Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Інвестиційна діяльність страхових компаній»

провести теоретичне узагальнення сутності понять інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційні джерела, інвестиційні ризики та визначити їх місце в розвитку ...
Ключові слова: інвестиції, інвестиційні ризики, джерела інвестування, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика.
Інвестиційна діяльність - вирішальний чинник усієї економічної політики держави, від ефективності якої залежить стан виробництва, рівень технічного оснащення підприємств ...
Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні:
Це були, як правило, показники діяльності перших 50-ти страхових компаній.
Враховуючи на те, що не по всіх страхових компаніях удалося зібрати необхідну достовірну інформацію, рейтингову оцінку фінансової стійкості станом на 30 березня 2007 року одержали ...
Виходячи з вищезазначеного, необхідними завданнями державної політики є якісна ревізія існуючої системи формування та підтримання інвестиційного клімату України, стратегічний ...
Враховуючи ці обставини і усвідомлюючи важливість поліпшення інвестиційного клімату в Україні, головним завданням на короткострокову перспективу є підготовка необхідної правової та ...
зростання ролі інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній тощо) у здійсненні фінансових інвестицій через ринки ...
проведення інституційної реформи ринків капіталу, що передбачає утворення потужних інвестиційних банків та інвестиційних компаній, страхових компаній із спеціалізацією на ...
Основи страхової діяльності — Контрольная работа
Визначити інвестиційний прибуток страхової компанії від розміщення тимчасово-вільних коштів страхових резервів у розмірі 800 тис. грн. на депозит у комерційний банк терміном на 20 ...
... для особи у віці - 28 років, при терміну страхування - 15 років, страховій сумі - 45 тис. грн., інвестиційному доході /нормі прибутковості/ від розміщення тимчасово-вільних коштів ...
Так, на відміну від комерційного чи інвестиційного кредитування, де об"єктом кредиту виступає фінансово-господарська діяльність позичальника, при проектному фінансуванні об"єктом ...
1. В схемах проектного фінансування в ролі фінансових учасників реалі-зації інвестиційного проекту можуть виступати не тільки комерційні банки, але й інвестиційні банки ...
1.2 ВИРОБНИЧО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Розрізняють безмитні зони або зони вільної торгівлі, експортні промислові зони, парки технологічного розвитку, зони страхових і банківських послуг (of shore), імпортно-промислові ...
Компанія керується в діяльності стратегією нарощування своєї частки ринку в сегменті класичних видів страхування, постійно розширюючи лінійку страхових продуктів і підвищуючи ...
За даними компанії, питома вага НАСК "Оранта" на ринку класичних страхових послуг за показником страхових премій - понад 12 %
Дія норм страхового права нерозривно пов'язана зі страховими правовідносинами, які є формою буття цих норм і основним елементом правового регулювання страхових відносин.
Така класифікація використовується переважно з метою забезпечення державного регулювання страхової діяльності (видача ліцензій, ведення державного реєстру страхових компаній тощо ...
... обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним
Як і потрібно, в ній докладніше описано: порядок реєстрації та обліку платників страхових внесків, порядок контролю за сплатою страхових платежів, а також відповідальність ...
... так званих громадських робіт, то нині спрямувала зусилля на підтримку інституцій фінансової інфраструктури - комерційних і інвестиційних банків, страхових і інших фінансових ...
Швидше навпаки, досить потужні всесвітньо відомі страхові компанії опинилися у скрутному становищі внаслідок нинішньої кризи, оскільки не завжди в змозі фінансово забезпечити ...
Актуарні розрахунки — Контрольная работа
... осіб при настанні окремих не передбачуваних несприятливих подій за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових платежів (страхових внесків, страхових премій ...
Страхова компанія повинна зібрати суму страхових внесків, що має бути потім виплачена страхувальникам.
Фінансове посередництво — Курсовая работа
Ознайомитись з діяльністю інвестиційного фонду, показниками прибутковості, структурою фонду та принципами функціонування.
З метою зниження зазначених ризиків і збільшення доходності компанії з управління активами слід дотримуватись стратегії активного інвестиційного менеджменту на основі економічного ...
Страхова діяльність в Україні може провадитися за участю страхових посередників.
Посередницька діяльність страхових та перестрахових брокерів у страхуванні та перестрахуванні здійснюється як виключний вид діяльності і може включати консультування, експертно ...
Страхування будівельних ризиків — Контрольная работа
Вся аквізиційна діяльність по укладенню нових договорів, продовженню діючих, продажу страхових полісів координується службою маркетингу.
Продаж страхових полісів (укладення договорів) може бути умовно розділена на безпосередній продаж в страхових компаніях, агентствах (філіали, дочірні фірми) і через альтернативну ...
Страхові фонди створюються за рахунок страхових внесків юридичних та фізичних осіб і перебувають в розпорядженні страхових організацій і страхових компаній різних форм власності.
контролю і регулювання страхового ринку, включення страхування до переліку важливих фінансових інструментів регулювання економіки; створення умов стабільності розвитку страхових ...
Маючи певні, часом суттєві, відмінності, дані методологічні системи в головному сходяться на тому, що оцінка інвестиційного проекту має передбачати виявлення вигід і витрат, які ...
Одною з основних позитивних рис зазначеного підходу його прибічники вважають те, що він є більш зручним у використанні, оскільки часові періоди (роки) здійснення інвестиційного ...
Інвестиційна компанія - це торговець цінними паперами, який, окрім провадження інших видів діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом емісії ...
... не є потрібним та ефективним рішенням зазначених проблем на сучасному етапі та послабить державний контроль за процесом створення інвестиційного фонду і подальший нагляд за його ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com