Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Господарський договір»

... обслуговування - у всьому цьому розмаїтті господарського життя договір служить найважливішим засобом задоволення матеріальних і культурних потреб суб'єктів господарського права.
Вивчення інституту господарського договору на даному етапі є дуже важливим оскільки у господарському праві чітко невизначено, що саме є господарським договором і це спричиняє ...
"господарський договір" або "комерційний договір"[2].
49 глави 22) господарський договір як підстава виникнення господарсько-договірного зобов'язання визначається як ділова угода між суб'єктами господарювання про розподіл між ними ...
Право України регулює майнові господарські та інші відносини господарських суб'єктів з їх контрагентами завдяки застосуванню двох основних нормативно-правових категорій: договір та ...
Термін "господарський договір" у право України введено Арбітражним процесуальним кодексом України, який регулює порядок розгляду і вирішення господарських спорів, тобто спорів між ...
180 ГК, а саме: господарський договір є угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань як погоджених сторонами, так і тих, що ...
Укладаючи господарський договір, сторони зобов'язані в будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.Строком чинності господарського договору є час, протягом якого ...
І. Господарський договір - регулятор господарських відносин
Господарський договір - це регулятор конкретних (одиничних) господарських відносин (зв'язків) між суб'єктами господарської діяльності, умови дії якого визначають самі ці суб'єкти.
Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов.
Так, господарським визнаються зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених ...
Господарські зобов'язання — Курсовая работа
Господарський договір вважається уклад" ним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов.
Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками.
"господарський договір" або "комерційний договір"[2].
49 глави 22) господарський договір як підстава виникнення господарсько-договірного зобов'язання визначається як ділова угода між суб'єктами господарювання про розподіл між ними ...
Неодмінною ознакою господарсько-договірних зобов"язань є чітко визначена підстава виникнення таких зобов"язань - господарський договір.
Проте варто наголосити, що ГК жодним чином не визначає поняття господарського договору, що пояснюється, на наш погляд, установленням надто широкого кола суб"єктів майново ...
Юридичним джерелом договірних господарських зобов'язань є господарський договір.
Цивільний кодекс (ЦК) України називає господарський договір однією з найпоширеніших підстав виникнення зобов'язань.
Юридичним джерелом договірних господарських зобов'язань є господарський договір.
Цивільний кодекс (ЦК) України називає господарський договір однією з найпоширеніших підстав виникнення зобов'язань.
15 Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання.- Навчальний посібник.- К.: 2002, - с. 21
39 Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання.
державою регулюються й загальні умови угод, тобто межі, в яких може укладатися господарський договір.
Держава цілеспрямовано використовує бюджетні асигнування для розв"язання актуальних господарських проблем, а також стимулює приватний бізнес, щоб сформувати ефективну структуру ...
... вироблені певні процедури ведення переговорів щодо укладення в майбутньому договорів, створення спільних підприємств, реалізації господарських або соціальних проектів тощо.
182 ГК основний господарський договір має бути укладений не пізніше одного року з моменту укладення попереднього договору.
Господарський договір - це цивільно-правовий документ, призначенням якого є правове закріплення економічних обов"язків між незалежними суб"єктами господарювання.
Оцінка господарських зв"язків з поставок товарів
Аудит — Учебное пособие
10 і 11 Арбітражного процесуального кодексу України випливає, що кожний господарський договір повинен бути укладений в письмовому вигляді.
... документація, складена органами зовнішнього контролю (іншими аудиторами, податковими органами тощо), обсяги первинної документації та складність обліку господарських операцій.
Правовою підставою виникнення господарських правовідносин є рішення їхніх суб'єктів укласти відповідний договір.
... аргументуючи це, зокрема, посиланням на відповідні статті Цивільного кодексу (далі - ЦК України), то представники науки господарського права вважають їх, спираючись на положення ...
На відміну від кримінального процесу, в якому основна увага зосереджена на правильності процесу збирання і закріплення інформації про відомості, в господарському процесі - це ...
Серед засобів доказування в господарському процесі насамперед треба назвати письмові докази, в тому числі документи як джерела доказів у господарському процесі, речові докази ...
Господарський кодекс України (далі - ГК) та Цивільний кодекс України (далі - ЦК) передбачають, що установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою ...
Щодо правової природи установчих документів господарських товариств, то у судовій практиці установчий договір розглядається як багатостороння угода, а статут - як акт у розумінні ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com