Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Інвестування»

У межах цих науково-дослідних тем автором проведені дослідження, пов"язані з аналізом особливостей та проблем внутрішнього і зовнішнього інвестування в економіку регіону та ...
Метою дисертаційної роботи є дослідження стану інвестиційного забезпечення регіональної економіки, особливостей та проблем внутрішнього і зовнішнього інвестування в економіку ...
Процес інвестування
Загальновизнаною є класифікація інвестицій за об'єктами вкладання коштів (реальні і фінансові), за характером участі в інвестуванні (прямі і непрямі), за періодом інвестування ...
Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", прийнятий у квітні 2001 р., створив необхідні умови для розвитку в Україні ...
Внаслідок цього, хоча темпи створення інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів та компаній по управлінню їх активами зростають досить високими темпами, але ...
смотреть на рефераты похожие на "Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів"
"Проблема інвестування економіки України за рахунок внутрішніх резервів".
Тому Проект Закону України "Про венчурне інвестування інноваційної діяльності" [12, с. 324-327], розроблений колективом науковців, визначає правові, економічні й організаційні ...
Згідно із Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) "[15], венчурні фонди віднесені до інститутів спільного інвестування ...
Основними чинниками, які негативно впливають на інвестиційний клімат і зумовлюють високий ризик іноземного інвестування підприємств в Україні, є надто затяжний і непослідовний ...
Тому українське підприємство має переконати іноземного партнера у вигідні для нього інвестування та в мінімальному рівні ризиків.
Інвестування — Контрольная работа
Вони являють собою комерційні акціонерні товариства і здійснюють свою діяльність виключно в галузі інвестування народного господарства України.
1. Інвестиційний Фонд - це юридична особа; він засновується у формі закритого акціонерного товариства, що здійснює діяльність виключно у сфері спільного інвестування.
У роботі визначено, що для налагодження системи ефективного інвестування в сільському господарстві, необхідно: по-перше, розробити науково обґрунтовану концепцію інвестування ...
... класифікації інвестицій: за об'єктами вкладень; за характером участі в інвестуванні; за періодом інвестування; за формами власності; за регіональною ознакою; додати ще одну - "за ...
У першому випадку прибуток буде одержано одразу після завершення інвестування у повному обсязі; у другому випадку прибуток можливий за умови повного завершення процесу інвестування ...
Інвестування як процес (інвестиційний процес) - це складний комплекс робіт, який включає такі основні фази: визначення об"єкта інвестування, залучення фінансових коштів, здійснення ...
Інвестиційний процес — Курсовая работа
У першому випадку прибуток буде одержано одразу після завершення інвестування в повному обсязі; у другому випадку прибуток можливий за умови повного завершення процесу інвестування ...
Пряме інвестування здійснюють інвестори, які безпосередньо добирають об'єкти інвестування та вкладають в них кошти (майно, активи).
... сфері експорту та імпорту, митного регулювання, торговельних обмежень, залучення іноземних інвестицій, зарубіжного інвестування, зовнішніх позик, надання економічної допомоги іншим ...
Зарубіжні інвестиції - усі види цінностей, що вкладаються в об"єкти інвестування, розміщені за межами територіальних кордонів даної країни.
Чим більша тривалість інвестування і чим більші частки інвестицій реалізуються у перші роки інвестування, тим значніше нарощена сума інвестицій перевищуватиме номінальну.
Сучасна теорія інвестицій припускає розробку та впровадження відповідної технології управління процесами інвестування, яка повинна забезпечувати єдність інтересів системи ...
Пряме інвестування здійснюють, в основному підготовлені інвестори, що мають достатньо точну інформацію про об'єкт інвестування і добре знайомі з механізмом інвестування.
... в промисловість та сферу послуг в слаборозвинутих країнах; етап інвестування не лише фінансових, а і "невідчутних" ресурсів у формі об'єктів промислової власності і прав на них та ...
Сучасний інвестиційний ринок — Контрольная работа
Сучасні тенденції прямого іноземного інвестування в умовах глобалізації економічного розвитку і світової фінансової кризи
Разом з тим, скорочення можливості щодо інвестування внаслідок обмеження доступу до фінансових ресурсів як усередині країн через зменшення отримуваних корпоративних прибутків, так ...
Інвестування та фінансування будівництва таких об'єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного ...
Визначальним завданням державної політики в інвестиційній діяльності є створення рівних умов для ведення бізнесу та інвестування в економіку України суб'єктами господарювання ...
1. Інвестування грошових коштів за рахунок прибутку
Одним з варіантів інвестування грошових коштів в оборотні засоби підприємства, при умові максимального завантаження виробничих площ, може бути інвестування за рахунок прибутку.
Банківські ризики — Контрольная работа
... папера, який став об'єктом купівлі-продажу та короткострокового інвестування капіталу з метою отримання доходу, широко застосовується в комерційній і банківській практиці та в ...
Пряме інвестування здійснюють в основному підготовлені інвестори, що мають досить точну інформацію про об"єкт інвестування і добре ознайомлені з механізмом інвестування. (прямі ...
з предмету "Інвестування"
Якщо інноваційні інвестиції - це одна з форм інвестування, яка здійснюється з метою впровадження інновацій у виробництво, то саме венчурне інвестування є особливим видом прямого ...
З позиції теорії грошей інвестування - процедура, зворотна заощадженню, оскільки інвестування збільшує кількість грошей в обігу, вилучаючи їх із заощаджень.
В той же час, разом із заощадженням коштів інвестування - протилежність марнотратному споживачеві, оскільки в разі успішного інвестування грошові кошти повертаються власникові.
Страхування інвестицій — Курсовая работа
Економічна суть процесу інвестування та здійснення інвестиційної діяльності
П. Самуельсон звернув увагу на тісний взаємозв"язок та взаємозалежність заощадження і нагромадження (інвестування).
Рефотека ру refoteka@gmail.com