Рефотека.ру

Материалы, похожие на работу «Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року»

визначення рівня фізичної підготовленості учнів обох груп на початку та в кінці навчального року;
5. Результати проведених досліджень свідчать про те, що за показниками фізичної підготовленості діти, які займалися фізичною культурою 2 рази на тиждень, поступаються своїм ...
Типи тренувальних занять — Курсовая работа
за ознакою спеціалізації і вузької прикладності виділяються типи занять: навчальної, тренувальної, модельне, загальної фізичної підготовки, спеціальної фізичної підготовки ...
Досліджувалися показники фізичної підготовленості та спеціальної працездатності гімнастів.
У третьому розділі "Показники фізичного здоров"я та якісних параметрів фізичної підготовленості дівчат 17-19 років різних соматотипів" представлено дані дослідження фізичної ...
5. Заняття за чинною навчальною програмою з фізичного виховання для вищих навчальних закладів України упродовж навчального року не сприяють вірогідному зростанню параметрів ...
вперше в сучасній соціологічній науці досліджено динаміку структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу при цивільному вищому навчальному закладі ...
Так, вільний час вихованців військових начальних закладів Російської імперії представлений часом творчої діяльності, часом спортивної діяльності та часом фізичної трудової ...
72 %, з низьким - 14 % учнів; в ЕГ1 у дівчаток з високим рівнем фізичної підготовленості - 33 % учнів, з середнім - 67 %, з низьким - 0 % учнів; в контрольному класі у дівчаток з ...
В результаті педагогічного експерименту показники ЕГ2 перевищили показники ЕГ1 по успішності із загальноосвітнього предмету фізична культура і по рівню фізичної підготовленості, з ...
При аналізі залежності показників фізичної підготовленості і успішності молодших школярів за роками навчання можна відзначити поліпшення успішності при підвищенні рівня фізичної ...
Дослідження залежності показників здоров'я (частоти захворювань і індексу здоров'я) і фізичної підготовленості протягом початкового періоду навчання показує, що для учнів 1-2-х ...
Рівень фізичної підготовленості учнів молодших класів визначався шляхом тестування учнів другого класу протягом першого-другого тижня вересня місяця 2007 року.
В кінці другої четверті (грудень 2007 року) нами проведене повторне тестування контрольної та експериментальної груп і визначено динаміку розвитку показників фізичної ...
Протягом всього періоду дослідження експериментальна група займалась по розробленій нами програмами для розвитку спеціальної фізичної підготовки, а контрольна група займалась ...
Контроль фізичної підготовленості спортсмена-легкоатлета включає вимірювання рівня розвитку швидкісних і силових якостей, витривалості і фізичної працездатності, спритності ...
Спрямованість навчальної і позакласної роботи з фізичної культури на масове залучення учнів до систематичних занять фізичною культурою і спортом великою мірою сприяє зміцненню ...
Проте у 22,7% та 20,5% досліджуваних виявлено вищій за середній та середній показник фізичної підготовленості.
Вивчити стан здоров"я дітей молодшого шкільного віку за рівнем фізичного розвитку, його гармонічності, фізичної працездатності і фізичної підготовленості та визначити рівень їх ...
Використання синглетно-кисневої терапії і вітамінно-мінеральних препаратів сприяло покращанню здоров"я школярів, у них: підвищився рівень фізичної працездатності (високий рівень ...
Завдяки коефіцієнту кореляції ми визначили взаємозв"язок між індексами фізичного розвитку та технікою виконання змагальних вправ; між показниками фізичної підготовленості та ...
завдяки виявленню рівня фізичної та технічної підготовленості ми змогли визначити взаємозв"язок між цими показниками та показниками рівня фізичного розвитку; фізична ...
Протягом навчального року вчителі мають інформувати дітей про рівень їх фізичної підготовленості, проводити різні заняття з батьками (бесіди, лекції, круглі столи, фізкультурно ...
Переважна більшість опитаних вчителів валеології, ОЖіЗ та четверта частина вчителів фізичної культури не знайома з санітарно-гігієнічними правилами для шкіл і спортивних споруд, з ...
Воно спрямовується на охорону та зміцнення здоров"я, підвищення спритності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності, своєчасне формування у малюків життєво ...
контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей (на початку та в кінці навчального року), обстеження фізичної підготовленості дітей за середніми показниками розвитку рухів і ...
З метою визначення рівня фізичної підготовленості проводилось тестування на початку та вкінці навчального року.
На рисунках (3.5 (Б), 3.6 (Б), 3.7 (Б) показано позитивну вікову динаміку, де чітко видно вірогідне зростання усіх показників фізичної підготовленості дітей 7 і 8 років, особливо ...
Останніми роками гра у футбол значно інтенсифікувалася, що, зрештою, ускладнює процес спеціальної фізичної підготовки і викликає необхідність реалізації такої методики, яка ...
Дослідженню різних сторін спеціальної фізичної підготовленості футболістів присвячений ряд робіт (А.М.У. Кардосо, 1985 р.; Бойченко В.Ф., 1986 р.; Бутов Е.С.; Сухачов С.Г., 1989 р ...
При правильній постановці фізичного виховання протягом одного навчального року значно поліпшується здоров'я, фізичний розвиток і підготовленість, що дає можливість при повторному ...
Головними чинниками, що сприяють зміцненню здоров'я, є здоровий спосіб життя й систематичні заняття фізичними вправами, а основними показниками стану здоров'я і чинниками, котрі ...
Ця підготовка здійснюється шляхом оволодіння певними духовними і матеріальними цінностями фізичної культури, передбаченими навчальними програмами у спеціально організованому ...
Одержані в ході валеодіагностичного обстеження школярів результати фізичної підготовленості та фізичної працездатності (тест Купера, Гарвардський Степ-тест).
Протягом навчального року вчителі мають інформувати дітей про рівень їх фізичної підготовленості, проводити різні заняття з батьками (бесіди, лекції, круглі столи, фізкультурно ...
Переважна більшість опитаних вчителів валеології, ОЖіЗ та четверта частина вчителів фізичної культури не знайома з санітарно-гігієнічними правилами для шкіл і спортивних споруд, з ...
В ході дослідження оцінювались показники максимального споживання кисню (МСК) та рівень працездатності жінок, особливості соматотипу, а також рівень розвитку окремих фізичних ...
Таблиця 3.4 - Порівняння показників фізичної підготовленості експериментальної та контрольної груп після експерименту
Рефотека ру refoteka@gmail.com