Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Історія розвитку анатомії як науки»

Повоєнний розвиток української академічної історичної науки (1944-1956) прикметний згортанням тимчасово відроджених у часи Другої світової війни досліджень з історії українського ...
Наукові розвідки як радянських часів, так і періоду незалежної України в основному стосувались діяльності провідної української наукової установи історичного профілю - Інституту ...
Розвиток бухгалтерського обліку і первинної реєстрації фактів, накопичування масових даних про суспільні явища, необхідність їх узагальнення, розвиток таких фундаментальних наук ...
Пореформений період (1861-1917рр.) увійшов в історію як етап становлення та розвитку державної і земської статистики.
Історія навчання фізики — Дипломная работа
Ознайомлюючи школярів з історією науки, ми показуємо, як створюються фізичні теорії, яка роль гіпотез в розвитку фізики, в чому особливості наукового експерименту і т. д. На ...
Звертаючись до історії фізики, можна побачити, що ці фундаментальні ідеї виражали головні напрями розвитку фізичної думки протягом всього існування фізичної науки, і історичний ...
Ученый врач Востока Абу Али ибн Сина (Авиценна, 980 -1037) написал энциклопедический труд "Канон врачебной науки", в котором содержались многочисленные сведения по анатомии и ...
Он создатель новой отрасли науки - топографической анатомии и учения о взаимоотношениях главных кровеносных сосудов и фасций, автор "Полного курса прикладной анатомии", атласа ...
Історія розвитку природи, за твердженнями цієї науки, не укладалася в сім днів творіння й кілька тисяч років для наступного її розвитку, які відводила на це Біблія.
Розповідаючи про науки, які вивчають історію розвитку земної кори, ми назвали близько двох десятків напрямів і вчень.
Розвиток науки управління — Учебное пособие
З цієї точки зору заслуговує на увагу оригінальне висвітлення логіки розвитку науки управління в підручнику Д.Бодді та Р.Пейтона [ 1 ]. Новітні тенденції й концепції менеджменту ...
Виникнення інтегрованих підходів до управління слід розглядати як якісно новий етап у розвитку науки управління, в межах якого менеджмент розглядається як комплексне багатомірне ...
Ми живемо не тільки в природі, але і в суспільстві, яке теж має свою історію розвитку і свою науку.
Те, що застосовується до природи, яку розуміють як історичний процес розвитку, повинно застосовуватись і до всіх галузей історії суспільства і до всієї сукупності наук, що ...
Акупунктура — Статья
Топографическая анатомия: верхний отдел большой грудной мышцы, грудино-акромиальная артерия, ветви грудной артерии, межреберный нерв и передний грудной нерв.
Топографическая анатомия: верхний отдел большой грудной мышцы, начало подмышечной артерии, плечевое сплетение.
Анатомия человека — Учебное пособие
Рабочая программа дисциплины "Анатомия человека" для студентов, обучающихся по специальности "Безопасность жизнедеятельности" факультета "Физическая культура и спорт" составлена ...
Роль анатомии как науки для будущего преподавания физической культуры и безопасности жизнедеятельности, ее место среди других наук.
Представления о нормальном строении тела человека, которые легли в основу развития патологической анатомии как науки, возникли в результате вскрытий трупов.
Патологическая анатомия в России и Советском Союзе имеет двухсотпятидеся-тилетнюю историю.
Може бути розглянутий і третій підхід в аргументації вирішення цього питання - це одночасний розвиток як елементів доказової науки, критицизму, раціонального підходу до розв"язання ...
Дійсно, таке положення спостерігається в історії розвитку науки і філософії.
2. Історія розвитку Антропологічної науки
Найважливішим періодом у розвитку антропології й у її формуванні як особливої науки була середина минулого сторіччя.
Неспециалисту анатомия, как правило, малоинтересна, и его вполне устраивают те представления об этой науке, которые сохранились в памяти со школьных времен.
Современная анатомия человека, как наука XXI века, синтезирует данные смежных и родственных к анатомии дисциплин - гистологии, цитологии, эмбриологии, сравнительной анатомии ...
діалектика - це теорія розвитку не лише "абсолютної ідеї", "абсолютного духу", як у Гегеля, а й розвитку матеріального світу, як у Маркса, яка враховує різнобічність речей, їх ...
Закони розвитку - це закони, які діють протягом усієї історії людства і характерні для соціальної форми руху матерії.
При спробі осмислити шлях розвитку науки перед нами постає питання, чому наука - наш найкращий приклад повноцінного пізнання - розвивається так, а не інакше, і перш за все ми ...
Автор представляє цілісну концепцію розвитку науки, а не обмежується описом тих чи інших подій з історії науки.
Походження терміну, зародження соціології як науки пов"язано з ім"ям Огюста Конта (1798-1857), який у роботі "Курс позитивної філософії", даючи класифікацію наук відповідно з ...
Відомий американський вчений П.Сорокін вважає, що першою відмінною рисою соціології від інших суспільних наук є те, що вона являє собою генералізуючу науку Історія, на відміну від ...
Історіософські новації ХІХ ст. — Контрольная работа
Всі ці циклічно повторювані події закріплюються в основних принципах і законах історії, зокрема в таких як: закон випереджуючого розвитку виробничих сил, закон відповідності між ...
У своїй "Логіці наук про дух", у другому томі "Логіки", Вундт застосував методи психофізики до суспільних наук взагалі і зокрема до історії, яка "мас своїм предметом не індивідууми ...
Історія психології розглядає формування психологічних категорій і понять упродовж усього часу існування наукової психології, історію психологічних досліджень у різні часи в різних ...
Можна умовно виділити ряд етапів розвитку наукового розуміння природи психіки та предмета психології як науки.
Рефетека ру refoteka@gmail.com