Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Господарські договори»

Господарські договори в Україні (за відсутності Господарського кодексу) регулюються: а) загальними статтями Цивільного кодексу про зобов'язання, договір, зобов'язання, що ...
Законодавством України (статті 153-158 ЦК) встановлено загальний порядок укладання будь-яких цивільних договорів (незалежно від їх видів), який стосовно господарських договорів діє ...
господарські договори, які укладаються на поставку продукції, виконання робіт, надання послуг на підставі господарських намірів сторін, юридичне виражених істотними умовами ...
За предметною ознакою закон розрізняє господарські договори на передачу майна у власність (повне господарське відання, оперативне управління), на передачу майна у строкове оплатне ...
180 ГК, а саме: господарський договір є угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань як погоджених сторонами, так і тих, що ...
Укладання господарських договорів на основі примірних і типових договорів повинно здійснюватися з додержанням загальних умов укладання договорів, що породжують господарські зобов ...
Господарські договори за участю зазначених органів держави (наприклад державні контракти,договори оренди та концесії державного майна) укладаються в межах їх організаційно ...
За предметною ознакою закон розрізняє господарські договори: про передачу майна у власність (повне господарське відання, оперативне управління), про передачу майна у строкове ...
Господарські зобов'язання — Курсовая работа
Кабінет Міністрів України, уповноважені ним органи виконавчої влади можуть рекомендувати суб'єктам господарювання орієнтовні умови господарських договорів (примірці договори), а у ...
Договірне оформлення організаційно-господарських зобов'язань може здійснюватися учасниками господарських відносин як на основі вільного волевиявлення сторін, так і на основі ...
Деякі вчені, таких як Гуревич Г.С., Клейн Н.І., Луць В.В., Малиновська В. та ін., розглядають господарські договори як особливу групу цивільно-правових договорів та відносять до ...
Звідси господарські договори - це майнові договори, що обслуговують безпосередньо виробництво та господарський (комерційний) обіг.
Укладення господарських договорів.
Зокрема, суб'єктами господарських договорів можуть виступати не лише юридичні особи (організації), а й громадяни, які у встановленому порядку здійснюють підприємницьку діяльність ...
Розглядаючи умови дійсності господарського договору, Ж.А. Білоус дійшла вірного висновку про те, що при розгляді питання щодо підстав та наслідків визнання господарських договорів ...
1) умови, пов'язані з суб'єктним складом договору, - суб'єктивні, до яких належать: здатність суб'єктів господарювання до укладення господарських договорів; відповідність волі ...
Кабінет Міністрів України, уповноважені ним органи виконавчої влади можуть рекомендувати суб"єктам господарювання орієнтовні умови господарських договорів (примірні договори), а у ...
Господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України (435-15) з урахуванням особливостей, передбачених Господарським Кодексом, іншими нормативно ...
3. Загальні положення про договори (господарські договори)
договори про передачу майна у власність, повне господарське відання або оперативне управління (купівля-продаж, постачання, контрактація, позика, міна, дарування, постачання ...
Зокрема такий підхід був характерний при визначенні істотних умов так званих господарських договорів постачання, контрактації.
Кредитні правовідносини — Контрольная работа
188 Господарського кодексу України зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.
ГКУ встановлює важливу для господарських договорів особливість, відповідно до якої плата за договором транспортного експедирування здійснюється за цінами, що визначаються главою 21 ...
15 ГПК справи по спорам, що виникають при укладанні, зміні чи розірванні господарських договорів, справи по спорам про визнання договорів недійсними розглядаються господарським ...
Одержані результати можуть бути використані: в подальших теоретичних дослідженнях при визначенні основних напрямів подальшого розвитку теорії господарського права в цілому та ...
Підприємництво — Реферат
... даного підприємства: колективний договір, накази, інструкції, положення, стандарти, правила внутрішнього трудового розпорядку, господарські договори, договори про колективну
Порядок укладення, зміни 1 розірвання договорів поза біржею, як 1 інших господарських договорів, визначено статтями 10, 11 Арбітражного процесуального кодексу України, про що ...
... влади з підготовки проектів нормативно-правових актів, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), організації роботи з приведення нормативно-правових актів у ...
Господарські договори повинні укладатися за правилами, установленими Цивільним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України, іншими ...
бере участь у підготовці проектів актів законодавства, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розглядає проекти нормативних актів, які надійшли для погодження ...
бере участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх ...
2. Основні етапи аналізу при укладанні господарських договорів
Асортимент продукції - це перелік окремих видів, розмірів, сортів продукції, що підприємство зобов"язане поставити відповідно до господарських договорів.
Основи правознавства — Отчет по практике
Також під час практики я брав участь у роботі з складання господарських договорів.
бере участь у роботі з складання господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обґрунтованість, а також у розгляді питань про дебіторську і кредиторську ...
присудженні чи призначені боржникові штрафи, пені і неустойки за порушення господарських договорів;
присудження чи призначення організацією штрафів за порушення господарських договорів;
Рефотека ру refoteka@gmail.com