Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні»

Страхові виплати становили: з особистого страхування - 69% від виплат 1996 р., зокрема зі страхування життя - 50%; зі страхування відповідальності - 54%; з недержавного обов ...
Станом на 1 квітня 2004 р. в Україні було зареєстровано 360 страхових компаній, з них 33 страхові компанії здійснювали страхування життя і 327 - інші, ніж страхування життя, види ...
Формування резервів із страхування життя, медичного страхування і обов'язкових видів страхування здійснюється окремо від інших видів страхування.
Для цілей цієї статті під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, слід розуміти внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні ...
Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, становлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, а страховика ...
Для забезпечення страхових зобов'язань із страхування життя і медичного страхування страховики формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від ...
Це дає змогу страховикам розробляти єдині правила страхування певних об'єктів від характерних для них ризиків, застосовувати методи розрахунку тарифів, які розробляються для різних ...
Протягом цього періоду діє тільки страхування на дожиття до обумовленої події на відміну від періоду між вступом договору в силу і закінченням строку страхування, коли має місце ...
Страховий ринок України — Курсовая работа
1.3 Основні тенденції розвитку особового страхування,
Станом на 1квітня 2004 року в Україні зареєстровано 360 страхових компаній, з них 33 страхові компанії здійснюють страхування життя і 327 - інші, ніж страхування життя, види ...
Змішане страхування життя - вид страхування, який об'єднує в одному договорі кілька самостійних договорів страхування, зокрема три випадки:
Населення України спрямовує на страхування життя щорічно всього 0,006% ВВП, тоді як цей показник у Німеччині становить 2,7%, у Франції - 5,9%. За даними швейцарської компанії ...
набрати певної правової форми (акціонерне товариство, страховий союз на основі взаємності, публічно-правова установа);* здійснювати тільки страхування і діяльність, безпосередньо з ...
покривати. * у певних сферах особистого страхування (деякі пенсійні каси, похоронні каси) і в разі наміру здійснювати обов'язкове страхування, компанія повинна надати загальні ...
Основна форма - добровільне страхування (до 1997 р. страхування приватних житлових будівель здійснювалось в обов"язковій формі).
Видами особового страхування є змішане страхування життя (об"єктами виступають одночасно життя і здоров"я), страхування дітей, весільне страхування тощо.
страхування життя - в Україні поки що доля страхування життя складає приблизно 1 % від всього об'єму ринку.
Але попри це на ринку страхування яскраво проявились такі тенденції: розвиток "класичного" майнового страхування, що зумовлено реальними потребами підприємств та фізичних осіб у ...
Правила страхування при добровільній формі страховик розробляє самостійно для кожного виду страхування, а далі їх затверджує державний наглядовий орган у сфері страхування, видаючи ...
У Законі України "Про страхування" наведено перелік 33 видів обов'язкового страхування, які здійснюються (або мають здійснюватися) в нашій країні, і встановлено, що нові види обов ...
Страховий ринок України — Контрольная работа
Страхування життя, страхування від нещасних випадків, медичне страхування.
В особистому страхуванні страхова сума встановлюється за згодою сторін, і страхові виплати за договором страхування життя здійснюються в розмірі страхової суми (її частини) та/або ...
Значного розвитку страхування набуло у Стародавньому Римі, передбачаючи взаємодопомогу членам римських професійних корпорацій, колегій, спілок на випадок захворювання, каліцтва ...
Розвиток економіки у ХVІІІ - ХХ ст. породив ще більшу потребу як у страхуванні життя, особливо від нещасних випадків, інвалідності, хвороби, так і в страхуванні майна на випадок ...
Великої шкоди завдали іміджу Держстраху гіперінфляція і неможливість з багатьох (здебільшого не залежних від страховика) причин своєчасної компенсації і виплат громадянам за ...
Так, у США ТВС становлять всього 6 % від загальної кількості страховиків, які здійснюють особисте страхування, але на них припадає понад 40 % продажу полісів осо бистого ...
Страхування майна — Дипломная работа
Обов'язкове страхування як у галузі державного соціального страхування, так і в індивідуальному страхуванні зумовлене ризиками, пов'язаними з життям, втратою працездатності або із ...
Страхування будівельного підприємця від усіх ризиків є одним з основних і найпоширеніших видів страхування технічних ризиків.
- оподаткування премій в межах від 1% для страхування життя в Алабамі до 5% для деяких видів страхування в Північній Кароліні і Вісконсіні.
Ці системи обіймають більше 20% населення, групове страхування за місцем роботи складає 58% та добровільне медичне страхування не за місцем роботи - 2%. Близько 15% населення не ...
За величиною страхових премій страхування від захворювань посідає провідне місце на французькому ринку медичного страхування.
Послуги з добровільного медичного страхування можна поділити на види, які передбачають виплати, не пов'язані з вартістю лікування (страхування на випадок установлення діагнозу ...
Страхування інвестицій — Курсовая работа
опрацювання глобальної програми організації страхового захисту юридичних і фізичних осіб, яка повинна визначити стосовно до вимог розбудови ринкової економіки нову структуру ...
Комплекс законодавчих актів із питань страхування варто доповнити за рахунок прийняття Законів України "Про страховий договір", "Про медичне страхування", "Про страхування ...
Страхование — Реферат
На відміну від обов'язкового майнового страхування принцип автоматичности обов'язкового страхування пасажирів пов'язаний з періодом їх знаходження в дорозі і повністю залежить від ...
Якщо страхування цивільної відповідальності власників коштів транспорту через більшу соціально-економічну значущість повинно провестися в обов'язковій формі, як це має місце у всіх ...
Актуарні розрахунки відбивають механізм утворення і розподілу страхового фонду в довгострокових страхових операціях, пов'язаних із тривалістю життя населення (тобто в страхуванні ...
Показники збитковості страхової суми як основа для побудови нетто-ставки істотно розрізняються за територіями, видами і формами страхування, групами однорідних об'єктів страхування ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com