Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Искусственный интелект надежды и возможности»

Але феномен "штучного інтелекту" постає перед нами не тільки у перспективі, але вже і сьогодні.
Також автор торкається проблеми психології, він каже, що взаємодія штучного інтелекту і психології сприяє теоретичному і експериментальному дослідженням пізнавальної діяльності ...
Основним завдвнням цієї курсової роботи є знаходження і розкриття суттєвих проблемних середовищ штучного інтелекту, з якими ми стикаємося при розвязанні інтелектуальних задач.
Можна стверджувати, що "штучний" інтелект у тому чи іншому розумінні повинен наближатися до інтелекту природного і у ряді випадків використовуватися замість нього; так само, як ...
Штучний інтелект є однією з найважливіших дисциплін в області інформатики, що має глибокі зв'язки з математикою, психологією і навіть філософією.
Дослідники штучного інтелекту зосередилися головним чином на тому, що зазвичай називають символьною парадигмою, а також "традиційним штучним інтелектом" або "класичним штучним ...
Енциклопедія дає таке визначення інтелекту - розум, здатність мислити і раціонально пізнавати.
Існує певний звязок між низьким рівнем загального інтелекту, максимальною величиною перепаду між значеннями вербального і невербального інтелекту, високою вербальної варіативністю ...
Ідея встановлена швейцарським видатним педагогом І.Г. Песталоці (1746-1827рр) про те, що діти з вадами інтелекту потребують і необхідні в особливій формі навчання і виховання.
З ІІ половини ХІХ століття основним типом закладів для дітей з недорозвитком інтелекту стали допоміжні класи і школи для дітей з легкою ступеню порушення інтелекту.
Изкуствен интелект (AI) внушава на виденията на роботи, които могат да се смесват сухото мартини, докато бие един велик майстор по шах, както и за някои, че един ден ще бъде в ...
Допълнително технология, която произхожда от изследвания, изкуствен интелект и е намирането на нов дом в интернет, е основан на правила експертни системи.
розробка опитних карт і технологія застосування програмного Інтернет комплексу тестування інтелекту людини із гнучкою профорієнтацією в ПТУ №14;
Ця модель поряд з добре відомими базисними типами інтелекту й темпераменту включає типологічний спектральний розподіл кількісних оцінок часткових результуючих показників, що ...
и Искусственного Интелекта
Они могут выявлять перспективных клиентов с использованием возможностей поиска в мультиаспектных базах данных и анализировать позиции клиента применяя пакеты управления риском и ...
По оцінці матері, за рівнем інтелекту, емоційним і поведінковим характеристикам від них не відрізняється.
При цьому структура інтелекту випробуваного відрізняється значною дисгармонійністю, що знайшло відбиття в розбіжності показників "вербального" і "невербального" інтелекту (ІQ верб ...
2.2 Методичні рекомендації щодо активізації навчального процесу і психодіагностики інтелекту
Структура інтелекту включає такі психічні процеси як сприймання і запам'ятовування, мислення і мовлення та інше.
Характерной чертой компьютеров пятого поколения должно быть использование искусственного интелекта и естественных языков общения.
2. Искусственный интелект:
5. Левин Р., Дранг В., Эделсон Б. Практическое введение в технологию искусственного интелекта и экспертных систем с иллюстрациями на
За результатами досліджень, з точки зору відношення рівня інтелекту і креативності, в тому випадку, коли високий інтелект поєднується з високим рівнем креативності, творча людина ...
Торранс: якщо IQ нижче 115-120, інтелект і креативність утворюють єдиний фактор, при IQ вище 120 творчі здібності стають незалежною величиною, тобто немає креатинів з низьким ...
Гілфорд розробляючи свою модель інтелекту, виділив два типа мислення: конвергентне і дивергентне.
Торренс, автор "теорії інтелектуального порогу" [44], вважає, що інтелект і креативність утворюють єдиний чинник, тому інтелект забезпечує певний, базовий рівень креативності, але ...
Розвиток обдарованих дітей — Курсовая работа
прояв загального інтелекту - схоплювання, розуміння, швидкість оцінок і вибору шляху рішення, адекватність дій;
У ході вікового розвитку - разом зі зміцненням і збагаченням властивостей інтелекту, підйомом їх на новий рівень - відбувається й обмеження, а той і втрата деяких дитячих ...
Наблюдается и другой эффект: зависимость уровня интелекта от порядка рождения.
Проще говоря, уровень интелекта родителя должен быть ближе к уровню интелекта того из родителей, которые ему более эмоционально близок и с которым он чаще и интенсивнее общается.
Інтелектом у психології називається система всіх пізнавальних здібностей індивіда і, зокрема , здатність до пізнання і рішення проблем, що визначають успішність будь-якої ...
У структуру практичного інтелекту входять процеси адекватного сприйняття і розуміння подій, що відбуваються, адекватної самооцінки і здатність раціонально діяти в новій обстановці ...
Теоретичні міркування і експериментальні дані дозволяють зробити висновок, що креативність і інтелект є ортогональними чинниками, тобто незалежні один від одного.
Таким чином, спостережувані в експериментах відмінності в кореляціях між інтелектом і креативністю пояснюються тим, які методики застосовуються для діагностики цих властивостей, а ...
Рефетека ру refoteka@gmail.com