Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Банківські ресурси»

Банківські операції — Учебное пособие
За своїм економічним змістом банківські ресурси не однорідні, їх можна класифікувати за різними ознаками.
Банківські ресурси - це сукупність грошових коштів, які знаходяться у розпорядженні комерційних банків і використовуються ними для здійснення кредитних, інвестиційних та інших ...
Банківські ресурси - це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення ресурсів і надання позик перебувають у тісному взаємозв"язку.
Банківські ресурси як інвестиційний інструмент управління банком
На ньому концентруються банківські ресурси, а також здійснюються торгівля банківським продуктом.
Існує декілька банківських структур в Україні, таких як: державний банк, кооперативні, банківські об"єднання таких типів:банківська корпорация, банківська холдингова група ...
"Ресурси - (від французького ressources) - кошти, запаси, можливості, джерела чого-небудь" [2]. Але нас, природно, цікавлять банківські ресурси.
Ресурси банку (банківські ресурси) - це його статутний капітал і фонди, а також кошти, що залучені банками в результаті проведення пасивних операцій та використовуються ним для ...
Комерційний банк може здійснювати безготівкові операції на користь інших банків, надавати інші банківські кредити і отримувати гроші готівкою в межах залишку коштів на своїх ...
Банківські ресурси з точки зору джерел утворення поділяються на власні і залучені.
... зростання грошової маси, вилучення надлишкових коштів із грошової сфери, формування жорсткого зв'язку між грошовою базою і грошовою масою, регулювання попиту на банківські ресурси.
Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" НБУ запроваджує для комерційних банків нормативи обов'язкових резервів.
Аналіз доходів та витрат банку — Контрольная работа
У банківській практиці України, як правило, є дві основні групи банківських операцій, за допомогою яких залучаються банківські ресурси: активні та пасивні.
Банківські послуги є видом діяльності комерційних банків, які виконують різні банківські операції за дорученням клієнтів (юридичних і фізичних осіб).
Ресурси комерційних банків (банківські ресурси) звичайно визначають як сукупність власних, запозичених і залучених коштів, які є в розпорядженні банку і визначають як сукупність ...
Банківські ресурси - це сукупність коштів, що знаходяться в розпорядженні банків і використовуються ними для проведення активних операцій.
Банківські ресурси з точки зору джерел утворення поділяються на власні і залучені.
Залучені та запозичені банківські ресурси складають переважну частину банківських ресурсів (85-90%)
Дударенко О.А. Банківські ресурси, їх складові та проблема акумуляції // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України.
Зянько В. В., Тептя О. В. Банківська справа.
Управління ризиками банку — Контрольная работа
Банки можуть емітувати облігації, які поповнюють банківські ресурси коштами інвесторів на строк обігу цих цінних паперів.
Закон України "Про банки та банківську діяльність" від 7.12.2000 р.
Обґрунтована кредитна політика стимулює народне господарство, дозволяє ефективно використовувати банківські ресурси в інтересах розвитку національної економіки та забезпечує ...
Як би там небуло, но банківськи схеми в частині обходу нормативів НБУ перелились в серйозну системну кризу з жорстким дефіцитом ресурсу на ринку.
Але не всі банківські ресурси можуть бути розміщені у вигляді позик, більша частина позик неліквідна - вони не можуть їх продати тоді, коли банку терміново будуть потрібні грошові ...
"БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ" [Електроний ресурс] / О.Я. СТОЙКО, 2007// Режим доступу до статті:httр://www.djеrеlо.соm/
Банківські ресурси для отримання прибутку розміщуються в активні операції - кредитування, інвестування в цінні папери, конвертації в готівкові кошти, іноземну валюту та інші.
в) підтверджена аудитором (аудиторською фірмою) за результатами звітного фінансового року відповідно до статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" сума збільшення ...
Ось чому створення сприятливого середовища, в якому КБ мали б змогу, з одного боку, мобілізувати банківські ресурси, а, з другого, здійснювати інвестиції, має стати головною метою ...
Мороз А.М. Банківські операції.
Банківські ресурси - це сукупність коштів, що знаходяться їв розпорядженні банків і використовуються ними для проведення активних операцій.
Тому, що у наш час, у час коли Україна виходить на міжнародну арену Європейського співтовариства, вона як самостійна держава повинна мати розвинуту й також самостійну банківську ...
Діяльність Приватбанку, як і інших комерційних банків є сукупністю пасивних операцій, за допомогою яких утворюються банківські ресурси, і активних операцій по використовуванню цих ...
Основні банківські послуги, які надає своїм клієнтам "ПриватБанк", наведено в табл.
До пасивів входить власний капітал банку, залучені банківські ресурси та запозичені кошти.
Банківська діяльність пов"язана з численними ризиками, які беруть на себе банки у процесі здійснення кредитних операцій.
Усі рахунки, що належать до групи рахунків "Кошти в розрахунках" - пасивні, тобто мають кредитове сальдо, і залишки за цими рахунками використовуються як безкоштовні банківські ...
платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати ...
Рефотека ру refoteka@gmail.com