27

Депозити юридичних осіб

2 855 105

20,79

3 787 061

22,02

132,6


З даних, розрахованих в таблиці, видно, що залучені кошти Ощадбанку зростають як в абсолютному, так і у відносному розмірі. Темп росту депозитів складає 125,22%. При чому спостерігається, що в загальній сумі залучених депозитів переважають кошти фізичних осіб. Їх питома вага у 2007 та 2008 роках становила 79,21% та 77,98% відповідно. Частка депозитів юридичних осіб була значно меншою приблизно в п’ять разів і у 2008 році становила 22,02%.

На сьогодні Ощадбанк - єдиний серед українських банків, який має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою.

Для збільшення обсягу залучених депозитів і кількості клієнтів, Ощадбанк розробив велику кількість депозитних програм, що дозволяють вкладникам обрати прийнятні для себе умови.

Банк пропонує вигідні та гнучкі умови розміщення депозитів, надійність та конфіденційність, багатофункціональність - депозит може не тільки приносити процентний доход, але й одночасно виступати забезпеченням при проведенні активних операцій у банку.


Висновки


При проходженні переддипломної практики в ВАТ "Ощадбанк" були закріплені та розширені знання з теоретико-методологічних аспектів функціонування банку. Також ознайомились із організаційною структурою та технічним оснащенням комерційного банку, здобули навики практичної роботи у сфері управління провідними напрямами діяльності банку, зібрали необхідні матеріали для дипломної роботи.

Отже, Ощадбанк здійснює свою діяльність відповідно до своїх стратегічних завдань. Запорукою успішної активної роботи є одержання банком права на проведення абсолютно усіх видів банківських та інших операцій, що передбачені ліцензією Національного банку України, збільшення статутного капіталу.

Водночас з підвищенням рівня капіталізації Ощадбанк значно збільшив депозитний портфель корпоративних клієнтів. Збалансована продуктова політика банку дозволяє здійснювати активну діяльність у сегменті корпоративного ринку. Ощадбанк фінансує українські підприємства та проводить кредитні операції з фінансування довгострокових інвестиційних проектів у форматі проектного фінансування. У сфері кредитування основним принципом виступає принцип рівно доступності ресурсів для підприємств усіх форм власності та галузевої приналежності. Це дозволяє більшою мірою диверсифікувати кредитні ризики. Банк продовжує активну роботу за Програмою кредитування малого та середнього бізнесу, що спрямована на задоволення потреб у фінансуванні розвитку господарської діяльності суб'єктів малого підприємства.

Для обслуговування фізичних осіб у банку розроблена власна система грошових переказів "Швидка копійка". Банком впроваджено нові інформаційні технології, зокрема програми, що удосконалюють процес кредитування населення. Постійно зростаючий рівень доходу населення став наслідком збільшення попиту на кредитні ресурси. У зв'язку з цим в Ощадбанку оптимізовано структуру підрозділів розвитку роздрібного кредитування у філіях та розширеного спектра послуг з кредитування фізичних осіб.

Отже, можна зробити висновок, що Ощадбанк продовжує розвиток, стрімко нарощуючи обсяги діяльності, підвищуючи ефективність операцій та власний конкурентний статус.

Проаналізувавши вище викладений матеріал можна запропонувати наступні заходи щодо удосконалення діяльності роботи банку:

впровадження нових ефективних методів роботи з клієнтами;

ефективне використання та розміщення наявних коштів, у тому числі залучених та запозичених;

постійне підвищення професіоналізму та компетенції персоналу банку, активна кадрова робота з підбору персоналу з високим рівнем відповідальності, професійних знань, новаторським хистом;

виважений фінансовий менеджмент при управління структурою активів та пасивів, формуванні оптимальної структури балансу;

підвищення платоспроможності та зміцнення фінансової стійкості банку;

диверсифікація діяльності за різними напрямами з метою зниження рівня банківських ризиків;

виважена цінова (тарифна) політика при просуванні банківських продуктів та послуг на ринок;

здійснення діяльності у відповідності до чинного законодавства, сумлінне дотримання та виконання вимог Національного банку України та укладених договорів.


Література


Закон України „Про банки і банківську діяльність" від 7.12. 2000 р. №2121-XІV.

Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 6 липня 2002 p. № 297.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 26.09. 2001 р. №368.

Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.11. 2001 р. № 489.

Банківський менеджмент: Навчальний посібник / За ред. О.А. Кириченка. - К: Знання, 2002. - 438 с.

Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. - К.: Знання, 2005. - 831 с.

Дмитренко М.Г. Кредитування і контроль: Навчально-методичний посібник. - К: Кондор, 2005. - 296 с.

Ігор Дугін. Врахування чинників зовнішнього середовища в процесі управління кредитним портфелем комерційного банку. // Вісник НБУ, 2006. - № 5. - с.32-36.

Кредитний ризик комерційного банку: Навчальний посібник / В.В. Вітлінський. - К.: Т-во "Знання", 2000. - 251 с.

Операції комерційних банків / За ред. Р. Котовська - К.:. Алеута. 2003. - 500 с.

Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 280 с.

Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 632 с.

Сало І.В. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. - Суми: ВДТ „Університетська книга", 2007. - 314 с.

У.Р. Байрам. Методика оцінки ефективності кредитної роботи структурних підрозділів банку. // Формування ринкових відносин в України, 2007. - № 6. - с.44-47.


Похожие работы:

 1. •  ... відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"
 2. • Структура і діяльність "Ощадбанку"
 3. • Стан та тенденції розвитку банківської системи ...
 4. • Аудиторська перевірка Національного банку України
 5. • Банківська система України
 6. • Міжнародні розрахунки в банку
 7. • Організація депозитних операцій з фізичними особами ...
 8. • Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні
 9. • Маркетингова програма відкриття нового відділення ...
 10. • Комерційна діяльність СК "Універсальна"
 11. • Комерційні банки та їх види
 12. • Бізнес-план на відкриття перукарні
 13. • Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці
 14. • Банк як елемент економічної системи
 15. • Вклади та депозити банків як головне джерело ...
 16. • Державний борг та способи управління ним
 17. • Правові проблеми організації та діяльності ...
 18. • "Розрахункові операції банку" (на матеріалах ...
 19. • Міжнародні фінансові організації та їх роль
Рефетека ру refoteka@gmail.com