Рефотека.ру / Эк.-мат. моделирование

Рефераты по экономико-математическому моделированию

Экономический рост - увеличение масштабов совокупного производства и потребления в стране. Производственная функция: зависимость между набором факторов производства и максимально возможным объемом продукта. Производственная функция Кобба-Дугласа....
Моделирование. Детерминизм. Задачи детерминированного факторного анализа. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе. Расчёт детерминированных экономико-математических моделей и методов факторного анализа на примере РУП "ГЗЛиН"....
Динамика средней урожайности озимой пшеницы для областей Украины. Циклические изменения объемов урожая. Составление прогнозной модели урожайности зерновых. Методика оценки рисков зернопроизводства на основе связи между урожайностью и рентабельностью....
Общая характеристика однофакторного дисперсионного анализа. Сущность двухфакторного дисперсионного анализа при перекрестной классификации факторов. Особенности дисперсионного анализа в системе MINITAB и формы выполнения работы в программе MS Excel....
Расчет доверительных интервалов прогноза для линейного тренда с использованием уравнения экспоненты. Оценка адекватности и точности моделей. Использование адаптивных методов в экономическом прогнозировании. Экспоненциальные средние для временного ряда....
Особливості побудови математичної моделі економічного явища. Множинна лінійна регресія в стандартизованому масштабі. Множинна нелінійна регресія, комп’ютерна реалізація методу Брандона. Моделювання для підприємств аграрно-промислового комплексу....
Аналіз особливостей функціонування кредитних спілок в Україні. Розробка методології аналізу економічних процесів в кредитних спілках та побудова економіко-математичних моделей діяльності кредитних спілок в умовах переходу економіки до ринкових відносин....
Процеси ціноутворення на фінансовому ринку, зокрема, на ринку опціонів. Економіко-математичні моделі визначення ціни опціону та стратегій його хеджування в умовах насиченого ринку. Методологія економіко-математичного моделювання ціноутворення опціонів....
Аналіз умов застосування існуючих методик і моделей прогнозу характеристик цінних паперів, розробка концепції економіко-математичного моделювання облігацій і акцій. Кількісне дослідження й моделей і алгоритмів оцінювання ризикових і безризикових активів....
Розгляд організаційної структури МКВП "Дніпроводоканал". Аналіз ліквідності, рентабельності і ділової активності підприємства. Розробка економіко-математичних моделей оптимального розподілу коштів та платоспроможного попиту споживачів комунальних послуг....
Обчислення інтервалів стійкості двоїстих оцінок стосовно зміни запасів дефіцитних ресурсів. Розрахунок інтервалів можливих змін ціни одиниці рентабельної продукції. Визначення очікуваного значення прибутку, коефіцієнту варіації та рівня дисперсії....
Теорія вибору інвестиційного портфеля цінних паперів, формування та управління ним із застосуванням методів ефективної диверсифікації ризиків. Розробка ефективного економіко-математичного інструментарію визначення оптимального інвестиційного портфеля....
Особливості формування акціонерного сектору в Україні. Аналіз економічної діяльності ВАТ "Племінний завод "Біловодський". Розрахунок резервів підвищення суми прибутку і рентабельності як основних показників фінансової результативності роботи підприємства....
Розвиток методології економіко-математичного моделювання. Економіко-математичні моделі в працях вітчизняних економістів. Математичне моделювання і зовнішньополітичні дослідження. Простір індикаторів в системі міжнародних відносин: задачі метатеорії....
Організаційна структура роботи підприємства, фінансово-економічний аналіз роботи підприємства. Дослідження об’ємів закупівель та продажів, їх оптимізація, перевірка моделі на контрольному прикладі; інформаційна система. Охорона праці користувача ПК....
Визначення залежності між виробництвом продукції та собівартістю зернових за допомогою аналітичного групування. Обчислення загальних індексів та абсолютного приросту фізичного обсягу реалізації, цін, товарообороту за даними продовольчого магазину....
Вивчення результатів діяльності всіх підприємств і господарських організацій, визначення впливу факторів на показники їх роботи, розробка заходів, спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації, ефективності діяльності....
Предмет, об'єкт, метод та основні завдання економетрики. Розробка і дослідження эконометричних методів (методів прикладної статистики) з урахуванням специфіки економічних даних. Поняття економетричної моделі і її вибір. Типи економетричних моделей....
Бессистемность, как парадокс развития управления персоналом в строительстве. Поворот к разрешению проблем и его предпосылки. Новый взгляд на персонал. Задачи и средства преодоления отставания и ускорения эффективного развития персонала в строительстве....
Влияние изменения показателей рентабельности и затрат на изменение прибыли в абсолютном и относительном выражении. Изменение рентабельности каждой отрасли. Изменение средней рентабельности за счет изменения показателей рентабельности по отраслям....
Рефотека ру refoteka@gmail.com