Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Поняття і види правових норм»

положення права, які закріплені у нормах або виводяться з них, що визначають сутність і спрямованість правового регулювання, їх слід відмежовувати від поняття правових принципів ...
8. Загальноправові принципи характерні для права в цілому, визначають якісні особливості всіх правових норм національної правової системи незалежно від специфіки регульованих ними ...
У правових нормах зафіксовані поняття, види (пенсійне страхування; страхування у зв"язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням ...
Поняття "пенсія" має латинське походження і у буквальному перекладі означає "платіж (виплата)"
Право і мораль — Курсовая работа
Поняття правової норми в цілому, і конституційно-правових як пріоритетних норм права, невід"ємне від соціальної діяльності людей, від суспільних відносин.
... та правопорядком, то вимога відрізняти право від моралі та правознавство від етики означає що дійсність позитивних правових норм не залежить від їх відповідності моральному порядку ...
Стаття 1. Поняття толерантності
Толерантність - це поняття, що означає відмову від догматизму і абсолютизму, утвердження норм, закріплених у міжнародно-правових актах у галузі прав людини.
Обмеження права — Курсовая работа
Уже в Основах цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік 1961 р. і в Цивільному кодексу УРСР 1963 р. нема правових норм, які б визначали поняття, зміст та види речових ...
Однак ці поняття іноді ототожнюють: володільця не відрізняють від власника, а власника від володільця.
Фінансовий контроль — Курсовая работа
Він має складну структуру, оскільки складається з фінансово-правових норм, які не лише визначають поняття фінансового контролю, його завдання, цілі та принципи здійснення, а також ...
... Ради України, Кабінету Міністрів України), інші бюджетні установи й організації, казенні підприємства незалежно від джерел фінансування, а також підприємства та організації, їх об' ...
У радянській юридичній літературі поняття державної служби визначалося як "сукупність юридичних норм, що встановлюють правовий стан службовців, умови й порядок проходження ...
Але в теорії адміністративного права та практиці державного управління найпоширенішою є класифікація державних службовців на види за владними повноваженнями, які закріплюються як у ...
Тлумачення норм права — Курсовая работа
2.1 Поняття тлумачення правових норм
Від правильності, повноти і юридичної точності з"ясування правових норм у багато чому залежить ефект реалізації права.
Види фінансово-правових норм
1 ПОНЯТТЯ, ОХНАКИ І СТРУКТУРА ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НОРМ
Поняття адміністративного ... — Контрольная работа
Види адміністративно-правових норм.
Так, у зв'язку з актуальністю проблеми правоохорони як неодмінного елемента правової держави, адміністративне право на відміну від багатьох інших правових галузей має і зміцнює ...
1. Поняття нормативно-правового акта як форми вираження правових норм
Як свідчить світовий досвід, системи законодавства всіх основних держав континентальної Європи (на відміну від системи судових прецедентів, що превалюють в країнах англо ...
Актуальність теми "Проблеми реалізації норм права" полягає в тому, що вихідною формою реалізації права державою є законотворчість, поняття правових законів, формулювання в законах ...
Форма реалізації права залежить від особливостей гіпотез і диспозицій правових норм, специфіки суспільних відносин, що ними регулюються, характеру поведінки суб'єктів, що ...
Нормативно-правові акти — Дипломная работа
Вказані ознаки в більшості випадків достатньо ясно відрізняють норму права як загальний припис від індивідуального акту здійснення правових норм.
З"ясувати зміст нормативного акту - це, по-перше, розкрити поняття норми права як державне веління, відокремив її таким чином від тих, що не мають юридичного значення закликів ...
Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що регулюються нормами права; предметом - поняття, зміст та види правових відносин.
За допомогою чіткого уявлення про поняття саме правових відносин, не складною задачею стає відокремлення іх від суспільних і встановлення моменту, коли саме суспільні відносини ...
Правознавство — Учебное пособие
Поняття і види угод (правочинів)
Нормативно-правовий акт - офіційний документ компетентних органів держави, який складається з юридичних норм, виходить від строго певних правотворчих органів, має встановлену форму ...
Правотлумачна діяльність — Дипломная работа
Значення правильного тлумачення права особливо збільшується зараз, коли юридична практика поступово відходить від традиційних для нашого суспільства уявлень про право як настанови ...
За твердженням А.Ф. Черданцева, тлумачення права - це і "визначений розумовий процес, спрямований на встановлення змісту норм права", і "результат зазначеного розумового процесу ...
1.Поняття і види господарських об"єднань
Адміністративно-правові норми — Контрольная работа
2. Види адміністративно-правових норм
1. Поняття адміністративно-правових норм
Слід розрізняти дію права і правових норм від дії НПА.
Поняття "регулювання" походить від латинського слова "regulo" - "правило" і означає впорядкування, налагодження, приведення чого-небудь у відповідність з чим-небудь.
Рефотека ру refoteka@gmail.com