Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Економічна безпека Росії»

Татаркин А.И., Куклин А.А., Мызин А.Л. Енергетика і економічна безпека ре-гионов Росії.
Татаркин А.И., Куклин А.А., Романова О. А., Чуканов В. Н., Яковлєв В. І., Козицын А.А. Економічна безпека регіону : єдність теорії, методології дослідження і практики.
1. Економічна думка Росії 17-18 століть
Навколо Петра I були немало соратників, що прагнули внести свій вклад до справи економічного розвитку Росії.
Серед вітчизняних і зарубіжних учених-економістів немає єдиного визначення терміну "економічна безпека".
На всіх великих і середніх підприємствах (в організаціях) звичайно створюються автономні служби безпеки, а безпека функціонування невеликих фірм може забезпечуватися ...
2.2 Соціально-економічна безпека - важлива складова сталого розвитку
Сутність СР розкривається в системі показників (індикаторів) і їх порогових значень інтегральних індикаторів за сферами життєдіяльності (економічна безпека (динаміка зміни ВВП ...
Силова безпека — Контрольная работа
з дисципліни"ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА"
Силова (фізична) безпека.
2. Ядерна та радіаційна безпека
В Нормах радіаційної безпеки України (НРБУ-97) встановлено, що "радіаційна безпека - стан радіаційно-ядерних об"єктів та навколишнього середовища, що забезпечує не перевищення ...
5. Пожежна безпека під час проходження виробничої практики
Пожежна безпека - стан об"єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також ...
Екологічна безпека населення є найбільш гуманним, шляхетним і відповідальним завданням екологічного законодавства, яке, перш за все, закріплює екологічні права населення, по-друге ...
... середовища, 4. Відходи, 5. Втрата біорізноманіття і втрата видів, 6. Прибережні райони, 7. Медична екологія, 8. Безпека біотехнологій, трансгенних продуктів і продуктів харчування.
3. Відяшін В.І. Економічна географія Росії - М.: 2005.
7. Морозова Т.Г. Економічна географія Росії.
У Північно-Кавказькому економічному районі сформовані агропромисловий, індустріальний і курортно-рекреаційний комплекси, які в умовах переходу до ринкових відносин можуть і повинні ...
2. Відятіна В.М. "Економічна географія Росії: підручник для вузів". М; ИНФРА-М; 1999
"Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності" (перша і поки що єдина в Україні) та "Організаційна психологія; економічна психологія", "Юридична психологія"
... Управління проектами та розвиток виробництва", "Економіка та управління підприємствами", "Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності", "Політичні інститути та процеси" ...
Під економічною безпекою треба розуміти такий стан соціально-технічної системи підприємства, котрий дає змогу уникнути зовнішніх загроз і протистояти внутрішнім чинникам ...
Головною метою управління економічною безпекою є забезпечення найефективнішого функціонування, найпродуктивнішої роботи операційної системи та економічного використання ресурсів ...
Міжнародна економічна безпека стала найважливішим пріоритетом національної і міжнародної стратегії США.
По мірі інтернаціоналізації виробництва національна економічна безпека більш тісно пов'язується з міжнародною (в тому числі регіональною) економічною безпекою, а якщо йдеться про ...
Економічна безпека країни залежить від рівня боргового навантаження (боргової безпеки).
Економічна безпека країни безпосередньо пов"язана з відтоком національного капіталу за кордон, що призводить до необхідності залучення іноземних кредитів.
Після поразки в Кримській війні економічна відсталість Росії стала очевидною, і частина суспільства почала рішуче вимагати модернізації.
Шлейфер й інші економісти також думають, що причиною економічного підйому в Росії (і інших країнах колишнього СРСР) починаючи з 1999 року є, насамперед, перехід від планової до ...
1. Морозова Т. Г., Победіна М. П., Шишов С. С.Економічна географія Росії:
2. Економічна географія Росії: підручник для ВНЗ, під загальною редакцією академіка В. М. Відятіна.
1. Економічна безпека передбачає безперешкодне виконання підприємством своїх ділових функцій: проведення переговорів, укладання контрактів, закупівля сировини і комплектуючих ...
2. Фінансова безпека охоплює комплекс заходів, що дають змогу гральному закладу вести безперервну фінансову діяльність: проводити платежі через розрахункові рахунки, отримувати ...
Виходячи з сучасних уявлень безпека життєдіяльності є багатогранним об'єктом розуміння і сприйняття дійсності, який потребує інтеграції різних стратегій, сфер, аспектів, форм і ...
Безпека людини - невід'ємна складова характеристика стратегічного напряму людства, що визначений 00Н як "сталий людський розвиток" (Sustainable Human Development) - такий розвиток ...
Під інформаційною безпекою (ІБ) слід розуміти захист інтересів суб'єктів інформаційних відносин.
Відповідно до різноманітності інформації, словосполучення "інформаційна безпека" в різних контекстах може мати різний сенс.
Іншими словами, можна стверджувати, що інформаційна безпека визначається як захищеність важливих інтересів особи, суспільства та держави в інформаційній сфері, за якою ...
Категорія національних інтересів в інформаційній сфері в повній мірі узгоджується з іншою категорією - національною безпекою, і співвідноситься між собою за схемою "частина" і ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com