Рефетека.ру / Экономика

Курсовая работа: Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

Зміст


Вступ

1. Виробнича програма

1.1 Розрахунок товарної продукції

1.2 Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів на програму

1.3 Розрахунок кількості і вартості використаних відходів

2. План з праці і кадрів

2.1 Розрахунок фонду ефективного часу роботи одного робітника у рік

2.2 Розрахунок чисельності і тарифного фонду заробітної плати робітників

2.3 Розрахунок кількості тарифного фонду заробітної плати допоміжних робітників

2.4 Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу

2.5 Основні показники плану праці і кадрів

3. План по собівартості продукції

3.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань

3.2 Розрахунок потреби і вартості електроенергії та пару

3.3 Кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання

3.4 Кошторис загальновиробничих витрат

3.5 Кошторис адміністративних витрат

3.6 Калькуляція собівартості виробу

3.7 Кошторис витрат на виробництво

3.8 Розрахунок прибутку підприємства і рентабельності продукції

3.9 Розрахунок середньорічної вартості нормативних оборотних коштів

3.10 Зведений план по прибутку і рентабельності

4. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

Література


Вступ


З вступом вітчизняної економіки в ринкову стадію свого розвитку змінилися форми ведення господарської діяльності. Господарюючому об’єкту надані широкі право і можливості реалізації своїх економічних інтересів, виборі способів організації виробництва, збуту продукції. При цьому підприємство виходить із власних ресурсних можливостей з урахуванням широкого спектру факторів, які впливають на ефективність використання виробничого потенціалу.

Лісові ресурси посідають одне з чільних місць в ресурсній базі економіки України.

Серед міжгалузевих комплексів вага лісо-виробничого комплексу по обсягам виробництва складає-2,8%,по чисельності працюючих-4,6%, по вартості основних виробничих фондів-близько-2%. Поставками готової продукції і лісоматеріалів комплекс зв’язаний більш ніж з 100 галузями. Україна не має значних запасів лісових ресурсів, які є базою для розвитку лісопромислового комплексу. До лісових ресурсів відносять деревину,технічні,харчові,кормові та інші ресурси, а також корисні натуральні якості лісу водоохоронні, захисні, кліматично-регулюючі, санаторно-гігієнічні, оздоровчі.

Загальна площа лісового фонду України складає близько 10 млн. гектарів, в т.ч. покрита лісом – 8,6 млн. га. Лісистість республіки досягла лише 14,3%,що значно менше, ніж лісистість більшості розвинених країн світу (Угорщина – 18%,Франція – 27,8% ,Румунія – 28,1%,Польща - 28,7%, Німеччина – 29%,США – 32,7%,Болгарія – 34,4%). Запаси деревини в Україні складають 1,3млрд м3 (1994р.)

Лісова і деревообробна промисловість об'єднує заготівлю і переробку деревини та інших лісових багатств (лікарської сировини, ягід, плодів, грибів); основні її галузі — лісозаготівельна, деревообробна, целюлозно-паперова і лісохімічна.

Частка лісової і деревообробної промисловості в усьому промисловому комплексі України досить низька (менше 2,5%), галузь не задовольняє потреб національної економіки і населення в багатьох важливих видах продукції. Це пов'язано, насамперед, з обмеженою сировинною базою: невисока лісистість (лісами вкрито 14% території країни), переважання лісів з обмеженим експлуатаційним значенням, невеликі заготівлі лісу.

Потреби галузі покриваються за рахунок власних ресурсів лише на третину,решта деревини завозиться (переважно з Росії). Основою розвитку галузі є лісове господарство. Воно займається розведенням (насадженням), упорядкуванням, захистом та охороною лісів; розвинене в усіх регіонах України, найбільше — у Карпатах і на Поліссі.

Не відповідають потребам і обсяги лісонасаджень; оптимальної лісистості (19%) в Україні можна досягти, якщо виростити додатково ліси на площі 2,8 млн. га. Це означає, що у найближчі 10 років площі лісів треба щорічно збільшувати на 250 — 280 тис. га (у 6 разів більше, ніж зараз).

Лісозаготівельна промисловість проводить вирубування, вивіз і первинну обробку деревини, її продукція — ділова деревина, яка використовується у деревообробній і целюлозно-паперовій промисловості, будівництві.

Щорічний обсяг деревини, що наготовляється в Україні, становить 10 — 12 млн. м3. В останні роки зменшилося споживання деревини у промисловості і будівництві, але помітно збільшилося постачання деревини для населення.

Основні фонди – це засоби праці, які мають велику вартість, функціонують у виробничому процесі тривалий час, не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, а свою вартість переносять на собівартість шляхом амортизації.

Інвестиції – це довгострокові вкладення грошових коштів у підприємницьку діяльність з метою отримання певного прибутку.

Прибуток – це частина виручки , що залишилися підприємству після відшкодування всіх витрат, пов’язаних з виробництвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності.

Оплата праці – це грошовий вираз вартості і ціни робочої сили ,який виступає і формі будь-якого заробітку ,виплаченого власником підприємства працівникові за виконану роботу.

Собівартість - Це грошовий вираз затрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Це грошова форма витрат підготовку її виробництва, виготовлення і збут. Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання усіх ресурсів підприємства, а значить, і рівень техніки, технології та організації виробництва. Чим краще працює підприємство, інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше удосконалює техніку, технологію і організацію виробництва, тим нижча собівартість продукції. Тому собівартість є одним з важливих показників ефективності виробництва. Собівартість продукції має тісний зв'язок а ї; ціною. Це проявляється в тому, що собівартість слугує базою ціни товару і її нижньою межею для виробника.

При обчисленні собівартості продукції важливе значення має визначення складу витрат, які в неї включаються. Як відомо, витрати підприємства відшкодовуються за рахунок двох власних джерел: собівартості і прибутку. Тому питання про склад витрат, які включаються у собівартість, є питання їх розмежування між зазначеними джерелами відшкодування. Загальний принцип цього розмежування полягає в тому, що через собівартість повинні відшкодовуватися витрати підприємства, що забезпечують просте відтворення усіх факторів виробництва; предметів, засобів праці, робочої сили і природних ресурсів.

Відповідно до цього у собівартість продукції включаються витрати на:

дослідження ринку і виявлення потреби у продукції;

підготовку і освоєння нової продукції;

виробництво, включаючи витрати на сировину, ,матеріали, енергію, амортизацію основних фондів, оплату праці персоналу;

обслуговування виробничого процесу і управління ним;

збут продукції (пакування, транспортування, реклама, комісійні витрати і т. п.);

розвідку, використання і охорону природних ресурсів (витрати на геологорозвідувальні роботи, плата за воду, деревину, витрати на рекультивації земель, охорону повітряного, водного басейнів);

набір і підготовку кадрів;

поточну раціоналізацію виробництва (удосконалення технології, організації виробництва, праці, підвищення якості продукції), крім капітальних витрат.

Треба мати на увазі, що з різних причин на практиці повної відповідності між дійсними витратами на виробництво і собівартістю продукції. Так, згідно з їм порядком не включаються у собівартість її, а відшкодовуються за рахунок прибутку або джерел витрати на підготовку і освоєння нової продукції серійного і масового виробництва. Разом з тим є витрати, які включаються у собівартість продукції, але не мають прямого зв'язку з виробництвом. До них належать оплата часу виконання державних обов'язків працівниками підприємства, скорочення робочого дня підлітків, матерів, які мають дітей віком до одного року та ін.


1. Виробнича програма


Виробнича програма підприємства – це система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни згідно договорів поставок.

В основу планування виробничої програми покладена система показників обсягу виробництва, яка включає натуральні і вартісні показники.

Натуральними показниками виробничої програми є обсяг продукції в натуральних одиницях по номенклатурі і асортименту. Вартісними показниками є обсяги товарної продукції, реалізованої продукції, валової продукції, чистої, умовно-чистої продукції нормативної вартості обробітку, валового та внутрішньозаводського обороту обсягів незавершеного виробництва.


1.1 Розрахунок товарної продукції


Продукція це матеріалізований результат з виробничо-господарської діяльності, що призначений для задоволення потреб населення, підприємств та організацій.

Готова продукція - матеріалізований результат виробничо-господарської діяльності, що призначений для задоволення потреб населення, підприємств та організацій і відповідає державним стандартам, технічним умовам та стандартам підприємств і знаходиться на складах готової продукції або у пунктах споживання.

Товарна продукція – включає готову продукцію та послуги промислового характеру, що виконані на замовлення сторонніх осіб та підприємств.


ТП= ∑Цi Ч Ni +Р (1)


де Ці – ціна одиниці продукції і-того виду

n – кількість виробів

Ni – обсяг випуску продукції і -того виду

Р – вартість послуг на сторону

Розрахунок товарної продукції робиться на основі завдання по випуску продукції, а також діючих гуртових цін підприємства на продукцію.

Вартість товарної продукції визначається виходячи з кількості продукції, що потрібно виготовити і відпускної ціни підприємства на продукцію. Відпускні ціни підприємства за одиницю продукції приймають згідно додатку 7.

Розрахунок товарної продукції в натуральному і грошовому виразі зводимо у таблицю 1


Таблиця 1. Розрахунок товарної продукції

Найменування продукції Одиниці виміру Випуск продукції в натуральному виразі Відпускна ціна підприємства за одиницю Товарна продукція, тис.грн.
1 2 3 4 5
Шафи книжкові тис.м 70 624 43680

1.2 Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів на програму


Вихідними даними для розрахунку є:

завдання по меблевих виробах;

норми витрат сировини та матеріалів на один виріб(додаток 2, 3);

гуртові ціни на сировину;

Результати роботи зводимо у таблицю 2


Таблиця 2. Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів на програму

Види сировини Одиниця виміру Норма витрат на 100шт.виробів Витрати сировини на програму Ціна гуртова,грн Вартість на програму, тис.грн.
1 2 3 4 5 6
А.Сировина:
1.Шпилькові пиломатеріали мі
сорт 1 мі 0,130 91,000 420,00 38,220
сорт 2 мі 0,178 124,600 345,90 43,099
сорт 3 мі 0,260 182,000 265,50 48,321
сорт 4 мі 0,077 53,900 187,50 10,106
Разом мі 0,645 451,500 139,746
2.Березові пиломатеріали мі
сорт 1 мі 0,400 280,000 369,00 103,320
сорт 2 мі 0,990 693,000 300,00 207,900
сорт 3 мі 0,582 407,400 231,00 94,109
Разом мі 1,972 1380,400 405,329
3.Деревно-стужкові плити мі 8,655 6058,500 370,50 2244,674


4.Деревно-волокнисті плити мі 0,246 172,200

мІ 61,500 43050,000 2,25 96,863
5.Шпон лущений мі 0,250 175,000 742,50 129,938
6.Шпон струганий мі 2,405 1683,500

мІ 2405,000 1683500,000 2,15 3619,525
7.Фанера ФБА мі 0,790 553,000 675,00 373,275
Разом тис.грн 7009,350
Б.Матеріали: грн
Заготівельно-машинний
44,20 3094,000
Складально-оздоблювальний
84,50 5915,000
Разом
9009,000
Всього
1618,350

1.3 Розрахунок кількості і вартості використовуваних відходів


Кількість відходів визначається окремо по виробах і по видах відходів від сировини на програму, а потім знаходиться сумарна кількість відходів по їх видах. Вартість відходів визначається в залежності від ціни ділових і паливних відходів окремо( додаток 5).


Таблиця 3. Розрахунок кількості і вартості використовуваних відходів

Види сировини Витрати сировини на програму Вихід відходів від вихідної сировини,% Кількість відходів,мі


ділові паливні ділові паливні
1 2 3 4 5 6
1.Шпилькові пиломатеріали 451,500 5 57 22,575 257,355
2.Березові пиломатеріали 1380,400 5 57 69,020 786,828
3.Деревно-стружкові плити 6058,500 3 22 181,755 1332,870
4.Деревно-волокнисті плити 172,200 2 14 3,444 24,108
5.Шпон лущений 175,000 1 12 1,750 21,000
6.Шпон струганий 1683,500 1 12 168,350 202,020
7.Фанера ФБА 553,000 2 15 11,060 82,950
Разом, мі 457,954 2707,131
Вартість відходів, тис.грн. 17,173 32,486
Разом, тис.грн 49,653

2. План з праці і кадрів


План з праці і кадрів є одним з найважливіших розділів плану підприємств.

У ньому встановлюються наступні показники:

1)рівень продуктивності праці на плановий період і її ріст за рахунок основних техніко-економічних факторів;

2)чисельність працюючих на підприємстві по всіх категоріях;

3)фонд оплати праці, середня заробітна плата і середній дохід по категоріях працюючих.

Вихідними даними для розробки плану з праці і кадрів є:

1)розрахунок виробничої програми по всіх підрозділах підприємства, по всіх виробництвах та всіх видах продукції що виготовляються на підприємстві.

2)норми витрат праці. Норми обслуговування та норми з оплати праці.

3)розрахунковий фонд оплати праці за звітний період.

4)нормативи ресурси заробітної плати, а також документи що характеризують норми, стандарти та забезпечують додатковою інформацією


2.1 Розрахунок фонду ефективного часу роботи одного робітника в рік


В цьому пункті визначається середня кількість днів і годин роботи, що повинен відробити в середньому один робітник в плановому році, виходячи з п’ятиденного робочого тижня і сорок годин на тиждень. Кількість неробочих ( вихідних і святкових ) днів в році визначається за календарем. Кількість невикористаних днів на одного робітника та внутрішньо-змінні витрати приймаються згідно завдання.

Фонд ефективного часу роботи одного робітника в рік визначається як добуток фонду в днях на середню тривалість дня.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 4.


Таблиця 4. Розрахунок фонду ефективного часу роботи одного робітника в рік

Найменування показників Одиниця виміру Показники
1 2 3
1.Календарний фонд часу дн. 365
2.Кількість неробочих днів, разом дн. 113
в т.ч святкових дн. 9
вихідних дн. 104
3.Кількість робочих днів (номінальний фонд часу) дн. 252
4.Неявки на роботу, разом в т.ч. дн. 29
а)відпуски чергові і додаткові дн. 24
б)відпуски по навчанню дн. 2
в)відпуски по вагітності і пологах дн.
г)виконання державних і громадських обов"язків дн. 1
д)по хворобі дн. 1
е)з дозволу адміністрації дн. 1
5.Фонд ефективного часу роботи дн. 223
6.Номінальна тривалість робочого дня год. 8
7.Внутрішньозмінні витрати год. 0,27
8.Середня тривалість робочого дня год. 7,73
9.Фонд ефективного часу роботи одного робітника в рік год. 1723,79

2.2 Розрахунок чисельності і тарифного фонду заробітної плати основних робітників


Для виконання розрахунків необхідні наступні дані

затрати часу в людино-годинах на виготовлення одного виробу (додаток №4)

план випуску виробів (таблиця №1)

годинні тарифні ставки для робітників відрядників підприємств деревообробної промисловості (додаток №6)

річний фонд ефективного робочого часу одного робітника по плану (таблиця 4)

процент виконання норм (завдання)

Затрати часу на програму визначають окремо і по тарифних розрядах як добуток цих затрат на один виріб на кількість виробів одного виду, а потім сумуються (І програма).

При перевиконанні норм виробітку затрати часу з врахуванням цього перевиконання зменшуються на величину перевиконання.(Тпотр)


Тпотр=Тпрогр/Кн (2)


Кн – коефіціент виконання норм виробітку.

Спискова кількість робітників, що необхідна для виконання програми (Zсп), визначаємо окремо по кожному розряду за формулою


Zсп= Тпотр/ Тр.еф (3)


Тр.еф – ефективний фонд часу одного робітника в рік .

Тарифний фонд заробітної плати розраховується по кожному виробу як добуток тарифної ставки відповідного розряду на затрати часу на програму без врахування перевиконання норм виробітку.

Всі розрахунки зводимо в таблицю 5.


Таблиця 5. Розрахунок чисельності і тарифного фонду ЗП основних робітників

Назви цехів Тарифний розряд Затрати часу в н-год. на 100виробів Всього затрат часу на програму, н-год. Всього затрат часу з врахув.виконання норм, люд-год. Спискова кількість робітників, люд. Годинна тарифна ставка, грн. Тарифний фонд зар.плати, тис.грн
1 2 3 4 5 6 7 8
І.Заготівельно-машинний цех


1.Заготівельне відділення


Робітники 5 28,6 20020 19066,666 11 4,39 87,888
Робітники 4 90,7 63490 60466,666 35 4,06 257,769
Робітники 3 8,0 5600 5333,333 3 3,76 21,056
Робітники 2 108,0 75600 72000 42 3,48 263,088
Разом 235,3 164710 156866,66 91 629,801
2.Машинне відділення


Робітники 5 2,3 1610 1533,333 1 4,39 7,068
Робітники 4 65,1 45570 43400 25 4,06 185,014
Робітники 3 7,9 5530 5266,667 3 3,76 20,793
Робітники 2 5 3500 3333,333 2 3,48 12,18
Разом 80,3 56210 53533,333 31 225,055
Разом по цеху 315,6 220920 210400 122 854,856
ІІ.Складально-опо-ряджувальний цех


1.Складальне відділення


Робітники 4 139,1 97370 92733,333 54 4,06 395,322
Робітники 2 11,4 7980 7600 4 3,48 27,77
Разом 150,5 105350 100333,33 58 423,092
2.Оздоблювальне відділення


Робітники 5 103,4 72380 68933,333 40 5,27 381,443
Робітники 4 80,6 56420 53733,333 31 4,87 274,765
Робітники 3 37,7 26390 25133,333 14 4,51 119,019
Робітники 2 61,1 42770 40733,333 24 4,18 178,779
Разом 282,8 197960 188533,33 109 954,006
Разом по цеху 433,3 303310 288866,66 167 1377,098
Всього по виробництву 748,9 524230 499266,66 289 2231,954

2.3 Розрахунок кількості і тарифного фонду заробітної плати допоміжних робітників


Для розрахунків необхідно мати наступні матеріали:

перелік професій, по спеціальностях і операціях виробництва (наводиться в таблиці 6)

кількість робочих місць в зміну ( розраховується)

тарифний розряд ( наводиться в таблиці 6)

річний фонд ефективного часу роботи обладнання (розраховується)

змінність (приймається по завданню)

Загальна кількість робочих місць за зміну приймається:

для машинно-заготівельного цеху – 17% для спискової кількості основних робітників даного цеху з них:

а) робітники з утримання і експлуатації устаткування і транспорту – 40 %;

б) робітники з поточного ремонту устаткування – 15%;

в) робітники, заробітна плата яких відноситься на загальновиробничі витрати ,– 45%;

2) Для складально-опоряджувального цеху – 11% від спискової кількості основних робітників даного цеху, з них:

а) робітники з утримання і експлуатації устаткування і транспорту – 30 %;

б) робітники з поточного ремонту устаткування – 22%;

в) робітники, заробітна плата яких відноситься на загальновиробничі витрати,– 48%. Розподіл робітників по спеціальностях проводиться студентами довільно.

Річний фонд ефективного часу обладнання розраховується за формулою

Тоб.еф.= (Ткал – Тсв – Твих – Трем )Ч SЧ tзм (4)


Трем - технічно вимушені зупинки обладнання по ремонту, огляду і інші, днів (приймається в розмірі 5-10)

S – змінність роботи обладнання.

Потреба кількості людино-годин ( Тпотр) визначається як добуток кількості робочих місць і фонду ефективного часу роботи обладнання.


Тпотр=Пр.м.ЧТобл.еф (5)


Пр.м. – кількість робочих місць в зміну

Спискова кількість робітників по кожному розряду (Z сп ) визнгачається за формулою


Zсп= Тпотр/ Тр.еф (6)


Тарифний фонд заробітної плати (ФЗ тар) по розрядах визначається як добуток

потрібної кількості людино-годин для даного розряду на годинну тарифну ставку цього розряду


ФЗтар= Тпотр Ч Ст ,тис.грн. (7)


Де, Ст – годинна тарифна ставка даного розряду.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 6


Таблиця 6. Розрахунок кількості і тарифного фонду заробітної плати допоміжних робітників

Професії по стадіях виробництва Кількість робочих місць в зміну Потрібно людино-годин Спискова кількість робітників тарифний розряд Тарифна ставка за год., грн. Тарифний ФЗ, тис.грн
1 2 3 4 5 6 7
І.Заготівельно-машинний цех

1.Робітники по утриманню устаткування

а)налагоджувальники обладнання 3 11808 7 5 4,73 55,852
б)водії електрокар 3 11808 7 3 3,69 43,571
в)транспортні робітники 2 7872 4 3 3,69 29,048
Разом 8 31488 18 128,471
2.Робітники з поточного ремонту устаткування

а)чергові слюсарі 2 7872 5 5 4,73 37,235
б)слюсарі ремонтники 1 3936 2 5 4,73 18,617
Разом 3 11808 7 55,852
3.Робітники, зарплата яких відноситься до загально-виробничих витрат

а)контролери-приймальники 6 23616 14 4 4,15 98,006
б)підсобні робітники 4 15744 9 2 3,32 52,270
Разом 10 39360 23 150,276
Всього по цеху 21 82656 48 334,599
ІІ.Складально-опоряджувальний цех

1.Робітники з утримання устаткування

а)налагоджувальники обладнання 3 11808 7 5 4,73 55,852
б)транспортні робітники 2 7872 4 3 3,69 29,048
Разом 5 19680 11 84,900
2.Робітники з поточного ремонту устаткування

а)чергові слюсарі 2 7872 4 5 4,73 37,235
б)слюсарі ремонтники 2 7872 5 5 4,73 37,235
Разом 4 15744 9 74,470
3.Робітники, зарплата яких відноситься до загально-виробничих витрат

а)контролери-приймальники 4 15744 9 5 4,73 74,469
б)підсобні робітники 2 7872 5 2 3,32 26,135
в)складачі фарб 3 11808 7 4 4,15 49,003
Разом 9 35424 21

149,607
Всього по цеху 18 70848 41

308,977
Всього по меблевих цехах 39 153504 89

645,576

2.4 Розрахунок чисельності і фонду заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу


Найменування структурних підрозділів і посад, а також чисельності персоналу приймаються за нормативами, що наведені в таблиці 7. Посадові місячні оклади подаються в додатку 6.

Річний фонд заробітної плати по кожній посаді визначається як добуток посадового місячного окладу, кількість місяців в році (12), чисельності працівників по цій посаді.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 7.


Таблиця 7 Штатний розклад адміністративно-управлінського і виробничого персоналу

Цехи і категорії працівників Кількість основних і допоміжних робітників по цеху Розрахунок чисельності ІТР службовців і МОП Середньомісячна ЗП, грн. Річний ФЗ, тис.грн.


норма,% кількість

1 2 3 4 5 6
Заготівельно-машинний цех
Керівні працівники 4 7 1200 100,800
Спеціалісти 5 9 950 102,600
Службовці 3 5 700 42,000
Разом по цеху 170 21 245,400
Складально-опоряджувальний цех
Керівні працівники 4 8 1200 115,200
Спеціалісти 5 10 950 114,000
Службовці 3 6 700 50,400
Разом по цеху 208 24 279,600
Всього по цеховому персоналу 378 45 525,000

2.5 Основні показники плану з праці і кадрів


Розрахунок виконується на основі наступної методики:

Товарна продукція приймається по таблиці 1

Чисельність ПВП приймається по таблицях 5, 6, 7.

Фонд основної заробітної плати і ПВП приймається по таблицях 5,6,7.

Додаткова заробітна плата визначається виходячи з ФОЗП і нормативу доплат, що дані у відсотка від ФОЗП по завданню.

Фонд оплати праці включає основну і допоміжну заробітну плату

Фонд споживання включає фонд оплати праці, грошові виплати і заохочення і доходи, виплачені по акціях трудового колективу і вкладах членів трудового акціонерного товариства в майно підприємства, що нараховані до виплат їм. Фонд споживання визначається після розподілу прибутку.

Середня заробітна плата одного працівника ПВП обчислюється, виходячи з фонду оплати праці ПВП і спискової чисельності ПВП.

Середній дохід одного працівника ПВП обчислюється виходячи з суми коштів, спрямованих на споживання і спискової чисельності ПВП.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 8


Таблиця 8. Основні показники плану з праці і кадрів

Найменування показників Одиниця виміру Показники
1 2 3
1.Товарна прдукція тис.грн 43680,000
2.Чисельність ПВП чол. 453
3.Продуктивність праці грн. 96423,84
4.Фонд ОЗП тис.грн 3827,130
5.Додаткова ЗП тис.грн 1607,395
6.Фонд оплати праці тис.грн 5434,525
7.Грошові виплати та заохочення тис.грн 2450,227
8.Фонд споживання тис.грн 7884,752
9.Середня ЗП одного працівника ПВП грн. 11996,74
10.Середній дохід одного працівника ПВП грн. 17405,63

3. План по собівартості продукції, прибутку і рентабельності


Планування собівартості продукції є складовою частиною планування діяльності промислового підприємства і включає систему техніко-економічних розрахунків, які відображають величину поточних витрат, що включаються до собівартості продукції, а також витрати всього промислового виробництва. Метою планування собівартості продукції є економічно обґрунтована, визначена величина затрат, що необхідна у плановому періоді для промислової продукції підприємства. План по собівартості продукції включає такі елементи:

1) планування зниження товарної продукції;

2) складання кошторису витрат на виробництво

3) складання планових калькуляцій окремих видів продукції.


3.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань


Вихідна дані для розрахунку:

структура ОФ по групах і цехах;

норма амортизації;

фондовіддача ( по завданню).

Середньорічна балансова вартість основних виробничих фондів по підприємству визначається на основі обсягу товарної продукції і фондовіддачі.


ОФсер =Q/Фвід. , тис.грн (8)


ОФсер =43680/2,9=16096,552 , тис.грн

Норми амортизації на всі групи ОВФ відповідно по цехах подаються в таблиці 9. Сума амортизації враховується, виходячи із середньорічної вартості ОВФ і відповідної норми амортизації.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 9.


Таблиця 9. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Основні фонди по цехах і групах Структура ОФ,% Вартість на початок року Квартальна норма амортизації Сума амортизації за Всього
1кв 2 кв 3 кв 4 кв
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Заготівельно-машиннийв т.ч. 1 група 36 3303,013 2 66,060 64,739 63,444 62,175 256,418
2 група 14 1284,505 10 128,451 115,605 104,045 93,640 441,741
3 група 44 4037,015 6 242,221 227,668 214,026 201,185 885,100
4 група 6 550,502 15 82,575 70,189 68,661 58,362 279,787
Разом по цеху 57 9175,035 519,307 478,201 450,176 415,362 1863,046
2.Складально-опоряджувальнийв т.ч. 1 група 39 2699,391 2 53,988 52,908 51,850 50,813 209,559
2 група 15 1038,228 10 103,823 93,441 84,096 75,687 357,047
3 група 40 2768,607 6 166,116 156,149 146,781 137,974 607,020
4 група 6 415,291 15 62,294 52,950 45,007 38,256 198,507
Разом по цеху 43 6921,517 386,221 355,448 327,734 302,730 1372,133
Всього по цехах 16096,552 905,528 833,649 777,910 718,092 3235,179

3.2 Розрахунок потреби та вартості електроенергії і пари


Вихідні дані для розрахунку:

- потрібна кількість людино-годин на програму ( таблиця 5)

- нормативи (таблиця 10)

- вартість енергії і пари.


Таблиця 10. Розрахунок потреби та електроенергії і пари

Види енергії Одиниця виміру Нормативи Витрати на програму Ціна планова, грн. Вартість тис.грн.
1 2 3 4 5 6
1.Електроенергія на технологічні цілі квт.год. 20квт.год. на 1 люд-год 9985333,2 0,3762 3756,482
2.Електроенергія на освітлювання квт.год. 10% від ел.енергії на технічні цілі 998533,3 0,2622 261,815
Всього тис.грн. 4018,297
3.Пара та паливо на технологічні цілі тонн 20кг. на 1 люд-год. 9985,333 180 1797,36
у т.ч. паливо(70%) тис.грн. 1258,152
4.Пара та опалення тонн 10кг. на 1 люд-год 4992,667 180 898,68
Всього пари тис.грн. 1437,888
Всього палива тис.грн. 1258,152

3.3 Кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання


Вказаний кошторис включає такі статті витрат:

1)Витрати на повне відновлення ОФ та капітальний ремонт включають амортизаційні відрахування від вартості устаткування, транспортних засобів та інструментів ( таблиця 9)

2)Витрати на експлуатацію устаткування включають:

а) витрати на оплату праці робітників з утримання і експлуатації устаткування;

б) відрахування на соціальні заходи – 38,2% від ФО і ОЗП робітників з утримання устаткування;

в) вартість мастильних і оптиральних матеріалів, необхідних для утримання устаткування

- приймаємо в розмірі 15-20 % від ФО і додаткової заробітної плати відповідних робітників;

3)Витрати на проведення поточного ремонту устаткування і транспортних засобів включають:

а) оплату праці працівників з поточного ремонту;

б) відрахування на соціальні заходи – 39% від фонду основної і додаткової заробітної плати робітників з поточного ремонту,;

в) вартість запасних частин, деталей, вузлів та інших матеріалів, необхідних для ремонтних робіт приймаємо 15-20% від фонду основної і додаткової заробітної плати робітників з поточного ремонту.

4. Витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів приймаємо в розмірі 10 % від фонду основної і додаткової заробітної плати робітників з утримання і експлуатації устаткування .

5. Знос малоцінних і швидкозношуваних інструментів і пристроїв приймаємо умовно 1-2% від витрат на експлуатацію устаткування.

6. Інші витрати приймаємо в розмірі 15% від суми попередніх витрат.

Всі вказані розрахунки зводимо в таблицю 11.


Таблиця 11. Кошторис витрат з утримання та експлуатації устаткування

Статті витрат Витрати, тис.грн.
1 2
1.Витрати на повне відновлення і капітальний ремонт ОВФ 2290,908
2.Витрати на експлуатацію устаткування 470,236
3.Витрати на проведення поточного ремонту устаткування і транспортних засобів 287,209
4.Витрати на внутрішньозаводське переміщення вантажів 30,299
5.Знос малоцінних і швидкозношувальних інструментів і пристроїв 4,702
6.Інші витрати 462,503
Разом 3545,857

3.4 Кошторис загальновиробничих витрат


Вказаний кошторис включає в себе такі статті витрат:

Витрати пов’язані з управлінням виробництва;

а) оплата праці працівників апарату управління цехів;

б) відрахування на соціальні заходи – 38,2% від ФО і додаткової заробітної плати працівників апарату;

в) оплата послуг консультаційного і інформаційного характеру, пов’язаних із забезпеченням виробництва продукції – умовно приймається 10% від витрат на оплату праці працівників апарату.

2. Амортизаційні відрахування – таблиця 9(амортизаційні відрахуваня від вартості 1 груп ОФ).

3. Витрати капітального характеру, пов’язані з удосконаленням технології та організації виробництва – умовно приймається у розмірі 5% від основної і додаткової заробітної плати робітників, заробітна плата яких відноситься до загальновиробничих витрат.

4. Витрати на обслуговування виробничого процесу:

а) основна і додаткова заробітна плата робітників, що відносяться до загальновиробничих витрат;

б) відрахування на соціальні заходи – 38,2%;

в) інші витрати – приймаємо 7% від суми попередніх витрат на обслуговування виробничого процесу.

5. Знос малоцінних та швидкозношувальних предметів – приймаємо в розмірі 1-2% від суми попередніх статей і витрат.

6. Інші витрати – приймаються в розмірі 9% від суми витрат по всіх попередніх статтях.

Результати розрахунків зводимо у таблицю 12.


Таблиця 12.

Елементи витрати Сума, тис.грн.
1 2
1.Витрати пов"язані з управлінням виробництва 1104,831
2.Амортизаційні відрахування 944,271
3.Витрати, некапітального характеру, пов"язані з удосконаленням технології та організації виробництва 45,694
4.Витрати на обслуговування виробничого процесу 1351,388
5.Знос малоцінних та швидкозношувальних предметів 34,462
6.Інші витрати 313,258
Разом 3793,904

3.5 Кошторис адміністративних витрат


Адміністративними є витрати, пов’язані із обслуговуванням виробництва і управління ним в масштабі всього підприємства.

До адміністративних витрат відносять такі витрати:

загальні та корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо );

витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних актів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, охорона);

винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна);

витрати на зв’язок ( поштові, телеграфні, факс,...);

амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення;

витрати на регулювання спорів в судових органах;

податки, збори та інші обов’язкові платежі (крім тих, що включають до виробничої вартості);

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

інші витрати адміністративного призначення.

Необхідно скласти штатний розпис адміністративно-управлінського персоналу, приймаючи кількість у розмірів всього 8% від числа робітників.


Таблиця 13.

Посада Чисельність, чол Місячний посадовий оклад, грн. Річний фонд зарплати, грн.
1 2 3 4
1.Директор 1 2000 24000
2.Заступник директора 1 1750 21000
3.Головний бухгалтер 1 1500 18000
4.Бухгалтерія 3 1000 36000
5.Головний інженер 1 1500 18000
6.Заступник з виробництва 1 1700 20400
7.Головний економіст 1 1500 18000
8.Економічний відділ 3 1000 36000
9.Заступник з маркетингу 1 1700 20400
10.Секретар 1 700 8400
11.Відділ виробництва 3 1000 36000
12.Відділ кадрів 3 1000 36000
13.Відділ маркетингу 3 1200 43200
14.Юрист 2 1300 31200
15.Виробничо-технічний відділ 3 1000 36000
16.Відділ технічного контолю 2 1000 24000
Разом 30 426600

Після цього штатний розпис адміністративно-управлінського персоналу, сформувати кошторис адміністративних витрат.


Таблиця 14. Кошторис адміністративних витрат

Елементи витрат Сума, тис.грн.
1 2
1.ЗП адміністративно-управлінського персоналу 605,772
2.Відрахування на соціальні заходи 231,405
3.Витрати на службові відрядження 30,289
4.Витрати на утримання основних засобів 72,693
5.Винагороди за професійні послуги 12,115
6.Амортизація нематеріальних активів 18,173
7.Витрати на зв'язок( поштові, телеграфні, телефонні) 30,289
8.Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків 90,866
9.Інші витрати 109,160
Всього по кошторису 1200,762

3.6 Калькуляція собівартості виробу


Мета розрахунків – визначення собівартості меблевих виробів: всього випуску і одного виробу.

Калькуляція собівартості включає статті:

1.Сировина і матеріали (таблиця 2).

2.Вартість відхилів (таблиця 3). Сума зворотніх відходів вноситься в калькуляцію собівартості зі знаком мінус тому, що вони йдуть в подальше використання.

3.Паливо і електроенергія на технологічні цілі (таблиця 10).

4.Фонд основної і додаткової заробітної плати основних робітників(таблиця 5).

5.Відрахування на соціальне страхування – 38,2 % від основної і додаткової заробітної плати основних робітників.

6.Витрати на підготовку і освоєння виробництва в курсовій роботі можна прийняти в розмірі 2-3% від ФОЗ основних робітників.

7.Витрати на утримання і експлуатацію устаткування(таблиця 11).

8.Загальновиробничі витрати(таблиця 12).

9.Адміністративні витрати(таблиця 14).

10.Витрати на збут приймаються умовно 2-3% від виробничої собівартості.

Повна собівартість готової продукції дорівнює сумі всіх статей витрат.

Результати розрахунків зводимо у таблицю 15.


Таблиця 15. Калькуляція собівартості виробу

Статті витрат Витрати на

один виріб, грн. програму, тис.грн
1 2 3
1.Сировина і матеріали 228,834 16018,350
2.Зворотні відходи -0,706 -49,453
3.Паливо і електроенергія на виробничі потреби 71,638 5014,634
4.Основна заробітна плата виробничих робітників 41,079 2875,530
5.Додаткова заробітна плата виробничих робітників 17,253 1207,723
6.Відрахування на соціальні заходи 22,283 1559,803
7.Витрати на підготовку і освоєння виробництва 0,957 66,959
8.Витрати на утримання і експлуатацію устаткування 50,655 3545,857
9.Загально-виробничі витрати 54,199 3793,904
10.Виробнича собівартість 486,190 34033,307
11.Адміністративні витрати 17,154 1200,762
12.Витрати на збут 14,586 1020,999
13.Повна собівартість ТП 517,930 36255,068

3.7 Кошторис витрат на виробництво


Мета розрахунків – визначення витрат на виробництво за економічними елементами, щоб виявити економічну структуру виробництва і потребу підприємства в матеріальних і грошових ресурсах.

Вихідні дані розрахунків:

Вартість сировини і матеріалів приймається з таблиці 2 за мінусом відходів, що реалізуються на сторону.

Вартість палива і електроенергії, що надходять зі сторони приймається з таблиці 10

Заробітна плата всіх категорій працюючих приймається з таблиці 8.

Відрахування на соціальні заходи 38,2% від фонду заробітної плати.

Амортизація приймається з таблиці 9.

Інші виробничі витрати складають решту виробничих витрат, які не можна віднести до попередніх 5-ти статей

Витрати на виробництво повинні дорівнювати виробничій собівартості по калькуляції собівартості.

Всі розрахунки зводимо у таблицю 16.


Таблиця 16. Кошторис витрат на виробництво

Елементи витрат Сума витрат, тис.грн.
1 2
1.Матеріальні витрати:
а) Сировина 6959,897
б) Основні і допоможні матеріали 9009,000
в) Паливо зі сторони 1258,152
г) Енергія зі сторони 5456,185
2.ЗП(основна і додаткова) 5434,525
3. Відрахування на соціальні заходи 2075,989
4.Амортизація 3235,179
5.Інші виробничі витрати 604,380
Разом виробничих витрат 34033,307

3.8 Розрахунок прибутку підприємства і рентабельності продукції


Прибуток-це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробництві й комерційної діяльності підприємства.

Залежно від формування та розподілу розрахунків декілька видів прибутку:

-валовий;

-від операційної діяльності;

-від звичайної діяльності до оподаткування;

-від звичайної діяльності;

-чистий.

Валовий прибуток визначається як різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізації продукції.

Прибуток від операції діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку , іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат.

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків із прибутку.

Чистий прибуток розраховується як алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Вихідні дані і методика розрахунків:

1)Вартість реалізації продукції приймається від рівної вартості продукції(табл.9)

2)Повна собівартість реалізації продукції(табл.15)

Прибуток від реалізації продукції дорівнює різниці між вартістю продукції у відпускних цінах підприємства і повною її собівартістю, і і визначається за такою формулою


Преал=ТП-СВповна ,тис.грн. (9)


де ТП - товарна продукція, тис.грн.

СВповна - повна собівартість продукції, тис.грн.

Звідси, Преал==43680-36255,068=7424,932

Рентабельність продукції визначається відношенням прибутку від реалізації до її повної собівартості і визначається за формулою


Р = Преал/СВповнаЧ100% (10)

Р = 7424,932 / 36255,068 Ч 100% = 20,48%


3.9 Розрахунок середньорічної вартості нормативних оборотних коштів


Мета розрахунків – визначення нормативу оборотних коштів по сировині, виробничих матеріалах, незавершеному виробництву, готових виробах, паливу, малоцінному інвентарю та інші.

Вихідні дані і методика розрахунків слідуючі:

Сума річного обороту:

по сировині і виробничих матеріалах визначається з калькуляції;

по незавершеному виробництву – з таблиці 15, виробнича собівартість виробів;

по готових виробах – з таблиці15, виробнича собівартість товарної продукції.

Середньоденна витрата на виробництво( або випуск) визначається по кожному виду оборотних коштів діленням суми річного обороту на 360днів

Норматив в днях – різний для різних видів оборотних коштів. Умовно можна прийняти його в розмірах: сировина 40-60 днів, матеріали 15-20 днів, готові вироби – 10-15 днів

Норматив оборотних коштів по сировині, матеріалах, готових виробах визначається як добуток середньоденної витрати на нормативи в днях. Норматив оборотних коштів по незавершеному виробництву визначається в залежності від тривалості виробничого циклу виготовлення виробів, коефіцієнту нарощування витрат і середньоденної потреби, як добуток цих величин. Умовно приймаємо тривалість виробничого циклу 15-20 днів, а коефіцієнт нарощування витрат 0,7-0,8.

З метою скорочення арифметичних розрахунків умовно приймаємо норматив оборотних коштів по паливу, малоцінному інвентарю, запчастинах і ін. в розмірі 0,1-0,2 від суми нормативу оборотних коштів по попередніх видах. Результати розрахунків зводимо в таблицю 17


Таблиця 17. Розрахунок середньорічної вартості нормативних оборотних коштів

Види оборотних коштів Сума річного обороту, тис.грн. Середньоденна витрата на виробництво(або випуск), тис.грн Норматив, днів Норматив оборотних коштів, тис.грн.
1 2 3 4 5
1.Сировина 6959,897 19,333 50 966,65
2.Виробничі матеріали 9009 25,025 17 425,425
3.Незавершене виробництво 34033,307 94,537 16 1058,814
4.Готові вироби 36255,068 100,709 12 1208,508
5.Інші (паливо, малоцінний інвентар, запчастини, витрати майбутніх періодів) 365,94
6.Разом 4025,337

Кількість оборотів, оборотних коштів за рік (Коб) визначається відношенням обсягу реалізованої продукції (Qреал) до середньорічної вартості нормативних оборотних коштів (ОКсер)


Коб = Qреал/ОКсер (11)


Коб = 43680/4025,337 = 11

Тривалість обороту (Тоб) визначається відношенням тривалості планового періоду( 360 днів) на кількість обертів оборотних коштів за рік( Коб)

Тоб =360/Коб (12)

Тоб = 360/11 =33


3.10 Зведений план по прибутку і рентабельності


Вихідні дані і методика розрахунків наступні:

Прибуток від реалізації (п.3.8.);

Прибуток від іншої реалізації - приймаємо умовно 5 – 10% від прибутку від реалізації;

Позареалізаційні доходи ( або витрати) – приймаємо 2-5% від прибутку іншої реалізації продукції;

Балансовий прибуток визначається як сума прибутку від реалізації продукції, прибутку від іншої реалізації і позареалізаційних доходів за мінусом позареалізаційних витрат.

Пбал = 7424,932+519,745+222,748= 8167,425 тис.грн.

Загальна рентабельність (Рзаг), визначається відношенням величини балансового прибутку (Пбал) до середньорічної вартості ОВФ (Офсер) і нормованих оборотних коштів (Оксер) і рентаьельність виробу.


Рзаг = Пбал/ ОФсер+ОКсер , % (13)


Рзаг = 8167,425/ (16096,552+4025,337) Ч100% = 40,59 %

Відрахування від балансового прибутку включають:

- платежі в бюджет складають 25% від величини балансового прибутку.

Чистий прибуток, що залишається на підприємстві, визначається, як різниця між балансовим прибутком і відрахуванням від нього.

Чистий прибуток розподіляється на 3 фонди:

фонд технічного і соціального розвитку, який може складати не менше 30% і не більше 80% чистого прибутку;

резервний фонд – 10-20% від чистого прибутку;

фонд матеріального заохочення.

Всі результати розрахунків зводимо в таблицю №18


Таблиця 18.

Показники Одиниці виміру По плану
1 2 3
1.Прибуток від реалізації продукції тис.грн 7424,932
2.Прибуток від іншої реалізації тис.грн 519,745
3.Позареалізаційні доходи або витрати тис.грн 222,748
4.Балансовий прибуток тис.грн 8167,425
5.Середньорічна вартість виробничих фондів, разом тис.грн 16096,552
6.Загальна рентабельність % 40,59
7.Відрахування від балансового прибутку, разом тис.грн 2041,856
8.Чистий прибуток тис.грн 6125,569
9.Розподіл чистого прибутку:

- фонд технічного і соціального розвитку тис.грн 2450,228
- резервний фонд тис.грн 1225,114
- фонд матеріального заохочення тис.грн 2450,227

4. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства


На основі всіх проведених розрахунків встановлюються основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства.


Таблиця 19. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

Показники Одиниця виміру По плану
1 2 3
1.Обсяг реалізації товарної продукції тис.грн 43680
2.Виробництво продукції шт. 70000
3.Фонд оплати праці тис.грн 5434,525
4.Сума коштів, що спрямована на споживання тис.грн 7884,752
5.Балансовий прибуток тис.грн 8167,425
6.Загальна рентабельність % 40,59
7.Відрахування від балансового прибутку, разом тис.грн 2041,856
8.Середньорічна вартість виробничих фондів в т.ч. ОВФ тис.грн 16096,552
9.Фондовіддача грн. 2,9
10.Повна собівартість всієї товарної(реалізованої) продукції тис.грн 36255,068
11.Затрати на 1 грн. товарної продукції коп. 83
12.Фонд технічного і соціального розвитку тис.грн 2450,228
13.Резервний фонд тис.грн 1225,114
14.Фонд матеріального заохочення тис.грн 2450,227
15.Чисельність ПВП, разом чол 453
в т.ч. робітники чол 378
адміністративно-управлінський персонал чол 75
16.Середня ЗП працівників в цілому по підприємству грн. 11996,74
17.Середній дохід працівників в цілому по підприємству грн. 17405,63
18.Виробіток продукції на одного працівника ПВП грн. 96423,84

Література


Основна

1.Закон України «Про підприємство в Україні», К.1991

2.Закон України «Про підприємництво», К. 1991

3.Закон України «Про оплату праці», К. 1995

4.Васильков В.Г. «Організація виробництва» - К: КНЕУ, 2003

5.Економіка підприємства. За редакцією Бойко-К.:КНЕУ,2001

6.Економіка підприємства за редакцією С.Ф. Покропивного,-К.:КНЕУ, 2001

7.Зінь В.А. Турченюк М.О. «Планування діяльності підприємства» - К.: «Професіонал» , 2004

8.Органи виробництва. За редакцією Онищенко В.О.-К.:Лібро, 2003

9.Організація і планування виробництва. За редакцією Хончак тернопіль: ТАНГ, 1996

10.Планування діяльності на д/о підприємствах. За редакцією Шевченка – Львів «УРДЛТУ»,2001

11.Тарасюк Г.М. «Планування діяльності підприємства К.:КАРАВЕЛА», 2003

12.Швайка Л.А. «планування» - Львів: «Новий світ,» 2004

Додаткова

13.Золотогоров В.Г. «Организация, планирования и управления на предприятиях». ЛП-М.ЛП, 1988

14.Менеджмент у виробничій сфері. За редакцією Синякевича І.М. К.:ІЗЕМ, 1998

15.Мугадин. «Экономика, организация и планирование д/о производства .»- М.:ЛП,1985

16.Плоткін Я.Д., Плащенко І.М. «Виробничий менеджмент - Львів:ДУ «ЛГ», 1999 р.

17.Родыгин « организация, планирования и управления на предприятиях.» М.П.-М.:ЛГ, 1980

18.Шенеленко Г.И. «Экономика, организация и планирование производства на предприятиях.- Ростов на Дону: «Ма РТ»,2000.

19.Методичні вказівки.

Похожие работы:

 1. • Полиграфия
 2. • Оцінка інвестиційної привабливості виробництва
 3. • Інтегральна ефективність діяльності
 4. • Підприємство. Повна характеристика діяльності
 5. • Розподіл прибутку
 6. • Теоретичні аспекти ефективності діяльності ...
 7. • Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств ...
 8. • Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на ...
 9. • Інтегральна ефективність діяльності підприємства
 10. • Застосування неперервних випадкових величин в економіці
 11. • Управлінське відтворення економічних ресурсів на ...
 12. • Основні показники господарської діяльності ...
 13. • Економічна оцінка результатів господарської ...
 14. • Предмет і метод економічної теорії
 15. • Визначення доцільністі інвестицій
 16. • Розробка програми підвищення показників виробничо ...
 17. • Характеристика виробничо-господарської діяльності ...
 18. • Техніко-економічне обґрунтування випуску продукції
 19. • Планування виробничо-господарської діяльності ...
Рефетека ру refoteka@gmail.com