Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Виникнення науки и поняття логічного закону»

1.3 Передумови і умови виникнення держави
Адже як правове явище держава існує вже надто давно і аналіз обставин, що спричинили її виникнення, можливо зараз і не є надзвичайно актуальними для сучасної правової науки?
Ці показники передбачаються в Положеннях про преміювання і становлять собою юридичні факти, з якими закон пов'язує виникнення правових відносин по преміюванню.
Порядок проведення певних дій, з якими закон пов'язує виникнення правових відносин, досить часто урегульований правом і становить певний правовий процес.
Теорії виникнення держави — Курсовая работа
Останній виступає як логічна передумова, без якої неможливо пояснити відмінність держави від первісного суспільства.
Це можуть бути й протиріччя між антагоністичними класами, і війна всіх проти всіх, і завоювання одного племені іншим, і потреба забезпечити реалізацію заборони інцесту, і життєва ...
До цієї епохи відно-сяться і виникнення Королівського суспільства, Паризької академії наук.
Існує і така точка зору: час виникнення науки - кінець першої третини XIX ст., коли було суміщення дослідниць-кої діяльності і вищої освіти, об`єднаних на основі дослід-но-наукової ...
Основні закономірності виникнення держави і права.
1) неспроможність здійснювати публічну владу застарілими формами і методами в нових умовах господарювання; 2) утворення класів як великих груп людей із протилежними інтересами; 3 ...
Юридичний факт — Курсовая работа
Корінь поняття "юридичний факт" йде у глибину історії юридичної науки.
Це цілком з'ясовно: капіталізм, що набирає силу, вимагав детальної регламентації майнових відносин: підстав виникнення права власності, окремих зобов'язань, спадкування й т.д. На ...
I етап: "становлення логічно і методично усвідомленої науки - грецька наука і паралельно зачатки наукового пізнання світу в Китаї і Індії".
Але біофілософія і "філософія життя" - не тотожні.У всіх варіантах "філософії життя" вихідне поняття цієї філософії - "життя" розумілося як позначення реальності, що є по суті ...
По-друге, історична і етнографічна науки дають все нові знання про причини виникнення держави і права.
Сучасна матеріалістична наука пов"язує процес виникнення держави і права (особливо в європейських країнах) головним чином з розвитком виробництва, з переходом від привласнючої до ...
Розвиток науки на Україні — Контрольная работа
Поняття "наука" пов"язане із діяльністю, спрямованою на одержання нового знання про природу, суспільство і мислення.
Аналіз науки передбачає звернення до її виникнення і розвитку.
Отже, С.І.Медведєв утворюючими ознаками поняття негативних обставин вважає, що в першому варіанті - фактичні дані в розумінні будь-яких відомостей, що суперечать логічному ...
Виходячи з аналізу літературних джерел і узагальнення матеріалів кримінальних справ, видається, що найбільш логічно обґрунтована і практично значима в розслідуванні злочинів ...
1. Виникнення, здійснення і припинення права землекористування
Сцієнтизм — Реферат
Але тут Т. Кун впадає в іншу крайність - соціологічну, намагається підмінити методологію науки соціологією, вважає неможливим вироблення методологічних правил і незрівнянними ...
Будучи не строго оформленою системою поглядів, а скоріше ідейною орієнтацією, сцієнтизм виявляється по-різному, з різним ступенем і силою - від зовнішнього наслідування точним ...
Весь аналіз науки він звів до аналізу логічних форм готового знання (до того ж вихолостивши його змістовну сторону) і логічному аналізу наукових процедур.
Почавши з критики позитивізму за зведення аналізу науки до аналізу тільки готового знання, Кун потім сам відмовився від розробки питання про виникнення нового знання і звів його до ...
Таким чином, соціальна значущість проблеми, необхідність подальшого розширення теоретичних і експериментальних досліджень особливостей і факторів виникнення особистісної ...
Швидкість її виникнення, закріплення і розвитку частково визначається індивідуальними та віковими особливостями дитини, а також залежить від соціальних умов, в яких живе і ...
Воно дозволяє глибше осягнути соціальну природу держави і права, їх особливості і риси, дає можливість проаналізувати причини і умови їх виникнення і розвитку.
Виникнення кожної конкретної держави має свої особливості і загальні закономірності: виникнення моногамної сім'ї, приватної власності і протилежних антагоністичних класів.
По-перше, так само, як і наука банківського права України, російська наука банківського права ґрунтується на твердженні, що до цього часу не вироблено логічно правильно ...
В адміністративному праві існує поняття адміністративно-правового регулювання, під яким розуміють систему адміністративно-правових засобів, що опосередковують регулювання ...
У свою чергу глибокий аналіз питання виникнення і розвитку науки і філософії здійснив Ф. Енгельс зокрема у роботах "Анти-Дюринг", "Діалектика природи", "Походження сім"ї, приватної ...
Грецький полісний спосіб життя сприяв розвиткові демократичних засад у всіх сферах діяльності, він призвів до необхідності появи теорій доказових, зрілих, логічно обґрунтованих ...
... визначеного метою речового права в чужому інтересі, знайшла відповідне втілення в підставах виникнення і здійснення пов"язаних з ним довірчих (фідуціарних) правовідносин власності.
Виникнення юридичних осіб — Научная работа
Нормативна-явочний порядок полягає у тому, що умови створення юридичної особи зафіксовано у законі (нормативному акті) у вигляді загального дозволу держави, але для виникнення ...
Відмінності в порядку виникнення юридичних осіб обумовлені, по-перше, існуванням різних видів суб'єктів; по-друге, наявністю різних способів створення колективних суб'єктів ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com