Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Винахід та корисна модель: поняття, патентування»

37 цього Закону (мало місце порушення порядку патентування винаходів, корисних моделей в іноземних державах);
Визначено сутність понять "промисловий зразок", "корисна модель (винахід)" та їх об"єкти.
Об"єкти інтелектуальної власності, ОБ"ЄКТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, вИНАХІД, кОРИСНА МОДЕЛЬ, ліцензійний договір, РЄЄСТРАЦІЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ, оцінка вартості.
Це потребує відповідних змін таких нормативних актів, як Правила складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід (корисну модель) (в подальшому - Правила) та ...
Винахід та корисна модель - це результати інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології, а промисловий зразок - у галузі художнього конструювання.4
Поняття суб'єкта права на винахід, корисну модель чи промисловий зразок стосується як автора результату, так і його правонаступників - будь-яких фізичних і юридичних осіб, яким ...
Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.
Відповідно до цієї процедури, заявка на видачу патенту на винахід подається заявником в патентне відомство кожної із держав патентування.
В першу чергу це винахід, корисна модель, промисловий зразок, знак для товарів та послуг.
Винахід (корисна модель) - це результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології.
функціональному - видом правової охорони на певний об'єкт (винахід, КМ, "ноу-хау" тощо), строки та систему патентування, яку доцільно використовувати;
... або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;
Спеціальне документознавство — Контрольная работа
Правова охорона винаходів (корисної моделі) здійснюється шляхом патентування.
Опис починають із зазначення індексу рубрики діючої редакції Міжнародної патентної класифікації, до якої належить винахід (корисна модель).
Винахід чи корисна модель можуть бути не використані в промисловості, оскільки їх використання не принесе бажаного ефекту в порівнянні із затратами на впровадження.
Якщо винахід (корисна модель) створений працівником у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи за дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором не передбачено інше ...
Право інтелектуальної власності — Контрольная работа
Глава 39 "Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок" ЦК не містить визначення поняття "корисна модель", а лише перераховує умови її ...
Разом із тим для виникнення співавторства досить самого об'єктивного факту того, що винахід, корисна модель чи промисловий зразок створені внаслідок творчих зусиль кількох осіб.
Розмір винагороди визначається згідно Договору між авторами і Роботодавцем про передання права на одержання патенту на корисну модель, створену у зв"язку з виконанням трудового ...
Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель.
Якщо винахід (корисну модель) створено з використанням інформації, зареєстрованої у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю України, чи цей винахід (корисна модель ...
Сутність цього поняття полягає у тому, що об'єкт, який передбачається патентувати, в країні патентування не підпадає під чинність інших патентів цієї країни.
Наступний шлях - придбання патенту (охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).
Строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного ...
Винахід - це технічне рішення, яке представлене у документарній формі, а також у вигляді корисної моделі або промислового зразка, яке має технічну новизну, неочевидність та явну ...
Якщо автор зробив винахід у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків і якщо трудовим договором не передбачено інше, то власником патенту є працедавець, а автор має право на ...
Чинне законодавство встановило вимоги, яким мають відповідати винахід, корисна модель і промисловий зразок.
Правила складання та подання заявок на винахід та заявки на корисну модель: затв. наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 р. № 22;
1. Новизна - винахід, корисна модель або промисловий зразок визнаються новими, якщо вони не є частиною рівня техніки.
2. Винахідницький рівень - винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із існуючого рівня техніки.
Тому термін "промислова власність" рекомендується можливим для вживання в двох значеннях: у вузькому значенні, коли в це поняття включається право на винахід, корисну модель і ...
Винахід (корисна модель) є результатом творчої діяльності людини в будьякій галузі технології.
Патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, патент на секретний винахід, деклараційний патент на секретний винахід) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет ...
Патент на винахід надає його власникові виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, та забороняти ...
Тому договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку, компонування інтегральної мікросхеми ...
Предметом ліцензійного договору є ліцензія (дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності), а об'єктом - винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна ...
Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є:
... у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу; 2) без мети отримання прибутку ...
Рефетека ру refoteka@gmail.com