Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Висловлювання відомих діячів про мову»

занятті знань для практики; особливості навчальних завдань з теми; критерії оцінювання знань студентів; висловлювання відомих діячів, що за змістом відповідатимуть навчальному ...
способів зміни відомих алгоритмів економічної діяльності стосовно конкретних вихідних умов; четвертий рівень - формування знань способів оцінювання економічних об"єктів за ...
Перед початком роботи необхідно показувати слайди, репродукції відомих художників з яскраво вираженою декоративністю.
В гуртках можна ознайомити молодших школярів з висловами відомих діячів зображувального мистецтва про сутність творчості, про мову мистецтва.
У живе мовне спілкування вплетено множину обставин, які супроводжують як ціле висловлювання, так і його фрагменти, причому всі немовні фактори грають допоміжну роль у спілкуванні ...
Всі ці висловлювання можна поділити на шість основних тем: назви предметів і тварин; сповіщення про важливі події в житті села (скликання на танці, на спортивні змагання ...
Мета уроку: забезпечити засвоєння учнями поняття про види речень за метою висловлювання та інтонацією, їх комунікативну функцію, продовжити роботу над формуванням комунікативної ...
За метою висловлювання речення поділяються на розповідні, питальні та спонукальні Розповідні речення містять повідомлення про певну подію.
Ця школа зібрала відомих діячів культури: ректором був письменник Герасим Смотрицький, серед викладачів - друкар Іван Федоров (р.н. невід.
Серед інших відомих діячів, що закінчили Академію, М. Козачинський (працював у Сербії), Г. Кониський (у Білорусі), Симеон Полоцький (білорус), Єпіфаній Славинецький (найбільший ...
А це означає, що в змісті будь-якого висловлювання присутня інформація, що дозволяє судити як про те, яка ситуація в ньому описується, так і про те, які ознаки використані для її ...
Про такі висловлювання в побуті часто говорять, що вони "виражають іншими словами ту саму думку".
Цій проблемі приділено належну увагу в працях відомих лінгвістів, методистів (О. Біляєв, Т. Донченко, В. Мельничайко, М. Плющ, М. Стельмахович, М. Пентилюк, Л. Мацько, М. Вашуленко ...
Порівнюючи висловлювання, у яких про те саме говориться по-різному, учні усвідомлюють, що тексти бувають різні у залежності від функції мовлення.
Протоієрей Олександр Шаргунов у статті "Церква і влада" наводить висловлювання відомих представників духівництва про церкви, релігії і державі.
... такі види вправ: переказ прочитаного; стислий і поширений опис добре відомих предметів; продовження розповіді; поширення речень; словесне малювання картин; складання казок, віршів, ...
Як наслідок, у дітей не закладаються початкові уявлення про мову як єдину сукупність мовних знаків, про мовлення як процес висловлювання своїх думок у фонетично, лексично і ...
Не прикрашає художній текст зайва повнота висловлювання, тавтологія: "ніби мова мовиться про когось стороннього" (с.322), "аж я на мить завагався, чи я дійсно не бовкнув чогось ...
Для цього вчитуємось у праці відомих на Заході українських мовознавців Івана Огієнка та Святослава Караванського.
Рівноцінної уваги потребують усі аспекти процесу навчання: і набуття теоретичних знань про мову, і оволодіння словниковим складом, морфологічними та синтаксичними одиницями, і ...
Сучасні дослідники використовують термін "помилка", коли йдеться про порушення мовного оформлення висловлювання, термін "недолік" частіше вживається щодо змісту сказаного чи ...
На третьому етапі - етапі самостійного розгорнутого висловлювання, в мову учнів включаються елементи аргументації, оцінки, характеризуються причинно-наслідкові відносини.
З іншого боку, необхідно подбати про формування здатності до створення окремого висловлювання в діалогічному зв'язуванні спочатку рівня слова, словосполучення (еліпса), потім ...
Передові діячі культури України, за підтримки й участі російських прогресивних громадських і культурних діячів, відстоювали право українського народу на свою національну мову, на ...
Відонімні словотворення — Курсовая работа
ВУ з суфіксами -изацій- / -ізаційможуть утворюватися також від прізвищ відомих діячів у різних галузях суспільного життя: науці, культурі, техніці, освіті, політиці, спорті тощо.
Подібні ВД часто виникають від власних назв, серед яких домінують прізвища відомих політичних, громадських діячів, артистів тощо: кучміада (від прізвища Президента України Л.Кучми ...
Логічна доказовість, тобто вміння обґрунтувати свою думку за допомогою інших уже відомих істин, є основою переконливості промови, показник логічної культури оратора.
Причому одні з них діють на просторі одного висловлювання, інші - у межах більш складного об'єднання висловлювань (складне ціле), треті можуть бути виявлені лише в цілому тексті.
Ідеї народної педагогіки щодо розвитку усного мовлення передували багатьом науковим методичним рекомендаціям, які викладено в працях відомих педагогів і лінгвістів.
... і писати, працювати з дитячою книжкою, будувати зв"язні писемні висловлювання; сформувати певне коло знань про мову і мовні уміння; забезпечити мотивацію вивчення рідної мови.
Говорячи про писемну мову, Г. Винокур визначав у ній ту особливість, що кожен автор "змушений думати про свою мову, вибирати слова й вирази, тобто діяти стилістично"[12:25].
Формулювання мети статті (постановка завдання) - висвітлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює її або поглиблює ...
Математична логіка — Курсовая работа
Розділ логіки, що вивчає висловлювання та їхні властивості, називають пропозиційною логікою, або логікою висловлювань.
В алгоритмічних мовах цю конструкцію використовують у вигляді "ІF р ТНЕN S ", де р висловлювання, а S - програмний сегмент, що складається з одного або багатьох операторів.
Прикладом такого використання компліменту є висловлювання, що носять позитивну оцінку і виражають схвалення, задоволення, заохочення, промовлене дорослими на адресу дітей, які ...
Мовці використовують компліментарні висловлювання з метою: зробити адресату приємність (32%), підкреслити своє позитивне ставлення до адресата (14%), проявити увагу до адресата (17 ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com