Рефотека.ру / Этика

Рефераты по этике

Дизайн развитая и теоретически осмысленная сфера деятельности человека по законам красоты вне искусства. Вторжение эстетического начала в производство. Изготовление вещи предполагает изобретение, конструирование, компоновку и технологию производства....
Особливості офіційно-ділового стилю - сукупності язикових засобів, функцією яких є обслуговування відносин, що виникають між органами держави, між організаціями або усередині них, між організаціями й приватними особами в процесі їх виробничої діяльності....
Діловий етикет як зведення писаних і неписаних правил поведінки, історія його виникнення та необхідність у сучасному житті. Загальна характеристика та правила проведення переговорів та ділових бесід по телефону, а також особливості ділового листування....
Організація та деякі естетичні і психологічні аспекти ділових переговорів і прийомів. Основні способи припинити розмову, не скривдивши співрозмовника. Організація та особливості ділових прийомів і переговорів, діловий етикет у Франції та Японії....
Найпоширеніша форма ділового протоколу – прийоми: зібрання запрошених осіб, де гостям пропонують різні страви і створюють умови для спілкування і знайомства, відпочинку, процесій і церемоній. Підготовча робота до прийому, дотримання певних правил....
Место добра и зла в категориях этики. Добрее не тот человек, который не делает зла, а тот, который его не желает. Соотнесенность с идеалом. Природа и содержание добра и зла. Взаимоопределенность добра и зла. Выбор. Конструктивна ли роль зла?...
Добро и зло как основа этических категорий. Природа и содержание добра и зла. Взаимоопределенность добра и зла. Выбор. Конструктивна ли роль зла? История моральной философии и моралистики. Исторический процесс формирования понятий....
Категории этики - добро и зло - наиболее фундаментальные понятия морального сознания, синонимы понятий "нравственный" и "безнравственный". Императивно-ценностное содержание добра и зла, две стороны одной медали. Единоборство однопорядковых начал мира....
Добро та зло як найважливіші категорії етики. Основні визначення категоричного імперативу. Підходи до витлумачення поняття "обов'язку". Основні види морального зла. Совість як внутрішній регулятор. Актуальність основних настанов категоричного імперативу....
Понятие долга. Этика долга И.Канта. Профессиональный долг. Справедливость. Справедливость и добро. Мыслители Древнего мира о справедливости. Равенство - исходный принцип справедливости. Истоки справедливости. Социальная справедливость....
Изучение предмета и методов этики и эстетики. Особенности воинской этики - совокупности правил (писаных и неписаных), которыми члены военной семьи руководствуются при отношении друг с другом. Правила выращивания цветов, подбора одежды. Домашний этикет....
Повседневный этикет. Этикет при деловых встречах. Арабский мир, несмотря на единый язык, единое вероисповедание (ислам), весьма неоднороден и представляет собой сложный конгломерат более чем 20 стран. Каждая из них имеет свои непохожие традиции, обычаи....
Формування екзистенціалізму в російській та німецькій філософії, його популярність в Європі піся другої світової війни. Причини поступового перетворення на найпопулярнішу серед європейської інтелігенції філософсько-етичну, естетико-психологічну систему....
Особливості естетики Середньовіччя. Естетична концепція Августина Блаженного. Символ, ідеал, канон в середньовічній естетиці. Мистецтво Середньовіччя, визначення краси Цицероном в середні віки. Символіка чисел як особливе місце середньовічної символіки....
Основні напрямки етики Нового часу. Концепція створення моральності - теорія "розумного егоїзму". Соціально-договірна концепція моралі Гоббса. Етика особистості у Спінози. Раціональна сутність людини – основоположна теза головної праці Спінози "Етика"....
Спілкування як процес взаємодії громадських суб'єктів. Сучасні погляди на місце етики в діловому спілкуванні. Категорії етики та моральні норми. Етичні принципи і характер ділового спілкування. Психічна структура особи і практика ділового спілкування....
Етика і мораль як реальні сфери людської життєдіяльності. Естетика (чуттєвий, здатний відчувати) - наука про загальні закони художнього освоєння та пізнання дійсності, закони розвитку мистецтва, його роль в житті суспільства. Взаємодія етики та естетики....
Історія виникнення і розвитку етикету. Ділова етика. Роль професійної етики у діловому спілкуванні. Особливості службового етикету. Роль іміджу. Етикет – слово французького походження, що означає манеру поведінки. До нього відносяться правила чемності і...
Етика міжнародних ділових зустрічей. Візитні картки - засіб ділового спілкування. Домовленість про ділову зустріч. Офіційна мова. Етика ділових подарунків. Міжнародні культурні традиції та зовнішній вигляд менеджерів. Одяг для чоловіків. Одяг для жінок....
Виникнення термінів "етос", "мораль", "моральність". Схожість та різниця між поняттями. Міфологія як джерело розвитку естетичної думки. Виникнення античної естетики. Вчення відомих філософів та мислителів: Піфагора, Демокрита, Сократа та Геракліта....
Рефотека ру refoteka@gmail.com