Рефотека.ру / Международные отношения

Рефераты по международным отношениям

Зміст взаємодії націаональних правових систем у міжнародному приватному праві, у світової та вітчизняної науці. Зміст, значення, характеристика та деякі проблемні питання взаємодії національних правових систем у сфері міжнародного приватного права....
Інтенсивний розвиток світових інтеграційних процесів постіндустріального суспільства та необхідність відповідних форм регіональної політичної та економічної організації. Спільні проекти в освіті, науці, культурі й спорті та культурні програми ЮНЕСКО....
Потребительский рынок союзного государства. Динамика и структура импорта из России в Беларусь. Важность создания Союзного государства. Международно-правовая регламентация интеграционных процессов Беларуси и России. Анализ импортных операций из России....
Экономическая интеграция. Источники и виды информации. Основные и обеспечивающие коммерческие операции, их характеристика. Операции: экспортные, реэкспортные, импортные, реимпортные. Франшиза: понятие, назначение. Международный маркетинг....
Галтунг был одним из первых исследователей, попытавшихся опереться на социологию в анализе международных отношений. Бесспорная плодотворность его попыток не могла не повлиять на развитие теории международных конфликтов....
Процес узгодження умов надання акредитива і термінів його виконання. Відкличний, безвідкличний, непідтверджений та підтверджений, непокритий та покритий акредитив. Механізм укладання лізингової угоди, етапи та порядок проведення лізингової операції....
Обертання іноземних облігацій, єврооблігацій на світовому ринку цінних паперів. Поняття єврооблігації як боргового цінного паперу на пред’явника, випущеного позичальником для отримання довгострокової позики на євроринку. Роль формування вторинного ринку....
Еволюція видів менеджменту на різних етапах економічного зростання і розвитку суспільства. Континуум організаційно-управлінських культур і можливість їх поєднання. Восьмикутник балансу — інструмент діагностики видів управління за багатьма основами....
Спосіб чи механізм реалізації і придбання товарів і послуг, в якому приймають участь продавці і покупці. Виникнення і становлення ринку обумовлене розвитком суспільного поділу праці і товарного виробництва....
Аналіз економічної ситуації в світі та в Україні на ринку чавуну. Стратегічні напрямки на підвищення ефективності угоди. Розрахунки та обов'язкові умови виконання зовнішньоекономічного контракту, шляхи хеджування валютних ризиків, їх обґрунтування....
Характеристика російсько-американських відносин у сфері економіки. Державні соціально-економічні пріоритети: досвід США й інтереси Росії. Стратегічне партнерство США та Росії. Особливості та аналіз воєнно-політичних відносин США і НАТО з Росією....
Степень влияния мирового кризиса на финансово-экономическое положение России, соотношение падения фондового рынка в 1998 и 2008 годах. Причины оттока иностранного каптала и роста внешнего долга государства. Последствия процессов стагфляции для РФ....
Глобализация как причина и следствие возросшей транснациональной подвижности факторов производства. Важнейшие наднациональные органы Европейского Союза в 1992 году. Особенности соотношения рыночного, государственного регулирования в условиях глобализации....
Изучение сущности глобализации в современном мире - перехода от экономик отдельных стран к экономике международного масштаба. Определение влияния глобализации на мировую политику. Влияние стереотипов гипертрофированного имиджа России на глобализацию....
Состояние и тенденции развития российско-латвийских отношений. Факторы развития российско-латвийских отношений. Гуманитарный фактор в российско-латвийских отношениях. Права русскоязычных граждан и неграждан в Латвии. Политики руководства Латвии....
Международная торговая политика стран. Базовые положения, нормы, направления деятельности ГАТТ, Всемирной торговой организации. Эффекты влияния прямых зарубежных инвестиций на экономику принимающей страны. Факторы инвестиционной привлекательности страны....
Международный маркетинг – это маркетинг товаров и услуг за пределами страны, где находится предприятие. Отсутствие различий между маркетингом "внутренним" и международным, в том числе экспортным. Изучение рынка посредством наблюдения и анализа спроса....
Общая характеристика, позитивные и негативные особенности процесса глобализации мировой экономики. Неравномерность и потенциальная конфликтогенность, влияние на уменьшение власти национальных правительств. Международная безопасность в эпоху глобализации....
Предмет, цели и задачи курса внешнеэкономической деятельности. Международное разделение труда. Регулирование и управление внешнеэкономической деятельностью. Нетарифное и таможенно-тарифное регулирование. Валютное регулирование и валютный контроль....
Штрихи к политическому портрету Джорджа У. Буша. Бизнес – план Буша: прорыв или авантюра. Внутриполитические разногласия США Дж. Буш и европейцы. Президент Буш и парадоксы консерватизма. Внешнеполитическая стратегия США и отношения с Казахстаном....
Рефотека ру refoteka@gmail.com